Déli Hírlap, 1991. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-02 / 1. szám

jf: Már jelenleg is madarászok és turisták megfigyelőhelyei a vasfüggöny egykori őrtornyai Búcsúzik a Borsod Expressz Jön a Cfg-Hír-Expressz Megjelent a Borsod Ex­pressz II. évfolyamának 26. száma, amely ebben a for­májában az utolsó is. Hi­szen még ebben a hónap­ban új köntösben és új tar­talommal jelenik meg a lap utóda, Cég-Hir-Expressz címmel. A változást alapvetően két dolog indokolja. Egyrészt: a Déli Hírlap Kft. megjelen­tette a Böngésző Pluszt, a 110 ezer példányban ki­nyomtatott kereskedelmi és reklámújságot. A változás másik indoka már szinte közhelyszámba megy: a naprakész, friss informá­ciók az üzleti élet alapkö­vei. Sokan panaszkodnak, hogy telefonkönyvből, vagy meglehetősen bonyolult módon, más információs csatornákon keresztül kell megszerezniük egy-egy új vállalkozás címét, s meg­tudni tevékenységi körét. A Déli Hírlap Kft. ezért iá válás: tartás frizura Sokan és szívesen válasz­tanak olyan frizurát, amit azután idő és anyagiak meg­takarítása céljából otthon maguk ápolnak. Egy ilyen jól fésülhető és kezelhető a bemutatott fazon is, amit azonban az első alkalomrrjaí, érdemes „hajszobrásszalí1 le­vágatni. íme' 1. Frufrutól^Píejtetőn át a tarkóigAS’úaj lépcsőzetesen van Xagva, hossza 6 cm, a fyk'alatt és a nyakban mint­egy 4 cm. 2. A frizura hátul V-alak- ban van összefőnözve, a haj kacsaíarok-szerűen fut ösz- sze. 3. A hajat hengeres kefé­vel mindenütt hátrafelé fő- nözik, a fül félig takarva, a homlok és a halánték tel­jesen szabadon marad. Hogy a frufru ne essék előre az arcba, hajlakkal, illetve hajsprével van befúj­va. A sűrű, soknak látszó hajat egy könnyű, gyenge dauer alapozza meg. Termé­szetes hullámos hajnál ez mellőzendő. Akinek otthon a főnözés nem megy, csavarja fel a tincseket vastag gurigákra, hátrafelé irányítva és befe­lé csavarva, s ha megszá­radt a haj, minden szálat hátrafelé kefélve, alakítsa ki a leírtak alapján a kívánt frizurát. Közel a tökéletes sztereóhoz A Polygram nevű elektro­technikai cég állította elő az első olyan sztereo hi-fi rendszert, amely csupán két hangszóró révén tökéletes térhatású, három dimenziós hangot képes kelteni. A ha­gyományos sztereo rendsze­rek — leegyszerűsítve — úgy működnek, hogy felve­szik külön-külön a bal, il­letve jobb oldali csatorna hanganyagát, és ez együtt lejátszva, fejhallgatón át, vagy két hangszóró közt el­helyezkedve térhatású han­got eredményez. A QSound- nak nevezett új rendszer esetében egyetlen csatornára veszik fel a mono hangot, amelyet elektronikus úton két jellé választanak szét. és egy titkosan kezelt eljá­rással meghatározzák az amplitúdóját és a frekven­ciáját. Az eredmény tiszta, erőteljes hang lesz, és bár­milyen távolságban és hely­zetben legyen is a hallgató a hangszóróktól, egyenletes minőségű térhatásban lesz része. szárnyra bocsát egy havonta megjelenő lapot, amely naprakészen nyomon követi a Borsod-Abaúj-Zemplén megye . gazdasági életében részt vevő szervezetek vál­tozásait. Nem ígérünk sem többet, sem kevesebbet, mint azt, hogy — igen szé­les adatbázisra alapozva - közkinccsé tesszük előfize­tőink számára a legfonto­sabb információkat. A lap amellett, hogy a cégek katalógusjellegű is­mertetését közzéteszi, még egy igen fontos feladatra vállalkozik. A kezdő, de a gyakorló társaságok vezetői is megmondhatói, hogy ne­hézkes munka a mindig aktuális jogi, pénzügyi, vagy az adórendeletek után Ku­tatni. Ezt kivédendő, szak­emberek segítségévei sze­retnénk elkalauzolna a vál­lalkozókat az Kij jogszabá­lyok, rendelejtek útvesztői­ben. microCAD ’91 Az idén is megrendezik Miskolc-Egyetemvárosban a számítástechnikai szakembe­rek seregszemléjét. Az 1991- es microCAD február 26. és március 2. közötti konferen­ciáira és bemutatóira a szak­ma színe-javát várják. A védnökök között találjuk dr. Kovács Ferenc akadémikust, a Miskolci Egyetem rektorát és Bőd Péter Ákos ipari mi­nisztert. Az ötödik nemzeti park bölcsőjénél 1 ermészeíbaráte k A fertő tó védelméért Békepark a vasfüggöny helyén? v Egy éve ilyentájt, még bőszen harcra készülődte),; azok a természetszerető efa- berek, akik fejükbe vettet; legyen a határsávval ketté­szelt Fertő tó közös ősziek —magyar nemzeti park. Ak­kor még senki sem gondol­ta: az európai forradalmak olyannyira meggyorsítják a politikai folyamatokat hogy küzdelem nélkül, szinte ter­mészetesnek hasson év vé­gére ez a szándék. Márpedig így lett. A Nem­zetközi Természetbarát Szö­vetség 1989-bfe.n, a Bodeni- tónál megrendezett konfe­renciáján határozott arról, hogy ’90-beti a Fertő tó le­gyen az év vidéke. Ezzel ta­lán a nemzeti parkká válást is segítették. Fontos az első lámcszem, hiszen ha vaióban létrejön a határ menti egye­sített parlj, akkor talán a nagyszabású terv többi ré­szét is sikerül megvalósíta­ni. Ez. "pedig nem más, mint hogy a! nyugati államok és az egykori szocialista orszá­gok határsávjaiban, Svédor­szágtól egész Törökországig, nemzeti parkok láncolata jöj.jjon létre. Hiszen, ha va­lamiért, azért egy szempont­ból előnyös volt a negyven­éves szembenállás: ezen a sávon nem épültek környe­zetszennyező üzemek, nem műtrágyázták a végletekig a szántóföldeket, tehát — né­hány rút szögesdrótháló és őrtorony kivételével — érin­tetlen maradt a terület. A növény- és állatvilág zavar­talan biztonságban élt, fej­lődött. Nincs tehát ma már miért harcolni, a természetvédők azonban hamar rájöttek, hogy van mi ellen. A hir­telen kapott szabadság kö­vetkeztében ugyanis ezekre a területekre egyik pillanat­ról a másikra rázúdult az idegenforgalom. Mértéket kell szabni terhelésüknek, az idegenforgalmi ipar korláto­zás nélküli betörésének, hi­szen néhány év alatt érték­telenné válhatnak e termé­szeti gyöngyszemek. Az ok­tóberben, Sopronban meg­rendezett ..Fertő tó — az év vidéke’’ konferencián talán ez volt a legfőbb indok — Egykor pedig bálványozta Lennon gyilkosa beszél Tíz éve múlt december 8- án, hogy a hideg New York-1 estében pisztolygolyóval pontot tettek egy nemzedék — a beatkorszak — legjelen­tősebb képviselőjének éle­tére. Mark David Chapman — már csak a bűnügyi kró­nikák ismerik a nevét — hidegvérrel lelőtte John Lennon zeneszerzőt, énekest, a kordívat szerinti békemoz­galom vállalt szerepű har­cosát. A négy liverpooli fiú közül a leghíresebbet. Chapman most beszélt először arról,, hogy miért húzta meg a 38-as kaliberű pisztoly, ravaszát. Az inter­jú az attica-i börtönben ké­szült, ahol 20 éves bünteté­sét tölti. „Tízéves korom óta hittem John Lennon dalszö­vegekben megfogalmazott idealizmusában, aztán a Beatles-rajongás sátáni gyű­löletté változott” — mondta az amerikai újság riporteré­nek. 1980-ban, frissen nő­sülve, nyakán a munkanél­küliség őrlő gondjával, már a pokolba kívánta Lennon szavait — és gazdagságát. Összetörte valamennyi Be- atles-lemezét, és ezek rom­jain térdelve könyörgött a Sátánhoz, hogy segítse el­pusztítani John Lennont — mondta az interjúban. „Mind erősebben hallottam a belső hangot: Meg kell tenned! Meg kell tenned!” New Yorkba utazott, és Lennon lakása közelében vett ki szo­bát. Az ítéletvégrehajtás azonban ekkor még nem si­került. Néhány nap múlva visszatért, biztos volt benne, hogy december 8-án elérke­zik a nagy idő”. Délután fél 5-kor megpillantotta a há­zának kapuján kilépő Len­nont, és a legújabb lemezét dedikáltatta vele. Lennon még beszélgetésre is hajlan­dó volt. Ez lefegyverezte, megbénította. De egész este a ház közelében várakozott. És amikor 22 óra 50-kor fel­tűnt az autó, és kiszállt be­lőle egykori bálványa, ötször húzta meg a pisztoly rava­szát. & Megfizethetetlen természetvédelmi értékek pusztulhatnak el, ha nem szigorítják sürgősen a Fertő tó környéki turiz­mus tevékenységi körét. Az áldozat ezúttal egy hattyú... főként magyar részről —, hogy a nemzeti parkká nyil­vánítást olyannyira sürget­ték. Már tavasszal mindkét oldalról elhangzott, hogy meg kívánják alakítani a közös nemzeti parkot, ám a határozott válasz késik. Az osztrák partnerek alaposabb előkészítés után, 1995-ben szeretnék hitelesíteni a vég­leges okmányt, míg a ma­gyar természetbarátok job­ban sürgetik e lépést, ne­hogy késő legyen, s addig rablógazdálkodás áldozatává váljon valamennyi érték. De mik is ezek az értékek? A tónak mintegy, 90 négy­zetkilométere, melyből 75 négyzetkilométer nádas, ha­zánk területén található. A tó már többször kiszáradt, utoljára 1868-ban. Sekélysé- ge miatt ma is gyorsan fel- melegszik, ezáltal enyhíti a rettegett májusi fagyokat. A nagymértékű párolgásnak különösen a szőlőtermesztés élvezi hasznát. Szárazgye­pek váltakoznak vizenyős területekkel, művelt rétek­kel, mocsár- és szikes terü­letekkel. E tényezőknek, va­lamint a Fertő tó fekvésé­nek köszönhető a területen található növény- és állatfa­jok gazdagsága. Madárvilága nemzetközileg ismert. Tö.bb mint háromszáz madárfaj él itt, ezek fele itt is költ. kö­zülük sok került fel a ve­szélyeztetett fajok listájára, elsősorban a kócsagok és gé­mek köréből. Közép-európai ritkaságok lelhetők fel itt, például a gulipán, a széki lile, az üstökös réce, a vízi­csibe, a fülemüle sitke, a nagykócsag és a kanalas gém, hogy csak néhányat említ­sünk. Az itt található növé­nyek legritkábbjai közé so­rolhatjuk a fehér zászpát, a szibériai és a fátyolos nő­szirmot, a hagymaburkot. A nagy számú sós tócsa körül fésűs békaszőlő, magyar pal- ka és sziki sóballa színesíti a szürkés-fehér talajt. S hogy mennyire valós félelem ezeknek az értékeik­nek a pusztulása? Bár 1977- től tájvédelmi körzet a Fer­tő tó és környéke, kevés jogi lehetőség áll a termé­szetvédelem rendelkezésére. A soproni konferencia során tett tanulmányúton tapasz­taltak is bizonyítják ezt. Mint kiderült, egy magyar vadásztársaság olasz vendé­geit kalauzolta útvonalun­kon, s ez, engedélyek birto­kában, lehetséges! Néhány perccel a távozásuk után dühtől remegő madarászok­kal találkoztunk: kezükben lefejezett, törött lábú haty- tyútetem, még melegen. Pe­dig annyi mindenre lőhet­nek, miért kell a tiltottat is pusztítani ? — emésztették magukat. A jelenleg kiszab­ható néhány ezer forintos büntetés nem jelent vigasz­talást ... A nemzeti park tervét dé­delgetők nem akarják ki­tiltani az érdeklődőket, ám céljuk a kímélő turizmus kialakítása, a tudományos munka biztosítása. Egy tel­jesen zárt magterületet ki­véve, lovaskocsikkal, kerék­párral, gyalogosan lehetne élvezni a természet szépsé­geit. Fertőrákoson alakulna ki a turisztikai központ, ám nem kellene valamennyi itt élőnek változtatnia életfor­máján. A nád hasznosítása, a legeltetés a természetvé­delem céljaival összeegyez­tethető. Nyugati példákból okulva, a szervezők már most tudják: meg kell hall­gatni a polgárok érveit, ne­hogy csupán szabadságukat korlátozó tényezőnek tekint­sék a nemzeti parkot. Rá kell döbbenteni őket, hogy ma már nem egy megtűrt határvidék lakói, hanem a nemzeti park vonzerejének haszonélvezői is lehetnek. Nem könnyű a feladat; elég, ha csak az infrastruktúra hiányosságaira gondolunk. A szennyvíztisztítás megoldá­sa például létfontosságú egy „tavas” természetvédelmi te­rületen. s ennek költségeivel nem lehet egyedül a lakos­ságot terhelni. A nemzet­közi segítség, a PHARE- program keretében elnyert egymillió-hétszázezer dollár némi támaszt nyújt az in­duláshoz. A Kelet és a Nyu­gat választóvonalán, az egy­kori „vasfüggöny” helyén a Fertő tavi Nemzeti Park Európa első békeparkja len­ne ... Nagy Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom