Délmagyarország, 1910. július (1. évfolyam, 34-60. szám)

1910-07-17 / 48. szám

1910 julius 17 DÉL MAGYARORSZÁG 11 Az épülő Szeged. — Egy híres épület lebontása. — (Saját tudósítónktól.) Az egész város területén rohamosan terjed az építkezés. Az- örvendetes fejlődést nagyban elősegíti a belvárosi utcák aszfaltozása. A hét folyamán három uj három­emeletes palota építését kezdték meg Szegeden­A lutheránus templom, főreáliskola, Kass-vigadó szomszédságában fekvő, a Kazinczy-, Bercsényi­és Arany Jawos-utcák által határolt nagy telektömbön épitik az uj palotákat. A Gárgyán­jéle temetkezési vállalat tulajdona volt ez a telek, melyet horribilis áron, közel kétszáz ko­ronáért négyssögölenkint adott el. Érdekes története van a most lebontásra kerülő épületnek. Ebben a helyiségben volt az árviz előtti időben Szeged leghirhedtebb mulató­helye. A helyiséget később néhai Wagner János pipásmester, Wagner kulturtanácsnok fivére vette meg. Az árviz utáni években Deutsch Salamon bőr- és posztógyára volt néhány évig> azonban egészségtelen bűze miatt az akkori főkapitány, Szluha Ágoston betiltotta. Ezután ismét polgári bormérő lett, Kopasz Ferenc tulajdonában. Rövid idő múlva Gárgyán Már­ton temetkezési vállalkozó vette meg a helyi­séget. Közel kuss évig volt a temetkezési vál­lalat szertára és raktára. Gárgyán örököseitől vette meg néhány nap előtt Zombory József és Társa szegedi épitész-cég. A' régi épületek lebontását már megkezdték s a helyébe épí­tendő három uj palotának alapozási munká. latait-már meg is kezdték. Az épülő paloták szomszédságában, az úgy­nevezett Kass-féle telektömbön, szintén javában folyik a kétemeletes bérpaloták építése. Négy bérpalota eddig már tető alatt van. Nem messze innen, a Szent István-tér és Szent Mihály-utca sarkán, a volt Pillich-féle telken is egy háromemeletes bérpalota épül. Móricz Já­nos postatiszt tulajdona lesz az uj palota, amely­ben több bolthelyiség is lesz. A' Kass-vigadó környékén, az épülő palotá­kig már most aszfaltozzák az utcákat. Az épít­kezések befejezése után pedig, a jövő tavasz­szál az uj épületek környékét is kiaszfal­tozzák. (Saját tudósítónktól.) Szeged város törvény­hatósági bizottsága még 1908-ban föliratot intézett a belügyminisztériumhoz és ugyan­abban az évben és később még más törvény­hatósági bizottságok is fölírtak, hogy alkosson a kormány az automobilokra és egyéb gépjár­müvekre vonatkozóan az egész ország területére kiterjedő' egységes szabályrendeletet, amint azt a dolog természete megkívánja. A miniszteri ren­delet. most megjelent és terjedelmesen, kilenc­venöt szakaszban szabályozza „Szabályzat a gép­jármüvek közúti forgalmáról1'1 cim alatt a köz­lekedési gépek használatát. Majd negyvenöt szakaszban külön utasítást ad a szakértői vizs­gálatra vonatkozóan. A rendelet hatálya alá a közutakon sínpálya nélkül közlekedő gépjár­müvek tartoznak s ily jármüveket csak akkor szabad használni, ha az illetékes rendőrható­ság a forgalmi engedélyt kiszolgáltatta. Ide tartozik' tehát minden automobil- és motor­bicikli is. A forgalmi engedély kiadását meg­előzően a gépjármüvet szakértői vizsgálat alá kell venni. E célból a kerületekben pedig egy­<!gy kerületi hivatalos szakértőt nevez ki a belügyminiszter. Ilyen kerületi székhely Szeged is. A szegedi kerülethez tartoznak Békés, Bács­bodrog, Csanád, Csongrád vármegyék, továbbá Baja, Hódmezővásárhely, Szeged, Szabadka, üj­vvdék és Zoinbór törvényhatósági joggal fölru­házott várcr$ok.- A - forgalmi engedély megadását a szegedi kerületben a szegedi rendőrséghez benyújtott folyamodványban kell kérni. A gép­jármüvek megvizsgálásán kivül vizsgálat tárgya még a gépjármüvek vezetőinek a képessége is. Csak megbízható, tizennyolc évet betöltött egyének bocsáttatnak vizsgára, amely kétféle a gépjármű hajtóereje szerint. Az első fokozat tizenhatnál nem nagyobb, a második a tizen­»«.tnál nagyobb lóerővel működő gépjármű­vezetői vizsga. Err.e a vizsgára is a szegedi kerületben a szegedi rendőrkapitányságnál kell jelentkezni és a rendőrségi tisztviselő és a kerületi szakértő teljesitik a vizsgálatot, amelyre a vizsgát letenni akaró megfelelő erejű gépjármüvet is tartozik előállítani. A vizsga sikeres letétele esetén a rendőrható­ság a vezető-igazolványt kiszolgáltatja, siker­telenség esetén pedig hat hét múlva a vizs­gálat megismételhető. Erről is külön nyilván­tartást vezet a rendőrség. A forgalmi engedély vizsgadija motoros kerékpár után husz korona, más gépjármű után harminc korona, a jelző­táblák öt, illetve tizenöt korona, az engedély­kiállítási dija két korona. A vezetői igazolvány iránt való kérelemmel egyidejűleg motoros kerékpár után tizenöt, más gépjármű után husz korona fizetendő Szegeden, de a szék­helyen kivül száz korona. Á dijak a budapesti bizottsághoz küldetnek be. A rendelet már május óta hatályban van, csak az a nagy baj, hogy a miniszter még mindig nem nevezte ki a kerületi szakértőket és igy a vizsgálatot még nem lehet megtartani. Most azonban meg­szűnik ez a baj is és a szegedi kerületben Bohonyi Gyulát, a felsőípariskola nagy kép­zettségű, jeles tanárát nevezik ki. (Hegyi utazás.) Kocsin megy Szászrégen felé egy szegedi mérnök, olyan uton, amely csupa hegy-völgy. Székely fuvaros vitte, akinek két kis lovacskája vigan poroszkált, mikor lefelé kellett menni, de nagyon nehezen húzott, mi­kor a kaptató következett. így aztán egyszer, mikor leértek a völgybe és megint fölfelé kel­lett menni, igy szóit a mérnökhöz a fuvaros: — Szállj le, német. A mérnök szó nélkül leszállt és felgyalogolt a kocsi mellett. Fenn azt mondja a székely: — Ülj fel, német. Azontúl igy ment ez végig. — Lenn a völgyben: — Szállj le, német. Fönn a hegyen: — Ülj fel, német. És Szászrégenig szabályosan váltakozott a szálljlenémet és az üljfelnómét, aszerint, hogy hegynek ment-e a kocsi, vagy völgynek. Megérkeznek Szászrégenbe. — Mi jár magának? — kérdi a fuvarostól a mérnök. — Két forint. Elővesz erre a mérnök a zsebéből husz hatost és két csomóba rakva őket, olvasni kezdi: — Ülj fel német, szállj fel német, ülj fel né­met, szállj fel német ... Az „ülj fel" volt az egyik csomó, a „szállj le" volt a másik csomó. Mindenik csomóba tíz hatos jutott. Mikor aztán ki volt olvasva igy a két forint, fogta a mérnök az egyik csomót és odatolta a fuvaros elé, mondván: — Ülj fel, német. A másik csomót pedig besöpörte és zsebre vágta, mondván: — Szállj le, német. Azzal elment * (Háromszáz keszkenő egy mandátumért.) Ez megtörtént választási történet. Kállay Ta­más Kézdivásárhelyen lépett föl Justh-párti programmal. De most pártonkívüli lett. Hogy miért? Azt talán maga Kállay tudná legjobban megmondani. Nagy küzdelme volt Kállaynak a kerületben, mert a mult cikluson egyszer sem kereste föl választóit. Most pedig bizalmatlan­ságot sejtett. Hogy ezt a súlyos bajt magáról elhárítsa, gondolkodóba esett és sikerült is neki egy jó ötletével a hibát rendbehozni. Az amúgy is nőhódító hírében álló fiatal kép­viselő hévvel kezdett udvarolni a kézdivásár. helyi leányoknak. Sikerült is kortescéljainak őket megnyerni. Kállay vett háromszáz darab keszkenőt és szétosztotta a leányok között­Persze ezt ugy csinálta, hogy egyik leány se tudjon a másiknak adott ajándékról. De pár óra múlva — csodák-csodája! — másról sem beszélt az egész város, mint Kállay „nász­ajándékáról". A leányok pedig erősen korteskedtek. Föl­keresték ismerőseiket, kapacitálták őket, hogy csakis Kállayra szavazzanak. Ügyességükben még a hivatásos korteseket is lefőzték. Dol­goztak szívvel-lélekkel és a siker nem maradt el: Kállayt megválasztották. Most a háromszáz bájos, csalódott uri leány siratja menyasszonyságát, mert biztosra vették, hogy Kállay Tamás nőül fogja őket venni. * (Polónyl Gézának befütenek.) Egymás mei­lett ülnek Justh Gyula és Polónyi Géza, a pro­fesszíonátus kormánybuktató. — Hogy vagy Gézám? — kérdezi Justh Gyula. — Bizony nagyon rosszul, — feleli Polónyl Géza. — Szenvedek a hideg miatt. Képzeld csak, tegnapelőtt olyan hideg volt Köröskényen» hogy be kellett füttetnem. — Hej Géza, Géza, hogy változnak az idők. Most neked fűtenek be. Hol van az az idő, amikor ta fűtöttéi be másoknak. Igazgató: Krémer Jenö. S Távbeszélö-szám: 759. Vasárnap, julius hó 17-én: Uj helyárak!! ^ A csodabalzsam, uj operett: — Tantalnsi kínok, uj bohózat. — 6. Rastelbinder, angol nöi ének. és tánccsoport. — Elba Gerbany, átváltozó tán­cosnő. — Arnyay Károly, uj cabarett-müsorral. — Salva & Mauza, akrobaták. Előadás kezdete este 9 órakor pontosan. Helyárak rendesek. — Esti pénztárnyitás S órakor. • A szegedi zenepalota. Szeged városa uj és teljesen modern zenepalotát épit. A zenepalota tervei már elkészültek s azokat legközelebb bemutatják a város tanácsának. * Megjutalmazott színigazgató. Polgár Károly, a délvidéki szinikerület igazgatója, akit nemrég a pozsonyi városi színház igazga­tójává választottak meg, igen szép erkölcsi és anyagi jutalomban részesült a páncsovai „Gro­mon" kultúregyesület részéről. A kultúregyesü­let ugyanis, méltányolva Polgár és derék gár­dája művészi törekvéseit, most, hogy befejezte a színházi szezont, megdicsérte a társulatot, az igazgatónak pedig igen szép anyagi jutalmat adományozott. Polgár erre a kitüntetésre teL jes mértékben rászolgált, mert a pancsova} magyar intelligencián kivül meghódította az ottani szerbajku közönséget is, amely nap-nap után megtöltötte a szinházat. Műsorán a Hiva­talnok urak, Tilos a csók, Taifun, Sári biré­A kuruzsló, Liliom, Rab Mátyás, Obsitos, Tatár, járás cimü eredeti darabok, Az elvált asszony, Luxemburg grófja, Trenk báró, Görög rabszolga operettek szerepelnek. Tegnap a Faust operát adta elő a kitűnő társulat opera-együttese és erre az előadásra igen sokan rándultak át Bel­grádból is. Szezonja befejezéséül Polgár a Nem­zeti Színház kiváló művésznőjét, Márkus Emiliát léptette föl vendégként A vasgyáros és A bo­szorkány fő női szerepében. A művésznőt érke­zésekor Pancsova város előkelő közönsége ne­vében a szinügyí bizottság vezetője, Grábei László dr főszex-kesztő beszéddel köszöntötte, a közönség nevében pedig Woí/István állomásfőnök és Dózsa Imre tanácstagok üdvözölték. A derék társulat a napokban vonul ba Herkulesfürdőre-

Next

/
Oldalképek
Tartalom