Déli Hírlap, 1991. április (23. évfolyam, 75-99. szám)

1991-04-02 / 75. szám

legfrissebb ... legfrissebb ... legfrissebb ... leg A gyermekek egészségének védelmében Orvosi műszert adományoztak Dr. Uorgai Judit, az ava- si 27. gyermekkörzet dok­tornője talán a személyes ajándéknak sem örült volna annyira, mint annak az EKG-készüléknek és auto­mata vérnyomásmérőnek, amit a minap cégek adomá­nyaként kaptak. — Minden rendelőben alapvető és nagyon jó do­log lenne egy ilyen hordoz­ható EKG-készülék és egy készenléti táska. Köztudott, hogy az 1973-as—’78-as kor­osztályú gyerekeknek igen népes tábora van — mond­ta a doktornő, a Klapka György utca 42. sz. alatt lévő lakás-rendelőben. Kö­zülük rengeteg a továbbta­nuló. s számukra az EKG- vizsgálat kötelező.. A gyer­mekek ilyen jellegű szűrő- vizsgálatát a körzetek ré­szére mindössze egyetlen kolléganő láthatja el, mert eddig csak egy műszer állt rendelkezésre. De rendkívül hasznos lesz azért is, mert sajnos a kamaszok egyre gyakrabban panaszkodnak mellkasi nyomásra, karjuk zsibbadására. S mielőtt emiatt szakvizsgálatra kül­denénk a tizenéveseket, ez­zel a készülékkel már ma­gunk is pontosabb diagnó­zist 'kapunk. S honnan való az ado­mány? Mint arról már Ir­tunk. az év elején a Dimed Műszertechnikai Kft. — a városi önkormányzattal kar­öltve — támogatókat kere­Az avasi kábelen... Sportest a VTV-ben A városi televíziósok újabb próbálkozásának lehetnek szemlélői ma este az avasi lakótelepiek. A hétvége sportjából láthatnak este 6 órától összefoglalót azok, akik bekapcsolják a televí­ziót. Az előzetes tervek sze­rint ezúttal első ízben hosz- szabb összeállítást készíte­nek a technikai sportok kedvelőinek a salakmotoros országos bajnoki I. osztályú selejtezőről, de ott voltak a kamerák a Tábori-duatlon vasárnapi versenyén is. A sportest ezúttal az ün­nepek miatt került keddre, a tervek szerint a jövőben hétfőn este készítenek majd hétvégi sportműsorokat. A ma esti sportösszeállítást a Tábori sportszerbolt szpon­zorálta. Mérsékelt kamatok? Februárban kedvezően ala­kúit az infláció, nem érte el a tervezettet. Kupa Mihály pénzügyminiszter szerint el­indult egy olyan folyamat a fogyasztói piacokon, amely mérsékeli az inflációt. A pri­vatizáció új lendületet ka­Dr. Dorgál Judit nyomban kipróbálta a gyermekrendelő­nek ajándékozott hordozható EKG-készüléket. (Szabón Gabriella felv.) sett a helybéli vállalatok köréből: segítsenek javítani egészségügyi intézménye­ink műszerezettségét. A Di­med az általa készített or­vostechnikai műszerek nye­reségéről mondott le. Mint azt ebből az alkalomból dr. Juhász Barnabás, a vá­rosi polgármesteri hivatal Lefegyverzik a palesztinokat A libanoni kormány beje­lentette, hogy akár erőszak­kal is, lefegyverzik az or­szágban tartózkodó több ezer palesztin gerillát. A kabinet a múlt .héten határozott úgy, hogy a milíciáknak és a pa­lesztinoknak is be kell szol­gáltatniuk fegyvereiket. Ezt a Demokratikus Front Pa­lesztina Felszabadításáért ne­vű szervezet megtagadta. Leginkább a nők üzennek Tízdolláros vitriol Kedvcsináló sorok a New Yorkban megjelenő Manhat­tan Pennysaver új szolgál­tatásának bevezetőjéből: „Szeretné megsemmisíteni nyavalyás szomszédját, vagy rossz hírét akarja kelteni annak a politikusnak, akit a legjobban utál? Bízza ránk. öklendezze ki a dühét, meg­látja, megkönnyebbül.” A szerkesztők a pszicho­lógia bevált gyógymódját al­kalmazzák, a kibeszéltetést. Nyomja valami a begyedet? Vesd ki magadból. Utálsz valakit? Kiáltsd világgá a megszemélyesített utálatot. Az újság mindössze 10 dol­lárt kér egy 20 szavas in­zultus-kezelésért. „Üzenem annak a lánynak, aki testre feszülő leopárdmincás ruhá­ban és tűsarkú cipőben volt és szándékosan a lábamra lépett szerdán este a metró R-vonalán, úgy számítson, hogy szerdán, a 63. utcai végállomásnál az ülepén ha­gyom a cipőm lenyomatát. Rita.” A frissen bevezetett szolgáltatás első heteit a nők üzenetei uralták. Nyilván több a mondanivalójuk, minL az erősebb nemnek. „Ked­ves Jaké. Köszönet a minap esti randevúért. De miután láttalak enni, s ráadásul mindenféle fiziológiai erede­tű hangokat is hallattál, csak annnyi mondhatok: leg­közelebb a magad állatfajából való partner keress.” A tíz­dolláros vitriolkollekció leg­pompásabb darabja a kö­vetkező: „Drágám, a követ­kező autóbusz indulásakor szeretnélek a kerekek alatt látni. Susan.” egészségügyi osztályának vezetője elmondta, több mint másfél millió forint gyűlt össze, tehát ilyen ér­tékben tudtak adományozni — elsősorban az alapellá­tásban részt vevő intézmé­nyeknek — különböző mű­szereket. Akik eddig szíve­sen áldoztak e jószolgálati célra: a Borsodtávhő. a Miskolci Postaigazgatóság, a Diósgyőr: Papírgyár, a Bor­sodi Élelmiszer Kiskereske­delmi Vállalat, a Borsodi Ruházati Rt., a BIK szerző­déses boltokat üzemeltető leányvállalata, a temetkezé­si vállalat és a megyei Ké­ményseprő- és Tüzeléstech­nikai Szolgáltató Vállalat. Fenyvesi Istvántól, a Di­med Kft. marketing-iroda­vezetőjétől megtudtuk: szá­mos cég vezetőt biztosítot­ták: még jószándékukról őiket. s ígéretet is kaptak arra. hogy amennyiben a gazdasági-pénzügyi lehető­ségeik engedik, áldozni fog­nak e célra. O. E. pott, és le kell küzdeni azt a bizonytalanságot, amit bi­zonyos jogszabályok hiánya okoz. A pénzügyminiszter a legnagyobb veszélyt az idő­hiányban látja, de belátha­tó időn belül remény van a kamatok mérséklésére. Tárcsázzuk a 04, 05, 07-et Megharapta a medve „Csak”a szokásos, mondták a kijózanítóban A mentők központi ügye­letétől ma reggel megtudtuk, hogy az ünnepek alatt sok­szor hívták őket. Az átlagos­nál nagyobb volt az ittasság miatt bekövetkezeti balese­tek száma. Egy miskolci csa­lád számára pedig szomorúan végződött a kirándulás. Gyer­meküket, súlyos sérüléseket okozva, egy barnamedve ha­rapta meg a szelcepusatai vadasparkbah. A tűzoltóság megyei ügye­leté nyugodt ünnepekről szá­molt be. Kilenc alkalommal kellett kivonulniuk, de az eseték többsége szárazfű-, vagy avartűz volt. Kétszer igényeltek műszak; mentést. A detoxikáló állomáson az ünnepeknek megfelelő volt a „forgalom”. Március 31-én, vasárnap öt, április Fél fülét levágták... A Bongó A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a március havi bon­gósorsolás kihúzott nyerőszámai: 3 304 422. A nettó nyereincnyösszegek a következők: amennyiben a sorsjegy egymás melletti utolsó 2 számjegye: 3 számjegye: 4 számjegye: 5 számjegye: 6 számjegye: 7 számjegye: 22, akkor a nyeremény 70 forint 422, akkor a nyeremény 700 forint 4 422, akkor a nyeremény 7 000 forint 04 422, akkor a nyeremény 70 000 forint 304 422. akkor a nyeremény 700 000 forint 3 304 422, akkor a nyerőmén;, 7 000 000 forint A március havi nyeretlen bongósorsjegyek között 1 darab Mitsubishi Lancer 1,5 GL—I típusú személygépkocsi került kisorsolásra. A nyertes sorsjegy száma: 4 023 092, (MTI) A szovjet belügyi akadé­mia tananyagából: „A gyer­mekrabi ások jelentős részét 20, vagy annál is nagyobb létszámú, szervezett bűnöző­csoportok hajtják végre. Az akciók célja nagy összegű váltságdíj kikényszerítése. A csoportok jelentős részét büntetett elöéietii személyek alkotják. így például a 9 éves X elrablására és 500 ezer rubel váltságdíj kikény­szerítésére több alcsoportból álló, 20 fős bűnözőcsoport alakult. A szervező alcsoport három tagja a szülők roko­na volt. A négy végrehajtó rabolta el a gyermeket, majd a rejtegetők gondoskodtak arról, hogy a hatóságok rá ne bukkanjanak”. i Az is előfordult, hogy egy büntetését töltő , asszony a börtönből előbb terhessé­géről, majd a börtönben született kislányáról írt le­velet hozzátartozóinak. Az egész történet csak a fantá­ziájában létezett. Kiszaba­dulása után útban hazafelé elrabolt egy őrizetlenül ha­gyott gyermeket. amely azonban a sors fintora kö­vetkeztében — fiú volt. En­nek az esetnek még találha­tunk bizonyos erkölcsi iga­zolását, ám az emberrablá­sok általában rendkívül ke­gyetlenek és cinikusak. Szakértők szerint az em­berrablásoknak csupán egy- harmada' jut a hatóságok tu­domására. A kegyetlenség egyik jellemző példája: egy Moszkva-környéki zöldség- termesztő vállalat igazgató­ja hihetetlen nehézségek árán szedett össze 57 ezer rubelt, a gyermekrablóktól követelt 60 ezer helyett. Fiát így is visszakapta, ám an­nak egyik fülét „a tartozás fejében” levágták. Az ilyer. cselekmények a jövendő büntetéseket szol­gálják, ugyanis nyilvános­ságra jutásuk a hasonló helyzetbe kerülő hozzátarto­zókat árrá kényszerítik, hogy mindent megtegyenek a kért váltságdíj előterem­tése érdekében. A kétségbeesett szülők — akik természetesen nem a televízióból megismert szu­perhősök — gyakran válnak maguk is bűnözőkké — bankrablások részeseivé, nagyösszegű csalások elkö­vetőivé. A képhez az is hoz­zátartozik, hogy több ismert szovjet művész egyszerűen nem hajlandó a tömegtájé­koztatási eszközöknek adott interjújában közeli hozzá­tartozóiról beszélni, mivel fél az egyre szaporodó em­berrablásoktól. 1-jén, hétfőn kettő, míg ma hajnalban újabb két ittas embert szállítottak be. Ezek között gyermek, vagy fiatal­korú nem, de egy nő is volt. Az esetek súlyosak voltak, és sok volt az egyéb sérülés is. Feltűnően so»k vérvételt kellett elvégezniük ittas ve­zetés gyanúja miatt; vasár­nap három, hétfőn pedig ki­lenc ilyen esetet regisztrál­tak. Jelentős értékre elkövetett betöréses lopás ügyében in­dított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság. Ismeret­len tettesek a hét végén ke­rítést bontva bejutottak a Digépbe, ahonnan ponto­san 103 darab, egyenként 16 kilós bronz bugát loptak el, ezzel 750 ezer forint kárt okozva a cégnek. Húsvét hétfőjén majdnem halálra szúrta testvérét egy miskolci fiatalember. T. J. tegnap este, nyolc óra táj­ban keveredett vitába har- sányi öccsével és a testvér­háborúnak az lett a vége, hogy T. J. megszúrta, és életveszélyesen megsebesí­tette T. S.-t Az ügyben fo­lyik a vizsgálat. Ugyancsak a hét végén járt betörő D. G. miskolci lakásán. Szombatra virradó­an jutott be és sikerült arany ékszereket -láncokat, -gyűrűket összeszednie, vala­mint elvitt egy magnót és egy fényképezőgépet is. A lakás gazdája majdnem há­romszázezer forintját sirat­hatja. Lemondott a magyar honvédség parancsnoka A magyar honvédség pa­rancsnoka megerősítette, hogy kérte felmentését. Lő- rincz Kálmán altábornagy úgy érzi, hogy a Honvédel­mi Minisztérium saját befo­lyása alá akarja vonni a honvédséget, korlátozva ez­zel a hadsereg függetlensé­gét. és a köztársasági elnök hatáskörét. Még nem lehet pontosan tudni, hogy a hát­térben milyen tendenciák uralkodnak — mondta az al­tábornagy —, de ha nem tud, élni törvény adta lehetősé­geivel. akkor nem tudja fe­lelősséggel vállalni a veze­tést. Áremelések a SzGvjetuiiiian A Szovjetunióban életbe léptek az áremelések. Egyes alapvető élelmiszerek két- szer-háromszor kerülnek többe, mint eddig. A felvá­sárlási hullám enyhítésére némileg feltöltötték a boltok készletei, és az áremelések egy részét kompenzálni ia fogják. Lassú felmelegedés Egyelőre tőlünk északra vo-. nulnak el az időjárásválto­zást okozó frontzónák. Így ma estig az ország nagy ré­szén száraz, napos idő lesz. Csak nyugaton és északon növekszik meg a felhőzet, gyenge eső is lehet. A hő­mérséklet csúcsértéke 10—15 fok között lesz. AustriaJoító Az e heti nyerőszámok a következők: 3, 6, 24, 31, 34, 44. pótszám: 23. A teljes dzsóker fogadási díj 13 862 6C9 schilling. Ez az első nyerőosztály a dzsóker 5 501 191 schillinggel való do­tációját jelenti. Az e heti dzsókerszám 640 591. Május Elseje Társaság közleménye A Münnieh Ferenc Társaság 1991. március 9-én Budapesten küldöttközgyűlést tartott. Az országos értékezieten részt vet­tek a társaság megyénkben képviselői is. A küldöttközgyűlés megvitat­ta s elfogadta Herényi Fereno országos titkárnak az előző idő­szakról és a soron lévő felada­tokról szóló beszámolóját. Ez» követően úgy határoztak a kül­döttek. hogy a társaság továb7 bi munkájának fő iránya a lövőben széles értelemben veti mur.kásművelődés és önsegé­lyező tevékenység legyen. A társaság a célkitűzések megva­lósítása során minden más bal­oldali szervezettel együtt kíván működni. A fenti célkitűzések jegyében a küldöttközgyűlés úgy dön­tött. hogy a társaság a jövő­ben Május Elseje Társaság né­ven folytatja tevékenységét. A társaság eddigi elnöke dr. Ag­god József lemondása folytán a tisztújító közgyűlésig dr. Un- ',’or Tibor kapott megbízást az elnöki tisztség betöltésére. A közeljövőben sor kerül a tár­saság programjának részletes tidolgozására Is. A társaság B.-A.-Z megyében iflködő szervezetei, azok tag­ága a jövőben tevékenységét a vlájus Elseje Társaság országos vezetősége, a társaság megyei tnöksége határozatai és veze- ése szellemében végzi. A bal- ■ldali szervezeteket ezúton is együttműködésre hívja s várja a fenti célkitűzések legyében. A társaság elme: Miskolc. Marx Károly u. 94. Telefon: 74-699. Május Elseje Társaság B.-A.-Z. megyei és Miskolc városi elnöksége

Next

/
Oldalképek
Tartalom