Déli Hírlap, 1990. március (22. évfolyam, 51-75. szám)

1990-03-23 / 68. szám

legfrissebb ... legfrissebb ... legfrissebb .. . lég Versenyben a mentők is Nysák helyeit Toyoták A rohamkocsi már Mercedes Csaknem harmincéves pá­lyafutás után lecserélik a régi típusú Nysákat az Or­szágos Mentőszolgálatnál. Hamarosan Borsod útjain sem az elavult és kényel­metlen mentőkocsik zötyög- nek, mert megérkeznek a kiválóan felszerelt Toyota típusú esetkocsik. Már magát a felszerelését is azzal a céggel végeztetik el, amelyik a legjobb meg­oldást kínálja, s verseny- helyzetbe kerültek az Orszá­gos Mentőszolgálat .tagjai is — hallottuk a tegnapi saj­tótájékoztatón dr. Breiten- bach Gézától, a megyei men­tőszervezet vezetőjétől —, mert hazánkban is megje­lentek a magán-mentőtársa­ságok, az úgynevezett k>ari- tások. A legforgalmasabb közutakat már járják-a jól felszerelt earokaritás-heli- kopterek. Az Országos Men­tőszolgálat minden ilyen szervezettel együttműködésre törekszik, ám az semmikép­pen sem volna jó, hagy egy­mással versengve végeznék munkájukat. Ez mindenek­előtt a betegek érdeke, hisz’ a rendszer azonnal megbíz­hatatlanná válik, ha egyszer­re több kocsit is hívnak más-más mentőtársaságtól pél 'ául egy baleset színhe­lyére. Miskolcon ugyan még ed­dig nem jelentkeztek ilyen mentőtársaságok, ám a Mis­kolci Mentőszolgálat köz­pontjában lehetőséget terem­tenek arra, hogy együttmű­ködjenek velük. Hamarosan ide futnak be azok a hí­vások is, amelyek az orvosi ügyeletekre érkeznek, ezért nem fordulhat elő. hogy egy helyszínre, egyszerre ék ezik a mentő és az ügyeletes or­vosi kocsi. A tervek szerint megyénk egyik távoli részében, Riosén épül meg a 15. megyei men­tőállomás, Ózdon pedig a LOTTO rfc A korszerű Mercedes típusú rohaml ocsiban már olyan műszer is található, amely az infarktusos rosszulléteknél használható eredménnyel. volt pártszékházba költöz­hetnek be a mentősök. Bor­sodban tavaly több mint hat­millió kilométert tettek meg kocsijaik, és 246 ezer eset­ben nyújtottak segítséget. Az országos szolgálat most két új helikopterrel és egy kül­földre szállító repülőgéppel is bővült, s öt áv alatt min­denütt lecserélik a régi ko­csikat az új Toyotákra. Fel­(Kerényi felv.) szereltségüket azonban to­vább szeretnék korszerűsí­teni, ezért adományokat az Országos Mentőszolgálatnál is elfogadnak, s ha a pénz be­fizetője megjelöli a felhasz­nálás célját, akkor az össze­get megyénkben hasznosít­ják majd. Ennek száma: 217 — 98 292 OMSZ adomány- számla 6378-6. V. Zs. Pártok, események Az Agrárszövetség képviselő­jelöltje a miskolci 1, sz. válasz, tókerületben, dr. Kis József ma, délután 6 órakor, az arnóti mű­velődési házba várja a kedves vála sztópolgá róka t. MDF-piac. A Magyar Demok­rata Fórum ma. 13 órától Mis­kolcon. a sportcsarnok előtti t-é. ren frissen vágott sertéshúsvá­sárt rendez, kedvezményes áron. Gyászhír. A Magyarországi Zöld Párt miskolci csoportjának tagjai fájdalommal tudatják mindazokkal, akik ismerték és szerették a csoport tiszteletre, méltó ügyvivőjét, hogy Tompa Andor. 63. életévében elhunyt. Temetésére március 26-án, 14 órától kerül sor a Szentpéteri kapui temetőben. Rendszerzáró fesztivál a sport, csarnok előtti téren. A Szabad Demokraták Szövetsége Miskolci Szervezete március 23-án. dél­után megün.nepli. hogy eljutot­tunk a szabad választásokig. A megye listavezetője, Szemere Bertalan ükunokája. Magyar Bá­lint országos ügyvivő egy több kilométeres feliobogózott autó- konvoj élén érkezik városunkba, s a sportcsarnok előtti téren csatlakozik az ünneplő miskol­ciakhoz. Tánc. zene kirakodó­vásár színesíti a találkozót, és egy pohár sör mellett beszélget­het képviselőjelöltjeinkkel. A találkozón Magyar Bálim mel­lett részt vesz Pető Iván. az SZDSZ szóvivője is. 18.39-tól a Rónai Sándor Művelődési Ház­ban nagygyűlést tartunk. Tisztelt miskolci választópolgárok! Ünne­peljenek velünk! A megyei lis­tán a Szabad Demokraták Szö­vetsége a 10. Képviselői elöltj-eink minden körzetben indulnak. Sze­retettel látjuk mindnyájukat rendszerzáró fesztiválunkon és az azt követő nagygyűlésen. Az MDF a választásról. A Magyar Demokrata Fórum a választási előkészületek során az erkölcsi és jogi követel­ményeknek megfelelően, azokat betartva járt el. Ezt a 'magatar­tásformát fogjuk követni a vá­lasztások Ideje alatt is. Tudat­juk, hogy a választások ered­ményeit még a számítógépes feldolgozás előtt, saját hálóza­tunkon kersztül ellenőrizni fog­juk. Az MDF a nyugdíjasokért. Az 1939-es év folyamán meg­tartott nyugdíjas-nagygyűléseket kővetően, az ott megtárgyaltak alapján, az MDF Nyugdíjasok A piacokról jelentjük Eled” a nagybani r> A Zöldért Búza téri csarnoki boltjában hiába kínálnak csaknem minden, szezon­ban elérhető cikket, méghozzá reális áron, lassan kikopnak a vevők a csarnokból. A szábadpiac egyre gyarapodó számú árusai­drága, 50—60 forintot kérnek érte, a petú­nia csak 20 forint. Aki előrelátó volt, a nagybani piacon már megvehette a vető­burgonyát 8 forintért is, de mivel közele­dik az ültetés idej$, már 10—12 forintot is A lottó 12. játékhetének tói szívesebben vásárolunk a szabadban. A kérnek érte. Egyre több, távöli vidékről ér­nyertes számai: lencse kilóját 76, a sárgaborsót 40, a tormát kező nagytermelő próbál szerencsét a mis­70, a narancsot 80 forintért vehetjük. Az kolci piacon: hoznak zsákszámra uborkát, 15, 34, 37, 50. 71. igazán zsenge, fehér héjú karalábé darabja salátát, zöldhagymát, fejes- és kelkáposz­12 forint.. tát. Leveszöldségből kevés van , ezért szinte Nincs öttalálatos. A négy­A szolnoki szabadpiac árai nem sokban napról napra többet kell érte fizetnünk. taláiatosokra 198 656, a hár­térnek el a miskolcitól, ha általában néz­A vasgyári piac kínálata kielégíti a kör­masokra 1271, a kettesekre zük. Leveszöldséget olcsóbban vehetnek a nyék lakosságát. A kiskereskedők itt is be­42 forintot fizettek. mezővárosban, de az uborkáért, gombáért, szerzési gondokkal küzdenek, messzire kell parajért, sóskáért iöbbet kell fizetniük. utazniuk, hogy primőrrel várhassák a kevés A hsuza len szabadpiacon mar paiantat is vevőt. A 2 lórimért kapható tojás apró vehetnek a hétvégi kertészek: a poharas ugyan, de friss, akárcsak a 120 forintos Tárcsázzuk a Oá öl paradicsomért 15— 18, a tápkockásért 8—15, sampinyon-gomba. A narancs kilója 80, a a zellerért szálanként 4, a poharas uborká­füge csomagonként 70, egy pohár snidling ért és salátáért 15 forintot kell fizetnie, aki 22, a póréhagyma szálanként 12 forint. Pon­fólia alá teheti a gyenge hajtásokat. Az er­tyot és busát állandóan kínálnak a csar­Kiégett autók kélydísznek való muskátli meglehetősen nokban: 95, illetve 45 forint kilója. o A Zöldért Szolnoki Búza téri Vasgyári ózdi Tegnap este a sátoraljaúj­árai szabadpiaci árak helyi tűzoltókat riasztották, mert a Volán-telepen ki­Burgonya 14 10—14 12—15 10—12 12 gyulladt egy Ikarus autó­Fokhagyma 80 50—80 46—120 70—100 80—120 busz. A tüzet hamar elöl­Sárgarépa 25 18—30 20—50 30—50 50—60 tolták, így csupán 5 ezer Petrezselyemgy. 60 35—50 40—100 40—60 50—70 forint kár keletkezett.' Cső­Zeller 50 35—55 50—70 50—80 — bád és Szikszó között egy Karalábé 20 15—20 20—30 20—40 20 Zastava típusú személygép­Vöröshagyma 13 8—15 12—16 12—14 10—14 kdesi gyulladt ki, este 10 Lilahagyma 18 — 16—20 22—25 — óra előtt néhány perccel. Az Kelkáposzta 26 20—30 20—30 25—30 26—30 autóban mintegy 160 ezer'fo­Fejes káposzta 14 14—20 14—26 15—18 20 rint kár keletkezett, de sze­Savanyú káposzta 18 18—24 20—24 20 25 mélyi sérülés nem történt. Vöröskáposzta — — 20 20 — Tv. paprika/db 20 20—30 10—30 16—20 14—22 Hegyes paprika/db 13 8—20 5,50—19 5—20 14—22 Paradicsom 340 280—400 260—500 250—300 340 Uborka 98 240—250 80—120 80—100 120—140 Napos idő Gomba' Mák 90 170—200 60—80 lit. 80—180 80—120 120—150 100 160—180 80 Dióbél — 250—300 250—300 260—280 260—280 Alma 20 12—30 10—50 20—30 10—24 Folytatódik a napos idő, Körte — 40—50 30—80 — — de a napsütés nem lesz za­Cékla 16 12—20 16—20 16 — vartalan, mert időnként fel­Tojás — 2,60—3,50 2—3,50 2—3,20 2,80 J3,50 hősödésre lehet számítani. Szái'azbab 68 50—80'lit. 56—80 65—75 70 Reggelre hidegfront érte el Saláta — 22—30 10—30 18—20 18 az országot, emiatt ma a Zöldhagyma 8 8—12 8—10 10—12 9—10 korábbinál hűyösebbre szá­Hónapos retek 10 15—30 13—24 18—20 20—24 míthatnk. Ennek ellenére Téli retek — 16—30 20---- ' 10—20 melegebb lesz, mint a sok­Paraj — 100 50-T-80 — 60 éves átlag: 22 fok várható. Sóska — 100 60—80 _ ~ ! __ 80 Politikai Klubjában Budapesten átfogó és részletes javaslat szü­letett az idős, nyugdíjas kor­osztályt érintő politikáról. Az MDF miskolci és B.-A.-Z. me­gyei egyéni és listás képviselő- jelöltjei kötelezettséget vállal­nak arra, hogy megválasztásuk esetén ezen politikai szempon­tokat az Országgyűlésen folya­matosan képviselik, fellépnek a nyugállományú korosztály ér­dekében, különös tekintettel ar­ra. hogy egyéb szervezet nincs, mely ezt a feladatot felvállalná. A hivatkozott nyugdíjas érdek- védelmi javaslat néhány pont­ja: Olyan új nyugdíjtörvény megalkotását kell szorgalmazni, mely legkésőbb folyó év végé­ig életbe lép, és a nyugdíjakat nem társadalombiztosítási és szociális juttatásként, hanem gazdasági alapokon, munkával szerzett jogként szabályozza és tartja tiszteletben. A nyugdí­jakat az átlagbér-növekedés szá­zalékának mértékével féléven­ként rendezni kell. A nyugdíj­folyósítás a nyugdíj melletti munkavállalástól független le­gyen. Elvként kerüljön elisme­résre, hogy csak azután a bér- jövedelem után kelljen nyug­díjjárulékot fizetni, ami után nyugdíj jár. A korábbi évek során járulék befizetése révén az állami vagyonba beépült résznek a tulajdonreform során visszapótlásra kell kerülnie a nyugdíjrendszer kiegészítő alap­ját szolgáló vagyonnak. Ennek, valamint a nyugdíjjárulékok ér­tékének megőrzésére és kezelé­sére, bankszerűen működő nyug­díjintézetet kell létrehozni, melynek felügyeletét az Álla­mi Számvevőszék lássa el. Mérnökök, technikusok fóru­ma. A Magyar Demokrata Fó­rum Miskolci Szervezete az or­szágban másodikként — egy országos rendezvénysorozat ré­szeként — március 21-én, a Ró­nai Művelődési Házban „Mér­nökök — technikusok — a jövő­ért” címmel mérnök, technikui fórumot tartott a megye szak­emberei részére. A fórum té­mái a következők voltak: Kör­nyezetvédelmünk helyzete. A műszaki fejlesztés fontossága. A műszaki értelmiség felelősse­ge. A műszaki értelmiség a jö­vőben. Meghívásunkra, a fóru­mon képviseltette magát a Mér­nöki Kamara miskolci csoport­ja és a Mérnökök és Techni­kusok Szabad Szakszervezete is. A vitaindítók nyomán kialakult véleményeket a szervezőbizott­ság a rendezvény után értékel­te. Az összegzők megállapítása az, hogy e rétegnek jelentős szerep jut az ország újjáépíté­sében. A műszaki értelmiség felkészült a ráháruló feladatok megoldására. Tény az, hogy a reálértelmiség nagy részének je­lenlegi helyzete erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt tarthatatlan. Ennek érdekében a szervezők, az MDF parla­mentbe kerülő képviselőit meg­bízzák azzal, hogy vállalják fel a reálértelmiség ügyét. Kezde­ményezzék a műszaki értelmi­ség helyének, szerepének tisz­tázását. A rendezvény szerve­zői. MISKOLCI POLGÁROK! A Miskolci Ifjúsági Szövetség és a Miskolci Diák Társaság csatlakozva a Vasi Diákszövet­ség felhívásához, békés de­monstrációra hívja városunk lakóit március 26-án, 18 órától a megyei tanács melletti par­kolóba. (Palóczy utca.) Itt kí­vánjuk részvétünket nyilváníta­ni a romániai nacionalista meg­mozdulások áldozatai előtt. Szándékaink szerint sor kerül egy tiltakozó jegyzék megfo­galmazására is, melyet eljutta­tunk Románia magyarországi nagykövetségére. Pártállástól függetlenül minden embert és közösséget várunk! A kegyelet gyertyáját hozd magaddal! Ta­lálkozunk hétfőn. Utánfutót vennék. Érd.: a délelőtti órákban. Tel.: 88-099. AGIA ül«-, Ul. fekvögarnitú- ra. 2 fotel, : puff, asztal, vi­rágtartó eladó. Tel.: 85-009. SPORT ARU-HORG ASZ-CIPÖ- BOLT nyílt a Győri kapuban, a Tokaj étterem mellett! Madó esztergagép BÁN 170/ 1000 mm-es. Érdeklődni: 36-850 telefonon, 18—20 óráig. Utánfutót vennék. Ajánlatokat este, 65-416-os telefonra kérem. Üj állapotban lévő. 2 lapos gáztűzhely palack nélkül olcsón eladó. Kilián, Kandó K. 24. 3/4. Előnevelt csirke, Fl-es eladó, előjegyezhető március 23-tól. Miskolc, Fazola Henrik u. 38. Eladó 1 db törzskönyvezett, fajtiszta, 2 éves kan kuvasz ku­tya. Érd.: 88-929 telefonon. Eladó jó állapotban lévő MINSZK hűtőséékrény, 220 lite­res. Ar: 3000 Ft. Cím: Miskolc, Irinyi J. u. 19., III/3. Telefon: 72-453. a délutáni órákban. olcfeafcai SATURNUS Nyelviskola, Né­met nyelv anyanyelvi szinten, az Avason. Tel.: 31-321. Intenzív felkészítés matemati­kából érettségire, felvételire, gyakorlattal. 65-111/16-30. iármíi Eladó 4 hónapos Lada 2105 tí­pusú gépkocsi. Érd.: 83-617-es telefonon, egész nap. 8 hónapos P. Fiat 126 extrák­kal eladó. 46-61-599. Fiat Unó 45, 5 éves. jó álla­potban, reális áron eladó, 126- os Polski Fiat-ot beszámítok. Eladó csirkekeltetőgép és há­rom fázisú betonkeverő. Tel.: 12-648, 17 óra után. 126-os Polski Fiat 0 km-es el­adó. Érdeklődni a 64-924-es te­lefonon, 17 órától. 1500-as Polski Fiat (0 km-es) eladó. A kiadó Merkur-telepcn is átvehető. Ajánlatokat „FSO 500543” jeligére a hirdetőbe. 0 km-es Moszkvics, családi okok miatt, sürgősen eladó. Gönc, cukrászda. Telefon: 40. 3 éves Dacia eladó. Trabantot beszámítok. Érdeklődni 17 óra után, Miskolc, Havas 10. P. F. 1600-as gépkocsi, vala­mint 300 kg-ot szállító utánfu­tó eladó. Érd.: 18-990. KD rendszámú 1200 S Lada, vonóhoroggal, rádiós-magnóval eladó. Érd.: 32-155, este 8-tól, 10-ig. Volkswagen Yetta Turbo, dí­zel, 3 éves eladó! Érd.: munka­időben 35-735. NH-s Lada Samara eladó. Tel.: 49/52-929. §BŐZ8HS9SŰg 34/172, elvált, barna, káros szenvedélyektől mentes miskol­ci, érettségizett fiatalember, el­foglaltság miau keresi házias, elvált, kissé moiett hölgy isme­retségét, házasság céljából. Egy gyermek nem akadály. Lehető­leg fényképes vagy telefonszá- mos leveleket várok. Csak ko­moly szándékűak írjanak. Le­veleket: „Családcentrikus 294520’» jeligére a Széchenyi úti kiadó­ba várom. wegifi Közületek, magánszemélyek figyelem! Az ÉPKAR Leány- vállalat felajánlja szabad kapa­citását az alábbi szakágakban: épületek teljes felújítása, köx- pontifűtés-szerelés, belső gáz­szerelés, gázüzemű berendezések beszabályozása, beüzemelése, ívóvízvezeték kiépítése épületen kívül és épületen belül, fa és fém nyílászáró szerkezetek gyártása és helyszíni szerelése, gipsz épüietdíszek gyártása és helyszíni szerelése. Várjuk szi­ves rendelésüket. Címünk: ÉP­KAR Leányvállalat, Miskolc, Kisa Ernő u. 9. sz. Tel.: 87-615, 18-816. PARABOLAANTENNA. Egye­di rendszerek a MIKROTECH- NIKATÓL. Felvilágosítás: egész nap (46)16-806. Hétvégeken Is. Háromszálas ipari interlockra munkát vállalok. „Tavasz 502649” jeligére a hirdetőbe. Kérjük annak a Skoda szgk. tulajdonosának a jelentkezését, aki 1990. január 10-én, este, Miskolc-Ruzsinszőlőben baleset­nél segítséget nyújtott. Akinek a kocsijába a sérülteket beül­tették. Jelentkezése nagyon fontos lenne. Cím: Miskolc, II. kér. Testvérvárosok u. 8. sz. V/l. Gránit és műkő síremlékek, sírkeretek, kripták minden mé­retben és választékban megren­delhetők. Érdeklődni a 61-028-as telefonszámon. Videofelvétel készítését vállal­juk családi és vállalati rendez­vényeken egyaránt. Rendelés- felvétel: napközben 61-634, este 19 óra után 71-715. Idős, fekvőbeteg férfi nappali felügyeletét vállaló, egyszerű nő. vagy férfi jelentkezését vá­rom! Telefon: 72-967. OSZTRÁK MENEDZSERKÉPZŐ Még jelentkezhet! Kiemelkedő­en magas jövedelemhez juthat. Egy osztrák cég menedzserkép­zést indít. Nyelvtudás, képzett­ség nem feltétel. Szemináriumi hanganyaggal is rendelkezem. Érdeklődni személyesen: 24-én, szombaton, 13—18 óráig, 25-én, vasárnap, egész nap. Cím: Ha­bi Károly, Miskolc-Pereces, Ak­na út 3«

Next

/
Oldalképek
Tartalom