Déli Hírlap, 1990. május (22. évfolyam, 99-124. szám)

1990-05-07 / 103. szám

legfrissebb . . . legfrissebb . . . legfrissebb . . . leg r Az AB is csatlakozik nemsokára a Hungária-casco Drágább Drágul a Hungária-casco biztosítás. Mindazok, akik május elseje után veszik át autójukat, illetve akik ettől az időponttól kezdve akar­nak biztosítást kötni, a Hun­gáriánál átlagosan 50 száza­lékkal magasabb díjért te­hetik ezt meg. Az Állami Biztosító eddig arról nyilatkozott, hogy egye­lőre nem emel díjat. De ez nem jelenti azt, hogy később ne emelkedne itt is a tarifa, hiszen azok az indokok, ame­lyet a Hungária Biztosító említ — 180 százalékos al­katrész- és javítási áremel­kedés egy év alatt — az Ál­lami Biztosítóra is érvényes. Csaknem teljesen elkészült a lista az új magyar kor­mány összetételéről. Antall József kijelölt miniszterel­nök a televíziónak úgy nyi­latkozott, hogy bár majdnem minden minisztert és állam­titkárt megnevezhetne, de ezt nem teszi addig, amíg be ne«n fejeződnek a koalíciós tárgyalások. Antall József el­mondta azt is, hogy minisz­terelnöki expozéjában vázol egy rövidített kormányprog­ramot, de ezzel párhuzamo­san kidolgoztak egy bővített tervezetet is. Később pe­dig — a minisztériumok át­vétele után 90 nappal — egy teljes programot az ország elé tár a kormány. A Nép­Ráadásul egy régebbi pénz­ügyi kormányzat döntés sze­rint nem lehet árverseny a biztosítók között. * Az újságíró nem biztosí­tási szakember, de mint ügy­fél, meglehetősen gyanakvó fajta, mert ilyenné tették az elmúlt évtizedek. Már annak idején, amikor kettévált a két biztosító, nehéz volt fel­fogni, hogy miért jó, ha ket­ten csinálják ugyanazt. Fel­fogni lehetett, de igazán megérteni nem, hogy a meg­duplázódó ügyintézői, veztői létszám majd a vitathatatla­nul növekvő költségek ne­szabadság mai számában a Magyar Demokrata Fórum gazdasági szakértője úgy vé­li, hogy a hazai infláció 3 éven belül egyszámjegyűvé csökkenhet. Bethlen István nem tartja kizártnak, hogy hazánk pénzügyi helyzete jobb, mint amilyennek azt korábban leírták. Az MDF nem akar sokkszerű terápiát a gazdaság átalakulásában, mert az tömeges munkanél­küliséggel járna. A gazdasá­gi szakértő is megerősítette azokat a korábbi nyilatko­zatokat, miszerint az MDF minden jó szakembert meg kíván tartani állásában, füg­getlenül korábbi párthoztar- tozásától. künk, ügyfeleknek jobbá ten­nék majd a biztosítási rend­szert. Emlékezzünk csak rá, hogy annak idején azt mond­ták: a meglévő helyiségek­re. feltételekre támaszkodva munkálkodik tovább a két biztosító, minimális kiegé­szítéssel. S lám, most Mis­kolcon is épül már a Hun­gária Biztosító székháza. A szakemberek szerint azért nem lehetséges árverseny a két biztosító között, mert ha valaki úgymond alacsonyabb díjtételekért adja ugyanazt a biztosítást, akkor az csak abból származhat, ha rosz- szul számolt, azaz rosszul kalkulálták a díjból szárma­zó bevételt, s a várható ká­rok miatti kifizetéseket. Nos, az ügyfél szemszögéből néz­ve, s józan ésszel átgondol­va, ez az állítás mintha kis­sé sántítana. Mert a világ- történelemben előfordult már egyszer-kétszer egy-egy cég úgymond „áron alul” ad árut, szolgáltatást azon oknál fog­va, hogy növelje ügyfeleinek táborát, vagyis a növekvő forgalommal ellensúlyozza az alacsonyabb árat. Vagy az is bevett szokás a kereskede­lemben, hogy maga az áru olcsó, ám kínálnak mellé jó néhány járulékos szolgálta­tást, amelyen azonban szép hasznot tudhat magáénak a kereskedő. Nem hisszük, hogy ez másként lenne a biztosí­tás területén. Talán rá _kel­lene bízni a két biztosítóra — meg reméljük, lesznek többen is —, hogy óhajta­nak-e versenyezni, vagy sem. Egyelőre úgy tűnik, hogy eb­ben a kellemes versenynél­küliségben valóban egyenlő a két fél, csak az ügyfél jár rosszul. (k-ó) Nyárias, meles i Az MDF nem akar sokkterápiát Már majdnem összeállt az új kormány Ha nem mész. viszlek! India, a nyolcéves oroszlánmama a legnagyobb gyengédséggel viszi félelmetes fogai között egyik kicsinyét a nürnbergi állatkert oraszlánbarlangjából. hogy a látogatók is megcsodálhassák a kiscicákat. Az orosz­lánmama hat héttel ezelőtt adott életet négy kölykének, akiknek azonban nemigen akaródzik a nyilvánosság elé ke­rülni. a KENT választmányi : nyíléi A Kereszténydemokrata Néppárt április 27 -én meg­tartotta választmányi gyűlé­sét. A megyei szervezet el­nöke dr. Pethő Szilveszter, ügyvezető titkára Kompolt Tamás lett. A városi szer­vezet elnöke dr. Mádat Gyula. ügyvezető titkára Feledj; Péter. A városi szer­vezet következő ülését ma délután 5-kor tartja a Nagy- boldogasszony templom ora- tóriirtnában. (Bejárat az ud­varon át, a Batthyány utca felől.) Tanácstagok fogadóórái Ma tartja tanácstagi fo- . gadóóráját Károlyi Imre (Tokaj szolgáltatóház, Győri kapu 57.). 17 órától; Ka- lóczkai Istvánná (Kassai u. 48., lakásszöv.), 17 órától; Szolnoki László (Engels u. „ 35., lakásszöv.), 17.30 órá­tól; Tomcsilc László és Huba György (Nagyváthy Utcái« Ált. isk.), 17 órától. Holnap tartja tanácstagi, fogadóóráját: Cselneki Jó- zsefné (Győri kapu 156., kol­légium), 18—17 óráig, Ho­málya Gizella (HNF-szék- j ház, Széchenyi út 70.), 1T órától. izreÉéÉIeii a Éilárap A DH és a Rózsakért vendéglő közös tombolája Ma délután 1 órától saj­tótájékoztató lesz a Borsod Megyei Rendőr-főkapitány­ságon. Az újságírók kérdé­seire Kórózs András rendőr ezredes, a főkapitány köz- rendvédelmi helyettese vá­laszol. A HtM ebédre, Hf «sorita hivatalosak lárcsázzuk a 07-et Ma rohant a Dada Kigyulladt egy garázssor tegnap reggel fél hat előtt tíz perccel Tarcalon. A hét gépkocsitárolóban keletke­zett lángokat a szerencsi tűzoltók eloltották. Egy Lada 1500-as személygépko­csi. illetve néhány tárgy részben, vagy egészben el­égett. Az anyagi kár 400 000 forint. A tűz keletkezésének okát a Szerencsi Rendőr- kapitányság és a tűzoltók vizsgálják. Két halálos áldozata volt annak a közlekedési baleset­nek, amely tegnap este há­romnegyed tíz körül történt Miskolcon, a Püspökhegy utca 29. számú ház előtti útszakaszon. Sz. Barnabás helyi lakos Daciáját nem az út vonalvezetésének megfe­lelő sebességgel vezette. Egy enyhén jobbra ívelő kanyar­ból kijövet a bal oldalra sodródott, és összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Ikarus autóbusz- szal. S. József, az MKV dol­gozója a kényszerű találko­zást már nem bírta elkerül­ni. A Dacia vezetője és uta­sa a helyszínen életét vesz­tette. A baleset körülménye­it a Miskolci Rendőrkapi­tányság szakértők bevonásá­val folytatja. Magyarországra is vezetnek szálak? Fegyvereladási botrány A Magyar Rádió tudósítója túlzás nélkül szenzációs hírt küldött ma reggel, hiszen az egész ország hallhatta, hogy a Wasington Post című ame­rikai lap szerint az USA 10 éve vásárol már szovjet fegyvereket a Varsói Szerző-; dés tagállamaitól. Az újság konkrétan említést tesz ar­ról, hogy például a 250 mil­lió dolláros tételre taksált fegyverkereskedelemből mintegy 40 millió dollár ju­tott Romániára, ahol a néhai diktátor két öccse bonyolí­totta az ügyletet. A pénz egv része a Ceausescu család nyugati bankszámláin lan­dolt. a fegyvervásárlás cél­ja egyértelmű: az egyik leg­jobb hírszerzési forrás az, ha valaki közvetlenül vizs­gálhatja ellenfeleinek fegy­verrendszereit. A lap emlí­tést tesz arról is, hogy Ma­gyarország katonai vezetői közül is volt, aki kötött ilyen üzleteket. A lapértesüléseket az amerikai televízióban az amerikai hírszerzés volt ve­zetői is megerősítették. Továbbra is nyárias, me­leg idő lesz tartós napsütés­sel. A délután megnövekedő gomolyfelhőzetből azonban zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 25 fok körül ala­kul. A Köjál mérései sze­rint az elmúlt 24 órában a levegőt szennyező anyagok koncentrációja a Bacsó Béla utcánál egy összetevőnél — a szén-monoxid esetében — haladta meg a megenge­dett határértéket. Vízkorlátozás a Kiliánban Vízóracsere miatt ma 8 órától az Észak-Kilián vá­rosrészben fennakadás lesz a vízszolgáltatásban. A mis­kolci vízművek szakemberei délután 4 órára végeznek a munkálatokkal. Egy este sampont ivott... Ciani, a liajdani jiáp Nadia Comancciről az utóbbi időben megfeledke­zett a sajtó. Mintha min­dent megírtak, elmondtak volna róla a szenzációs szö­kése kapcsán. „Románia egy­kori szimbóluma” — így ne­vezte magát Olaszországban, ahová tv-szereplésre hívták a közelmúltban — sok új­donsággal most sem szolgáit. Nyilatkozatának két részle­te azonban figyelemre mél­tó. Az első: megszöktetője, egy bizonyos Constantin Pa- nait, Kanadában megzsarol­ta, és ellopta 250 ezer dol­lárját. A második: „Károlyi Béla és a felesége, Márta voltak az első edzőim. Ök csináltak bajnokot belőlem. Románia Károlyi Bélának köszönhette női tornasport­ját. Ceausescu azonban ki nem állhatta, mert magyar volt. Tudják önök. hogy a román kommunista rendszer üldözte a magyar szárma­zású honfitársainkat. és megfosztotta őket minden­től?! Ceausescu fölháboro­dotton mondta: Miképpen lehetséges, hogy egy olyan lánynak, mint ez a Coma­neci, aki a mi büszkesé­günk," éppen egy magyar származású román legyen az edzője?! Így aztán ’78-ban, egyik pillanatról a másikra leváltották. Számomra, aki távol voltam a családtól, Ká­rolyi Béla jelentette a biz­tonságot. Ügy éreztem, hogy elvesztem. Elkeseredésemben és tiltakozásul egy este sam­pont ittam, meg akartam mérgezni magam. Kimosták a gyomromat. A következő évben Texasban volt a VB, és Károlyi Bélát visszahe­lyezték. Ez volt az utolsó verseny, amire felkészített bennünket.” Comaneci nem tervezi a mai Romániába való visz- sza térését. Az étterem télen-nyár®», szünet nélkül nyitva tart, 5 de Tapolcán természetesen most kezdődik az igazi sze­zon. Akik atrra, sétáltak, már láthatták az előkészüle­teket, hogy újabb szabad­ién résszel bővítik a ven­déglőt. Így már nemcsak a strand melletti sétálóutca, felől lehet majd helyet fog­lalni az asztalaiknál. A strandolok, ha átmennek a, fahídon, az új 40 férőhelyes kerthelyiségben ebédelhet­nek. A Rózsakért vendéglővel folytatjuk tombolajátékun- kat, s a szerencsés nyerte­sek, illetve hozzátartozóik megkóstolhatják mindazt, sőt még többet, és mást' is, mint amit az elején ajánlot­tunk. Az első díj 2080' forint értékű vacsora-, vagy ebéd­meghívás. A második díj nyertese 1500, a harmadiké pedig 1000 forint értékben választhat. A három vigasz- . díj tulajdonosa sem áll majd fel éhen az asztaltól, hiszen egyenként 500 forint erejéig lehetnek a Rózsakért ven­dégei. ÚJ!!! MINDENES hirdetési káthetüap, a miskolciakért! Május 8-tól keresse az újságárusoknál! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK KEDDEN) Kérjen felvilágosítást! Címünk: 3531 Miskolc, Füzes u. 2. (a Domus mellett). Telefon: 35-527. Posta: 3510 Miskolc, Pf.: 527. Álláslehetőségek, akciók, nyeremények! Kóstolták már a csülköt bajor módra? Ha még nem, melegen ajánljuk a tapolcai Rózsakért vendéglő speciali­tását. A friss hús belsejét úgy sütik puhára, hogy a külseje ropogós lesz, s ehhez négyféle friss salátát tálal­nak, különleges öntettel. Kiséíkűeknek lehet, hogy hihetetlennek tűnik, de a vendéglőben állítják: a kö­rülbelül 1 kiló 10 dekás csülökadagból nem nagyon marad a tányérján annak, aki ezt rendeli. A specialitásaik sorába tartozik még a csilibab, amit tüzes babként is titu­lálnak, a csípős paprika miatt. Az ételkiilönlegessé- get itt a magyar ízekhez igazították, mert a „Vad­nyugaton” szárított füstölt húst főznek bele, itt viszont füstölt sertéshússal tálalják. Nem fognak csalódni akkor sem, ha a Rózsakert-pala- csintát választják, meri a finoman fűszerezett, húsos töltelékkel készült, majd ki­rántott palacsinta, tartárral nyakon öntve, és a körettel szintén a finomságok és a ki­adós ételek' sorába tartozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom