Déli Hírlap, 1990. december (22. évfolyam, 279-300. szám)

1990-12-01 / 279. szám

legfrissebb . . . legfrissebb . . . legfrissebb . . . leg Ufó-Expó as Avasban Karácsonyi szupervásár a Fehérteremben \ ^ ’S? -* ^ Bárki bármit árusíthat a galérián Félidejéhez érkezett a Dé­li Hírlap Kft. maratoni, ka­rácsonyi szupervására, az Avas szálló hajdani bálter­mében, ahol színes pavilo­nok sokasága várja a vásár­lókat. A belváros központi helyén található Fehérte­remben az időjárástól f •?- getlenül ideális és kulturált körülmények között, akár egy áruházban járhatjuk vé­gig a karácsonyi szupervá- sárt. Elképzelhető, hogy még nem mindenki jutott el ide, ezért kedvükért most min­den olvasót egy rövid sétára hívunk a Fehérterem ba­zársorára. A bejárattól balra kapott helyet a Quali-Top Kft., amely riasztórendszereket kínál. Mióta híre ment, hogy szervezett oetöröbandák kü­lönböző jelzéseket helyeznek el a bejárati ajtók mellett, igen megnőtt a lakásriasztók iránti kereslet. Főleg azokat a készülékeket keresik, ame­lyeket minden szakértelem nélkül bárki magának is felszerelhet. A bejárat közelében a gyermekek paradicsomaként emlegetett játékárut kínáló bazárok vannak többségben. Olcsó és tetszetős, praktikus játékokat árusít Farkas Ist­ván és Fencsik lmréné ma­gánkereskedő. Szalontai Ju­dit pavilonjában is számos olyan apró szuvenír van, amely mindenkinek örömet okozna, ha Mikuláskor meg­lelné a cipőjében. Az édes­szájúnknak ajánljuk a Tör- pös-pavilont, amely olyan csokoládét, cukorkát árusít, amelyeket korábban csak a szomszédos Ausztriában ve­hettünk meg. A Shell Inte­rat) boltjában pedig nemcsak az autósoknak tetsző, hasz­nos és nélkülözhetetlen árukra lelünk, ha jól körül­nézünk. Mindenki figyelmé­be ajánljuk a Color-Sprint pavilont, amelyben olcsó te­levíziót, videót, márkás vi­deokazettákat és illatszereket árusítanak. Gazdagítja a vá­lasztékot a Kalendárium Ki­adó kegytárgyakat, bibliákat Átadták a régióközpontot Tovább bővül a miskolci telefonhálózat Tegnap ünnepélyes külső­ségek között átadták a Mis­kolc belvárosi régió telefon- központot. Mint ismeretes, a beruházás 1985 okláberében kezdődött. 2 milliárd forint­ba került. A 30 ezer helyi kapacitással és 4800 csator­nás távhívóközponttal ren­delkező létesítmény próba­üzeme idén októberben in­dult. A próbaüzem tapasztalatai kedvezőek voltak — hangsú­lyozta a tegnapi megnyitón Sztahura László, a Miskolci Távközlési Igazgatóság veze­tője. A régi központból az újhoz 17 ezer állomás Került át, s így is maradt hely 13 ezer új állomás bekötésére. A próbaüzem kezdetekor 20 000 előfizető telefonszáma válto­zott meg. Miskolcon egyébként jelen­leg 37 ezer a bekapcsolt te­lefonállomások száma. A nyil­vántartás adatai szerint to­vábbi 14 és fél ezren a vá­rakozók listáján vannak. Az ünnepélyes megnyitón Sztahura László azt is beje­lentette, hogy jövőre tovább folytatódik a miskolci tele­fonhálózat bővítése. A diós­győri és az avasi főközpont­juk összesen 16 ezer, továb­bi két kihelyezett központjuk együttesen 2 ezer új állo­mással gyarapodik. Az igaz­gató szerint 1992-ben Miskolc területén az összes telefon- igényt kielégíthetik. A megnyitón ott volt és beszédet mondott Siklós Csa­ba közlekedési és hírközlési miniszter. Egyebek között azt hangsúlyozta, hogy jelentős változások eiőtt áll a távköz­lési ágazat. Megemlítette azt a nemrég megfogalmazódott felismerést, hogy a fejlesztést kereskedelmi, üzleti alapra kell helyezni. A. megnyitón ott láttuk Ho~váth Pált. a Magyar Táv­közlési Vállalat vezérigazga­tóját is Az ünnepség végén az arra érdemesek kitünte­tést és jutalmat. vehettek át. B. A. Hétfőn re»nvl a miskolci rádióban Állattartás a városokban A miskolci rádió hétfői, december 3-ai vendége Csepregi Csaba a miskolci városháza ellátásfelügyeleti osztályának munkatársa, aki várja a hallgatók kérdéseit. Szó lesz róla, milyen kor­látozó rendelkezéseket tar­talmaz a Miskolc területére vonatkozó állattartási ren­delet, foglalkozik-e az ön- kormányzat az állattartási előírások módosításával, ho­gyan kell városunkban az állattartást engedélyeztetni, mik az ebtartás korlátozó tényezői, miért nincs korsze­rű állatkórház Miskolcon, létesíthető-e magánőllatkert saját, kertes házban, korlá- tozza-e jogszabály a kistes- tű vadállatok, például ma­jom. vagy kígyó bérházi tar­tását. A miskolci rádió vendége hétfőn reggel 5 óra 55 perc­től 8 óráig, várja a hallga­tók kérdéseit a stúdió 45- 510-es telefonján. s egyházi kiadványokat kí­náló pavilonja. A bejárattal csaknem szemben található a Menő-manó cipőbolt, s a Póker divatáru kisüzlet. Eb­ben a szépen berendezett butikegyüttesben az egész család felöltözhet tetőtől tal­pig. Az egyik legnagyobb vásári butik a Szignó divat­üzlet, amelyet a Harsányt— Osváth páros bérel. Tetsze­tős dzsekiket, bőrárut, bun­dákat, sapkákat árusítanak. Ezekben a hűvös napokban az ő árujuk a legkelendőbb. Kár lenne megfeledkez­nünk az Unió Afész kis boltjáról az első sorban: névnapra, születésnapra, s a karácsonyfa alá való aján­déktárgyak sokaságát kínál­ják. L ehóczky Gyula han­gulatos cipőboltja a Poligc.n j divatáru mellett található. A j két üzlet szerencsésen kiegé- J szíti egymást, a felsőruházat | mellé rögtön meg vehetjük a \ legmodernebb lábravalót is. ! A sarkon, a játékautomaták mellett kapott helyet az Uniform Gmk. Kirakatáról csak annyit, hogy aki itt sem talál magának tetsző ajándékot, kár is tovább mennie a városban. S ki ne felejtsük a Cabrio pavilon­ját, ahol Barbie-babákat kí­nálnak a városban példátlan választékban. A Kalmár Be­téti Társaság márkás boro­kat. dobozos üdítőket ajánl reklámáron. Az Iniciálé standján csodálnivalóan szép gyermekruházati cikkeket árusítanak. Délutánonként a vásár bol­hapiaca is megtelik. Mint azt már többször megírtuk, a vásár galériáján iparenge­dély nélkül is bárki bármit árusíthat napijeggyel. A ga­lériáról nyíló Lőcsei-íerem- ben még megtekinthető az ufó-kiállítás minden nap reg­gel 9-től este 6 óráig. Ki­váló hétvégi családi prog­ram egy közös vásárlátoga­tás, a színes kavalkádban. az igazi vásári hangulatot tükröző fehértermi bazár­soron. Látogassanak el Önök i?! S. ha már ott jár­nak, ne felejtsék el igénybe venni a Déli Hírlap horosz­kóp-szolgálatát. Két percen belül bárkinek megszerkesz­tik a személyre szóló jöven­dőjét. Gránátok a tüzelőben Esi a hó a Bütt-Won A gyakori természetjárók ez évben már többször is ta­lálkozhattak hóval, de úgy tűnik, ezen a hét végén már nemcsak a magasabb hegye­ket járók élvezhetik szépsé­gét. Legalábbis a tegnapi utunk során Jávorkúton lá­tottak ezt sejtetik. Fehér le­pel borította a Svéd-fenv- | vest, az üdülőt, a szállingózó f hó nyugtató békébe ringatta az erre járókat. Akik nyu- j galomra vágynak, ne kerül- j jék el ezt a tájat. Szabán Gabriella felvétele A meteorológiai léi első napján a dátumhoz *illő idő várható. Folytatódik ugyan­is az északról érkezést hi­deg levegő beáramlása ha­zánk területére. Ez azt je­lenti, hogy már ma is fel­hőátvonulásokra, a szél meg­erősödésére és hózáporokra számíthatunk. A várható legmagasabb nappali hőmér­séklet —1 és +4 fok között várható. Egy meglehetősen meg­hökkentő hírt kaptunk a megyei rendőrkapitányság ügyeletéről. A rendőrséget ugyanis tá­jékoztatta az Észak-magyar­országi Tüzép rendészeti és , tűzvédelmi osztályvezetője, hogy november 28-án a l.ak- taszadai általános iskolába szállított dorogi brikettben — amely a bocsi Tüzép-te- lepről származott — 3 da­rab éles, úgynevezett „ku- - koricagránátot” találtak. A robbanószerkezetet a tűz- : szerészek hatástalanították. Mivel a brikettszállítmány­ból több Tüzépjtelep is ka- j pott, illetve árusított, arra ' kérik, hogy akik november Bajtársi találkozó A Doni Bajtársak szokásos havi találkozójukat december 5-én 14 órától a szokott he­lyen tartják (Baross G. u. 18. sz., a Kisgazdapárt helyiségé­ben). a volt tüzérekre feltétle­nül számítanak, tekintettel a Borbála napra. Vendégeket, szimpatizánsokat szívesen lát­nak. Külföldi utazást nyertek a Glória Tourstól A Centrum Áruházban megtartottuk a Borsod Exp­ressz és a Glória Tours kö­zös játékának sorsolását. Egy 6 napos isztambuli utazást nyert Lénárt Lászlóné (Mis­Í'S A SZERE /ÉNY Afész ÄRIIIHÄZ, 4 A lO.O AkosVásárlási 11 UTALVÁNYT AZ ALÁBB! SORSZÁM NYERTE: 001333 kolc, Jósika u. 5.). Az utat még ez év decemberében meg kell tennie, s a valutát hoz­zá kell tennie az iroda által fizetett összeghez. 2 szemé­lyes 1 napos bécsi utazást nyert Hagy Lajos (Miskolc, Bokányi Dezső u. 20.), és ugyancsak 2 személyes 1 na- napos bécsi utat nyert Kábái Ferencné (Miskolc, Kassai u. 40.) • • ünnep a színházban Aktív művészként az ■ utolsó előadáson lépett szín­padra a Bál a Savoyban című j nagyoperettben tegnap este j Varga Gyula, és dirigálta a j zenekart Kalmár Péter. A : mától már nyugdíjasokat a színpadon köszöntötte Gyár- , mati Béla igazgató, és üd­vözölte a régen nyugalom­ba vonult, de ma is játszó Márffy Verát. Abból az al­kalomból, hogy a művésznő, és Varga Gyula színművész tegnaptól örökös tagja a Miskolci Nemzeti Színház­nak. A megtisztelő címrői szóló díszoklevelet a közön­ség hatalmas ünneplése köz­ben Kobold Tamás, a város alpolgármestere adta át. 10-e utáni szállítmányokból vásárolt dorogi brikettet megyénkben, kérjen vizsgá­latot a rendőrség szakembe­reitől. Felsoroljuk a telepek nevét, ahová kerülhetett a brikettből: Bocs (415), Ka­zincbarcika (408), Ózd (409), Szikszó (414), Mezőcsát (416) és Szendrő (426). A megyei rendőrkapitány­ság ügyeletén ma reggel megtudtuk, hogy a rádió kereskedelmi adásában már tegnap elhangzott felhívás nyomán eddig még senki nem jelentkezett. A rendőr­ségi vizsgálatot hétfőn foly­tatják, merthogy a Tiizép- telepeken hét végén nincs senki, őszintén szólva, nem nagyon értjük, hogy egy ilyen helyzetben a Tüzép- vállalat miért nem hívatja be a telepvezetőket, hogy legalább annak utána járja­nak, vannak-e még gráná­tok a telepeken lévő szén­halmokban. Arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan kerülhettek a robbanószer- kezetek a tüzelőbe: vélet­lenről. vagy szándékos cse­lekedetről van-e szó? vAROS/ MISKOLC VTV Vasárnap reggel háromne­gyed hétkor sugárzott adás­sal jelentkezik a Miskolc Vá­rosi Televízió az OIRT 9-es csatornán, az MTV 1-es mű­sorának a helyén. Az egyórás összeállításban tudósítást láthatnak az új régióközpont átadásáról, va­lamint arról, hogy fel le­het-e készülni a Közúti Igazgatóságon a kemény tél­re. A műsornak két vendé­ge is lesz. Békés Dezsőt, a Déli Hírlap Kft. ügyvezető igazgatóját a vállalkozó lap­készítésről faggatják majd a televíziósok, míg Tóth Pál szociológus a munkanélküli­ség esélyeiről beszél majd. Természetesen vasárnap reg­gel lévén a háziasszonyok­nak is próbál praktikus ta­nácsokat adni ^ televízió, ezúttal a mesterszakács fő­zőcskéjével, de lesz rejt­vényjáték is. melynek tele­fonszáma a 63-859-es. Ugyancsak az adásban . sor­solják ki a DH karácsonyi szupervásárának ajándékait is. mégpedig egv ..igazi” Mi­kulás segítségével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom