Déli Hírlap, 1990. augusztus (22. évfolyam, 177-202. szám)

1990-08-30 / 201. szám

I ‘5 * j ■jt. $ IS ügíi fV ssfí m Mg B 3 fe;j J: 1 W f Ét ■KEK*; '«'toSi . V-fiT’ '-a üíl » "W $r !ö«4 fi | w v _ Labdarúgás, Magyar Kupa jfc A ralin csak saját gépkoc sival lehet elindulni I. Zemplén Kupa 4uíós (úr Minősítési lehetőség a rali 11. osztályba A DVTK labdarúgócsapa­ta tegnap délután Magyar Kupa mérkőzésen lépett pá­lyára Rákóczifalván. A di­ósgyőriek 6-1 (2-0) arányban nyertek a harmadosztályú együttes ellen, ezzel bejutot­tak a legjobb hatvannégy közé. A gólok gyártását Bu­dai kezdte meg tizenegyes­ből. A harmincnegyedik perc­ben növelte előnyét a piros­fehér gárda. Ekkor Kiser fejese kötött ki a hálóban. A második félidőből csak öt perc telt el, amikor ismét Kiser talált a hálóba. A ne­gyedik gólt a hatvannegye­dik percben írhatta fel a jegyzőkönyvvezető. Ezt a ha­zaiak lőtték saját kapujuk­ba. A hetvenharmadik perc­ben Molnár volt eredmé­nyes nyolc méterről. Hét perccel később ismét Kiser talált a hálóba, majd szé­pítettek a rákóczifalvaiak. öt perccel a befejezés előtt Tu­bák talált a kapu közepébe. * Jovábbjutott a Borsodi Építők Volán SC harmadosz­tályú együtte is, az MK kö­vetkező fordulójába, miután 6-0 (0-0) arányban nyertek a Heréd csapata ellen. A népkertiek góljaiban Vidin- czei (2), Borbély (2), Tibor és Radaksz osztozott. ■ Athénban 81 éves ko­rában elhunyt dr. Ottó Szy- miczek, a Nemzetközi Olim­piai Akadémia rektora. Dr. Szymiczeket 1931-ben a bu­dapesti Testnevelési Főisko­la díszdoktorává avatták. ■ Juan Antonio Sama- ranch kapta a Szöuli Béke­díjat, amelyet az 1988-as olimpia emlékére alapítot­tak. A háromszázezer dollá­ros pénzjutalommal járó dí­jat azért ítélték a NOB el­nökének, mert jelentős munkát végzett a Dél-Ko- reában megrendezett olim­pia sikere érdekében. ■ Kairó ad otthont októ­ber 2. és 6. között az atlé­tikai Afrika-bajnokságnak, amit immár hatodik alka­lommal rendeznek meg az afrikai kontinensen. ■ öt kiállított játékos ügyében döntött az MLSZ fegyelmi bizottsága. Bücs Zsolt (Vasas) és Aczél Zol­tán (Siófok) két-két, Turbék István (Vasas) egy mérkőzé­sen nem vehet részt. Zentai László (Vasas) ugyancsak egy találkozótól kapott eltil­tást, de ezt három hónap próbaidőre felfüggesztet­ték. Nistor Vaidea (Rába ETO) dorgálásban részesült. Országos, meghívásos autós minősítő túraversenyt ren­dez augusztus 31. és szep­tember 2. között a Zemplén Autó és Motor SE Sátoralja­újhelyen és környékén. Az első ízben kiírt Zemplén Kupa minősítési lehetőség egyben a rali II. osztály­ba való feljutáshoz. Bár a rendező szerv a nevezési zárlat idejét augusztus 26-án éjféli időpontban állapította meg, ettől függetlenül a helyszínen is elfogadnak je­lentkezést augusztus 31-ig, a gépátvételig, tehát déli 12 óráig. Csak magántulajdonban levő gépkocsikkal lehet in­dulni a hat csoport, illetve géposztály valamelyikében. A besorolás köbcentimétertől függ, s az 5—6. géposztály­ban a bukócső használata kötelező. Valamennyi gép­osztályra az MMT műszaki előírás a mérvadó. A versenyzők természete­sen saját felelősségükre vesznek részt' a versenyen, valamennyiüknek legalább egyéves vezetői engedéllyel kell rendelkezni, s jó tudni azt is, hogy mindvégig csak az első helyen nevezett piló­ta vezethet, a „mitfárer” nem. A verseny össztávja száz­ötven kilométer, ami három, egyenként ötven kilométeres kör teljesítéséből áll, amit még külön próbaszakasz is nehezít. A verseny egész ideje alatt — kivéve a kü­lön próbákat — be kell tar­tani a KRESZ előírásait. Sú­lyos szabálysértés esetén ki­zárják a vétkezőt. Ugyaner­re a sorsra jut az is, aki nem mutatja be menetleve­lét az ellenőrző állomáso­kon, és aki mindkét rajtszá­mát elveszti. A verseny egész területén kötelező a tompított fényszó­ró használata, valamint a bekapcsolt biztonsági öv. A külön próba szakaszokon a bukósisak viselése kötelező, az ablakok zárva tartandók. Szerviztilalom lesz a 37. szá­mú főút területén, illetve a Rudabánya—Károlyfalva közötti útszakaszon. A sza­bad szervizterületet Sátoral­jaújhelyen a Pataki út végé­re, valamint Széphalom be­járatával szembeni füves te­rületre táblákkal megjelölve helyezik ki. A verseny első három he­lyezettje géposztályonként értékes tiszteletdíjban része­sül, csakúgy, mint az ab­szolút értékelés első három Szebenszky Anikó, a DVTK gyaloglónője ebben a sze­zonban „hozta magát”. Ered­ményei alapján a Magyar Atlétikai Szövetség elküld­te őt egy franciaországi ma­gaslati táborozásra, a Pire­neusokban lévő Fou Romeu- ba. Ez a település Andorra közelében található. Visszaérkezése után két nappal már nagyszerű teljesítményt nyújtott a gya­loglónő. Ám Franciaország­ban kapott egy üzenetet a MASZ-tól, melynek értelmé­ben ahhoz, hogy véglegesén beválogassák a spliti Eüró- pa-bajnokságon induló csa­patba, még egyszer rajthoz kell állnia nyolc kilométe­ren. Ezzel teljesen felborí­tották az edzési tervet, amely rányomta bélyegét az EB szereplésére is. Sze­benszky Anikó tegnap este gyalogolt Splitben a tíz ki­lométeres távon. Legjobb idejét azonban nem érte el. Ez az idén 44.54 volt. Ha ezt teljesíti, a negyedik he­lyen végezhetett volna az olasz Anna Rita Sidoti, a szovjet Kardapolceva és az ugyancsak itáliai Salvador mögött. így maradt neki a tizenhatodik hely. Talán, ha a szövetség nem borítja fel az eredeti menetrendet, nem így alakulnak a dolgok. A legjobb magyar, Rosza Má­ria egyébként a kilencedik helyet szerezte meg a 15. Európa-bajnokságon a tíz kilométeres gyaloglásban. helyezettje, valamint a csa­patverseny első helyezettje (ha legalább három csapat nevezett). Megfelelő számú induló esetén a Hobbi Cár kategória legjobbjai is juta­lomra számíthatnak. F. Z. t Szebenyszky tizenhatodik lett Splitben Szebenszky tizenhatodik Splitben elmaradt egyéni csúcsától Salakmotor Böszörményi Zsolt, a Bor­sodi Építők Volán SC vas- papucsosa a tegnap délután megrendezett OB Il-es sa­lakmotoros bajnokság szege­di fordulójában az első he­lyen végzett. A fiatal ver­senyző tizenöt pontot szer­zett. A második helyen a nyíregyházi Kovács Zsolt, a harmadikon pedig klubtársa, Csobán Csaba végzett. A BÉV SC másik motorosa, Mellicher Gábor kilenc pon­tot kasszírozott be. Ez az ötödik helyhez volt elég. Szakos István, a népkertiek edzője érdeklődésünkre el­mondta: bízik abban, hogy Böszörményi Zsolt, az OB II-ben bajnokságot nyer. A versenyző egyébként szep­tember 9-én is rajthoz áll a Ívovi junior világbajnokság döntőjében. Jó szerepléséhez nagy reményeket fűz a szak­vezető. DELI hírlap. — A miskolciak napilapja — Kladla: a Déli Hírlap Kft. Miskolc, BaJesy-ZsIMns/ky ut 15. 3527 — Felelős kiadó: BÉKÉS DEZSŐ főszerkesztő-ügyvezető — Szerkesztő­ség: Miskolc, Batcsy-Zsillnszky út 15 3557 Postacím: Mis­kolc. 3501 PL: 39 Titkárság: 18-223. Bel- és várospolitikai rovat: 18-227 Gazdaságpolitikai rovat: 18-224. Levelezési ro­vat: 18-225. Kultúrpolitikai rovat: 18*226. Sportrovat. 18-222 Telex: 62-342. Telefax: 18-225. Hirdetésfelvétel: Miskolc. Szé­chenyi út 15—17. Telefun: 16-213. — Tertesztl a Magyar Pos­ta. Előfizethető bármely nfrlapkézbesttő postahivatalnál, a nírlapkézbesftőknét, a posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelő- fizetést és Lapellátást Irodánál (HELIRi Budapest V.. József nádor tér I — 1908 — közvetlenül vagv postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636 pénzforgalmi telzőszámra. Előfizetési df1 egy nőnapra 105 forint egv ne­gyedévre 315 forint, egy évre 1260 forlot. Index: 25 951. — Készült a Borsodi Nyomdában Felelős vezető: HORVÁTH FERENC. - ISSN 0133 0209. H van-e a renilép? Miskolc rendőrkapitánya a bérgyilkosokról, a maffiáról Bérgyilkos rendőrökről jött megdöbbentő hír a napokban: a budapesti kommandóosztag két tagja, Csáki István őrmester es Szabó János törzsőrmester különös kegyetlenseggel öl­te meg a 34 éves, tóvárosi lakos, Vécsei Henriket. Fel­bujtójuk, a Vécseivel pénz­ügyi vitaba keveredett Hor­váth Mihály volt, aki két- kétszázezer forintot ígért a vérehajtóknak. ök pedig cselekedtek: tarkón vágták, fojtogatták, pontosan céloz­va hátbaszúrták a férfit, majd, hogy holttestét el­tüntessék, Debrecen határá­ban rágyújtottak egy tar­lót... Ettől a hírtől már önma­gában is végigfut az em­ber hátán a hideg, hát még ha hozzávesszük: mostaná­ban egyre gyakrabban hal­lani a hazai szervezett bű­nözésről, melyben nagy sze­repet kapnak a bűnöző rend­őrök. Egyebek mellett pél­dául a 168 óra című rádió­műsorban nyilatkozó, ma­gukat csak maffiózóknak tituláló ismeretlenek is ar­ról szóltak: téglaként épí­tik be embereiket az állo­mányba. Néhány kapitány­ságról már most így szer­zik az információkat, és konkrét terveik közé tarto­zik, hogy a jövőben meg­erősítik ezt a hálózatot. Még diákként választják iki azo­kat, akiket valamelyik ka­pitányság fontos beosztásá­ig segítenek, hogy aztán ké­sőbb tőlük szerezzék meg az értékes híreket — mon­dották. Ezekről hallva meg­kerestük dr. Tuza Lászlót, miskolc rendőrkapitányát, hogy arról kérdezzük: ő hogy látja, rend van-e vá­rosunk rendőrségén? — A kapitányságon be­lül milyen visszhangja volt a bérgyilkos rendó- rÖK tettének? — Ügy hiszem, hogy az én személyes véleményem és az állomány véleménye egyezik: azt mondjuk, hogy az a két személy, akik ezt a bűncselekményt elkövette, nem volt a kollégánk, nem voltak rendőrök. Lehet, hogy a rendórruhát felvet­ték, de hogy nem rájuk való volt, az biztos... Mi úgy tanultuk és úgy is érezzük: az ember a leg­főbb érték, és ennek védel­mére nemcsak szóban, ha­nem önmagunkban is esküt tettünk. A most történteket teljes mértékben elítéljük. Nem tudok jobb kifejezést használni: nemhogy rend­őrnek, de még embernek sem tekinthetjük őket... — Többen úgy beszél­nek a két bérgyilkosról, hogy az akciócsoport tag­jaként igazi kemény fiuk voltak. Olyanok, akik nem gondolkodnak sokat, ha egy utasítást kapnak ... — Nem mondanám, hogy ezek nem voltak gondolko­dó rendőrök. Hiszen kom­mandóosztaguknál sem csak cselekedniük, gondol­kodniuk .s keilett... In­kább számítók voltak. De én hiszem, hogy nem ez a jellemző. Az tény, hogy az eset nem segíti a mi mun­kánkat, de bízom abban, hogy az emberek nem ál­talánosítanak a történteik után. Márcsak azért sem, mert hadd mondjam el, hogy az itteni kollégáim a kényszerítő eszközöket — bilincs, gázspray — is csak legutolsó esetben használ­ják. Az emberi életet védik még akkor is, amikor ők maguk vannak veszélyben. — Visszatérve a bér­gyilkosságra: a rendőr el­len elkövetett bűncselek­mények hivatalos személy elleni erőszak címén sú­lyosabb elbírálás alá es­nek. Most a rendőr bűn­tettét másként ítélik-e meg, mint az átlagembe­rét? — Hiszem azt, hogy a büntetés kiszabásánál min­denképpen latba vetik,hogy rendőr rétté, és ez nem enyhítő, hanem súlyosbító körülmény lesz ... Az tény, hogy ma hazánkban az az álláspont, hogy ne legyen halálbüntetés, így talán fel­sóhajthatnak az elkövetők. De bízom benne, hogy pél­daértékű, kemény ítélet születik, mely az elretten­tést is szolgálja. — A történtek után lesz-e a miskolci kapitány­ságon belül egyfajta múlt­kutatás? Jobban odafi­gyelnek-e arra, hogy ki mit, hogyan csinál, vagy csinált? — Nemcsak ilyen cse­lekmények kapcsán kell odafigyelni a kollégákra, hanem folyamatosan. De ez nem azt jelenti, hogy fi­gyeltetünk valakit, hanem azt, hogy el-elbeszélgetünk velük; jó ismerni a gond­jaikat. De konkrét figyelő- szolgálatról szó sincs. — Volt mostanában a miskolci kapitányságon olyan kínos helyzet, ami­kor elő kellett venni egy kollégát? — Nem. Tény, hogy a rendőr ki van téve a meg­vesztegetési kísérletnek. Az is igaz, hogy vannak ilyen ajánlatok. De én hi­szem azt, hogy olyan (kol­légák, akik ezt elfogadnák, nincsenek. — A 168 órában el­hangzott: a hazai maffia az akciókhoz már beépí­tett rendőröket használ fel. Ügy irányítják őket, hogy bűncselekmény ese­tén saját embereik men­jenek a helyszínre, akik aztán Később cl tudják tusolni az ügyet... — Remélem, hogy itt még nincs beépülve a maf­fia. Az tény, hogy Miskol­con is nagyon szervezett jelleget ölt a bűnözés, fő­leg a vagyon elleni bűncse­lekményeiméi érzékeljük ezt. Megjelentek az értelmi szerzők. Nemcsak egy el­követőről, hanem közössé' gekről van szó, de én híj szék abban, hogy nincsenaí benne a rendőrök. Az-n* persze sajnos számolni 1: " hogy a rendőrség kötehsre- től kilépett, bizonyos síkre mai tapasztalatokra tett személyek szándékt^uic vagy véletlenül haszná információkat adnak 1 — A maffiáról riport után több f „ J' • lehet hallani, ho <**“/« egész hazai maffiá portban elmond csak a rendőrség si esetleg saját emb f ták ki magukat f zónák, csupán a' a szervezett b szólva a rendőr nikai és szeméi- tva tartó, leinek javításálható élel- nözzenek ... levásá­doberman vörös szi­— Nem hiszel rendőrségi irányíté' nyilatkozat hátten technikai, tárgyi, feltételeinkről nyij szélünk, néha má kát is panaszkor- szervezett bűnözé reális veszély, el gondolni, hogy a Jutaiom. bűnöző még csak i., Kilián akar állást találni >*t pártis- leményem szerint nagyobb veszély latai kell dolgoznunk, tén megmondva, r "0U"z4é"U*t inzultusoknak lestgy goou Ft. ve, hanem talán -nstop ki­többet forog máj0*,”1 ben az életünk járatok számolni kell sajr Munká cé­dánkban a att.

Next

/
Oldalképek
Tartalom