Déli Hírlap, 1991. augusztus (23. évfolyam, 178-202. szám)

1991-08-06 / 182. szám

SPORT MEGVÁLASZTOTTAK '91 LEGJOBB NÉMET FUTBALLISTÁJÁT 1991-ben az év német lab­darúgója címet Stefan Kuntz, a bajnok FC Kaiserslautern csapatkapitánya nyerte el. A hagyományos szavazáson 443 pontot érdemelt ki, messze megelőzve a 137 pon­tos második helyezett Tho­mas Dolit, aki a Hamburger SV-’t. erősíti. A harmadik Lothar Matthaus lett, aki az olasz ilntemazionale színei­ben rúgta a labdát az el­múlt- bajnokságban. FÉRFI JUNIOR KOSÁRLABDA-VB Edmontonban a junior fér­fi kosárlabda-világba jnofesá- gon Olaszország együttese 79-63 arányban győzte le Argentína csapatát, míg Ka­nada 92-77 arányban szen­vedett vereséget a spanyol válogatottól, és Szovjetunió legjobbjai egy ponttal, 82-81 arányban bizonyultak jobb­nak Ausztrália csapatánál, Uruguay gárdája 69-61-re győzött a nigériai válogatott ellen. MARATONI FUTÓVERSENY Szapporóban a maratoni futóversenyen a férfiak me­zőnyében a japán Fuzsita bizonyult a leggyorsabbnak, 2 :í 7.05-ps: időeredménnyel, míg á 'nők közötti versen­gésből az új-zélandi Moller került ki győztesen, 2:33.20­al._ AUGUSZTUS 20-IG VAR AZ MHSZ A Magyar Kézilabda-szö­vetség vezetői augusztus 20- ig adtak haladékot a zala­egerszegieknek, hogy elvál­lalják a hagyományos őszi, válogatott csapatoknak kiírt torna megrendezését. ATLÉTIKAI VERSENYEK A HÉT VÉGÉN Bővelkedett atlétikai ese­ményekben az elmúlt hét vé­ge. A nemzetközi porondon több, .nagyszabású versenyt is rendeztek. Bergenben a norvég bajnokságon a nők gerelvhajító számában Hat- testad-Solberg végzett az el­ső helyen. 71,44 méteres tel­jesítményével, mely az idei legjobbnak számít a viláeon A svéd-finn viadalon, melyei Stockholmban rendeztek, szintén egy gerelyhaj ító — ezúttal férfi — eredménve emelkedik ki. A finn Rrity 89.36 méteres teljesítményé­vel nyerte a küzdelmet. PÁNAMERIKAI JÁTÉKOK Hazai sikerekkel kezdő­dött a Pánamerikai Játékok küzdelemsorozata. Az első győzelmet kubai versenyző aratta. Alberto Cuba mara­toni futó aranyérmét a hí­rek szerint Fidel Castro el­nöknek adományozta. MAZINHO MÜNCHENBEN Bernardo után még egy brazil labdarúgó érkezett a Bayern München csapatá­hoz. A német együtteshez szerződött ugyanis Mazinho, három évre. Ára kétmillió dollár volt. FEKETE SAROK Nem az, nem ott, nem úgy történt.. Rendőri Intézkedés — két előadásban Az osztályozó torna óta hat hét telt el, közben az NB II -re készült az együttes. (Szabó István felvétele) A vásárhelyi kosarasok indulnak a bajnokságban Kacsa volt az NB I.? A MEAFC vállalná az élvonalbeli szereplést Nekünk, miskolciaknak tu­lajdonképpen szenzációérté­kű volt az a hír, amely teg­nap látott napvilágot. Esze­rint Hódmezé vásárhelyen megszűnik az NB I-es férfi- kosárlabda-csapat. Ez azt je­lentette volna, hogy megüre­sedik egy hely az ősszel kez­dődő első osztályú pontva­dászat mezőnyében. Tavalyi NB II-es helyezése, illetve az osztályozótornán elért második helye alapján a leg­nagyobb eséllyel a Miskolci EAFC csapata pályázhatna az esetleg megüresedett helyre. Az egyesület illetékesei hozzánk hasonlóan, tegnap a sajtóból értesültek a dolog­ról, ám hivatalos üzenet ez­zel kapcsolatban nem jött a MEAFC-hoz. Mindezek elle­nére a '„mi lenne, ha... ” gondolatával érdemes volt eljátszani, hiszen, ha igaz­nak bizonyul az állítás, az öröm mellett a gondok is előtérbe kerülnek. A Magyar Kézilabda-szö- i vétség versenybizottsága el­készítette az NB I. csoport- beosztását. A Borsodi Bá­nyász a nők mezőnyében az A-csoportban a következő A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) végrehaj­tó bizottsága az Edmonton- ban tartott tanácskozásán tá­mogatásáról biztosította az Edzőmérkőzés Edzőmérkőzést játszott teg­nap délután a Borsodi Épí­tők Volán SC és az Edelényi Bányász. A két NB III-as gárda népkerti találkozóján 2-1 (2-1) arányú hazai győ­zelem született. A gólokat Radaksz (2) és Dóri (11-es- ből) szerezte. Csótai József, az egyesü­let elnöke: — Én is nemrég hallottam a dologról, annyit mondha­tok, ha igaz, akkor mindent megteszünk, hogy biztosítsuk az NB I-es szereplés felté­teleit. Szaniszló Sándor, a kosár­labda-szakosztály vezetője: — Amint megtudtam a hí­resztelést, felhívtam a szö­vetséget, ahol annyit sike­rült kideríteni, hogy már ők is „vadásznak” a Hódmező­vásárhelyre, szeretnének — hozzánk hasonlóan — bizto­sat tudni. Történt ugyanis már olyan, hogy a híreszte­lés ellenére sikerült az utol­só pillanatban megmenteni egy-egy csapatot. A város vezetése, vagy egy szponzor segíthet még a kosarasokon. Azonban még azzal sincs vége a tortúrának, ha biz­tosan tudjuk a Hódmezővá­sárhely visszalépését, hiszen i csapatokkal vívja mérkőzé­seit: Dunaferr SE, Jászberé­nyi TKF Lehel SC, Békés­csabai Előre KC, Pécsi MSC, Szegedi Egységes SK, Har­gita KC, Budapesti Spartacus. 1994. évi belgrádi férfi ko­sárlabda-világbajnokság szer­vezőbizottságát. A testület képviseletében Gorán Ka- petanovics Jugoszlávia ka­nadai nagykövete tett jelen­tést. nem tudhatjuk, hogy milyen elvek alapján jelölik ki az utódot. Erről állást kell fog­lalnia a versenybíróságnak és a ligának. A végső szót augusztus 28-án az MKSZ elnöksége mondhatja ki. Ügy tűnik, mozgalmas hónap elé nézünk. Azt monduatom, ha már egy kicsit Is biztossá válik, hogy mi vagyunk a félj utók, elkezdjük a felké­szülést a magasabb osztály­beli szereplésre. Drahos László, a csapat edzője: — Engem elsősorban a szakmai oldal érint. Egy esetleges NB I-es szereplés esetén, amelynek az egész csapat örülne, más jellegű felkészülést- kellene végezni a jövőben. Természetesen a magasabb feltételek teljesí­tésére készek vagyunk, ám néhány poszton mindenkép­pen meg kellene erősíteni a gárdát. * Ügy tűnik, valóban csak a ..mi lenne, ha” gondolatával játszottunk el, hiszen a ma érkezett hírek szerint a Hód­mezővásárhely ősztől szere­pelne az NB I-ben. Szép László, az egyesület ügyve­zető elnöke tájékoztatása szerint megoldódnak a szponzori kérdések. A bo­nyodalmat az okozta, hogy még nem küldték el a neve­zést a szövetséenek, ám ezt gyorsan pótolják ... (szaniszló) Elhunyt Sós Károly Sós Károly labdarúgó mes­teredző elhunyt. A nyolc­vankétéves szakember több magyar csapatban is ját­szott, majd NB I-es együtte­seknek lett az edzője. Meg­fordult az NDK és a ma­gyar válogatott kispadján is. Két fiatalkorú kíséretében rendkívül dühös férfi keres­te fel szerkesztőségünket, mondván, hogy őket olyan jogsérelem érte a miskolci rendőrség részéről, amely mindenképpen a sajtó nyil­vánossága elé kívánkozik. Nagy Attilaként mutatkozott be, s P. János 16 éves, va­lamint K. Tamás 17 éves kí­sérőit is megnevezte. Azzal indokolta, hogy emelt han­gon teszi szóvá sérelmét, mert jogos indulatán felhá­borodása miatt nem tud uralkodni. Története a következő volt: mint mondta, ő abból él, hogy a Zsarnad piacon olcsón felvásárolt külföldi holmikat — cipőket, papucsokat, pó­lót, akármit —s azokat vi­déken drágábban eladja. A különbözeiből fedezi a saját és a fiatalkorú K. Tamás megélhetését, miután mun­kája nincsen, a 17 éves fiút pedig ő tartja, ruházza és neveli. Miután most vagy 10—12 ezer forint értékű török árut sikerült összeszednie a Zsar- nain, megbeszélte egy barát­jával — B. Józseffel, —, hogy az a Trabantjával elszállítja a piacra, és ott értékesíti. A Trabant július 30-án a késő esti órákban érkezett az En­gels utca 72. szám elé, ahol ő és K. Tamás P. Jánosék- nál, a fiatalkorú édesanyjá­nál volt éppen, s ezért a két fiút kérte meg, hogy vigyék le a sportszatyrokban levő cuccokat a Trabanthoz, se­gítsenek azt betenni a kocsi tulajdonosának. A gyerekek levitték a holmit, s már ép­pen berakodtak a kocsiba, amikor jött két rendőr, iga­zoltatták őket s megkérdez­ték, honnan szerezték a nagy mennyiségű árut. Ők azonban hiába állították, hogy ez Nagy Attiláé, aki fent van az épületben, kér­dezzék meg tőle, a rendőrök hajthatatlanok voltak. Beül­tették őket a kocsiba, s el­vitték a vám- és pénzügy- őrségre. De ezek olyan rend- ötök voltak — kapcsolódott be a történet elbeszélésébe P. János — hogy azt sem tudták, hol van a vámhiva­tal. Amikor végre megtalál­ták, a vámosok igazolták, hogy az áru külföldi eredetű. Ezután a Trabant vezetőjét és a két fiatalkorút előállí­tották a rendőrkapitányság­ra, ahol éjféltől reggel hatig bent tartották őket. Eközben persze Nagy Atti­la és P. János édesanyja a legnagyobb aggodalommal kereste a két ,gyereket, még a mentőket is felhívták, kör­bejárták a várost. Végül is hajnali fél 3-kor Nagy Attila bement a rendőrségre, s mint mondta, egy órás or- dibálás titán tudta meg az ügyeletes tiszttől, hogy ott vannak a fiatalok. „Hogyan merik ezt megcsinálni? Ho­gyan merik a fiatalkorúakat hivatalos képviselőik jelen­léte nélkül kihallgatni?” Különben sem követtek el semmit, hiszen a holmi az övé, milyen jogon tartották hát fogva a gyerekeket? — Ezt írják meg, ha me­rik! Ha nem gyávák hozzá! Természetesen megígértük hogy megírjuk az esetet, mi­után meghallgatjuk a másik felet, vagyis az intézkedő rendőröket is. A kiszámíthatatlan vélet­len műve, hogy Zelenák Csaba rendőr törzsőrmes­terrel, Simon Péter rendőr őrmesterrel, és Horváth Jó­zsef rendőr főhadnaggyal — az őr-járőrszolgálat alosztály­vezetőjével , találkoztunk. A járőrök éppen szolgálati eseteikről adtak ismertetést, s alig kezdték el mondani­valójukat, jó magam már folytathattam is. Igaz, nem csekély kiigazításra szorult az általam idézett Nagy Attila-féle történet. A histó­ria ugyanis nem ott, nem úgy történt, ahogy nagyhang- gú panaszosunk elmesélte. Az URH-s gépkocsizó jár-’ őr ugyanis július 30-án, 23 óra körül a Kun Béla utca és a Vándor Sándor utca sarkán igazoltatta egy Hejő- csaba irányába tartó Tra­bant vezetőjét. A járműben hárman ültek, B. József és a már ismert két fiatalkorú. A kocsiban két nagy sport­szatyor volt, 40—50 ezer fo­rint értékű ruhaneművel és lábbelivel. Miután a kocsi utasai bizonygatták, hogy ea külföldi holmi, vámárunyi­latkozatot pedig nem tüdw tak róla felmutatni, mert bizományba kapták, ezért elsőként a vámhivatalhoz tessékelték a trabantos tár­saságot. A vámhivatalban aztán megállapították, hogy a portéka török eredetű, s ha nincs vámnyilatkozat, le kell foglalni. K. Tamás fiatalkorú csak bizonygatta, hogy nem tud­ják ugyan megbízójuk címét, valahol Diósgyőrben lakik, de meg tudják mutatni, hogy hol. Csakhogy a rendőrök­nek az intézkedést sorra- rendre keli befejezni, ezért a Trabant utasait a városi rendőrkapitányságra előállí­tották, majd gépkocsival el­indultak a két fiatalkorú szüleiért. Ám csak P. János édesanyját találták meg, va­lóban az Engels utca 72J szám alatti címen. Pongyo­lában volt, éppen készült le­feküdni az asszony, amikor a rendőrök megkérték, hogy menjen a fiáért. Az anya már öltözködött amikor be­futott Nagy Attila, s arra' való hivatkozással, hogy ő az asszony élettársa; velük akart menni. Természetesen magukkal vitték, már csak azért is, meri Nagy Attila valóban mondta, hogy az áru az övé. Hogy azonbarj honnan származik, arra nem Volt hajlandó felelni. Nagy Attila egyébként a városi kapitányságon minő­síthetetlenül viselkedett, va­lóban ordibált, köpködött, sértegette a rendőröket. Nem volt hajiandó tudomásul ven­ni, hogy a rendőrök jogsze­rűen jártak el. A szolgálati’ szabályzat ugyanis kimond­ja: „akinek gyanús körülmé­nyek között, bűncselekmény elkövetésére alkalmas, vagy olyan tárgy van a birtoká­ban, amelynek jogszerű bir­toklása vagy használata két­séges, azt el kell fogni...” Miután a szükséges intéz­kedést sbefejezték a rend­őrök, a Trabant utasait el­engedték, a lefoglalt hol­mit, s Nagy Attila ügyét át­adták a vámhivatalnak. * Hogy mi célja volt Nagy Attilának azzal, hogy cikket írjunk róla, s az általa el­ferdített történetről, azt leg­feljebb sejteni lehet. Az ügynek azonban mindenkép­pen van egy megszívlelendő tanulsága: aki nagy mennyi­ségű árut visz magával, akár gyalog, akár gépjármű­vel az éjszakai órákban, az mindenképpen vigyen magá­val olvan papírt is, — szám­lát, vámáru-nyilatkozatot —, amely igazolja az áru ere­detét. Ha ugyanis igazolta­táskor eveket felmutatlak a rendőröknek, azok megkö­szönik. s tisztelegnek bú­csúzáskor is. (s) dGI,< HÍRLAP — A miskolciak napilapja. — Kiadja: a Dél: Hírlap Kft. Miskolc, Bajcsy-Zsiilnszky út 1*. 3527. — Felelős kiadó: BÉKÉS DEZSŐ főszerkesztő-ügyvezető. — Szerkesztő- seg: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3n27. Postacím: Mis­kolc, 3501. PL: 39. Titkárság: 42-694. Bel- és várospolitikai rovat: 42-888, Gazdaságpolitikai rovat: 42-666. Levelezési ro­vat: 42-666. Kultúrpolitikai rovat. 42-866. Sportrovat: 42-688. Gazdasági ügyintézés: 42-845. Telex: 62-342. Telefax: 42-845 Hirdetésfelvétel: Miskolc, Széchenyi út 15—17. Telefon: 41-893 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hiriapkézbe- sitő postahivatalnál, a hirlapkézbesitőknél, a posta hírlapüz­leteiben és a Hfrlapelőfizetési és Lapellátásl Irodánál (HELlftl Budapest. V„ József nádor tér t. 1908, közvetlenül vagy pos­tautalványon. valamint átutalással a Postabank Rt. 2Í9-98636 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetési díj eg.v hónapra 145 fo­rint, egy negyedévre 433 forint, egy évre 1740 forint Index­es 951. Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető HORVÁTH FERENC. — ISSN 0133 0209 Kézilabda A FIBA támogatja a belgrádi szervezőbizottságot

Next

/
Oldalképek
Tartalom