Déli Hírlap, 1989. július (21. évfolyam, 151-176. szám)

1989-07-13 / 161. szám

j)t Az egyik Papines-fiú, Louis kivájt tökből készült csörgöhangszerével a közönséget is bevonta a zenélésbe. A 80-as évek bealje Folkzene, kívánságra Muzsika a téren Japánok járták a csárdást Amióta felépült, a Tudo­mány és Technika Háza előtt találták meg azt az újabb helyszínt, amely kellemes, vonzó környezet a Miskolcon népszerű térzenékhez. Leg­közelebb július 14-én. péni teken a Bányász Fúvószene­kar játszik itt. A műsor délután 5-kor kezdődik. + A külföldiek mellett a hazai folkzene képviselői is eljöt­tek a fesztiválra. A Téka együttes már otthonosan mozgott - a diósgyőri vár színpadán. Tizedik alkalommal várta az elmúlt hét végén a folkzene művelőit és kedvelőit a diós­győri vár. A két nap alatt több ezer fiatal ment ki Diós­győrbe, hegy végighallgassa a hazai és nemzetközi folk híres, vagy még kevésbé is­mert előadóinak műsorát. Ál­talános vélemény szerint a program valóban méltó volt a jubileumhoz és a fesztivál ko­rábbi hírnevéhez. A külföldiek közül fellé­pett többek között Hans Theessink Hollandiából, En- dy Irvine Írországból, a Los Papines együttes Kubából, valamint a Centar együttes Jugoszláviából, és a félig magyar, félig francia Micha­el Montanaro. A hazai me­zőnyt a házigazda Kaláka, a Gereben, a Muzsikás, a Téka és a Ki mit tudón si­kerrel szerepelt Swetter együttes képviselte. Idén ünnepli megalakulá­sának huszadik évfordulóját a névadó-házigazda, a Ka­láka. A zenekar ás a feszti­vál kettős jubileuma tette igazán ünnepélyessé a két­napos rendezvényt. Az ama­tőr életadók fellépése, verse­nye közben kérdeztük Gryl­lus Dánieltől, a Kaláka ve­zetőjétől: hogyan készültek a tizedik fesztiválra? — Nem csupán a kettős jubileum miatt készültünk még az eddigieknél is ala­posabban az idei találkozóra. Hiszen a tavalyiról sem le­het azt mondani, hogy si­kertelen volt. Ma már a fia­talok igénvlik a folkzenét. s az amatőrök versenye b;- zonyítja. hogy egyre többen művelik, és nem is rosszul. —■ A múlt évben a vár- kútra. a színpad mellé el­helyeztünk egy kívánságfü­zetet, amelybe bárki beír­hatta, hogy mit változtatna- a fesztivál programián, meg­rendezésén, kit látna jövőre szívesen a színpadon Az így nyert adatokat felhasználva állítottuk össze az idei mű­sort. Például sokak kívánsá­gára most mindkét nap volt ' táncház. Természetesen mindezek mellett olyan ze­nekarokat, előadókat hív­tunk meg, akiknek segítségé­vel a folk nálunk kevésbé ismert műfajait is bemutat­hatjuk. Ezért hívtuk meg például a Los Papines együttest Kubából. Mind a négy fiú egy családból, a Papines famíliából szárma­zik, és odahaza Kubában hét lánytestvérük várja őket. Az ő zenéjük volt a fesztivál egyik üdítő pontja. Sajátos temperamentumukkal a kö­zönséget is magukkal ragad­ták, és táncra serkentették. Hangszereik és muzsikájuk az ősi afrikai kultúrában gyökerezik, ami számunkra még nem elég ismert. Re­mélem, jövőre is elfogadják meghívásunkat. A kétnapos maratoni program konferálója, házi­gazdája Rózsa Péter volt. Tőle arról érdeklődtünk: mi a véleménye az amatőr elő­adók mezőnyéről, versenyé­ről? — Az utóbbi években nőtt a versenybe, benevezők száma. Mi sem bizonyítja jobban a folk egye növek­vő népszerűségét. Ma ez a zene olyan fontos társadal­mi szerepet játszik., mint a hatvanas években a beat. Ugyanis a különböző orszá­gok, népek zenéje nagyon jól megfér egymás mellett. Ezen keresztül minden nép fiataljai megértik egymást. A szombati műsorban az egyik amatőr zenekar csár­dást játszott, és a nézőtéren helyet foglaló japán vendé­gek. akik. először jártak ha­zánkban, a' mi csárdásunk lépéseit próbálgatták. Jó lenne végre a degradáló amatőr jelzőt elhagyni a verseny elől, hiszen itt min­den induló a maga módján profiként játszott. A zsűri­nek is igen nehéz dolga volt a díjak kiosztásánál.- A közönségből sokan furcsának tartották, hogy nincsenek kategóriák, így nehéz lehet összehasonlíta­ni egy autentikus népzenét játszó előadót azzal, aki vá­rosi folkot, vany megzené­sített verseket szólaltat meg. — Ha ezt vesszük, akkor nem kettő, hanem tíz kate­góriát is alkothatnánk, hi­szen ma már nagyon tág fo­galom a folkzene. A zeneka­rok értékelésénél azt vettük figyelembe, hogy mennyire valósították meg azt, amit vállaltak. (szaniszló) // " műsor CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 12.00: Déli Krónika. — 12.30: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. — 12.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 13.00: Klaszsikusok dél­időben. Szimfonikus zene. — 14.00: Hírek. — 14.10: A francia forradalomról. — 14.30: Zenei tükör. Kérdések, feleletek, új­donságok, érdekességek. — 15.05: Szóról szóra. Zenés irodalmi magazin. — 16.00: Tizenhat óra. Hírmagazin. — 16.10: Szívesen hallgattuk. Pathelin mester. Is­meretlen francia szerző bohóza­ta. — 16.42: Filmzene. — '16.55: Francia népzene. — 17.25: Ipar- gazdák. — 17.30: Beszélgessünk zenéről! — 17.50: Éneklő Ifjú­ság. — 18.00: Kritikusok fóru­ma. — 18.15: Hol volt, hol nem volt... — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Lottósorsolás. — 19.23,: Segíthetünk? Az Ifjúsági Rádió műsora. — 20.25: Rólunk van szó! — 20.30: Tudományok és a tudománypolitika az ’50-es évek­ben. — 21.00: Hallgassuk együtt! Beethoven-művek. — 21.45: Haj­szálgyökerek. — 22.00: Hírvilág. Hírek — tudósítások — kom­mentárok — sport — lottó. — 22.30: Alom az életről. — 23.00: Az állam én vagyok? — 23.10: Operaest. Virginia zeanl felvé­teleiből. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió; 12.00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: Népzenei hangarchívum. — 13.00: Hírek. — 13.05: Az aranyember. Jókai Mór regénye. — 13.45: Időjárás- és vízállás­jelentés. —, 14.00: Lelátó, sport- magazin. — 14.30: Allons enfants de la Patrie...?! Beszélgetés Jancsó Miklóssal a forradalom­ról. — 15.00: Hírek. — 15.05: Nosztalgiahullám. Elmore James. — 15.45: Törvénykönyv. — 16.00: A rock gyermekei klubja. — 17.00: Hírek. — 17.05: Nyáridő. — 21.00: Hírek. — 21.05: Húsz év múlva. Alexandre Dumas A há­rom testőr című regényének folytatása. — 21.25: Nóták. — 21.49: Egy úr a Rádiókabaré­ból . Novobáczky Sándor. — 23.00: Hírek. — 23.10: Sporthí­rek. — 23.15: Pori dzsesszdesztl- vál — 1988. Bartók rádió: 12.40: Harsona- kvartettek. — 13.00: Hírek. — 13.05: Pophullám. — 14.00: Fri­bourg! Fesztivál 1988. — 15.23: Balettzene operákból. — 15.45: Labirintus. Zenei rejtvények fiataloknak (ism.). — 16.00: Szimfonikus zene. — 17.39: Bo- zay Attila műveiből. — 18.30: In limba materna. — 19.00: Hí­rek. — 19.05: Zhnekarl muzsika. — 20.05: Kapcsoljuk a 6-os stú­diót. Az MRT szimfonikus ze­nekarának hangversenye. — Kb. 21.15: Romantikus dallamok. — 21.44: Drága kicsi asszonyom... Roger Grenier elbeszélése. — 22.10: Napjaink zenéje. — 23.30: Hírek. Televízió, t. műsor; 16.35: Hí­rek. — 16.40: Négy nap tévémű­sora. — 16.50: Pannon Krónika. — 17.00: Vijesti. Hírek szerb­horvát nyelven. — 17.05: A technika 7 csodája. NSZK isme­retterjesztő rövidfilmsorozat. — Pályázati felhívás Szerkesztő kerestetik Az irodalompártoló egye­sület felelősséget érez a jö­vő irodalmáért. Fiatal pá­lyakezdők számára szeretné megteremteni a szerkesztői önkifejezés és a nemzedéki önmegvalósítás lehetőségét Ezért évi négy alkalommal megjelenteti az Üj Kilátó című irodalmi újságot. A lap szerkesztésére az egyesület pályázatot ír ki, egyéni jelentkezők, vagy csoportos pályázók részére. Ez utóbbiak maguk jelölik ki a lap irányítóját. A meg­bízás négy számra szól. fi­zetséggel nem jár. A pályázatot elnyert szer­kesztői önállóan alakíthatja ki az irodalmi lap arculatát és munkatársi gárdáját az irodalompártoló egyesület és az egyetemes magyar iro­dalom szolgálatának szelle­mében. A pályázathoz szükséges az egyéni pályázó vagy a csoport által kijelölt szer­kesztő rövid, szakmai ön­életrajza. Az Új Kilátó jellege és szerzőgárdája regionálisan nem határolódik be. az egyesület azonban a megvé- ben élő és működő irodal­márok. elsősorban pálya­kezdők jelentkezését várja A pályázat beadási határ­ideje: 1989. augusztus 1 El­bírálás: 1989, szeptember 1- ig. Cím: Herman Ottó Mú­zeum. Irodalompártoló Egyesület, Miskolc, Pf. 4. 3501, 17.40! Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! MűveHségi diákve­télkedő a nagy francia forra­dalom 200. évfordulója alkalmá­ból. — 19.00: Esti mese. — 19.15: Lottósorsolás. — 19.30: Híradó. — 20.05: Szomszédok. Teleregény 58. fejezet. — 20.40: Hlrháttér. Nézetek, vélemények közérdekű kérdésekről. — 21.25: Képes nóták. — Kb. 21.55: Ví­zilabda Világkupa. Magyaror­szág—Olaszország mérkőzés. — 22.55: Híradó 3. Televízió, 2. műsor: 17.25: Képújság. — 17.35: Tv2. Benne: Reklám. — Riportok. — Időjá­rás. — Zene. — 18.00: Telesport. — 18.25: Gyerekeknek. A hete­dik út titka. Holland filmsoro­zat. — 18.50: Kérdezz! Felelek. Egri János műsora. — 19.00: Lengyel utak. Lengyel filmsoro­zat. — 20.26: Tv2. — 21-00: Hír­adó 2. — 21.20: Tv2. — 21.30: Barna farkas. Amerikai tévé­film a kutyahüségről. — 21.55: Tv2. — 22.00: Nézőpont. A mű­vészeti főszerkesztőség műsora. — Kb. 22.45: Tv2. Napzárta. Sky Channel; 12.30: A prob­lem shared — Életvezetési ta­nácsok. — 13.00: Amerikai tele­regény. — 13.55: A Landscape Channel műsorából. — 14.55: Megfordul a világ — Tévéfilm­sorozat. — 15.45: Loving — Sze­retet. Tévéfilmsorozat. — 16.15: The Lucy show — Vigjátékso- rozat. — 16.45: Rajzfilmsorozat. — 17.00: Countdown — Popze­nei műsor. — 18.00: Eurosport Programme Menu. — 19.00: Autó­motor sporthírek. — 19.30: Szörf- magazin, fantasztikus hullám­lovaglás Hawaii partjainál. — 20.00: A világhírű kerékpárver­seny 12. napja. — 21.06: Scottish open golf — Golfverseny. — 22.00: Indy cárt — Izgalmas autóverseny az USA-ból. — 23.30: Ausztrál foci. — 0.30: Tour de France — A kerékpárverseny folytatása. Super Channel: 15.30: Tracking — Zene. — 16.30: Hot Line. — 18.30: Nino Firetto — A zenés szórakoztató műsor házigazdá­ja Nino Firetto. — 19.30: Allo alio — Sorozat. — 20.00: Feature film: Deadly encounter (1982) — Halálos összecsapás — Izgalmas akciófilm a levegőben. — 21.45: World news. — 22.00: Kino klub: Surfacing — Kate szerelmével, Joe-val, bátyjával és annak feleségével útnak in­dul. hogy megtudta, apia miért cserélte fel kényelmes életét a „távoli pusztasággal”. A fősze­repben: Joseph Bottoms és Kathleen Beller. — 0.00: World news and weather — Hírek, időjárás-jelentés, utána: The Mix — Divat, zene, hírek. Szlovák televízió; 17.05: Soro­zat. — 17.35: A nap percei. — 17.45: Határkövek (dokumen­tumfilm). — 18.20: Honvédelmi magazin. — 19.00: Esti mese. — 19.30: Híradó. — 20.00: Az idő gyűjteményei (olasz dokumen­tumfilm). — 20.30: A forradalom nyara (francia tévéjáték, 1. rész). — 21.50: Nana Mouskuri Athénban (zenés műsor). Kiállítások: Miskofci Galéria (10—18): Ross Bettelheim Jolán kiállítása. — Fotógaléria (10— 19): Berde Béla fotói. — Her­man Ottó Múzeum Képtára (10—18): Két évszázad magyar festészete. — Herman Ottó Em­lékház (10—18): Herman Ottó élete és munkássága. — A Bükk élővilága. — Magyar Orthodox Egyházi Múzeum (10—18): A Magyar Orthodox Egvház mű­vészeti és kulturális öröksége. — Diósgyőri vár (9—19): A di­ósgyőri vár története. — Déryné- hár (9—19): A miskolci fotog­ráfia története. — A miskolci színészet története. — Központi Kohászati Múzeum (9—17): A kovácsolás, hengerlés, acélgyár­tás története. RÓNAI VIDEOMOZI Istenek fegyverzete Hongkongi—amerikai akciófilm Fsz.: Jackie Chan, Alan Tam Kezdés: 16 As 18 órakor, a klubhelyiségben. A vasi mozicsatorna: 18 35: Apacsok (színes szinkronizált NDK kalandíüm — 90 perc). 1 Bllmszfnliázak: Béke (f3 f5. f7 és f9) : Szellemirtók (szi. amerikai, kiemelt 2. helyár!) — Béke kamara (2 és 4): Támadás a Krull bolygó ellen (mb. szi. amerikai. 14 év, kiemelt 1. hely­ár!) — (6): Hair (szí. amerikai, 14 év, felemelt helyár!) — Kos­suth (5 és 7): Szellemirtók (mb. szí. amerikai, kiemelt 2. helyár!) — (f3): Szahara (mb. szí. ame­rikai, kiemelt 1. helyár!) — (9): Másnap reggel (mb. szí. ame­rikai, kleméit l. hetyár!) — Hevesy Iván Filmklub (fi): Mi­előtt befejezi röptét a denevér (szí. magyar, 16 év!) — (fő): Minden a paradicsom bűne (mb, szí. olasz, 14 év. felemelt hely­ár!) — (f3. f9) : Lövöldözés (szí. japán, 14 év, felemelt helyér-!) — Táncsics (f5, f7): Ómen (szi. amerikai, 16 év, kiemelt 2. hely­ér!) — Táncsics kamara (fő): Ismeretlen ismerős (szí. ma­gyar). — (f7): Volt egyszer egy Amerika I—n. (szí. amerikai. !8 év. dupla felemelt helyár!) — Fáklya (5) : A bűn hálójában (szí. szovjet). — (7): Angyal­por (szí. francia 14 év, feleme't helyár! — Tano'ea, Ady (4 ét 6): Az eastwicki boszorkányok (mb. szí. amerikai, kiemelt 2. helyár!) — Panoráma autósmozi (9): Szuperhekusok (szí. olasz, egységes helyár: 60 Ft). Miskolci mozik videomüsora: Béke: (8): Bruce Lee és én (szi. hongkongi, kiemelt video- helyár!) — Táncsics (f3. f5, (7): Üzenet az űrből (szi. japán, ki­emelt vldeohelyár!) — Fáklya kamara (f3, f5. f7): Conan, a barbár (szí. amerikai, 16 év, ki­emelt videohelyár 1). PÉNTEK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Tudomány és gyakorlat. — 8.50: Külpolitikai figyelő. — 9.00; Napközben. — 11.05: .......Enyém voltál.” Pablo Neruda versei. — 11.00: Magyar írás. A Rádió iro­dalmi hetilapja. Petőfi rádió: 8.00: Hfrek. — 8.05: Az Izraelita felekezet ne- gyedórála. — 8.20: Kölvökrádió — szünidőben. — 8.49: Okos Marci és az oroszlán. — 9.00: Hírek. — 9.05: slágermúzeum. — 9.50: Rivaldafényben: Rock­múzeum. — 11.00: Hírek. — 11.05: Világútság. — 11.10: Tér­kép és űtraváló. — 11.30: Ba­laton rádió. Miskolci rádió; 5.55: Tartalom- Ismertetés, hírek, ldőiárás. út- lnform. — 8.00: Krónika (Kos­suth). — 6.15: Közelkép mikro­fonnal. — 6.20: Észak-magvar­országt Krónika. — 6.30: Hírek, lapszemle (Kossuth). — 6.55; Otinform (országos és regioná­lis). — 7.00: Krónika (Kossuth). — 7.20: Észak-maqvarországi Krónika — körzeti 1dőjárás-1e- lentés. — 7.35: Szóvá tették, megkérdeztük. — 7.45; Tájak arcok, színek és vélemények. — 7.55; Napi összefoglaló és a másnaoi műsor Ismertetése, rek­lám. Szerkesztő; Monos Márta. Televízió, i. műsor; 9.00; Kép­újság. — 9.05: Tévétorna. — 9.19—10.15: szünidei matiné. — 10.15: Haladékídő. Amerikai do­kumentumfilm. — 11.15: Képúj­ság. Sky channel: 6.30: European business Channel — Üzleti, gaz­dasági. pénzügyi hfrek. — 7.99: The DJ Kai show — Gyermek- műsor. — 9.35; Panel Pot Pound — Vetélkedő, közben; Chard Sharks. Jackpot, Super Pass­word'. — 11.00: The Sullivans — Tévéfilmsorozat. — 11.30: Sky by day — A Sky nappal — Ma­gazinműsor. Super channel: 7.00: World news and business hour. — 8.00: The Mix — Szórakoztató egyveleg. Ha az ember egy görbe éjszaka után felébred, fo­galma sincs, hol van és mit csinált az utolsó ÍZ óra alatt, az kellemetlen, de nem tragikus eset. Ha azon­ban a dupla ágy másik ol­dalán egy jól fejlett hulla hever, melléből kiálló kony­hakéssel, az már nem tréfa­dolog. Abból még további szörnyűségek sülhetnek ki, például egy rossz krimi. Am ekkor még minden jóra is fordulhat: ebből a baljós indításból akár egy jó film is sikeredhet. A Másnap reggel című amerikai film esetében ez utóbbi következett be. kö­szönhetően a rendező Sidney Lumet-nek, valamint a há­rom főszerepben látható nagyszerű színésznek: az al­koholizmussal küzdő leáldo­zó filmcsillagot játszó Jane Fondának, a vörösnyakú ex- zsarut alakító Jeff Bridges- nek, valamint a színésznő exfériét megformáló Raul Júliának. lzig-vérig professzionális munka a Másnap reggel: van beáine feszültség, dráma. Másnap reggel humor és románc, vér pe­dig éppen annyi, amennyi a kívánt hatás eléréséhez szükséges, és egy cseppel sem több. A történet szerel­mi szállal átszőtt gyilkossági eset. Az ..alkoholistaság” keskeny peremén egyensú­lyozó sikertelen színésznő ártatlanul válik egy gyilkos­ság gyanúsítottjává. Segítsé­get csak férjétől remélhet, akitől már tíz éve külön él. s aki időközben a felső tíz­ezer — nem kevésbé gazdag — sztárfodrásza lett. A má­sik támasz — és kitalálhat­ták: ő az igazi — egy ugyancsak lecsúszott vidéki exzsáru. kettejük kapcsolata aztán vészesen szerelemmé fajul. A puszta történet tehát bűzlik a melodrámától ám a tehetséges alkotógárda pontosan tudja a különbsé­get az érzel messég és az ér­zelgősség között. Szinte csak ürügy a bűnügyi szál. ürügy arra. hogy két ember kap­csolatának finom rezdüléseit filmre vegyék, s bárom nagyszerű színész remek fi­gurákat formálhasson meg. Hájé

Next

/
Oldalképek
Tartalom