Déli Hírlap, 1990. augusztus (22. évfolyam, 177-202. szám)

1990-08-31 / 202. szám

A F üggetlen Kisgazdapárt választási programja és jelöltjei jjc Talán még a gyógyulás is gyorsabb, ha a lelki teher, hogy esetleg osztályt kell ismé­telniük, nem nyomasztja a kisgyerekeket. Üzemzavar a levegőben, szennyezés a földön Hl szila! «pút Tapolcára? Kirakják a Mérgezett terület táblákat is Lapunk mai számában folytatjuk azt a sorozatot, amellyel a közelgő, szep­tember 30-i választás kampányában segítünk eligazodni az olvasóknak. A városban működő kilenc pártszervezet helyi programját közöljük másnapon­ként. A mai számban, a harmadik ol­dalon a Független Kisgazda-, Föld­munkás- és Polgári Párt választási programjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A miskolci kisgazdák ki­fejtik egyebek között, hogy a város majdani önkormányzatában milyen döntéseket tartanak szükségesnek az ipar, a környezetvédelem, a közleke­dés, az idegenforgalom, valamint a közrend, közbiztonság terén. Ugyan­csak a harmadik oldalon található a város 30 egyéni választókerületébe ja­vasolt kisgazda-jelöltek neve és vala­mennyiük fontosabb életrajzi adata. Egészséges társaikkal pár­huzamosan, tanévnyitóval kezdik meg újra a tanulást a Szcntpéteri kapui Gyer­mekegészségügyi Központ­ban a gyógykezelésre szo­ruló, mozgáskorlátozott ál­talános iskolás gyerekek. Az orvosok és a pedagó­gusok együttműködésével állítják össze a tantervet úgy, hogy a kezelésre szo­ruló gyerekek előrehaladja­nak az iskolai tananyag el­sajátításában, azonban ez ne okozzon visszaesést a gyó­gyulásukban. A Gyermekegészségügyi Központban működő — kihe­lyezett tagozat — Katowice utcai általános iskola fel­ügyelete alatt működik. Mint Kovács László igazga­tótól megtudtuk, ettől a tanévtől önálló igazgatóhe­lyettes irányítja az ott dol­gozó pedagógusokat és gyógytestnevelőket. A gyerekek a megye kü­lönböző részéből érkeznek, s lesznek olyanok, akik már az előző évben is itt kaptak bizonyítványt. XXII. ÉVFOLYAM, 202. SZÁM 1990. AUG. 31., PÉNTEK ÁRU: 4.20 FORINT Ingatlanok és igények Törvényre vár a földhivatal Százszámra érkeznek a kérelmek Egy szerencsétlen baleset következményeként tegnap­előtt délelőtt négyszer nyolc­van liternyi Unitox szú­nyogirtó vegyszer került ki Tapolcára, pontosabban az Újjáépítés utcát és a Lídó Szállót összekötő egyenes vo­nalába. Az eddigi mérések szerint ugyanis ebben a sávban repült a gép, amikor műszaki hiba miatt kiszór­ta a jóval nagyobb területre szánt vegyszermennyiséget. Tegnap a Köjál telexen értesítette a Miskolci Közte­rület-fenntartó Vállalatot, hogy miután a jelzett terü­leten észílelt vegyszermeny- nyiség ötszöröse a megenge­dettnek. el kell látni a tér­iéget „Vigyázat, mérgezett erűiét!” feliratú táblákkal, épzeljük csak el, hogy t ez • majd a nyaralási «n végén Tapolcán. Az részleteiről is érdek­ünk, ugyanis ez a mai is környezel szennyezési zetben a szokottnál na- b figyelmet követel... H B negyei Köjál Lgaz- vettes főorvosától, •diák Máriától tudjuk, •Miskolci Közterület­tó Vállalat jelentette balesetet. A Köjál meckezdíe a vizsgá- mintákat vett. A lített területsávra és zöldségfogyasz- at rendeltek el. A bként csak a hi- ’erinctelen állatok- • mérgező — de jük: mindenfajta töménységű vegv- s az emberi és ál- ezetre, rövidebb és távon is. .közterület-fenntartó főmérnöke, Bulla mondta, hogy évek tnak szúnyogirtást ndnokság megren­gi eddig még nem baleset. (A szó­ként a MÉM re- szolgálata végzi.) örtént, hogy szét- egy csővezeték a szivattyúzó háló­zatban a repülőgépen, s mi­re a pilóta a reptér felé vet­te volna az irányt, kiment a 320 liter vegyszer. A válla­lat illetékesei kimentek a helyszínre, tárgyaltak azok­kal a lakókkal, akik észlel­ték az esetet, s elmondták nekik is, amit most közzé- teszünk: akinek bármiféle kára származik az esetből, az jelentse írásban a Mis­kolci Közterület-fenntartó Vállalatnak, vagy személye­sen Bana Sándornénak. Általában háromszor, négyszer irtanak szúnyogot egy évben, azaz annyiszor, ahányszor a városgondnok­ság megrendeli ezt a mun­kát tőlük. Azt, hogy milyen szerrel történjen a szórás, j azt az Egészségügyi Minisz- I térium állapítja meg. így j történt ebben az esetben is. Dr. Munkácsy Magdolnától, a megyei Köjálnál arról ér­deklődtünk, hogy mit érde­mes tenniük azoknak, akik ebben a másfél kilométeres hosszúságú, 100—150 méter szélességű sávban tartózkod­tak ebben az időpontban, il­letve milyen tünetekre ér­demes figyelniük. — Eddigi tudomásunk sze­rint senki nem jelentkezett akkut mérgezési tünetekkel, s az idő múlásával várható, hogy már nem is fognak. Azonban mindenképpen fon­tos felhívni arra a figyel­met, hogy az elkövetkezen­dő napokban olajos tapintá­sú gyümölcsöt, zöldséget ne fogyasszanak a környéken élők. Ha mégis ismeretlen eredetű tüneteket észlel va­laki magán, így például nyáladzást, émelygést, há- nyási ingereket, szédülést, ve­rejtékezést, forduljon orvos­hoz, bár egyszerű szóda'oi- karbónás vízzel is semlege­síthető a vegyszer hatása! Előfordulhatott, hogy. bőrre került a permetlé anyaga, és bőrpír keletkezett a he­lyén, esetleg izomremegést is tapasztalhatunk. Ebben az esetben is az a fontos, hogy lúgos anyaggal, szódabikar- bónás vízzel, szappannal mossuk le ezeket a testré­szeket. A szembe kerülve könnyezést, kötőhártya-gyul­ladást okozhat a lehullott vegyszer, és látászavart idézhet elő. Éppen ezért tu­domásom szerint a miskol­ci közegészségügyi szolgálat szakemberei tegnap délelőtt éppen a tapolcai strand környékén végeztek vizsgá­latokat. Mint már előző lapszá­munkban leírtuk: az ökoló­gus szakemberek nem érte­nek egyet az automatikusan elrendelt, a pénzügyi lehető­ségek függvényében terve­zett szúnyogirtásokkal. Van, aki azt mondja: ilyen szá­razságban nem is kellene szúnyogot irtani. Lapunkban szívesen helyet adunk az el­lenvéleményeknek is, szeret­nénk ha végre ebben az ügyben is párbeszédet foly­tatnának a környezetvédők, ökológusok és a hivatal em­berei. Legalább a kár mel­lett legyen némi haszon is az ügyből... (Kiss L. — Nagy Zs.) A Miskolci Postaigazgató­ság második emeleti kultúr­termében kiemelkedő év­forduló megünneplésére vár­ják ma délután 2 órakor a vendégeket; fennállásának 200. évfordulóját ünnepli a miskolci posta. A bicentc- náriumi megemlékezésen a Magyar Posta legfelső ve­zetését dr. Oláh László ve­zérigazgató-helyettes képvi­seli. A mai szakemberek elő­adásokat hallanak a posta múltjáról, jelenéről és jövő­jéről. Ugyanekkor és ugyan­ott postatörténeti kiállítás nyílik, amely szeptember elseje és harmadika között reggel 3-tól délután 5-ig Az idei év leghosszabb po­litikai vitája az Országgyű­lésben a földtörvénytervezet körül bontakozott ki, és még senki sem tudja, hogy med­dig tart, és milyen végered­ménnyel fejeződik be.,. Közben egyre több módo­sító jogszabály lép életbe, és a gazdaság inflálódásának bizonyítékaként sokan ingat­lanba fektetik pénzüket. Er­ről beszélgettünk Bernáth Gáborral, a városi földhiva­tekinthető meg. Szeptember elsején 8 órától alkalmi le­velezőlap és emléklap-bé­lyegzéssel alkalmi postahi­vatal működik. Az évfordu­ló tiszteletére jelenik meg dr. Karnody Miklós posta­történész Indul a postako­csi... 200 éves a miskolci posta című könyve, amely a nagymúltú intézmény miskolci születését, város­történeti vonatkozásait dol­gozza fel. Az első postaállomás vég­leges helye a Batthyány, és Kazinczy utca sarkán volt; a Postaigazgatóság emlék­táblával jelöli meg (A mis­kolci posta 200 éves múlt­járól szóló cikk az 5. olda­lon olvasható.) tál ingatlan-nyilvántartási csoportvezetőjével. — Mindenki siet, de so­kan kénytelenek a hivatal­ra várakozni, mert nem készül el határidőre a várt papír. Mi ennek az oka? — Az előző év végén óriá­si torlódást okozott az OTP- hi tel törlesztés visszafizetése. Közel tizenkétezren éltek ez­zel a lehetőséggel a város­ban és vonzáskörzetében. Akinek szüksége van tulaj­donlap-másolatra és a te­hermentesítésről befutott az igazolás, azonnal kiállítjuk. Ha az OTP-től magá­val hozza a papírt, akkor is kiállítjuk a másolatot. Nagy gondot okoz számunk­ra az állami bérlakások el­idegenítése, ez is lassítja a munkánkat. A Miskolc kör­nyéki településeken — pél­dául Szirmabesenyőn, Kisto- kajban — vezetik a gázt, és a tanácsok százszámra vi­szik tőlünk a tulajdonlap­másolatokat. Így az első fél évben közel 2000-rel több másolatot adtunk ki, mint tavaly. — A munka növekedésé­vel együtt emelkedett az alkalmazottaik anyagi meg­becsülése is? — A dolgozóink bruttó bé­re 7600 forint átlagosan, pe­dig sokan 20—25 éve dol­goznak itt. Nem meglepő, hogy sokan elmentek tőlünk dupla bérért, amit gyakran kevesebb munkával keres­hetnek meg... : — Az embereket jelen­leg a privatizáció és a kár­talanítás érdekli a legjob­ban .,, — Mi hivatalosan az egészről nem tudunk! Ismer­jük a földtörvénytervezetet, ami kimondottan a termő­földekre vonatkozik, egyéb ingatlanokkal nem foglalko­zik. Ettől függetlenül százá­val érkeznek hozzánk a ké­relmek, hogy hol, mikor, mi­lyen ingatlantulajdona volt valakinek. Minden kérelmet megvizsgálunk, de lehetsé­ges, hogy a budapesti pél­dának megfelelően, egyelőre felfüggesztjük ezt a tevé­kenységünket. A törvények megalkotása előtt nem tar­tom célszerűnek ezzel fog­lalkozni, pláne ekkora ter­helés mellett... — Milyen megbízható­sággal működik a nyilván­tartásuk? — A régi ’47-es állapoto­kat rekonstruálni tudjuk, még ha nem a legmoder­nebb is az adatnyilvántartá­sunk. A megbízhatóság ér­dekében azonban szükségünk lesz a régi ügyekhez értő szakemberek visszahívására, ami „csupán” az anyagiaktól függ... — Melyek a leggyako­ribb panaszok a tevékeny­ségükre? — Általában a határidők be nem tartása, valamint né­ha nem találjuk meg a ke­resett tulaj ionlapot, mert a nagy forgalomban elkevere­dik, de már az is előfordult, hogy az ügyfél hozta magá­val, hogy ilyenre lenne szüksége... (csontos) 1790—1990 Kétssás éves a miskolci posta

Next

/
Oldalképek
Tartalom