Déli Hírlap, 1991. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-02 / 1. szám

legfrissebb ... legfrissebb . . . legfrissebb . . . leg Ma reggel 5 és 7 óra kö­zött a Mozdonyvezetők Szak- szervezete figyelmeztető sztrájkot hirdetett és tar­tott. Ugyanis a MÁV-val folytatott tárgyalásain a kért 29 százalékkal szemben csak 25 százalékos béremelést ígértek számukra a MÁV vezetői. A Vasutasok Szak- szervezete, valamint a Vas­úti r)olgozók Szabad Szak- szervezete elhatárolta magát a figyelmeztető sztrájktól. D. Juhász András szerint — aki a miskolci igazgató­ság vontatásfőnökségén a mozdonyvezetők szakszerve­zetének vezetője — ha a ma reggeli figyelmeztető sztráj­Az ünnep három napja alatt összesen öt rablást je­lenteitek a rendőrségi ügye­letén. Még december 30-án. éjféltájban. Miskolc belvá­rosában lett ilyen támadás áldozata a 21 éves G. I. Is­meretlen tettesek Ladával álltak meg mellette, a ko­csiból kiugrottak, és leütöt­ték a fiatalembert, majd elvették pénztárcáját és el­hajtottak a kocsival. Folyik a vizsgálat az ugyanezen az estén, Diós­győrben történt rablás ügyé­ben is. A Gerendás büfé előtt a 23 éves K. Pétert Apróhirdetés ingatlan Miskolc belvárosában, az Arany János utcában 3 szobás, föld­szinti, telefonos OTP-öröklakás eladó. Érdeklődni az 57-738-as telefonon. kot követően sem vezetnek eredményre a további tár­gyalások január végéig, feb­ruár elejéig, hosszabb sztráj­kokra is számítani kell. A miskolci vontatási főnöksé­gen egyébként 130—140 moz­donyvezető vett részt a sztrájkban, és csupán egy indult el ma reggel, ő is azért, mert szabadságát kö­vetően állt munkába és nem tudott a sztrájkról. D. Ju­hász András elmondta, hogy míg a ’90-es évben a többi vasutas dolgozó 20 százalé­kos keresetnövekedést ért el, addig a mozdonyvezetők csu­pán 15—17 százalékosat. Ez támadták meg ellopták 3000 forintját és karóráját. Az esztendő utolsó nap­ján egy fiatalasszonyt is ki­raboltak. Á. S.-né este fél hét tájban hazafelé tartott, amikor ismeretlenek ráron­tottak, puszta kézzel bántal­mazták. majd kikapták ke­zéből a táskáját, benne az asszony 3200 forintjával. a túlórák elmaradása miatt történt így. Dr. Dudás József, a MÁV Miskolci Igazgatóságának igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy természete­sen nem lépnek fel a sztráj­kolok ellen, bár nem érte­nek velük egyet. Ügy látja, hogy a többi vasutas dolgo­zóval szemben akarnak előnyt szerezni a mozdony- vezetők ezzel az akcióval. Véleménye szerint nem a sztrájk fegyverével kell fel­lépni a tárgyalások ered­ménytelensége esetén, ha­nem újabb megbeszéléseket kell kezdeni. Felhívta a fi­gyelmet arra, hogy 1939. de­cember 19-én a mozdonyve­zetők szintén egyórás fi­gyelmeztető sztrájkot tartot­tak, s akkor éppen a túl­óráztatás ellen léptek fel, ennek csökkentését kérték. Ellentmondásosnak tartja az igazgató, hogy a kérések tel­jesítését követően mégis újabb sztrájkba fogtak a mozdonyvezetők. Az addigi túlórapénzt is megkapták ugyanis. Ezt a megtakarítást jutalmanként és más formá­ban fizették ki számukra. A miskolci igazgatóság körze- 1 tében a sztrájk miatt mint- • egy 30 ezren késtek el mun- ] kahelyükről. Kora délután ' áll helyre véglegesen a for- | galmi rend. Három cigány külsejű fér­fit keresnek a mezőkövesdi rendőrök. A matyó városban ugyancsak 31-én követtek el bűncselekményt. Egy bejára­ti ajtót befeszítve jutottak be P. István, 32 éves rok­kantnyugdíjas mezőkövesdi lakásába. Ott a fiatalembert pezsgősüveggel többször megütötték, majd igazolvá­nyát és készpénzét követel­ték tőle. A támadók a la­kást is felforgatták, és ak­kor bukkantak rá egy 40 ezer forintos takarékbetét­könyvre és még 4 ezer fo­rint készpénzre. Mindkettőt elvitték, ám a betétkönyv­vei sokat már nem kezdhet­nek. mert mint a rendőr­ségtől megtudtuk; azonnal letiltatták. Hatos lottó A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a hatos lot­tó sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki: 2, 16, 21, 28, 34, 41 A pótszám: 32. A hatos lottó szelvényei között 2 darab 6 találatost találtak, nyereményük egyen­ként 4 millió 456 ezer 542 forint. Az öt plusz egyesre 495 ezer 171 forintot, a né­gyesre 13 ezer 576 forintot, a hármas: a 491 forintot, a ket­7 árcsózzuk a 07-vt Pezsgősüveggel ütötték le As SZDSZ sserveste A ruhavásár hasznából: étkezési hozzájárulás A Szabad Demokraták Szövetségének miskolci szer­vezete a nyáron már meg­rendezte az olcsó ruhák vásá­rát. A december 17—18-ai gyűjtés-árusítás jobban si­került: ütvén ezer forint ha­szonnal zárták. Nem maradt azonban tokáig az SZDSZ- nél a pénz. Egyre több szü­lő nem tudja kifizetni ma már a növekvő ebéddíjakat, ezért étkezési hozzájáru­lásként 10—10 ezer forintot átadtak a József Attila utcai, a Nagyváthy utcai, a perece- si és a Káról}’ utcai általá­nos iskolának, illetve az Elek Tamás utca 45 szám alatt található óvodának. Ez év­ben még többször terveznek hasonlót. Az SZDSZ tagjai közül néhányan jelentős munkát vállaltak az akciók lebonyolításában-; megérdem­lik, hogy a nevüket megem­lítsük: Fejér Gyuláné, Far­kas Miklósné, Hegedűs Gé­zóné, Sümegi Jánosné, valamint Ronyecz Ist­ván. A tavasszal szervezendő ruhavásárban remélhetőleg még többen fordulnak meg, annak ismeretében, hogy jó helyre kerül az általuk adott pénz. Enyhe idő Viszonylag enyhe időre számíthatunk, eleinte gyenge hidegfront, majd délután melegfront éri el hazánkat. Észak-Magyarország fölött még borult az ég, többfelé megerősödött az északnyu­gati szél, néhol eső esik. A hőmérséklet a reggeli órák­ban 0 fok körül alakult. Dél­után már csökken a felhőzet, de estére újabb felhőzóna borítja be térségünket. A hőmérséklet kora délután és este egyaránt 2 és 3 fok kö­zött várható. Irak hamarabb tárgyalna? Lakóit területen: csak 50 kilométerrel Tökéletes autó, tökéletlen autós A francia KRESZ szerint december i-től 60 helyett csak 50 km óránkénti se­bességgel szabad autózni, la­kott területen. A szigorítás majdnem egybeesett a nem­zetközi zsűri elismerésével: technikai és esztétikai érté­kei alapján a Renault gyár egyik új modellje kapta Az év autója címet. A tökéletesedő géppel az emberi tökéletlenség állítha­tó szembe? „Tíz kilométer nevetséges csökkentésnek tűnhet — nyilatkozta a köz­lekedési államtitkár a Le Monde tudósítójának —, sze­retném azonban megjegyez­ni, hogy 60 kilométeres se­bességnél 36 méteres fékút keli a megálláshoz. 50 kilo­méternél viszont 19 méter után megállítható a kocsi. S minthogy mi a gyalogosokat, a gyerekeket, a kerékpároso­kat, vagy egyszerűen a szó­rakozott járókelőket kíván­juk védeni, a 10 kilométer esetükben az élet, vagy ha­nikai fejlődésre hivatkoznak, gondoljanak az év baleseti statisztikáira is — addig, amíg megtehetik.” A magyar miniszterelnök bízik abban, hogy az idén, a súlyos nehézségek ellenére is elindulunk azon az úton, amely kivezeti az országot a válságból. Antall József, a Szabad Európa Rádiónak adott nyilatkozatában szólt arról is, hogy még ebben az Két hét múlva esedékes az ENSZ-ultimátum lejárta Irak számára. Bush elnök még új­év napján is megszakítva év végi pihenését, megbeszé­lésre hívta össze az esti órákban tanácsadóit. Egyes hírek szerint Irak hajlandó' lenne január 12-e előtt is fo­gadni Baker külügyminisz­tert, hogy az öböl-menti vál­ságról tárgyaljanak. évben befejeződik a szovjet csapatok kivonása. így ' 1944. március 19-e, vagyis a né­met bevonulás óta először lesz Magyarország újra szu­verén állam, melynek terüle­tén nincsenek idegen csapa­tok. Iái alternatíváját jelenti.” Az államtitkár szerint ez éves elszámolásban 400 túlélőt je­lent! „1989-ben 900 olyan utas halt meg, aki a hátsó ülés biztonságában érezte magát, nem használta a biz­M Bongó számai A Sportfogadási és Lottóigazgatóság közlése szerint a de­cember havi bongó-sorsolás kihúzott nyerőszáma: 2 947 990 tonsági övét. Ha bekötik magukat, közülük többszáz ma is élne” — mondta az A nettó nyereményösszegek a következők: a sorsjegy közvetlenül egymás melletti utolsó 2 számjegye: államtitkár, s hozzátette: „El kell oszlatni a hátsó ülés vé­delmének hitét; brutális üt­közésnél ugyanis egy tonná­nyi súllyal vágódik az ülés­hez, akit nem fog a bizton­2 számjegye: 3 számjegye: 4 számjegye: 5 számjegye: 6 számjegye: 7 számjegye: 90 70 forint 990 700 forint 7 990 7 000 forint 47 990 70 000 .orint 947 990 700 000 forint 2 947 990 J0 000 000 torir.t Már a fogdában csücsül az a két fiatalember, akik az újesztendó első estéjén raboltak. L. L. és L. Á. foglalkozás néiküli miskolci lakosok, tegnap este 10 óra i körül támadták meg a 33 éves U. I.-t Elvették 200 forintját, majd a helyszínről elmenekültek. Ám a sértett j pontos személyleírása alap. ján hamarosan re !"h kézre 1 kerültek. Gvászközlemcnyt és köszönetnyilvánítást w egyaránt fel lehet adni a Déli Hírlapba a Borsod Me­gyei Temetkezési Vállalat miskolci, Madarász Viktor utcai felvételi irodájában, 300 forintos egységáron. A gyázköz- leményt a Déli Hirlap másnapi szama közli. A gyászoló család tu­datja az összes rokonok és ismerősök nevében is, hogy PIKOVSZKI TÍMEA 1990. dec. 26-án, életének 15. évében meghalt. Fe­lejthetetlen halottunk földi maradványait 1991. január 3-án 10 órakor a Vasgyári temető halottas- házából a róm. kát. val­lás szertartása szerint he­lyeztetjük örök nyuga­lomra. tesre 39 forintot fizetnek. sági öv. Akik tehát a tech­Másnaposság ellen: rózsalevél Az illatuk is gyógyít A növények illata és aro­mája is gyógyító hatású — ez egyike a legrégebbi gyógymódoknak. Már ősidők óta használják a növényi éterolajakat par­fümként, vagy szagos­vízként. A régi görögök gyógynövényeket égettek füs­tölőkben, a legkülönfélébb betegségek ellen. Másnapos­ság ellen a rózsalevél illa­tát használták. Tudományo­san bizonyított tény, hogy az éterolajak külsőleg és belső­leg is hatással vannak a gyomor- és bélcsatornára, a légzőszervekre, a vesére és a bőrre. Az aromaanyagok a szag- iószerven keresztül bejut­nak az agyközpontnak abba a részébe, amely az érzel­meket, hangulatot, emléke­zést szabályozza, és ezáltal befolyásolják a szervezetet. Belélegzett aromaanyagok hatásosak megfázásnál, és kiegészítő terápia lehet ez stressz, álmatlanság, fejfá­jás esetén. Japán tudósok szenzációs felfedezése: az íróasztalra helyezett citrom üdítő illata következtében a gépelési hibák a felére csök­kentek. A levendulaillat pe­dig növeli a vásárlási ked­vet. Hirdessen a Böngésző Pluszban! SZÁZEZER CSALÁD OTTHONÁBA JUT EL BORSOD-ABAŰJ-ZEMPLÉN ÉS HEVES MEGYÉBEN, MINDEN HÉTEN HIRDETÉSFELVÉTEL MISKOLCON: a szerkesztőségben (Bajcsy-Zsiimszky út 15. Telefon: 42-845); a Magyar Hirdető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei igazgatóságán (Uitz Béla u. 1-3. szám, telefon: 40-464); a Centrum Aruház földszintjén kialakított felvevőhelyen és a Miskolci Nemzeti Színház jegyirodájában (Széchenyi út 23. szám, telefon: 44-862). HIRDETÉSFELVÉTEL EGERBEN: a Tempóker Kft.-néi (Maczky Valér u. 2. Telefon: 11-403). Ma reggel Mezlonpizetik figyelmeztető sztrájkja Iz in végleg Műk a szQviet csaptok

Next

/
Oldalképek
Tartalom