Déli Hírlap, 1989. október (21. évfolyam, 230-255. szám)

1989-10-02 / 230. szám

legfrissebb . . . legfrissebb . . . legfrissebb . . . lég Országos ügy kerekedett a borsodi szavazásból A párisii belül keresik n ellenségei? Dr. Pankucsi Márta nyilatkozata a 163 érában Visszavonta javaslatát Béres László, a Borsodnádasdi Lemezgyár igazgatója, aki meglehetősen nagy vihart kavart közéletünkben az elmúlt napokban. Azt indítványozta ugyanis a Magyar Szocialista Munkáspárt megyei értekezlete szeptember 23-i, első fordulójának végén, hogy a küldöttek szavazzanak arról: ne legyen választható az MSZMP-ben vezető tisztség betöltésére az, akinek közvetlen hozzátartozója más pártban, vagy mozgalomban valamilyen tiszt­séget visel. A majdnem 400 küldöttből 237-en megszavazták ezt a javaslatot, amelynek a visszavonásáról az MSZMP megyei lapjá­nak, az Észak-Magyarországnak a szombati számából értesülhettek most az olvasók. Egyebek között ezt írja az Utószó egy pártérte- kezleti egyperceshez című írásában a lemezgyár igazgatója: ,.Az ominózus fáradtság tehette, hogy pontatlanul fogalmaztam, ahe­lyett, hogy ne válasszunk, ‘az hangzott el, ne legyen választható. Az a pártértekezleten is világossá vált, hogy nem az alapszabályban megfogalmazandó követelményekről László. A javaslatát egyébként nemcsak az Észak-Magyar- ország hasábjain vonta visz- sza, ugyanezt elmondta a 168 óra legutóbbi adásában is. A műsor ugyanis szin­tén felfigyelt a borsodi esetre. És szintén szomba­ton, a címoldalán foglalko­zott a megyei pártértekez­leten történtekkel a Dátum nevű, szabadelvű politikai napilap is. Így talán nem túlzás azt állítani, hogy az emlékezetes . szavazásból időközben országos ügy ke­rekedett. De hogy csak a 168 óránál maradjunk: az adásban megszólalt dr. Pan­kucsi Márta jogász-szocio­lógus is, hiszen ebben az ügyben ő is érintetté vált. A megyei pártértekezlet re­form-platform küldöttcso- portja az ő nevét is felvet­te. arra a listára, amelyen egy létrehozandó öttagú megyei pártelnökségbe jelö­lésre alkalmas személyeket soroltak fel. A reformok iránt elkötelezett fiatal tár­sadalomtudós nemcsak a megyei 1. sz. MSZMP Re­formkor szóvivő testületé­nek a tagja, de házassága révén kapcsolatban áll egv ellenzéki párttal: az ő férje dr. Furmann Imre. aki az MDF országos és helyi el­nökségének is a tagja. A rá­diónyilatkozat tartalmát ké­résünkre dr. Pankucsi Már­ta a DH olvasói számára is összefoglalta. A 168 óra riporterének kérdé­sére úgy válaszolt: nemcsak az a baj, hogy ellenzéki van a családjában, „más is van a ro­vásán”. Többször is bírálta pél­dául a megyei pártvezetést, amiért olyan regionális fejlesz­tési koncepciót dolgoztak ki, amelyben meg akarják szabni, hol tartsanak libát, hol legyen golfpálya és szolárium. Az el­len is felemelte a szavát, ami­Fagyott Ma reggel szokatlan hi­degre ébredtünk, Borsodban még gyenge fagy is előfor­dult. A kellemetlen, szeles, hideg idő ma egész nap folytatódik. Noha többórás napsütésre lehet számítani, elkelnek a melegebb ruha­darabok, mert az előrejelzé­sek szerint, a legmagasabb nappali hőmérséklet nem haladja meg a 15 fokot. Sajtótájékoztatót rendez a Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Rendőr-főkapitányság. A megyében működő tömeg­kommunikációs intézmények képviseletit hétfőn, délután, két órakor várják a főkapi­tányság harmadik emeleti tanácskozótermében. A saj­tótájékoztatót dr. Káló Jó­zsef rendőr ezredes, megyei főkapitány tartja. van szó.” —- hangoztatta Beres kor a reform!:örökről az ellen­zéki szervezetek között tárgyalt az egyik előterjesztésében a megyei pártbizottság. Ami a pártértekezleti vokso­lást illeti, megdöbbentőnek ta­lálja, hogy erre egyáltalán sor kerülhetett, hiszen ezzel vérsé­gi, házassági alapon próbálják korlátozni az MSZMP-tagok jo­gait. És amikor a szavazás tör­tént, az értekezlet soros leve­zető elnöke éppen a megyei pártbizottság egyik titkára volt, és a teremben tartózkodott a párt Politikai Intézőbizottságá­nak két tagja, Fejti György és Dudla József is. Azért is ször­nyűnek tartja a dolgot a me­gyei l. sz. reformkor szóvivői testületének tagja, mert általá­nos elvi állásfoglalásként sza­vazták meg az indítványt a je­lenlévők közül 237-en. Mert, ha személyekről beszélnek, ha bár­mi kifogás merül fel velük kapcsolatban, az esetleges vá­lasztásnál amúgy is érvényt szerezhettek volna ennek a kül­döttek. De mivel nem szemé­lyekről beszéltek, így senkinek sem nyílt lehetősége arra, hogy bebizonyítsa, jogtalan bármiféle, az alkalmatlanságra vonatkozó feltételezés. Ami az MDF-es kapcsolatot illeti, emiatt a jogász-szocioló­gus már egyszer elszámolt a pártjának, hiszen amikor meg­alakult a miskolci MDF-szerve­Tegnap országos értekez­letet tartottak Budapesten a reformkörök és a reformesz- mék iránt elkötelezett MSZMP kongresszusi kül­döttek. A reformkorok ja­vaslatai alapján összeállított kongresszusi törekvéseiket vitatták meg a résztvevők, így a leendő Magyar Szo­cialista Párt elhatárolódását az MSZMP múltjától, a fe­lelősség kimondását mind­azért, ami a magyar a tár­sadalomban az elmúlt évti­zedekben történt, amely nem A két hétre előre szóló meteorológiai jelentés sze­rint a Borsodtávhő szakem­berei még nem készültek a fűtőrendszerek beindítására. Az időjárás azonban várat­lanul hűvösre fordult, 12 fok alá csökkent, ezért úgy dön­töttek, hogy ma üzembe he­lyezik a távfűtőrendszert. Torma Iván, a vállalat fő­mérnöke elmondta, hogy en­nek semmi akadálya nincs, hiszen a nyári karbantartás­sal mindenütt végeztek. Igaz, az előrejelzések szerint ok­tóber 15-e utánra várták, hogy a hőmérséklet csök­ken. Ám tudják, hogy a hír* 7„t, pártvizsgálatot indítottak ellene, amelyben semmi kivet­nivalót sem találtak dr. Pan­kucsi Márta ellen ... A ripor­ter azt is megkérdezte, hogy most vajon ugyanez történik-e az országban, mint ami 1945 után, nevezetesen, hogy a pár­ton belül keresik az ellenséget? Dr. Pankucsi Márta attól tart, hogy a legsötétebb korok ha­gyományai elevenednek fel ez­zel a párton belüli ellenségkere­séssel, illetve azzal, hogy a ma­gánéletbe is rendkívül mélyen és brutálisan nróbál meg be­avatkozni a politika. „Ogy gon­doltam, hogy i989-ben, Magyar- országon már túl vagyunk ezen ...” — fejezte be nyilat­kozatát. Az esetről egyébként nyi­latkozott Pozsgay Imre is, amikor a közelmúltban Mis­kolcon járt. A Magyar Rá­dió Miskolc Körzeti Stúdió­jának adásában elhangzott nyilatkozatában értetlensé­gének adott hangot, hiszen — mint mondotta — Euró­pa számos országában egyáltalán nem szokatlan, hogy testvérek, illetve há­zastársak más politikai pártok, szervezetek vezető tisztségviselői legyenek. Ezt a Béres László indítványát megszavazok sem vonják kétségbe. De hozzáteszik: Európában ugyan nem szo­katlan, no, de a pluraliz­must éppen csak tanulgató Magyarországon...? Dr. Pankucsi Márta a Déli Hír­lapnak ezzel kapcsolatban elmondotta: hiszi, hogy ne­künk Európában van a he­lyünk. volt szocializmus. Megújuló politikai, nem világnézeti pártként vállalják a keresz­ténység évezredes egyetemes emberi értékeit. Nincs közös útjuk azokkal, akik a végső döntéseket fegyverek erejé­vel akarják meghozni, ugyanis nem tartanak igényt, mint párt, semmiféle fegy­veres testületre. Az ülés vé­gén a résztvevők nyilatkoza­tot fogadtak el, melyben megalakították a kongresz- szusi reformszövetséget. télén lehűlés miatt most mindenki jobban fázik, s szükség van a melegre. Ma reggel 8 órától tehát be­kapcsolták a rendszereket. A kisebb fűtőművek hatására az indulást követően már 3 óra múlva kezdenek felme­legedni a radiátorok, a na­gyobb fűtőművek pedig dél­után fogják éreztetni hatá­sukat. Ilyenek a Miskolc belvárosi fűtőmű rend szerre, illetve az avasira csatlakoz­tatott lakások. Estére tehát várhatóan minden miskolci távfűtéses lakásban lesz táv­hőszolgáltatás. Ez nem mi­nősül próbafűtésnek, tehát térítési díjat kell majd fi­zetői érte. _ Kongresszusi reformszövefség Ma már fűtenek Estére ®ééi meleg lesz jjc A párosok egy-egy mozdulatot hosszú hónapokon át gyakoroltak a versenyek előtt A közönség is ropta Japán siker a táncversenyen Tavaly rendezték meg először a HVDSZ Nemzet­közi Táncversenyt, az olim­pián is részt vett Quick együttes szervezésében. Az idén jóval többen voltak kiváncsiak a Lampart Kupa néven megrendezett ver­senyre a miskolci sportcsar­nokban. noha a szervezők ennél is több nézőre szá­mítottak. Pedig a hangulat Igazán forró volt, különösen amikor a latin-amerikai táncok ke­rültek sorra, s az olasz pá­rosok hangos kurjantgatás- sa.1 biztatták egymást. A legnagyobb sikere mégis a japán párosnak volt; végül nemcsak az osztályon felüli párosok kategóriájában let­tek elsők, hanem a közönség díját is megkapták. Kerin- gőt természetesen az osztrák versenyzők táncoltak elérhe­tetlenül elegánsan, így ők végeztek a második helyen az A- és a B-kategóriákban A B-osztályban Ausztriával megosztott második helyet kapott Csehszlovákia, s a A Szikszón szombaton délelőtt megtartott nyilvános katonai eskütétel után Ar- galász Kálmán ezredes, a Honvédelmi Minisztérium képviselője tájékoztatta a sajtó képviselőit arról, hogy szeptember 30-án megszün­tettek egy katonai alakula­tot Miskolcon, méghozzá jogutód nélkül. Lampart Kupát a standard táncok magyar bajnoka, Kálmán Endre és Penner Ildikó vihette haza. Az A- kategóriás versenyzőknél az olaszók után, a magyar pá­rosok vitték el a pálmát. A Quick együttes bizonyult a legjobb csapatnak, második lett Ausztria, harmadik pe­Ma délután fél ötkor fel­hangzik az új szignál, és megkezdi adását a Rádió Miskolc, a Magyar Rádió Miskolc Körzeti Stúdiójá­nak kereskedelmi vállalko­zása. Ha pontosan akarunk fo­galmazni, akkor ide kell egy „is” szócska is, hiszen nem­csak a rádiósok, hanem egy Az ezredes az új katonai védelmi doktrínával kapcso­latban kiemelte, hogy egyes katonai alakulatok az új helyzetben más formációkat vesznek fel, némelyek meg­szűnnek, de az is előfordul­hat. hogy a korszerűsítés jegyében újak jönnek létre. dig az olasz—japán páros. A Kassáról érkezett táncosok ezúttal negyedikek lettek. A táncosok örömére, ez­úttal a közönség táncra is perdült, mert az eredmény- hirdetést megelőző szünet­ben néhányan bemutatták tudásukat az egri honvéd-' zenekar kíséretében. kft.-be tömörülve nagyválla­latok, törzsbetétesek teszik lehetővé, hogy Miskolcnak. legyen egy kereskedelmi rá­dióadása is. A kétórás program mától mindennap jelentkezik. Mint ahogy azt a nevéből is sejt­heti mindenki: ez egy nye­reségre törekvő üzleti vál­lalkozás, amelynek az alap­ja a reklám, a reklámozás, magánembereknek és közü- leteknek egyaránt. Mégsem egyszerű reklámműsor lesz ez — hallottuk Paulovits Ágostontól, a körzeti stúdió vezetőjétől. Legutóbb azt nyilatkozta a Déli Hírlap­nak, hogy ebben a két órá­ban a főszereplő a zene: tel­jesülnek a kívánságok, de lesz vetélkedő is. és kevés szóval, sok muzsikával szó­rakoztat majd a műsor. He­lyet kapnak az adásokban az információk, hírek is. és persze reklámok, arrHvek szintén számos érdekes, hasznos információt tartal­maznak. Az adá.st közéohullámo.n lehet fogni. ott. ahol régeb­ben a miskolci stúdió adá­sa szóit, azaz Miskolcon és körzetében. Miskolcon Megszüntetlek egy katonai alakulatot Az első helyi kereskedelmi adás Mától: Rádió Miskolc! — A Magyar ' Népköztár­saság kormánya egyoldalú­an kilenc százalékkal csök­kenti a hadsereg létszámát, fegyverzetét. Ezek közé tar - tozik a miskolci 10! 1-es szá­mú, nem nagy létszámú ala­kulat is. Egy hadtápcsapa- tok tevékenységét irányító törzsről van szó. Az itt szol­gálatot teljesítőket már az év elején tájékoztattuk er­ről. A hivatásosok közül többen nyugdíjba mentek, a többieknek a környéken ajnálottunk fel hasonló be­osztásokat. Két tiszt nem élt ezzel a lehetőséggel, tar­talékállományba kerültek, polgári foglalkozást, állást vállalnak. Hasonló a helyzet a polgári alkalmazottak ese­tébe» is. Bongó A Sportfogadási és Lottóigazgatóság közlése szerint a szeptember havi Bongó-sorsolás kihúzott nyerőszáma: T8SB1S1 sorsjegy közvetlenül egymás melletti utolsó — 2 számjegye: 61 70 forint — 3 számjegye: 161 700 forint — 4 számjegye: 6 161 7 000 forint — 5 számjegye: 86 161 70 000 forint — 6 számjegye: 886 161 700 000 forint — a sorsjegy száma: 7 886 161 7 000 000 forint (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom