Déli Hírlap, 1990. augusztus (22. évfolyam, 177-202. szám)

1990-08-30 / 201. szám

DH SPORT .4 DH SPORT A DH SPORT X*} ifcHös..—. v onCSÄüik.: . , .fcurr ,_ {<V.yMriYfl,jttfc- r«!V. '«Abc ^ r Yesudian művei inditolták el pályáján Hatha-jógaaz életért 1 ' ' ' ' K*.'' ’'•!?»/* '* ,'^TT®Í ÍU 'v < > I* s ' ' í ' Jjg Ä. ­Jfc Verseny előtt, behajózásra várva (Szaniszló Bálint felvétele) Kevés pénzzel, de nagy lelkesedéssel Tízen a justitiások Jövőre új hajéi osztállyal kísérleteznek A jóga szó az Cj Magyar Lexikon szerint szanszkritül annyit jelent: kötelék, kap­csolat. Az értelmezése sze­rint az ideológiai keretektől különvált légzési és testtar­tási gyakorlatok rendszere, amely hatha néven világ­szerte, széles körben elter­jedt. Célja a test feletti ura­lom megszerzése. Gyakorlása közben az ember a szoká­sosnál több levegőt szív be. s az oxieénbőség kedvezően befolyásolja a szervezet mű­ködését. A testtartások masz százsszerfien frissítik az el­hanyagolt belső szervek mű­ködését. Hazánkban is jó néhány helyen foglalkoznak a jógá­vá!. Külföldi mesterek tanít­ják a gyakorlatokat, de akadnak olyanok is. akik autodidakta módon, szak- könyvekből lesik el a hatha tudományát. Közéjük tarto­Az elmúlt szezon végén még osztályozót játszott a Kazincbarcikai Vegyész lab­darúgócsapata a Bp. Hon­véd ellen, és csupán egy haj­szállal maradtak le az XB I- ről. Nyáron jelentősen meg­gyengült a védelem, miután eltávozott a klubtól Lipcse: Péter és Budai Tibor, de ügy tűnt megoldódott a pótlásuk. Az idei bajnoki nyitány jól sikerült. Baján megsze­rezték mindkét pontot, és mindenki bizakodott a csa­pat hazai bemutatkozásában, várva a tavaszi játék foly­tatását. Erről nyilatkozott a Nyíregyháza elleni mérkőzés előtt Varga Zoltán edző: — Az elmúlt fordulóval kapcsolatosan nagyon pozi­tívnak tudom azt ítélni, hogy a csapat ott indított, ahol befejezte a tavaszt, át­mentve a Bp. Honvéd el­len nyújtott jó játékát, és ehhez az eredményesség is párosult. — Mit vár a Nyíregyháza ellen? — A Nyíregyháza egy jól összeverbuvált csapat képét mutatja. Az első fordulóban 6-0-ra verték meg a Szol­nokot, nagyon remélem, hogy ez ma fordított helyzetben lesz ... Természetesen, nem a 6-0-ra gondolok, de min­denképpen itthon akarjuk tartani a két pontot. zik a miskolci Kása László is, aki tanfolyamokon adja át tudását a jóga után ér­deklődőknek. — Mikor, és hogyan is­merkedtél meg a jóga tudo­mányával? — Tizenhét-tizennyolc éves koromban. Az akkori Lenin Kohászati Művekben dolgoztam és egy idősebb kollégám ismertetett meg a jógával. Tőle kaptam egy Yesudian-féle jógakönyvet. Yesudian a harmincas évek­ben jött Magyarországra és 1948-ig élt hazánkban. Bu­dapesten tanított az egyete­men és közben hatha-jógát oktatott. Az ő művei nyo­mán tanultam meg a gya­korlatokat és már tizenöt éve csinálom. — Mi szükséges a jóga tu­dományának elsajátításá­hoz? S máris kezdődött a mér­kőzés, de nem úgy, mint a hazai szurkolók elképzel­ték! A fiatal nyírségi játé­kosok szovjet légiósokkal kiegészülve, azonnal táma­dólag léptek fel, és a kö­zönséget is meglepte, hogy a Vegyész védelme milyen ingatag lábakon állt, rend­re lefutották őket, a leve­gőben lefejelték a vendég- támadók. Érezhető volt, hogy nem erre készültek a hazai já­tékosok, ezt igazolta Búza infantilis hibája, melyért még az úttörőben is dorgá­lás jár ... Ettől teljesen megzavarodott a csapat, próbálkoztak, de minden elképzelés nélkül. Az ellenfél életveszélyes kontrákat vezetett, gyorsan, pontosan, néha egy-egy csel­lel fűszerezve, a vegyészt szinte megoldhatatlan fel­adat elé állítva. Talán a játékosokkal sza­ladt el a ló, hiszen az el­múlt időben mindenki di­csérte őket. Mindenesetre fejben magukhoz kell tér ni, ha nem akarják felad­ni álmaikat, és fizikálisán is van mit pótolniuk, mert ez kevés, még az NB II. élvonalához is ... Varga edző szavaival él­ve: „A gól után szétesett a csapat, reméljük lesz jobb... — Csontos — — Nagyon sok erről szóló tudományos művet kell elol­vasni és tanulmányozni. És rengeteg gyakorlatozás szük­séges hozzá. Van olyan elem, amit csak hosszú évek ál­landó gyakorlása során tud­tam én magam is elsajátíta­ni. Természetesen az ember életmódját is át kell alakí­tani, táplálkozásban, moz­gásban egyaránt. Tulajdon­képpen ezt segítené elő a jóga. — Mikor kezdhet el oktat­ni egy jógi? — Nehéz meghatározni. Amikor Ő maga már kellő tudással rendelkezik és azt képes átadni másoknak is. Én hatodik éve tanítok. Elő­ször a Diósgyőri Vasas Mű­velődési és Oktatási Központ kereteiben tartottam a tan- folvamotkat. Idén már én magam szervezem. — Kik járnak rendszere­sen a foglalkozásokra? — A fizikai munkástól kezdve a gépészmérnökig, különböző képzettségűek elő­fordulnak a foglalkozásokon. Különösen az életmódjukon változtatni akarók jönnek el és tanulják meg a hatha­gy akorla tokát. A legfiata­labb tanítványom 16, a leg­idősebb 70 éves. Olyan is akad, aifc már hatodik éve látogatja a tanfolyam óráit. — Tizenhat éven aluliak nem jelentkezhetnek? — Nem, mert a gyakorla­tok oly mértékben -hatnak á belső szervek működésére, hogy a gyerekeknél növeke­dési gondokat is okozna. — Miből áll egy-egy fog­lalkozás? — öt-tíz perces bemelegí­téssel kezdünk, majd jóga­légzést végzünk. A fő rész­ben a hatha-jóga elemeket gyakoroljuk. Egy foglalkozá­son hatvan testtartást próbá­lunk ki. Végül húsz perc lazítás zárja a foglalkozást. — Hol jelentkezhetnek az érdeklődök a tanfolyamok­ra? — Az én címemen: Mis­kolc, Gyula u. 32. és a tan­folyam helyszínén, a Miklós utcai általános iskolában. He*: egyszer két óra gyakor­lás van szerdánként. A tan­folyam kezdete szeptember 5., szerda. (szaniszló) Néhány héttel ezelőtt vi­torlások cikáztak a Mályi-tó víztükrén. Akkor volt ugyan­is a vitorlázás történetének huszonnyolcadik megyei baj­noksága. Évtizedekkel ezelőtt még öt-hat egyesület indítot­ta el hajósait a versenyen, Idén már csak ketten — a Borsodtávhő SC és a Justi- tia SE — küzdött a bajnoki címekért. Az eredmények azt mutatták, hogy a justi­tiások a jobbak, hiszen va­lamennyi versenyszámban győztek. — Sokan még mindig az „urak sportjának” tartják a vitorlázást. Mi a vélemé­nye erről? — kérdeztük Górász Andrást, a szakosz­tály vezetőjét: — Ez nem igaz. Meg kell dolgozni azért, hogy valaki jó vitorlázó legyen. És nem­csak a vízen, hanem a szá­razföldön is. Karban kell tartani a hajókat és sok a munka a vízitelepünkön is. Nem vagyunk gazdagok, mindent igyekszünk saját magunk megoldani. Kivétel nélkül mindenki kezébe ve­szi az ásót. vagy a kalapá­csot, ha szükség van rá. Na­gyon sokan megfordulnak az egyesületnél, akik vitorlázni szeretnének és mi nem küld­jük el az ismeretleneket sem. Közben úgyis kiderül, hogy ki alkalmas erre a sportra. Nagvor. sokat segí­tenek a szülők is, hiszen — bár a Megyei Bíróság támo­gat minket — kevés pénz jut a versenyeztetésre. Igv többnyire magánerőből old­juk meg a hajók szállítását. Szinte mindenki maga gon­doskodik hajója helyszínre viteléről. És egy balatoni verseny nem kevés pénzbe kerül.., Eltiltás ,*.z osztrákok legjobb teniszezője, Thomas Muster, aki jelenleg hetedik a vi­lágranglistán, az US Open után tíz évig nem verse­nyezhet. Mustért a tenisze­zők profiszervezete tiltotta el, és 20 000 dolláros pénz- büntetéssel sújtotta, mert véleményük szerint a prágai Grand Prix tornán komoly­talanul játszott, indokolat­lanul adta fel a mérkőzést. — Milyen hajótípusokkal versenyeznek? — A legkisebb hajóosztály az optimist. Egyszemélyes hajó. Viszonylag egyszerű a kezelése és irányítása. Egy vitorlával rendelkezik. A legkisebbek ezen tanulják -meg a vitorlázás alapjait. A nagyobbak és tapasztaltab­bak a kétszemélyes kadet- tekben versenyeznek. Ez már jóval több odafigyelést és ügyeskedést igényel. Bonyo­lultabb vitorlázata van. A felnőtt versenyzőink a köz­ismertebb kalóz hajókat használják, amely szintén kétszemélyes és három vi­torlája van. Ára többszáz­ezer forint. Szintén a felnőt­teknek készült a finn hajó, egy vitorlával. Ebből azon­ban már igen kevés van, már arról is szó esett, hogy az olimpia műsoráról is le­kerül. A jövőben mi is sze­retnénk megszüntetni ezt a hajóosztályt és egy másikat beindítani. Már kaptunk is kipróbálásra egyet a lézer hajók közül. Lényegesen egy­szerűbb és olcsóbb a finn- nél. Reméljük beválik és ha­marosan versenyeket is ren­dezhetünk ebben a kategó­riában. — Milyen eredményeket ért el a szakosztály az or­szágos versenyeken? — Népes csapattal indul­hattunk el a Balatonon zaj­ló országos bajnokságon. Eredményeink sem voltak rosszak. Kalózban a Csil­lag—Kőszegi páros harmadik lett. ök egyébként a balato­niakhoz tartoznak, de a Jus­titia színeiben versenyeznek. Ugyanitt Demjén Sándor és Koleszár Zoltán kilencedik lett, jómagam pedig a hu- szonhartnadik helyen értem célba. A nemzetközi verse­nyeken is megálltuk a he­lyünket és az ifjúságiak is jó helyezéseket értek el a korosztályos bajnokságon. — Hány verseny lesz még azfidei szezonban? — Szeptember 22—23-án a Csoki és a Márka Kupáért szállnak vízre a legfiatalab­bak. Három-három futam lesz az optimist és a kadett osztályban. Szeptember 29-én évadzáró versennyel fejező­dik be az idény. (szaniszló) 3, Kisszervezetek, sziNVA figyelem! A Miskolci Ipari Vásáron tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel az ÉGSZI-SZINVA LEANYVÁLLALAT 1. TERMÉK-DÍJAS INTEGRÁLT ÜGYVITELI PROGRAMCSOMAGJÁT 1990. szeptember 15-ig 50 százalékos áron bocsátja felhasználói rendelkezésére, CSAK 150 E FT! 40 BM-os IBM AT kompatibilis számítógéppé! együtt is, CSAK 250 E FTI Felvilágosítás: 46-15-291 dr. Mangné Győré Ibolya, Csicselyné Kubinyi Anikó + A legkisebbek az optimist hajóosztályban versenyeznek Pofonok a Nyíregyházától

Next

/
Oldalképek
Tartalom