Déli Hírlap, 1990. augusztus (22. évfolyam, 177-202. szám)

1990-08-22 / 194. szám

legfrissebb . . . legfrissebb . . . legfrissebb . . . leg Higany a BVK alatt Állítsák le a klórüzemet! — követelik a környezetvédők Valószínű, hogy minden idők legnagyobb magyaror­szági környezetszennyezésére derült tény Kazincbarcikán, a Borsodi Vegyi Kombinát­ban. Megkerült a környezet- védő berkekben csak „el­tűnt higanyként” emlegetett óriási mennyiségű fémhi­gany, amelynek létét a gyár vezetői eddig határozottan tagadták. Sajnos megkerült: a felhasználó üzemek alatti talaj át van itatva higany­nyal! A higany a legtoxikusabb nehézfém, amely az élő szervezetben akkumulálódva súlyos esetben halállal járó mérgezést okoz. (Ilyen tö­meges Hg-mérgezés fordult elő Japánban, ahol egy ve­gyi üzem Hg-szennyezése a halakban feldúsulva mér­gezte meg a Minamata-öböl halászait.) Mivel a higany a szervezetből csak nagyon lassan ürül ki, a rendkívül kicsiny, de rendszeres dózi­sok is krónikus mérgezéshez vezethetnek. Ez indokolja, hogy az ivóvíz minősítésé­nél a legszigorúbb határér­téket a higanyra szabták ki a fémek között: 0,001 mg 1 a megengedhető koncentrá­ciója, tehát egyetlen kg Hg csaknem 1 millió m3 ivóvi­zet képes fogyasztársa alkal­matlanná tenni. Higanyt a PVC egyik alapanyagának, a klórnak gyártása során használnak, egy Európában egyre kevés­bé megtűrt technológia részeként. A BVK-ban két Hg-felhasználó egység mű­ködik: a klór- és a sósav­üzem. A BVK ' higanyproblémái­ról az első jelzéseket a Ho- locén természetvédő egye­sület adta 1987-ben. Az egyesület KNEB vizsgálatot kért, de a vizsgálat nem va­lósult meg, holott a prob­léma nyilvánvaló volt: minden évben jelentős mennyiségű higanyt kellett bepótolni a rendszerbe. Többet, mint amit a tech­nológiai veszteségek indo­kolnak, és többet, mint ami a szennyvízbe és a cella­termek levegőjébe eltávo­zott. Nagy mennyiségű Hg jutott a BVK szennyvizei­vel közvetlenül a Sajóba: a WHO—UNDP—OVH Pro- ject jelentése szerint 1974- ben kb. 1668 kg, és a hi­ganytócsákból naponta leve­gőbe jutó Hg mennyisége is kg-os nagyságrendre tehető. A Keviterv által néhány éve végzett vizsgálatok ki­mutatták, hogy a BVK zagytároló kazettáiból és a hőerőmű pernyehanyóján el­szikkasztott szennyvíziszap­ból szivárgó higany hamaro­san eléri a Bódva ma még ivóvizet adó kavicstera­szait ... Az ilyen utakon kijutó Hg elég ugyan a súlyos környezetszennyezéshez, ke­vés viszont ahhoz a közel 70 tonnányi mennyiséghez képest, amelyet minden év­ben meg kellett vásárolni és újólag bejuttatni a rend­szerbe. A két üzem Hg-fel- használása csak a legutóbbi 10 évben —. a Környezetvé­delmi Minisztérium szakem­berei szerint mintegy 520 tonnára tehető. A BVK megbízásából a VITUKI által elvégzett vizsgálat zárójelentése sze­rint a hiányzó higany egy része az üzemek alatt hú­zódó egykori bányavágatok­ba leszivárogva található. Az Ékövizig és a Környezet- védelmi Minisztérium ille­tékesei szerint 500 és 1000 tonna közé lehető ez a mennyiség ! ! ! (A Hg világ­piaci ára 38 000 dollár ton­na). A fúrásminták- tanulsága s*erint az 1 kg talajmintá­ra eső Hg mennyisége meg­haladja a 170 g-ot: a talaj­minta tömegének közel 1 3-e higany! A kavicsos, homo­kos, márgás talajban és a csak helyenként tömedékelt bányavágatokban szinte akadálytalanul és főleg el­lenőrizhetetlenül szivároghat a higany. Ilyen óriási tö­megű higany potenciálisan és a valóságban is felbe­csülhetetlen veszélyt jelent a környezet és az ott élő emberek számára. A Zöld Akció Egyesület és a Magyarországi Zöld párt miskolci csoportjának tagjai követeljük az üzem azonnali leállítását, és azok­nak a személyeknek a szi­gorú felelősségre vonását, akik évek óta figyelmen kí­vül hagyták e rendkívüli környezetszennyezést annak A tegnap délelőtt közzé­tett levélben nyilvánosságra került állításokról a Magyar Rádió ma reggeli adásában a BVK illetékese a követke­zőket nyilatkozta: régóta tudnak róla, hogy a techno­lógiai rendszerből elszivárog a higany, éppen ezért vé­geztették el a vizsgálatokat. Mint kiderült, az üzemrész műanyag gyantával bevont betonpadozatának hajszálre­pedésein szivárog át, azon­ban ez a mennyiség maxi­mum 4—500 tonna lehet. A BVK illetékesei cáfolják, hogy a Sajó felé elszivárog­hatna ez a higanymennyi­ség. Figyelőkútjaik mérési adatai a gyár környékén ezt nem támasztják alá. A Zöld Akció Egyesület titkára, Nagy Dezső bioló­gus minderről másként vé­lekedik: — A Holocén Természetvé­delmi Egyesület már két éve, az Ablak műsorában felhív­ta a figyelmet erre, a kör­nyezetet károsító technoló­giára. Akkor a K,VM vízmi­nőségi osztálya a Sajó üle­dékvizsgálatának adatsorát küldte meg az Ablak szer­kesztőségének. Ezek szerint míg Sajópüspökinél 1,2 mil­ligramm higanyt találtak 1 kilogramm üledékben, ad­dig Sajószentpéternél már 40,1 milligrammot, Alsózsol- cánál pedig ismét csak 4,4 milligrammot. Ez is bizo­nyítja, hogy Kazincbarcika A Miskolci Rendőrkapi­tányság rablás bűntette mi­att indított eljárást ismeret­len tettes ellen. A férfi teg­nap este. nyolc óra tájban, a Bajcsy-Zsilinszky úti Pe­tőfi Kollégiumnál, ismeret­len sprayvel szembefújta P. Lászlómé hetvenéves nyug­díjast. Az asszonytól elvette táskáját és körülbelül 1500 forint értékű zsákmányával elmenekült. Az ügyben fo­lyik a vizsgálat. Megdöbbentő tragédia tör­tént tegnap délután, kevés­sel fél három előtt a Sza­badságharc utcában. Egy kis­ellenére, hogy ismerték a Hg „eltűnésének” tényét! A BVK környezetet és emberi egészséget súlyosan veszélyeztető tevékenységet folytat. Kérjük a hatóságo­kat, hogy a foszgén, az izo- cianát és a klór termelésé­nek és szállításának ügyé­ben azonnal rendeljenek el környezeti hatásvizsgálatot! Előzetes megbeszéléseink során álláspontunkat ismer­tettük Illés Zoltán Környe­zetvédelmi Minisztériumi államtitkár-helyettessel, aki­nek véleménye egyezett a miénkkel az ügy súlyossá­gát és kezelését illetően. Zöld Akció Egyesület Magyarországi Zöld Párt miskolci csoportja térségéből kerül a Sajóba a higany. Ezek az adatok csak a BVK szennyvízcsa­tornájából a Sajóba került szennyeződést tükrözik visz- sza, ám miután az emberi szervezetet potenciálisan veszélyeztető anyagról van szó, ez sem elhanyagolandó. 1985 óta mérjük a Sajó ne­hézfém-szennyeződését, s bár válóban csökkenőben ’ van mind az ólom-, kadmium- és higany-Jkibocsátás Ka­zincbarcika térségében, ez még mindig nem megnyug­tató. Az a mennyiség pedig, ami a klór- és sósavüzem­ből szivárgott el, egy má­sodik Bhopal lehetőségét kínálja, potenciális veszélyt jelent. Ugyancsak gondot jeient, hogy mindez régóta így történik, s hogy telje­sen ellenőrzihetetlenül, hi­szen a BVK íigyelőkútjai valószínűleg csak a felszín­hez közel eső rétegek szeny- nyezettségét tudják figyelni, a higanyt pedig mélyen fekvő bányavágatokban ta­lálták meg. Éppen ezért szükség lenne a higannyal szennyezett térségek azon­nali felmérésére, egy intéz­kedési terv elkészítésére, amelyekkel a károkat elhá­ríthatnák, valamint a talaj higany mentesítésére, és a szennyező technológia kor­szerűsítésére. Higany mentes és energiatakarékos techno­lógiák állnak ma már ilyen célra rendelkezésre. n. zs. fiú a menetiránnyal szem­ben kerékpározott, amikor összeütközött egy Ikarus au­tóbusszal. A gyerek olyan súlyos sérüléseket szenve­dett, hogy a helyszínen éle­tét vesztette. Ami pedig megdöbbentő ebben az ügy­ben : a ma reggel kapott leg­frissebb rendőrségi hír sze­rint a kisfiú azonossága is­meretlen. Senki sem keres­te. Amit így tudni lehet ró­la: 10—12 éves forma volt, tegnap piros melegítőnad­rágban és zöld felsőben, Tacskó típusú kerékpárral indult el. A BVK cáfolni próbálja Nagy a veszély — mondja a biológus lárcsázzuk a 07-et Senki sem keresi a halott gyermeket „/Vem kémnek Az ipari miniszter a vállalati tan^c-okról A munkástanácsok közvet­lenül nem delegálhatnak kül­dötteket a szeptember köze­péig újraválasztandó vállala­ti tanácsokba — erősítették meg tegnap délután az Ipar! és Kereskedelmi Minisztéri­um sajtótájékoztatóján. Egy héttel korábban ugyanis a Munkástanácsok Országos Szövetsége bírálta a kor­mány vállalati tanácsokkal kapcsolatos új intézkedését, nehezményezve, hogy nekik nincs joguk tagok kijelölésé­re. A minisztériumi tájékoz­tatón elmondták, hogy a munkástanácsok — mint munkavállaló-szervezetek — természetesen jelölhetnek ta­gokat a választásra, részt vehetnek a kampányban, ám semmiféle előjoguk sincs, az ő emberük sem jut be auto­matikusan a vt-be. A mun­kástanácsoknak tehát sem­miféle különleges szerepet sem szán a kormány a vt-s vállalatok vezetőinek újra­választása ügyében. Bőd Péter Ákos ipari mi­niszter egyébként arra tip­pelt, hogy az újjáalakított vt-k — amelyekbe ezentúl az alapító (az állam, vagy a helyi közigazgatás) is de­legál egy tagot — a vállalat­vezetők többségét megerősí­tik. A kormány rendelete szerint ehhez kétharmados többség szükséges, különben pályázatot kell kiírni a meg­üresedő menedzseri helyek­re. A miniszter visszautasí­totta azokat a feltételezése­ket, hogy az alapítói kül­döttek felső ellenőrnek men­nének a cégekhez, „nem kémnek vannak ott” — mondta. A vezetőválasztási proce­dúra indokaként elmondta, szépen A balesetet szenvedett Tőkés László nagyváradi püspök operáció utáni gyó­gyulása az orvosi reménye­ket felülmúlva, kedvezően alakul — jelentették be teg­nap azon a sajtótájékozta­tón, amit dr. Bárány István, Az elmúlt vasárnap dél­előttjén körülbelül 500 autót szerettek volna értékesíteni a Zsarnai-telepi szabadpia­con. Annak ellenére, hogy elég élénk, jó volt az ér­deklődés, mindössze két esetben köttetett meg az üzlet. Elkelt egy Lada 21013, TX betűjelű (1982) 125 ezerért, s egy Dacia 1310 TLX, DU (1986), 170 ezer forintért. A Merkúr Lorántffy ut­cai telephelyén több mint száz autó közül lehet vá­lasztani. Különösen Daciá­ból van sok. de nincs hi­ány Trabantból, Ladából és Skodából sem. Talál magá- nakvalót, aki nem akar so­kat költéni, s az is, aki szí­vesen áldoz egy jó autóért. Néhány autó legfontosabb adatai a választékból. Pols­ki Fiat 126. GD (1984), 102 500 forintért; Skoda 120 L, KL (1983), 114 800-ért; La­da 21013, TX (1982), 114 900- ért; Dacia 1310, DB (1986), 152 700-ért; Wartburg 353 de Luxe, TN (1981), 54 400 forintért-; Dacia TLX, DH (1989). 169 500-ért; Skoda 105 S, KL (1983), 104 800- ért: Trabant 601 Special, KZ (1985), 64 400-ért; Lada 2103, TF (1980), 129 800 fo­rintért; Wartburg 353, KD (1982). 84 900-ért; Trabant 601 Special, GF (1985), 74 800-ért; Lada 2101, PB (1978), 74 900 forintért vár vevőre. hogy véget kívántak vetni annak az átmeneti időszak­nak, amelyben mindenki bi­zonytalan volt legitimitása ügyében. A sajtótájékoztatón megerősítették, hogy a vét­ket átmeneti irányítási for­mának tartják, ám arról már nem esett szó. hogy január elsején megszüntetnék őket, mint korábban hírlett. Mint mondják, a vt-k majd las­san „eltűnnek”, részint a privatizáció, részint az új irányítási formák fokozatos terjedése miatt. (jégé) László gyógy«1 a megyei kórház traumato­lógiai osztályának főorvosa és Tőkés András, a püspök testvére tartott. Emellett természetesen további reha­bilitációs kezelésre lesz szük­sége, melynek helyszínéül több lehetőség merült fel,, s végül is az Országos Reu­matológiai és Fürdő Intézet mellett döntöttek. Rövidül a katonaidő Az Országgyűlés a közeljövő­ben tárgyalja a honvéflehpi törvény módosítását, amelynek lényege, hogy a sorkatonai, szolgálat ideje 12 hónapra esökv ken. Keleti György ezredes, á Honvédelmi Minisztérium sajtó­tájékoztatóján elmondta, hogy ennek köszönhetően szerelt le augusztus közepén 11 000. zö­mében már 12 hónapot letöltött fiatal. A változások közül még né­hány: áttérnek a kétszer hat­hónapos kiképzési rendre, s en­nek megfelelően augusztus ifi­én és 30-án 30 000 fiatal vonul be. Ez több szempontból is új­donság lesz a honvédség életé­ben. hiszen az újoncoknak köz­vetlenül a laktanjában kell majd jelentkezniük. Nagy több­ségük a lakóhely szerinti, illet­ve a szomszédos megyében tel­jesít majd szolgálatot. A 12 hónapos szolgálati idő bevezetése azt is jelenti, hogy a tartalékos időszakkal együtt 22 hónapra csökken a szolgá­lati idő. Így azoknak már pem kell behívót várniuk. akik ennyi időt már leszolgáltak. Hűvös lesz A használt autó Típus* Év­járata Betűjel* Szabad« piaci ára Merkur eladá-i Irányára Trabant 601 Special 1983 KL 60 000 53 000 Trabant 601 Special 1986 GU 85 000 79 000 Trabant 601 Special 1989 II 100 000 90 000 Wartburg 353 1984 KY 103 000 90 000 Wartburg 1,3 Um. 1989 JI 280 000 250 000 Skoda 120 L Í983 KR 150 000 130 000 Skoda 120 L 198". DX 230 000 205 000 Dacia 1310 TX 1985 GK 120 000 100 000 Dacia 1310 TLX 1988 EE 200 000 180 000 Polski-FIAT 12fi 1986 GX 110 000 95 000 Polski-FIAT 12‘ 1990 EV 200 000 160 000 Lada 21 013 1984 KT 170 000 150 000 Lada 2105 1987 DO 280 000 250 000 Lada 2107 1987 I)\ 320 000 300 000 Lada 2108 1988 ZZ 340 000 285 000 Lada 2109 1989 I.J 460 000 295 000 A LEGUTÓBBI GÉPKOCSI-ÁTVÉTELI SORSZÁMOK 1 Buda­pest Debre­cen Buda­pest éo tt 0 Trabant Hyc. Lada Sam. (2109) 1 379 l 411 Limousine 716 — Lada 1500 L 27 297 21 741 Trabant Hyc. Lada Combi 2 885 1 629 Combi 152 — Lada Niva 1 533 __ Trabant TJm. Sp. 535 194 P.-FIAT 126 E 17 012 9 186 Trab. Combi Sp. 10 001 8 603 Moszkvics 822 Wartburg Stand. 7 473 5 214 Dacia 1310 TLE 253 273 Wartburg Spec. 7 928 6 141 Dacia Combi 10 091 5 777 Wartburg Spec. Dacia 1310 TLX 22 275 13 489 tolőtetős Ifi 224 — Zastava (Yugo) 5 201 2 568 Wartburg Tourist 6 920 4 060 Opel Kadett 1 575 — Skoda 105 L 13 297 11 108 Volkswagen Golf 823 — Skoda 120 L 37 886 19 879 Maruti 1 715 Lada 1200 S 54 354 38 793 Lada 1300 S 26 099 21 440 Volga Lim. 87 — Lada Sam. (2108) 10 552 1 814 Volga Combi 62 — Ma délelőtt jobbára még felhős lesz az ég, s többfelé lehet záporeső, néhol ziva­tar. Délután az északnyuga­ti szél megerősödik, és időn­ként viharossá fokozódik. Hűvös marad az idő. A leg­magasabb hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. A megyei Köjál méré­sei szerint a levegő minősé­gét ina reggel 6 órakor a következő adatok jellemez­ték: Miskolcon szénmonoxid 1276 (11 600). kéndioxid 20 (500). nitrogéndioxid 111. A zárójelben megadott határ­értékek (mikrograrr.m köb­méter az 5T986. EüM. szá­mú rendelet alapján védett 1. területi kategóriára vo­natkoznak. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket fejez­zük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halot­tunk özv. ZÁTONYI VINCÉNÉ sz.: Klementisz Mária temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virá­gait elhelyezték. mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyá­szoló rokonság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom