Déli Hírlap, 1990. augusztus (22. évfolyam, 177-202. szám)

1990-08-01 / 177. szám

Járőrkocsi próbaúton Mit tud a Daihatsu? Mától szolgálatba állt ez a Daihatsu tesztkocsi a megye útjain a közlekedésren­dészet színeiben. Országszerte több márkát is próbálnak a rendőrök abban a remény­ben, hogy előbb-utóbb véglegesen is ná­lunk maradnak ezek a kocsik. A Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság ezt a Daihat­sut kapta meg két hónapra. A közlekedési osztály Szakos István rendőr zászlós gond­jaira bízta a gépcsodát. Az 1600 köbcenti­méteres motorja a 16 szelepnek köszönhe­tően játszi könnyedséggel repíti a kocsit 200 kilométeres sebesség fölé is. Négykerék meghajtású, rendkívül gyors. A bennülőket maximális kényelemmel szolgálja ki. Töb­bek között klímaberendezéssel is ellátták. Remélhetőleg ezzel — és majd a jövőben ilyenekkel — könnyebb lesz a forgalomban elkövetett szabálysértéseket kiszűrni. (Herényi László felvételei) Szennyezzük és szenvedjük 9, JXCtlilj'ClSSUK CS SZCitVCUßUK y# Bízhatunk-e Bábónyhan? XXII. ÉVFOLYAM, 177. SZÁM 1990. AUG. 1., SZERDA Francia pékség nyílik a Matyó étterem helyén az avasi városrészben. A hírt a Miskolci Vendéglátóipari Vállalattól kaptuk, ahonnan azt is megtudtuk: a francia pékség termékeivel találkoz­hatunk majd szándékaik szerint a város élelmiszer­üzleteiben is. Ha szeptem­ber végén kisütik az első adag bageltet, akkor egy ú.iabb veszteségforrást sike­rül megszüntetni a miskol­ci vendéglátásban. A nagy lakótelepi üzletek, amelye­ket állami normatívák alap­ján minden újonnan épített városrészben automatikusan létrehoztak, ma kölöncként lógnak a vendéglátóipari vállalatok nyakán. • HAMIS JÓSLAT A szakemberek régóta mondogatják már: hiba volt a lakótelepi étteremhálóza­tot kiépíteni, főleg úgy, hogy nem a valós igényre, ke­resletre alapoztak, hanem egy elképzelt életszínvonal­ra, ami sohasem valósult meg. Az volt ugyanis a kon­cepció egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy a lakótelepe­ken az éttermeket a csalá­dok sűrűn látogatják majd: telik is rá, és igénylik is ezt az új módit. Nos, mind­ebből két dolog valósult meg: felépültek az étter­mek, a lakásokba pedig ak­kora konyhákat tettek, mint egy űrkabin, mondván, hogy ott úgysem fognak főzni... A lakótelepi éttermek szü­letésük óta több-kevesebb kitérővel, de feltartóztatha­tatlanul meneteltek a csőd felé. A Tokaj vendéglátóház az évek alatt többször volt veszteséges, mint nem. A Katowice is egyre nagyobb teherként nyomta a vállalat vállát, de hasonló volt a helyzet az Avas-délen a Matyóval, vagy a Diófával Diósgyőrben. Sok mindent megpróbáltak ellenszerül: volt olyan, amit kiadtak szerződésbe, volt, ahol tan­üzemet létesítettek. • NINCS EGYSÉGES RECEPT Az derült ki az elmúlt évek alatt, hogy nincs egy­séges recept. Volt, ahol egy ambiciózus vezető tudott kiutat lelni — így lett a Tokajból Filia Kft., ami ARA: 4.20 FORINT most már megáll a saját­lábán. A Katowicéből lett a Bucó.shop, és mellette nyílt egy új étterem és söröző, a Fesztivál, a régi Katowice méreteinél jóval szerényebb­re szabva, kisvendéglőként. A Diófából bútorbolt lett, akárcsak a Piramisból az Avason, hiszen más cég is hasonló helyzetbe került. S most a Matyó volt so­ron. A MIVÉ vezetői azt mondják: jobb ötletnek tart­ják, ha pékség lesz ott, mintha kocsmát csinálnának. Azért megpróbálkoznak ké­sőbb egy kisvendéglővel mellette, hátha egy szeré­nyebb méretű üzletet eltart a lakótelep. Nem nehéz mindebből megjósolni: a kisvendéglők, sörözök kora köszönt ránk, a nagy étter­meknek jó időre befelleg­zett. Ha privatizálják majd a kisebb egységeket, az új tulajdonosok is szembe ta­lálják magukat azzal, hogy a vendéglátás iránt nem nő, hanem csökken a kereslet, mert Miskolcon nincs szá­mottevő, igazán fizetőképes, és a vendéglátóipari szolgál­tatásokra igényt tartó ide­genforgalom. • SOKAN LENNÉNEK? Sokan azt is mondják: túlméretezett a vendéglátó­ipari hálózat, és a fogyó­kúra elkerülhetetlen. Talán az sem túlzó jóslat, hogy az eddigi lépéseket — üzlet­eladásokat. vagy -átalakítá­sokat — a privatizálás után a vállalkozók egy részének bukása is követi majd. Visszatérve a pékségre: ez jó példa lehet arra, mit le­het kezdeni egy „halott” lakótelepi bolttal. Nyugati csúcstechnológia érkezik, a gépekkel készül majd sok­féle franciás termék. Állít­ják, hogy olyan mennyiség­ben, hogy az már érezhető lesz az egész miskolci pék- süteményellálásban. A fran­cia pékség nem tud előre gyártani: az áru a technoló­giai előírások miatt friss kell. hogy legyen. És még valami: itt nem pékek dol­goznak majd, hanem átkép- zett cukrászok. Ugyanis a cukrászoknak egyre nehe­zebb munkát adni. De ke­nyérből, cipóból, ha jó, a legrosszabb időkben is meg lehet élni... (kiss) Kiállítások, ve Illések Japán hét A Japán—Kclct-Európa Fórum, a megyei Múzeumi Igazgatóság és a megyei Közművelődési Módszertani Központ rendezésében japán hét lesz Miskolcon. A meg­nyitó helye a Papszeren le­vő múzeum, időpontja szom­bat délután 6 óra. A japán írásművészet (so­dó) és a Japán fotókon cí­mű kiállítások augusztus 9- ig tekinthetők meg a Pap­szeren. A megnyitó után a japán kultúra mai helyzeté­ről hangzik el előadás. Az Ady Művelődési Ház­ban hétfőn délelőtt fél 10- kor kezdődik az a rendez­vény, amelyen hagyományos japán gyermekjátékokat mu­tatnak be. A Rendezvények Házában — ugyancsak hét­főn — 3 órától a japán biz­tosító társaságokról hangzik el előadás, amit konzultáció követ. Szintén hétfői prog­ramok a Rendezvények Há­zában: este fél 7-től teacere­mónia, utána kimonóbemu­tató. 8-tól Minamizuka Shin- go előadása a japán felsőok­tatásról. A következő programok­nak is a Rendezvények Há­za a helyszíne: kedd, dél­után 6 óra: videofilmek a japán iparról és kereskede­lemről, ikebanabemutató. 7- től: a japán kereskedelem (kiskereskedelem, kereskedő­házak, külkereskedelem) elő­adó Kandó Taizo. Szerda délután 6 óra: videofilm ar­ról. hogyan él a japán em­ber. Este 7 óra: a japán em­ber hétköznapjai — előadás és beszélgetés. Csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődik a japán írásművészetet „élőben” be­mutató rendezvény, amely­nek színhelye, a múzeum a Papszeren. A Rendezvények Házában 6 órától videofilmét vetítenek, este 7-től a japán nyelvről és irodalomról hangzik el előadás. Annak ellenére, hogy nem Miskolc közigazgatási terü­letén található, az Észak­magyarországi Vegyimű­vek, a miskolci emberek egészségük és nemegyszer életük egyik fő veszélyforrá­sát benne látják. Nem ok nélkül, hiszen a néhány he­te történt és 15 évvel ezelőt­ti munkahelyi fegyelmezet­lenségből adódó robbanás és a közelmúltban emberéle­teket is - követelő detonáció ennek lehetőségére utal, fé­lelmet keltve a környéken élőkben. Tóth Lászlóval, a vegyi művek környezetvé­delmi osztályvezetőjével el­sőként ezekről a kényes kér­désekről beszélgettünk. — Foszgén és merkap- tán...e két vegyület hal­latára azonnal a gyárra asszociálnak a miskolciak. Mennyire érezhetjük biz­tonságban magunkat tőlük, nem válthatók ki más anyagokkal? — Mindkettő a növényvé­dő szerek gyártásához szolgá­ló alapanyag, nem lehet őket helyettesíteni. A köz­vélemény azonban úgy vé­lem tájékozatlan a hatásu­kat illetően, hiszen például a klórgáz, vagy szénmonoxid felhasználása, vagy szállítá­sa legalább annyi kockáza­tot rejt magában. A fosz- génről az első világháború vegyi fegyvereként minden­ki hallhatott. Háromszor ne­hezebb a levegőnél, így ki­kerülve a zárt rendszerek­ből a mélyedéseket igen gyorsan kitölti, fulladást okozhat. A foszgérft felhasz­náló üzemrészünkben állan­dó, éjjel-nappali méréseket végzünk, s a környezetvé­delmi hatóság is váratlanul, évente többször is ellenőriz bennünket. Komoly foszgén- kibocsátás — kisebb szivár­gásokat eltekintve, mely még emberre károsodást nem okozott — az ÉMV-ben még nem történt. A BVK- ból vasúton érkező íoszgén- szállítmány rendkívüli biz­tonságvédelmi körülmények között érkezik hozzánk. Ek­kor leállítják ezen a részen a vasútforgalmat, külön megjelölt, sárga vagonokban érkezik naponta ez az alap­anyag. A merkaptán első­sorban a szaglást irritálja, a városi gázokat például ezzel szagosítják. Töményen kike­rülve a környezetbe az em­beri életet nem veszélyez­tetheti. A foszgéníelhő lát­ható, a merkaptán szagolha­tó, nem mindegy tehát, hogy milyen az uralkodó szél­irány. Éppen ezért öt éve a Meteorológiai Intézettel több széliránymérőt helyez­tünk el a vállalaton belül és környékén, így riasztás ese­tén tudják az emberek, mer­re érdemes menekülniük. — Hány tonna növény­védő szerért vállalják a kockázatot, meddig hasz­nálják még a foszgént a technológiájukban? — Több tízezer tonnáról van szó, s erre épült a vál­lalat technológiai rendszere. A műszaki fejlesztésünk azonban dolgozik azon, hogy ha drágább is, de helyette­síthessük. Biztatóak az ered­mények. — Milyen vegyi anyagok keletkeznek még a növény­védő szerek gyártása so­rán? — Például diszulfid és sósav. Ez utóbbit az évtized elején kezdődött, és ’84-re befejezett beruházásnak kö­szöhetően ma már ki tudjuk nyerni a technológiai vég­gázokból újra hasznosítjuk, illetve eladjuk. Ugyancsak ’86-ra fejeződött be annak a véggázfeldolgozó rendszer­nek a kialakítása, melynek egymilliárdos költségéből 25—30 százalék kimondottan környezetvédelmi célokat szolgál. Mindezek mellett véggázégetéssel technológiai zavarok esetén sem jutnak ki ezek az anyagok a leve­gőbe. — Milyen minőségű szennyvizet bocsátanak ki a Bábony-patakba. mely azután a Sajóba kerül? Átalakulatlan növénvvédő- szer hatóanyag, szermarad­ványok és biológiai bomlás- termékei kerülnek még je­lenleg is bele, s az előírt oxigénigénynek sem tudunk mindig megfelelni. Az el­múlt évben 14,5 millió fo­rint szennyvízbírságot fizet­tünk ezért, de a rövidesen megjelenő új szabványok­nak, ha nem változtatunk a technológián, semmiképpen nem' tudunk majd eleget tenni. Ezért elébe mentünk az eseményeknek, javasoljuk két gyógyszeralapanvag- gvártó technológia leállítá­sát. s már tárgyaltunk egy NSZK-beli céggel, hogy a biológiai szennyvíztisztítón­kat — mely mára elavult — mélylevegőztetéses eljárás­sal hogyan tudnánk korsze­rűsíteni. A realitás azonban az, hogy a jelenlegi gazda­sági szabályozók miatt, pél­dául a Műszaki Fejlesztési Alap újabb elvonásával némigen tudni, honnan tud­nánk előteremteni a csak­nem másfél milliárdot erre. — Hová kerül a szenny­víziszap, a veszélyes hul­ladék? — A biológiai tisztítás so­rán á baktériumtömeg egy részét folyamatosan el kell távolítanunk, ez körülbelül 500—800 tonnás mennyiség. Alaposan tanulmányoztuk, hogy a lerakáson túl — me­lyet a vállalat területén,\ biztonságos agyagpaplan szi­getel — hogyan hasznosít­hatnánk. Biztató eredmé­nyek születtek rekultivációs kísérleteink során. A folyé­kony veszélyes hulladékot egyébként elégetjük, míg a néhány tíz tonnányi szilár- dot eddig a hernádkrécsi veszélyes hulladék lerakóba szállítottuk; most kénytele­nek vagyunk a vállalat te­rületén tárolni. Tervezzük azonban egy szilárd hulla­dékégető-mű építését is, melyre már konkrét ajánla­taink vannak. A vállalat sok mindent saját szakem­bergárdájának köszönhetően tud megoldani, s az új tech­nológiákat is folyamatosan figyelemmel kísérjük, hátha hasznosíthatók nálunk is. A gyár neve a miskolci kom­munális lerakó ügyében is szóba került, területünk egy- harmada a Császár-völgybe nyúlik, a csapadékvizek is felénk folynak. Mi azonban csak akkor egveziink bele a beruházásba, ha az a lera­kás mellett a hulladékválo­gatót és égetőt is magába foglalja Bizalmatlanok va­gyunk a folyamatos terv­megvalósítással szemben, nem akarjuk, hogy csak le­rakják és halmozzák a völgyben a szemetet. (Folytatjuk) Nagy Zsuzsanna Francia kény ér, cipó az Avasról Cukrászból pék, étteremből kisüzem A lakótelepi vendéglők végérái

Next

/
Oldalképek
Tartalom