Déli Hírlap, 1990. december (22. évfolyam, 279-300. szám)

1990-12-01 / 279. szám

XXII. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM Ü Gf ' 5.20 1990. DEC. 1., SZOMBAT g5 © SÍ § Síi *ff A MISKOLCIAK NAPILAPJA Pénzt is tehet szerezni — monti ja a szakbizottság vezetője Merre tart Miskolc? A Déti kaputól a Bodótetőig Hol épülnek Miskolcon la­kások a jövőben — ha egy­általán épülnek. — Mi lesz a belvárossal? Ottmarad-e fél, vagy negyedkészen, mint a felnyitott beteg a műtő­asztalon? Sikerül-e befogad­ni a már ajánlkozó külföldi tökét? Tudunk-e megfelelő területeket kfnálni áruház, üzem. szálloda építésére, úgy, hogy az haszonnal jár­tén az egész városnak? Ezek a kérdések csák töre­dékét képezik annak a problémahalmaznak, amivel a városháza frissiben létre­hozott szakbizottságának, az építési és városfejlesztési szakbizottságnak kell meg­birkóznia. A bizottság e napokban tartotta alakuló ülését. Ezt követően kérdeztük Kar- vajszky Istvánt, a bizottság elnökét: szerinte nem túlzás azt állítani, hogy ez a szak­terület jelenti az önkor­mányzati munka egynegye­dét? — A bizottság három alapfeladatot keli, hogy el­lásson. Egyrészt előkészít, döntésre javasol különféle ügyeket, másrészt bizonyos esetekben maga a bizottság is dönthet — például az építészeti tervek vélemé­nyezésében. Harmadrészt el­lenőriznünk kell, hogyan dolgozik a városháza szer­vezete. Jelenleg azon dolgo­zunk, hegy kialakítsuk a minket érintő szervezeti és működési szabályzati részt, majd pedig megfogalmazzuk programunkat. Megválasz­tottuk alelnökünket is, Ke­lemen István építészt — volt városi főépítészt — és eldöntöttük, hogy mindig a Kós-házban ülésezünk majd. Ennek jelképes jelentősége is van, mert növelni sze­retnénk ennek a rengeteg pénzért megteremtett léte­sítménynek a szerepét, rangját. — A képviselőtestület tizenegy bizottságot hozott létre, s a bizottságok ülé­sei ellentétben a képvise­lőtestületi ülésekkel, nem automatikusan nyitottak a sajtó számára ... — Ennek a bizottságnak az ülései azonban mindig nyilvánosak lesznek, azon igen kevés kivétellel, ami­kor előre úgy döntünk, hogy zárt ülést tartunk. Ügy vél­jük, hogy nagyon fontos a teljes nyíltság, ugyanis a tárt ajtók mögött hozott döntések akkor is gyanúsak, ha azok helyesek, jónak bi­zonyulnak. Az is fontos döntés, hogy a bizottság nemcsak aktákat gyárt majd, hanem raagaszkodik ahhoz, hogy véleményét a polgármester vegye figye­lembe. Ha mégsem, akkor részletes indoklással tartozik nekünk. — Lehet, hogy még ko­rai bizottsági álláspontot kialakítani, de mégis arra kérjük: legalább magán- véleményét mondja el ar­ról. milyen területeken tudja elképzelni a város- fejlesztést a közeljövőben? — Itt van például a Bo- dótető, ahol több, mint há­romszáz millió forintot öl­tek már bele a közművesí­tésbe, tervezésbe. Ezt a pénzt nem szabad veszni hagyni, tehát itt segíteni kell a lakásépítést; ezt te­kinthetjük kényszerpályá­nak is. Folytatni kell a bel­városi rehabilitációt! Lehe­tetlen, hogy a belváros megújítása így íelébe-har- madába maradjon. Bizonyos, hogy komolyan kell foglal­kozni a varos déli kapujá­nak ügyével, hiszen fejlesz­tése iránt érdeklődik a kül­földi tőke. De januárban részletes programot fogal­mazunk meg, amiben a leg­fontosabb ügyeket felsorol­juk. — Ne vegye okvetetlen- kedésnek. de a tervekhez honnan lesz pénz? — Erre a kérdésre leg­jobban egy példával tudok válaszolni. Miskolcon a nemzetközi Phare program kepeiében oiyan szennyvíz­tisztító-mű épül, ami egye­dülálló az országban. Ez a beruházás ráadásul ajándék! Mindezt azért mondom el, mert a városfejlesztés szá­mára megnyílnak olyan pénzforrások is, amelyekkel eddig nem számolhattak; különféle nemzetközi támo­gatások, alapok, pályázatok és a vállalkozók tőkéje is. De hozzá kell tennem: eze­ket a forrásokat csak egy, az eddigitől teljesen külön­böző gondolkodásmóddal, igen magas fokú szakérte­lemmel, az üzleti, nemzet­közi kapcsolatokban való jártassággal lehet igazán el­érni, felhasználni. (kiss) Játék lett a kutya farmból Molnár Gábornak két nagy szenvedélye van: a kutyák és a játék. Szeren­csés ember, ugyanis az lobbi remekül kiegészíti az utóbbit. Sőt, a kutyák szinte szponzorálják gazdá­juk korántsem komolytalan játékát. Molnár Gábor Ma este utoljára, a Tokajban Volt eqyszer eqy varieté ugyanis logikaijáték-felta­láló és csodás bernáthegyi­farmjának köszönhetően si­került összegyűjtenie az anyagi alapot ahhoz, hogy a kezdetben csak hobbi­ként készülő színes csilla­gok, kockák, varázsos göm­bök ott legyenek a ma­gyar és külföldi boltokban is. Hogy hogyan kell já­tékot feltalálni? (Cikkünk a 3. oldalon). (Szabán Gabriella felvételei) Színházakban szokás a nagv sikersorozatot maga mögött tudó színműveket el­búcsúztatni, mielőtt végleg lekerülnek a műsorról. A va- rieíészakmábtn, a mulatók világában nem tudjuk, hogy yajon szokás-e mindez. Most azonban Miskolcon búcsúzik a majd’ egy évtizedes múl­tat maga mögött tudó vari­eté produkció, a Tokajban. Szólni róla azért kell, mert egyetlen volt a maga műfa­jában ebben a városban; sem működése alatt nem volt, Uta? Majd miioL. Telefonált egy szakértő. Azt mondta: ő bizony független. Az a gondja, hogy megírta az újság: a megyeszékhelyen pártszempontok árnyékolják a szakértői függetlenséget. Azért tette szóvá ezt a lap, mert a napokban nyilvános­ságra hozta a miskolci önkormányzat állandó bizottságai­nak névsorát. Aki elolvasta a listát, láthatta, hogy vala­mennyi bizottsági tag neve mellett ott szerepelt valame­lyik, az önkormányzatba bejutott párt neve is. Meg is je­gyeztük, nincs mit csodálkozni ezen, hiszen nyolc párt frakcióvezetői osztozkodtak a bizottsági helyeken. De azt is hozzáfűztük: valószínűleg szép számmal akadnak város­lakók, akik szívesen láttak volna e bizottságokban függet­len szakértőket, akik nem valamelyik párt révén, hanem kizárólag a szaktudásuk miatt jutottak be a testületekbe. Az illető szakértő úr elolvasta ezt az írást, és tárcsázott, ö valóban függetlennek tartja magát. Az újságíró persze megkérdezte tőle. nem szerepelt-e véletlenül azon a bizo­nyos listán a szakértő úr neve mellett is valamelyik párt neve? A válasz: de bizony, hogy szerepelt. De ez lényeg­telen, hiszen a szakértő úr nem tagja ennek a pártnak. Az újságírónak pedig fogalma sem lehet róla, hogy miféle megállapodás köttetett a szakértő és az őt delegáló párt között, amely megállapodás egyben garantálhatja a szakér­tő függetlenségét is — így a felelet. A kutya valahol itt v-an elásva. A népes listáról ugyanis sok olyan ember nevét tudnánk idézni, aki egyetlen párt­nak sem a tagja. Csak hát ami zavar: mindegyiknek a ne­ve mellett ott van egy párt megjelölése is. Így ha már mindenképpen muszáj minősíteni, legfeljebb azt mondhat­nánk az illető hölgyekről és urakról, hogy párton kívüliek. De semmiképpen sem mernénk függetlennek nevezni őket, mert mégiscsak elvállalták, hogy valamelyik párt révén, valamelyik párt delegáltjaként kerüljenek be a város éle­tét alaposan befolyásoló testületekbe. Vagyis nem azért ju­tottak oda, mert a szaktudásuk mindenki számára egyér­telműen feljogosítja rá őket, hogy a fontos döntések elő­készítéséből kivegyék a részüket. Hanem azért ülnek most ott, mert erre az egyik, vagy a másik párt alkalmasnak ta­lálta őket. Micsoda különbség. Mondhatná most persze bárki, hogy ez csak lovagolás a szavakon. Pártonkívüli? Független? Mit számít, miért ke­rült oda. A lényeg: a város javára gondolkozzon. Valóban jó volna, ha így lenne. De az ember azért mégis csak ag­gódik egy kicsit. Túl sok értékes idő ment el már az utób­bi hónapokban Magyarországon a pártvitákra. Ezért aligha kívánhatunk magunknak mást: a városban, ahol élünk, mi, a város lakói, a választók legyünk a fontosak. Ehhez ké­pest a pártérdekek csak sokadrangúak lehetnek. Hogy ké­pesek lesznek-e alárendelni a köz akaratának az őket de­legáló szervezetek érdekét a szakértők? Majd meglátjuk... (bujdos) sem most sincs egyetlen iga­zi vetélytársa. így ha ma es­te utoljára lemegy a füg­göny, városunk esti, éjszakai élete, szórakoztatóműsor nél­kül marad — mert ugye azt aligha nevezhetjük annak, hogy időnként itt, vagy ott hakniban levetkőzik valaki. A Tokaj-varieté története igazi magyar sztori. Amikor elkezdődött a Tokaj vendég- látóházban a müsorteremtes, onnan indultak, ahonnan a többiek: alkalmi közreműkö­dőkkel, j ól-rosszul összetá­kolt programokkal, meglehe­tősen tábori körülményele kö­zött, színpad nélkül. A fel­ismerést, hogy rangos pro­dukció, állandó társulat, ní­vós műsor kell, egy megle­hetősen költséges és időt- rabló munka követte, amelv- lyel lassan, évek alatt ki­épült egy többmilliós értékű színpad a technikával együtt, létrejött egy állandó társu­lat, és kialakult egy üzlet­kör, az idegenforgalomban. Ugyanis a varieté rendkívül költséges műfaj: önmagában nem is tud megélni itt Mis­kolcon csak akkor, ha a ven­déglátással házasodik. Így azt sem engedheti meg ma­gának, hogy ne legyen tisz­tes mértékben telt ház az es­téken. Az eltelt évek alatt kiaűakult az a gyakorlat, hogy a külföldi vendégek mellett megjelentek a hazai vendégek is: a kettő kiegé­szítette egymást. A Tokaj vendéglátóház — ma Fília Kft. — ügyvezető­je, Barna György szerint, saj­nos egy évtized is kevés volt ahhoz, hogy felismerjék a városban: egy ilyen műsor fenntartása közös érdeke mindazoknak, akik az ide­genforgalomból élnek. Mert nincs külföldi vendég, ha nem tudunk az etetés-itatás mellé programot is kínálni. És az sem túlzó kijelentés, hogy talán ennyi év alatt a szakma, azaz a színházi vi­lág, a közművelődés is a hó­na alá nyúlhatott volna ki­csit a varietének, hiszen a nagy színházi kultúrával rendelkező országokban ez a műfaj, ez a közeg természe­tes utánpótlási vonala a nagy színpadoknak... Most a varieté befejezi pá­lyafutását Miskolcon, mert a kft. a romló gazdasági vi­szonyok és a reálisan fel­mérhető idegenforgalmi ki­látásokat mérlegelve, nem vállalhatta a további fenn­tartását. A legnagyobb baj az, hogy a folytatás lehető­sége is elvész egy jó időre, mert lebontják a színpadot is: ugyanis a Tokaj számára a kitörést a ház teljes átala­kítása jelenti most, játékte­rem és bizniszklub lesz. Lehet, hogy ha szebb időket élünk majd egyszer, s egy számjeggyel mérjük az inf­lációt itt Kelet-Európábán is, lesz még varieté Miskolcon. De akkor majd újra kell kezdeni valakinek, legfel­jebb némi nosztalgiával gon­dolva arra, hogy volt már itt egyszer egy hősi korszak is... (k—ó) II magyar-film kátság moyeben Ma a Finn Köztársaság függetlenségének 73. évfor­dulója tiszteletére ünnepsé­get rendez városunk önkor­mányzata, a Finn Köztársa­ság Nagykövetsége, a Ma­gyar-Finn Társaság, és a Magyar—Finn Társaság Mis­kolci Baráti Köre a megye­házán. Ez alkalomból vendégül láthatjuk Risto Hyvannent. a Finn Köztársaság magyar- országi nagykövetét. Rajkai Zsoltot, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium po­litikai államtitkárát, Pozsgay Imrét, a Magyar—Finn Ba­ráti Társaság elnökét is. Mis­kolcon tartózkodik majd finn testvérvárosunk. Tampere de­legációja Efkki Haapió, a tamperei városháza küldött­jének vezetésével. Ma délelőtt tizenegy óra­kor Csoba Tamás, városunk polgármestere fogadja a finn vendégeket. Délután négy órakor kezdődik az ünnepség a megyeháza dísz­termében. Itt a finn és ma­gyar himnuszok elhangzása után Csoba Tamás polgár- mester mond köszöntőt, majd Pozsgay Imrének, a Magyar —Finn Baráti Társaság el­nökének ünnepi beszéde hangzik el. Felszólal a finn nagykövet és a kormány kül­dötteként jelenlevő közleke­dési és hírközlési államtitkár is. Végezetül Breitenbach Jó­zsef, a Miskolci Magyar— Finn Baráti Kör titkára em­lékezik meg a makóiéi kör húszéves fenn állása tol.

Next

/
Oldalképek
Tartalom