Déli Hírlap, 1989. október (21. évfolyam, 230-255. szám)

1989-10-02 / 230. szám

3|c Így -festene a Petőfi tér Sári István és Lakatosné Struhár Ildikó tervei szerint az átépítés után Házhoz viszik a télire valót Szociális térkén készül Vita a térátépítésről r ív A kínainak mennie kell... Tavaly döntött először ar­ról a városi tanács vezeté­se, hogy új formákat keres a szociálpolitikai támogatá­si rendszerben, s a koráb­binál mindenképpen haté­konyabban kívánja támogat­ni a városban a nehéz anya­gi körülmények között élő­ket. Az elmúlt év őszén siker­rel vizsgázott a télire való Zöldárt-esomagok házhoz szállítási akciója. Ezért az idén is hasonló támogatás­ban részesül mintegy négy és félezer család — hallot­tuk ToHainé Orendi Évától, a városi tanács egészségügyi osztályán. Egy csomag ér­téke a szállítási költséggel együtt 755 forint, s a tanács még a Zöld érttel történő tárgyalások előtt kikötötte, hogy csakis kiváló minősé­gű árut vihetnek a csalá­doknak. Valamennyi csomag ötven kiló burgonyát, har­minc kiló almát, és tíz ki­logramm hagymát tartalmaz majd. A rászorulók nevét számítógépre vitték, s így tervezik meg az útvonalat. Csak hétvégéken várhatóan október 14, 15-én, 21, 22-én. 28-án. 29-én és november 4—5-én indulnak az autók. Elsősorban azok számít­hatnak a zöldséscsomagok- ra, akik eddig felkerültek a támogatásra szorulók listá­jára. Az egészségügyi osztály szociálpolitikai csoportja a jövőben szélesíteni fogja az eddig nyilvántartottak kö­rét, ezért felveszik a kap­csolatot az egyházakkal, ahol igen sok idős embert ismernek, s a pontosabb adatok birtoikában a közel­Berecz János előadása a Digépben A Diósgyőri Gépgyár hi­vatalházi kultúrtermében, ok­tóber 4-én, szerdán délután fél 3-kor Berecz János, az Összefogás az MSZMP meg­újulásáért mozgalom vezető­je a kongresszusi előkészü­letekről tart előadást. Min­den érdeklődőt hív és vár a Diósgyőri Gépgyár MSZMP- bizottsága. jövőben egy szociális térké­pet is készítenek majd. Azok, akiknek jövedelme négyezer forint körül van, s rászorulnak a gondoskodás­ra, a Kellner Sándor utcai bölcsőde gerontológiai ta­nácsadójában jelentkezhet­nék minden héten kedden délután két órától este hat­ig, de gondjaikkal a városi tanácsi hivatal egészségügyi osztályához is fordulhatnak. Osztrák ötletembereknek „esett le” a húsz fillér, az­az a húsz pfennig: miért ne használhatnák a gépjár­müvek korrózióvédelmére ugyanazt a katódos eljárást, amelyet már évtizedek óta alkalmaznak a legkülönbö­zőbb területeken? A kémiai folyamatokon alapuló ion­cserével ugyanis már régóta védik a tengerjáró hajók, a hidak fémrészeit és csőveze­tékeit. Innen való tehát az ötlet, amely igen egyszerű: vezes­sünk a gépjármű karosszé­riájába az emberre veszély­telen, de a rozsda számára kibírhatatlan, egy Corrostop által szabályozott 2,7 voltos feszültséget. S most egy kis ismétlés a kémiából: a rozs- dásodást végeredményben az elektrolitokban, azaz a fo­lyadékban levő negatív töltésű molekulák indítják el. A feladat tehát az volt, hogy ezt semlegesítsék, il­letve negatív töltésűvé vál­janak a fémrészek is, ame­lyek így taszítják a vizet, a havas latyakot. Tulajdon­képpen egy láthatatlan uta­zó garázst képes alkotni a szerkezet. Az egész kocsi- szekrényt óvja. és ott is ki­fejti hatását, ahová a ha­gyományos korrózióvédő szerek el sem juthatnak. A Szövetkezeti Szállítási és Szolgáltatási Vállalat miskolci üzemegységében Szemerey Loránd üzemigaz­gató sajtótájékoztatón mondta el. hogy az osztrák céggel népgazdaságilag is nagy jelentőségű szerződést kötöttek e készülék vásárlá­sára. amelynek kizárólagos forgalmazói lesznek. Termé­szetesen szolgáltatásaikat bővítendő, a legkülönfélébb járművekbe is beszerelik, s Nemcsak Petőfi földi ma­radványainak, hanem érc másának sorsa is képes vi­hart kavarni. Ez derült ki azon a vitán, ahol a Petőfi tér átépítéséről cseréltek eszmét — a Miskolci Város­ez a művelet mindössze egy órát vesz igénybe. Magyarországon elég sok rozsciamarta autó fut, s a megindult foiyámatot ter­mészetesen ínár ez a készü­lék sem tudja visszafordíta­ni. A legtökéletesebb tehát, ha új autók kapják meg, amelyre a Corrostop besze­relése után öt év garanciát adnak, de természetesen ezen túl is kifejti hatását. Az idősebb évjáratú autók szépítő Egyesület felkérésé­re — a politikai pártok, tár­sadalmi szervezetek és az építészek képviselői. Emel­jük, vagy süllyesszük Pető­fi szobrát? Csak Petőfié le­gyen a tér, vagy minden esetében stabilizálni tudja állapotukat, a garancia pe­dig arányosan csökken. Az autótulajdonosokat ezentúl már csak az ára érdekel­heti leginkább. Megtudtuk, hogy a hagyományos passzív korrózióvédelmi bevonatok­hoz és festésekhez viszonyít­va nem is drága, hiszen ÁFA-val és szerelési költ­séggel együtt a készülék 8830 forintba kerül. O. E. forradalmáré ? Többek kö­zött erről is folyt a vita a Kós-házban. Q NÉGYMILLIÓ MÁR VAN Az előzményeket Kelemen István (a Miskolci Városszé­pítő Egyesület titkára) is­mertette. Olvasóink lapunk­ból is jól tudják: a Petőfi tér átépítéséről a városi ta­nácson született döntés, mert úgy találták, hogy március 15-ét nincs hol méltón meg­ünnepelni Miskolcon. Az át­építés szervezésébe az idén ősszel bevonták a politikai pártokat, társadalmi szerve­zeteket is, es az irányítás­sal megbízták Kürti László reíormátus püspököt, ország- gyűlési képviselőt. A tanács letétbe helyezett négymillió forintot, és közzétett egy felhívást, hogy a magánem­berek, intézmények járulja­nak hozzá a tér átépítésé­hez. Az elmúlt hetekben a létrejött bizottságban újabb döntés született: nem lóg­nak hozzá az idén a térát­építéshez, hanem csak jö­vőre. Ezt az SZDSZ javasol­ta, és a többiek is csatla­koztak ahhoz az indítvány­hoz, hogy előbb vitassák meg Sári István és Lakatos­né Struhár Ildikó tervét, amelyet a tér átépítésére készített az alkotópáros. A tervet a Déli Hírlapból már megismerhette a köz­vélemény : a teret megna­gyobbítják, Petőfit új talap­zatra helyezik, háta mögé egy oszlopsor kerülne, a te­ret pedig a panelházak fe­löl egy földszintes építmény zárná le, amelyben jegy-, bérlet-, újság- és virágáru­sító üzletek kapnának he­lyet. No, de mit szólt eh­hez a tervhez a Kós-házban összegyűlt csapat? ® A DESZKA-TEMPLOM STÍLUSÁBAN Dr. Végvári Lajos művé­szettörténész az MDF szak­értőjeként is felszólalva azt mondta: kell végre egy nagy tér Miskolcnak! A szobor annyira patetikus. hogy feltétlenül magasra kell emelni. Fontosnak tar­totta, hogy a szobor háta mögé kerülő oszlopsor a Deszka-templom stílusjegye­it viselje magán. Dézsi Já­nos építész elmondta, hogy ez a tér valamikor fapiac volt. Hogy ez miért fontos*? Mert akkor volt funkciója, tudták az emberek, hogy mire kell használni. De le­het-e, szabad-e egy teret csak arra építeni, hogy ott egy évben egyszer ünnepel­jünk? Kishonthy Zsolt művészet- történész a Hősök terét hozta fel rossz példának, amelyet ma sem használunk igazán térként, mindenki csak át­siet rajta. Valami hétközna­pi funkció kell ezért a Pe­tőfi tér mellé is, például egy kerthelyiség. Többen egyet­értettek ezzel. Mások azt mondták: a tér a jelenlegi tervek szerint is alkalmas arra, hogy ott gyerekek játsszanak, felnőttek üldö­géljenek, legyen élet. A Ma­gyar Cserkész Szövetségnek tetszett a terv, az SZDSZ szakértője, Grand András szerint azonban nem szabad magasra emelni a Petőfi- szobrot, mert ez nem illene a költő egyéniségéhez. Fel­hívta a figyelmet arra, hogy feltétlenül fel kell újítani a szobor háta mögött lévő két házat. Ezzel szinte minden­ki egyetértett, hiszen elég furcsa lenne egy szépen helyreállított tér két roska­tag, kopott épület szomszéd­ságában. ® LESZ-E ELEGENDŐ PÉNZ? Gyulai Éva muzeológus annak adott hangot, hogy kerüljenek le a szobor je­lenlegi talapzatáról azok a domborművek, amelyek az ötvenes 'években Petőfi és a nemzetközi békemozgalom kapcsolatát voltak hivatot­tak szimbolizálni. Mai szem­mel meglehetősen komikus, hogy az egyik képen egy kínai figura is látható ... Az alkotópáros, a vitatott terv készítői iótanácskéní fogadták a megjegyzéseket, és azokat hasznosítják a to­vábbi munkában. Voltaképp az az igazi nagv kérdés a Petőfi tér jövőjét illetően, hogy lesz-e elegendő pénz az átalakításra. Úgy tűnik ma — mondta a városi ta­nács építési és közlekedési osztályának vezetője, Jir- kovszky Imre —. hogy ren­geteg munkafelaiánlás érke­zik. és szerényebb mérték­ben pénz. De sikerre lehet vinni a vállalkozást a mun­kafelajánlások hasznosításá­vá! is. (lciss) ^ Az akkumulátor élteti az elektronikus korrózióvédő szer­kezetet. (Szabán Gabriella felvétele) Árammal a rozsda ellen Meqy a varázs az autóval

Next

/
Oldalképek
Tartalom