Déli Hírlap, 1991. szeptember (23. évfolyam, 203-227. szám)

1991-09-04 / 205. szám

Ismét dzsúdótan folyam A Miskolci Vasutas Sport Club dzsúdó- (cselgáncs) és önvédelmi tanfolyamot indít szeptember tizenötödikétől az egyesület cselgáncstermében. Hétfőn, szerdán és pénteken délután, fél hattól hét órá­ig Szűcs Enikő edző, hétfőn és szerdán délután fél há­romtól négy óráig Horváth Csaba edző, kedden és csütörtökön délután fél há­romtól négy óráig Marko- vics László edző vezeti a foglalkozásokat. Jelentkezni hétköznap, reggel nyolc órá­tól este hatig az MVSC csel­gáncstermében az edzőknél, illetve munkaidőben, az 57- 578-as telefonszámon lehet. L. A. GEAR KUPA A SOTE SPORTCSARNOKBAN Húsz országba küldte el meghívóját az OSC ritmikus sportgimnasztika i szakosztá­lya, a hagyományos nem­zetközi versenyére, amelyet idén az L. A. Gear Kupá­ért írtak ki, és szeptember közepén rendeznek meg a SOTE sportcsarnokában. MAGYARORSZÁGRA jön BUSH TENISZKLUBJA Az amerikai People — to People Sponts Comittee 'te­niszszakosztálya szeptember 19. és 23. között hazánkban vendégeskedik. A látogatás célja az amerikai—magyar sportkapcsolatok erősítése. A társaság elnöke George Bush, az Egyesült Államok elnöke, de tagjai ’között sze­repel James A. Baker kül­ügyminiszter, Bradley és Kennedy szenátor is. Apróhirdetések adős-uetel HAGYMA- ÉS KRUMPLI AK­CIÓ ! 14 Ft-ért (+ zsák) a KOR­VIN—ARANY J. U. SARKON. PÉNTEKEN 9-től. Autósoknak sebességmérőké- ■zülék-jelzö eladó, hazai szab­vány szerint áthangolva. Tele­fon: «-»56. • A páros salakmotoros OB I. utolsó, negyedik fordulóját pénteken, délután fél öttől rendezik meg a Népkertben. A futamokon a végső sorrend dől el. Az élenálló csapatok között kiéle­zett küzdelem várható, hiszen közöttük jelenleg csak néhány pont a különbség. A miskolciakat egyébként Hajdú Zoltán és Böszörményi Zsolt képviseli. (Szabó István felvétele) Maratoni kajak-kenu OB Tokaj város naqydíjáért Világbajnokok a Tiszán és a Bodrogon FEKETE SAROK Rekordnevezés: 31 szakosztályból 250 versenyző Diszpécsert keresünk! Ér­deklődni a Tempó Taxi köz­pontjában. Miskolc, Klapka Gy. u. 17. szám alatt, vagy telefonon: 64-000. A Tisza—Bodrog torkola­ta ismét rangos kajak-kenu versenynek ad otthont szom­baton. A Tokaj város nagy­díjáért rendezett hagyomá­nyos viadalok már több éves eredményes múltra tekinte­nek vissza. Most azonban úttörő vállalkozásba fogott a Magyar Kajak-kenu Szövet­ség, a Tokaji Vízisport Club, a Tiszai Erőmű Vállalat SC és a Diósgyőri VTK; meg­rendezik a sportág maratoni országos bajnokságát. A felnőtt férfi és női ver­senyzők számára a jól is­mert 42 kilométeres mara­toni távot kell teljesíteniük, a tizennyolc év alatti ifi ka­jakosok és kenusok pedig ennek felén, azaz 21 kilomé­teren mérik össze erejüket. A rajt a tokaji strandon lesz kilenc órakor. A résztvevők a szárazföldön kezdik el a versenyt és futva közelítik meg a hajóikat. Természe­tesen nem hiányzik a száraz­földi szakasz a táv teljesíté­Csopo rí válogatottak mérkőzése Az NB III. Tisza- és Mát- ra-csoportjának válogatott­jai lépnek pályára holnap délután négy órakor az MVSC sporttelepen. A lab­darúgó-mérkőzésen Kurmai (Bognár, Zvolenszky) fújja majd a sípot. A Tisza-cso- port játékosait Balázs And­rás, a Borsodi Építők Vo­lán SC szakvezetője válo­gatta ki. A következő lab­darúgók lépnek a pályára: Balogh (Olefin SC), Ladányi (Edelény), Regős (Szerencs- H egy alj a SE), Tiba, Herczeg, Drozdik (Ózdi Kohász), Tá­bori (MVSC), Farkas, Oláh, Adamovics, Lehóczki, Bo- hán (BÉV SC). A Mátra- csoport gárdáját a Bélapát­falva edzője, Fodor Pál ál­lította össze. A Borsodi Bányász csa- | patgyőzelmével ért véget Mezőkövesden az ökölvívók Matyó Kupája. Egyéniben el­ső helyezést szerzett Bittó Kálmán, Vakherda Sándor, Kanalas Béla és Csízi Fe­renc. Az ugyancsak bányá- szos Torma Csaba az ifjú­ságiak között harmadik lett. Ugyanezen a versenyen elindultak a Miskolci Kini­zsi SE öklözői is. Juhász Csaba juniorban második lett. Kiss Nándor ifiben győ­zött, Csermely Csaba, Vára- di Gábor és Bánk Róbert második helyet szerzett. A KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a roko­noknak, barátoknak, volt munkatársaknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk DR. VALYKÖ ISTVÁN, a 3. Sz. Volán nyugdíjas igazgatójának temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. Külön kö- szönetünket fejezzük ki a Volán Tröszt igazgatóságának, a Volán-vállalatoknak, és kiemelten a Borsod Volán gazdasá­gi vezetésének, szakszervezeti bizottságának. A gyászoló család Kinizsi egyébként hétfőn, szerdán és pénteken tart edzést fél négytől a 114. Sz. Szakmunkásképző Intézet tornatermében. Ez idő alatt Nagy Imre edző várja 12— 17 éves fiúk jelentkezését, akik kedvet éreznek az ököl­víváshoz. % Bánk Róbert helytállt a Matyó Kupán, második lett az ifjúságiak között. se közben sem. Ekkor jobb híján kézben kell vinni a hajót a következő vízi sza­kaszhoz. A maratoni szakág még alig néhány éves múltra te­kint vissza Magyarországon. Tavaly Budapesten adtak egymásnak randevút a leg­jobbak. A tábor egyre nő, olyannyira, hogy Tokaj vá­ros nagydíjára már 31 egye­sület 2,p0 sportolója nevezett be. Csábító'lehet a pénzdíj is. valaménnyi felnőtt kate­góriában tízezer forint pénz­díj üti a győztes markát. A névsor igen rangos, a tava­lyi vb-n sikert aratott Ba­ranyai Andrea—Erdödi Ág­nes páros is indul a verse­nyen. Ott lesz a rajtnál Gyulai István, Pétervári Pál világbajnok. Petrovics Kál­mán, Góts Károly és Angyal Ákos. Hogy ki lesz az idei magyar bajnok, azt nehéz előre megjósolni, hiszen igen népes a trónkövetelők tá­bora is. Az OB rendeződ nem sze­retnének megállni. Tervezik, hogy 1993-ban maratoni Vi­lág Kupa futamot rendeznek Tokaiban. Ezért dán megfi­gyelők is résztvesznek a baj­nokságon. húsz perces video­filmét készítenek a verseny­ről, ami alapján elbírálhat­ják a hely alkalmasságát. Ha a pályázat sikerül, két év múlva a világ legjobbjait láthatjuk vendégül megyénk­ben. Azt már csak titok­ban mondták el, hogy a vég­ső cél egy esetleges 1996-os világbajnokság lenne. (szaniszló) Sikeres a toborző A BÉV SC által meghir­detett labdarúgó-toborzó el­ső napján, tegnap a várako­zásnak megfelelő volt az ér­deklődés. Tizenheten jelent­keztek az ifjúsági, huszon­négyen pedig a többi kor­osztályból. Többen ígérete­sen mozogtak az egyórás bemutatkozó foglalkozáson. „Hallgass, meri téged is megöllekP A miskolci rendőrkapi­tányság női fogdájának ap­rócska szobájában beszélge­tünk Geró Beátával, a Po­zsonyi utcai kettős ember­öléssel gyanúsított Horváth László 23 éves élettársával, aki szemtanúja volt és — mint mondja — tétlen részt­vevője a brutális öldöklés­nek. (A fiatalasszony apránként, a történtek felidézése közben mondta el masáról: édesanyja 1984-ben meghalt, van egy 16 éves öccse, apjának egy élet­társa, neki pedig két gyermeke, a 3 éves Béci és a 4 esztendős Zolika, akiket most a dédany­juk nevel. Mindkét gyermek egy apától származik, akitől gyermektartást nem kap, meri nincs munkahelye, a pirosozók között keresi kenyerét. Beáta nem cigány, korábban munka­hellyel is rendelkezett, legutóbb a hűtőházban dolgozott. Két hónappal ezelőtt ismerkedett meg Horváth Lászlóval köze­lebbről. Régebben is találkoztak már, hiszen előbb az ő unoka- nővérének volt az élettársa. Az unokanővére a meggyilkolt Far­kas Károly testvérének a lánya. Horváth Lászlóval úgy kerültek össze, hogy ö a gyerekekkel sétálgatott, aztán kedve támadt rá, hogy pár féldecit megigyon, ittasan azonban nem mert ha­zamenni a nagyanyjához a gye­rekekkel, s amikor összefutott Horváth Lászlóval, az felaján­lotta neki. hogy menjenek hoz­zá a Pozsonyi utcai lakásba, ahol Beának a nagybátyja la­kott. Két hónapig tartott együtt­élésük, a gyerekek csak három napig voltak velük, akkor visz- szavitte őket dédanyjukhoz. Az­óta nem látta Bécit és Zolikát Horvátinál egyébként .161 meg­voltak, igaz a férfi egy félté­keny ségi rohamában neki is késsel vágta le a hajának egy részét, s bal csuklójába is be­lebökött, csúnya forradás ékte­lenkedik a késszúrás helyén. — Nekem végig kellett néznem mindent, amit Laci csinált, mert hiába akartam kimenni a konyhából, ahol a nagybátyámat és az élettár­sát az ásóval és a farmerja övébe dugott (késsel ütötte- szúrta-vágta, amikor meg­próbáltam felállni, hogy ki­megyek, Laci odaugrott hoz­zám, a vállával jókora erő­vel az arcomba vágott, s rám rivaüt: „Itt maradsz és hallgass, mert téged is meg­öllek!” Bea váltig bizonygatja, hogy nagyon fél élettársától. Korábban a Péteri borozó­ban ittalk, előzőleg meg a Zsarnai-piacon öntött fel a garatra a két férfi, miután a kora reggeli órákban már mind a négyen bepálinkáz­tak és -boroztak a Búza téri Bor-is kocsmában. Élettár­sa éktelenül dühös volt, fő­ként Farkas Károly élettár­sára, Káli Jánosné Kriskó Ildikóra, aki nem volt haj­landó odaadni neki azt a 300 forintot, amit a szombatra virradó éjszaka lopott hol­miból árultak. — Laci az udvarról be­hozott ásóval előbb Ildikót kezdte ütni-verni az ágyon, ahol a nagybátyámmal együtt feküdtek. S mert a nagybátyám közben felült, s mondta Lacinak, hogy „Hagyjál már nekünk bé­két!”, az ő fejét kezdte szab­dalni a nagy konyhakéssel, amit a másik kezében tar­tott. Én közben mégiscsak kimentem valahogy az elő­térbe, s leültem az ott levő kis szekrény tetejére, de lát­tam, hogy mi történik a konyhában. A nagybátyám feje akkor már rettenetesen vérzett. Nem tudom, miért nem védekezett az ütések és □ELI HÍRLAP — a miskolciak napilapja. — Kiadja: a Dőli Hírlap Kft. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. — Felelős kiadó: BÉKÉS DEZSŐ főszerkesztő-ügyvezető. — Szerkesztő­ség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527 Postacím: Mis­kolc, 3501. Pl.-: 39. Titkárság: 42-694. Bel- és várospolitika) rovat: 42-888. Gazdaságpolitikai rovat: 42-666. Levelezési ro­vat: 42-666. Kultúrpolitikai rovat: 42-866. Sportrovat: 42-688 Gazdasági ügyintézés: 42-845. Telex: 62-342. Telefax: 42-845 Hirdetésfelvétel; Miskolc, Széchenyi út 15—17. Telefon: 41-893 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbe- sitő postahivatalnál, a hlrlapkézbesftőknél, a posta hírlapüz­leteiben és a Hlrlapelőflzetésl és Lapellétasl Irodánál (HELÍR) Budapest, V., József nádor tér 1. 1908, közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy bőnapra 145 fo­rint, egy negyedévre 435 forint, egy évre 1740 forint. Index: 25 951. Készült a Borsodi Nyomdában. — ISSN 0133 0209. szúrások ellen sem a nagy­bátyám, sem Ildikó ... Horváth László végre ab­bahagyta a 35 éves Farkas Károly és a 23 éves Ildikó öldöklését, miután — Bea emlékezete szerint — egy jó órán át csépelte őket, s két üveg bort magához véve, Beaával együtt kimentek sé­tálni egyet. A Pozsonyi utca végéig jutottak el. ahol le­ültek egy nagy kőre, s it­ták a bort. — Laci csak annyit mon­dott: „Megérdemelték, utá­lom őket!”. Mikor eljöttünk, még mindketten éltek. Mond­tam Lacinak: mire vissza­megyünk, mindketten halot­tak. Laci csak rábólintott, s azt mondta: „Biztosan.” Bea szerint talán fél üveg bort ittak meg a kövön ül­ve, aztán hazamentek lefe­küdni. Laci még előbb be­ment a konyhába megnézni, hogy mi van a nagvbátyá- mékkal. Visszajött, de nem szólt semmit, s én sem mer­tem megszólalni. Hajnalban, négy óra felé ébredtem fel, s vettem észre, hogy Kar­csi, a nagybátyám, félig- meddig bent fekszik a szo­bánkban, felébresztettem hát Lacit, s mutattam neki. Ko­rábban velünk lakott még Gy. Béla is, Laci neki kez­dett kiabálni. De ő nem ke­rült elő. Erre Laci elővette a bort, mindkettőnknek töl­tött és ittunk. Karcsi még lélegzett, hörgött a küszö­bön, aztán elnémult. A konyhából Ildi kiabált Kar­csi után. Laci meghallotta, s dühös lett: „Te még élsz, te szemétláda?” Kiugrott az ágyból, s amikor odaért Karcsi mellé, egy pillanat­ra megállt fölötte: „Ne ha­ragudj, sógor, nem akar­tam ... ”, aztán kiment Ildi­kóhoz, s vele együtt jött be. Ildin csurom vér volt a pó­ló és minden. Laci rápa­rancsolt, hogy vetkőzzön le, feküdjön hasra, aztán össze­kötözte a kezét-lábát, a nya­kára hurkolt valamiféle madzaeeal, s csak azt lát­tam. hoev a nvakánál egv fadarab segítségével megcsa­varta a hurkot. Horváth ezután vissza­ment Bea mellé, leült az ágyra, ideges volt, majd megint felugrott, s a nála levő késsel elvágta a zsinórt Ildi nyakán. — Aztán felöltöztünk, s mert Gy. Béla időközben visszajött, Lacival együtt el­mentek inni a közeli bolt­ba, én pedig kimentem a ház elé, s azon gondolkod­tam, hogy el kellene men­nem feljelenteni. De féltem Lacitól. Még visszamentem a házba cigarettáért és gyu­fáért, s amikor Laci haza­jött és nem találta a lakás­kulcsot, bemászott az abla­kon, utána behívott engem is, hogy szedjük össze a szajrét, ami még maradt, és menjünk Tiszalúcra az ap­jához. Így indultunk el a szatyorral együtt, s miután egy éjjel-nappal nyitvatartó boltban 20 deka parizert és egy kiló kenyeret vettem, el­mentünk a Hősök terére, ahol ettünk a kajából, Laci ott lefeküdt a padra, én mellette ültem, vigyáztam a szatyorra is, s így találtak ránk a rendőrjárőrök, s vit­tek be a kapitányságra ben­nünket ... A járőrpárost, Gulyás Ká­roly rendőr zászlóst és Sko­da András rendőr őrmes­tert a kettős gyilkosság fel­derítéséért a megyei rend­őrfőkapitány, dr. Magyari Sándor rendőr alezredes még hétfőn, a reggeli órákban, soron kívüli főkapitányi di­cséretben és pénzjutalomban részesítette a pontos, precíz, körültekintő és jogszerű, si­keres rendőri munkáért. -~~ 1 *.J -f ;» | ----- - r f. • • Ökölvívás, Matyó Kupa Bányász- és Kinizsi-sikerek

Next

/
Oldalképek
Tartalom