Déli Hírlap, 1990. augusztus (22. évfolyam, 177-202. szám)

1990-08-01 / 177. szám

legfrissebb . . . legfrissebb . . . legfrissebb . . . leg A megyei tanács vb-iiiésén [MIIEK Mezőcsát város less}* A mecénási alapról, a pe­dagógiai innovációs alapról, a területfejlesztési cs szer­vezési alapról, valamint a foglalkoztatási alapból nyúj­tandó fejlesztési támogatá­sokról döntött tegnap dél­előtti ülésén a Borsod-Aba- új-Zemplén Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága. A testület ülése nyilvános volt, melyen a különböző pártok képviselői vettek részt meghívottként, s ez alkalommal Mezőcsát nagy­község két állampolgára is vendégként érkezett. Az utóbbiak amiatt az előter­jesztés miatt kívántak részt venni a vb-ülésen, amely Mezőcsát várossá nyilvánítá­sát indítványozza. Az ülést Szabó György megyei tanácselnök vezette, az első napirend a mecénási alap időarányos felhaszná­lásáról szólt. Az előadó Por­koláb Albert társadalmi el­nökhelyettes, főosztályveze­tő volt. A téma széles kön] vitát eredményezett. Min­denek előtt megkérdőjelez­ték, hogy vajon helyes-e, hogy intézményeket is tá­mogatnak az egyébként rendkívül csekély összegből. Az igények ugyanis nagyok a megyében a mecénási alapból való részesedésre. Éppen a pénzszűke miatt hoztak végül is olyan dön­tést, hogy a kazincbarcikai és leninvárosi pályázatokat kiemelik a többi vikösül^:. minthogy e két város a hoz­zájuk befolyt adók révén maga is képes a saját tér­ségében, arra érdemes pá­lyázatok mecenatúrájára. Ugyanakkor megszavazták, hogy a mezőkövesdi gépmú­zeum kapja meg a szüksé­ges támogatást, minthogy egyedi és Európa-hírű, ami önmagában is idegenforgal­mi vonzerőt jelent. Az elő­terjesztést az említett kivé­telekkel a testület elfogadta. Döntöttek arról is, hogy Mezőcsát várossá nyilvání­tása indokolt, ezért a ké­relmet a köztársasági elnök­höz terjesztik fel jóváhagyás végett. A pedagógiai innovációs alap pályázatainak elbírálá­sát elnapolta a végrehajtó bizottság, mivel az előter­jesztés nem tartalmazta azokat a pályázatokat, ame­lyet a bizottságok elutasí­tottak. összehasonlítási alap híján megállapíthatatlan, hogy kiket hagytak ki, s milyen indokkal a pályá­zók közül. A foglalkoztatási alapból nyújtandó fejlesztési támo­gatásra, valamint a terület- fejlesztési és tervezési alap­ból való részesedésre be­nyújtott javaslatról sem ha­tároztak, mivel többen — főként a tanácskozási jog­gal részt vevő pártok kép­viselői — kifogásolták jó néhány elutasítás indoklá- . sál.., A -Inét, alaps. pályiíúíaip Kirándulás Telkibányára Az Ifjúsági Demokrata Fórum miskolci szervezete augusztus 19—23-a között kirándulást szer* vez Telkibányára. A szállás in­gyenes, az étkezés önköltséges. Jelentkezni, érdeklődni lehet le­vélben, a 3530 Miskolc, Szabad­ság tér 5. szám alatti MDF-iro- dában, augusztus 13-ig, vagy személyesen ugyanott, augusz­tus 10-én, 15—16 óráig. Tizen­két éven felüliek jelentkezését várjuk. Újabb viták az önkormányzati törvényről Kétséges, hogy a jövő hé­ten a parlament plénuma napirendre tűzi-e az önkor­mányzati törvénytervezetet. Tegnap az alkotmányügyi bizottság ülésén a képvise­lőknek nem sikerült egyez­ségre jutni. A bizottság el­fogadta a kormány által beterjesztett javaslatot az alkotmány helyi önkor­mányzatokat érintő szaka­szainak módosítására, ez azonban nem jelenti azt, hogy a plenáris ülésen a törvénytervezet megkapja a szükséges kétharmados többséget. A bizottság ugyan­is elvetette az SZDSZ és a Fidesz módosító javaslatait, amelyek bizonyos alapkérdé­sekhez változatlanul ragasz­kodnak. Enélkül a plenáris ülésen sem hajlandóak meg­szavazni az alkotmánymó­dosítás egészét. nak elbírálására a vb a ha­táskörét átruházta a gaz­daságkorszerűsítési bizott­ságra, amelynek augusztus 15-ig kell döntenie a még rendelkezésre álló eszközök leihasználásáról. Az ózdi kórház a tanácsi környezetvédelmi alapból kapott 10 millió forintos támogatást korszerűtlen, és a város levegőjét szennyező fűtésének modernizálására. Ezt követően személyi ügyekben fogadtak el elő­terjesztést a testület tagjai, majd egyetértésüket nyilvá­nították Veresné dr. Jakab Zsuzsa vb-titkár javaslatá­val kapcsolatban, hogy a megyei tanács legközelebbi, s egyben utolsó ülését szep­tember 4-re hívják össze. A jugoszláviai Jazovkában emberi csontok tömege tölti ki egy barlang üregét, ahová a második világháború alatt a nácikkal kollaboráló, majd a partizánharcokban győztes kommunisták által ezrével kivégzett horvátok tetemeit temették. A tömeges kivégzésekre 1945 júniusában került sor. A sír mintegy 60 kilométer távolságban van a horvát tag- köztársaság fővárosától, Zágrábtól. A Merkur jelenti Arak és sorszámok Egyszerre általában 400— 500 tulajdonos „sült” az el­adó autóban az elmúlt va­sárnap délelőtti kánikulá­ban. Aki már eleget napo­zott, elment, s átadta a he­lyét a következő próbálko­zónak. Aki pénzzel a zsebé­ben jött el otthonról, az alighanem hűvösebb helyen költötte el. A Merkúr Lorántffy utcai telephelyén 80 körül van az állandó készlet; ez részben saját felvásárolt, másrészt bizományi árusításra át­adott autókból tevődik ösz- sze. Aki bizik a szakembe­rek értékítéletében, azon­nal megkaphatja a felaján­lott összeget, van, aki maga határozza meg, neki mit ér az autó, s csak eladás után jut a pénzéhez. A mai fel­vásárlásból két autó adatai: 4 ütemű Wartburg (1,3), VV betűjelű (1989) 247 700 fo­rintért; Dacia 1310 TX, GY (1986) 128 800-ért eladó. A további kínálatból: Polski Fiat 126, GD (1984) 106 300- ért; Skoda 120 Limousin, KL (1983) 119 900-ért;1 Lad« 21013, TX (1982) 114 900-ért; Wartburg, JI (1989) 249 600 forintért; Skoda 120 L, DM (1987) 177 700-ért; Wartburg 353, GT (1986) 116 500-ért; Wartburg Special, DB (1986) 125 700-ért; Trabant 601, DX (1988) 82 900-ért; Dacia TLX, DH (1987) 169 500-ért; Sko­da 105, KT (1984) 129 700- ért; Lada 2101, TX (1982) 126 300-ért; Barkas B 1000, ST (1981) 136 900-ért; Sko­da 105, PB (1978) 59 900-ért; Trabant 601, UD (tízéves korában, 1983-ban kapta ezt a rendszámot fődarab-fel­újítás után) 49 900-ért; La­da 21011, TD (1980) 113 600 forintért vár vevőre. Aligha időzik sokat az 1986-ban gyártott Treska típusú, négy személy részére teljes kom­fortot adó lakókocsi; aki most készül nyaralni, 320 ezer forintért viheti. Energia hordozók, liszt, méz Mától drágább Típusa A használt autó Betűjele Év­járata Szabad­piaci ára Merkur eladási irányára * És ígérjük, hogy jók leszünk, csak add már a halat! — avagy etetés előtt a frankfurti állatkertben, ahol napi att­rakció a hét fóka ebédje”. Lada 2101 1974 UT 58 000 40 000 Lada 2101 197.9 PK. 90 000 76 000 Lada 21013 1982 PY 105 000 90 000 Lada 21013 1981 TH 125 000 100 000 Lada 2105 1985 GM 180 000 160 000 Lada 2107 1987 DN 300 000 260 ooo Lada 2108 (Szamara) 1989 NN 300 000 270 000 Trabant 601 Special 1974 UK 30 000 20 000 Trabant 601 Special 1978 PM 40 000 32 000 Trabant 601 Spec. 1982 TS 43 000 36 000 Trabant 601 Spec. 1986 GD 76 000 70 000 Trabant 601 Spec. 1990 EA 105 000 90 000 Zasztava GTL 55 1983 KP 150 000 135 000 Zasztava GTL 55 1985 GP 180 000 160 000 Zasztava GTL 55 1988 KK 230 000 200 000 Polski Fiat 126 1983 KH 80 000 65 004 Polski Fiat 126 1985 GJ 92 000 73 000 Polski Fiat 126 1987 DP 130 000 110 000 A LEGUTÓBBI GÉPKOCSI' ■ÁTVÉTELI SORSZÁMOK: Js8 fti O G rs & *- a ~ 4) ß © Trabant Hyc. Iám. Trabant Hyc. Combi Trabant Lim. Spec. Trabant Combi Spec. Wartburg Standard Wartburg Special Wartburg Spec, tolótetős Wartburg Tourist Skoda 105 L Skoda 120 L Lada 1200 S Lada 1300 S 701 _ Lada Samara (2109) 1 313 1 411 109 — Lada 1500 L 26 774 21 543 24 807 22 978 Lada Combi 2 885 1 629 9 749 7 823 Lada Niva 1 533 — • 7 157 5 024 Polski Fiat 126 E 17 012 9 186 7 693 6 273 Moszkvics 786 — Dacia 1310 TLE 253 247 19 224 _ Dacia Combi 10 091 5 777 6 819 3 923 Dacia 1310 TLX 22 273 13 371 13 297 11 108 Zastava 5 160 2 588 37 222 19 729 Opel Kadett 1 575 — 54 174 38 793 Volkswagen Golf Maru ti 823 1 715 — 25 796 21 336 Volga Limousine 87 — 10 531 7 814 Volga Combi 54 — Mától emelkedik az ener- giahordozók ára, így a gázé, a tüzelőolajé, a tűzifáé. Át­lagosan 20 százalékkal nő a liszt ára. Az 1 kilogrammos finom­lisztnek 13,50-ről 16,90-re a 2 kilogrammosnak 32,60- ra .emelkedett az ára. Az étkezési .'.‘ ' csíra, á bú­zadara,,és a .különböző kor­pák. is többe, kerülnek, ám ezek a termékek szabadára­sak, ezért eltérő árakkal ta­lálkozhatnak az üzletekben a vásárlók. Ma reggel a Bükk és a Pátria ABC-áruházban ér­deklődtünk a megváltozott árakról. Mint mondották, ed­Kinevezések Négy nagyvállalat élére új vezetőket neveztek ki. A MÁV vezérigazgatója az 52 éves Csárádi János lett; a MALÉV élére a 41 éves Déri Tamás került. A Magyar. Televízió elnö­kévé Hankiss . Elemért, a Magyar Rádió elnökévé pe­dig Gombár Csabát nevezték ki. Mindketten a pártatlan tájékoztatás mellett foglal­tak állást. Tegnap a Honvédelmi Mi­nisztériumban bejelentették, hogy Bokor Imre, nyugállo­mányú ezredes mától ismét, a Magyar Honvédség hiva­tásos tisztje, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancs­nokának hadtudományi he­lyettese. Fülledi, meleg idő Alig van felhő az égen, gyönge a légmozgás, reggel 15—23 tök között volt a hőmérséklet. Ma már nem lesz teljesen zavartalan az időjárás. Többször megnö­vekszik a felhőzet, elsősor­ban a nyugati és az észak­keleti országrészben, és a napsütés mellett helyi zi­vatarok is valószínűek. En­nek ellenére még mindig nagyon meleg és fülledt idő lesz. A hőmérséklet délután 32 fok körül várható. dig még nem kapták meg a liszt és a cukor árváltozá­sát. Részletes listát kaptak viszont a különböző méz-, - fajták áremelkedéséről. így a 350 grammos akácméz 66 forintról 78 forintra, az 500 grammos 97 forintról 104 fo- " rintra, a korsós akácméz ■ 300 grammos 74 forintról’84r' forintra és a Mackós' méz"'-” 340 grammos 54 forintról 65 s~ forintra emelkedett. Válto­zott egyes befőttfélék ára, az 550 grammos konzerv- borsó 38,70 forintról 44 fo­rintra drágult. A kisdobo- zos ivólevek árai 17 forint­ról 19,30 forintra emelked­tek. Ma reggel érdeklődtünk a Mátra Füszértnél az állító­lakos cukoráremelés felől. Sáfrány András áruforgal­mi főosztályvezető elmond­ta, hogy tegnap délután va­lamennyi hazai cukorgyár­ral beszéltek, és megtudták, hogy egyikük sem emel árat, viszont készleteik fogytán vannak. Bizonyos, hogy szeptemberig, amíg az új hazai cukor megjelenik, im­portból kell beszerezni a szükséges mennyiséget, ami feltételezhetően többe kerül majd a fogyasztóknak is. GYASZKÖZLEMÉNYEK Fájdalomtól megtört szívvel tudatja a gyá-. szoló család, hogy a leg­drágább férj, édesapa, fiú és testvér, GUBA JÁNOS mérnök türelemmel viselt hosszú betegség után. 47 éves korában csendesen el­hunyt. Temetése 1990. augusztus 1-jén (szer­dán). 17 órakor lesz a Deszka-temetőben. Gyá­szolják: örökké bánatos felesége és gyermekei. Dóri és Eszter, édes­anyja. testvére, Manyi és a kiterjedt rokonság. Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy a felejthe­tetlen édesanya, feleség gyermek, testvér és ro­kon. a csodálatos peda­gógus. DR. GYŐRI SANDORNÉ (volt Tósa Istvánná) sz.: Bíró Éva Zsuzsanna 59 éves korában, hosszan tartó. súlyos betegség után, 1990, július 26-án örökre megpihent. Teme­tése: 1990. augusztus 3-án, 13 órakor az avasi re­formátus temetőben lesz. Emlékét örökké meg­őrizzük ! A gyászoló család

Next

/
Oldalképek
Tartalom