Déli Hírlap, 1989. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

1989-06-07 / 130. szám

Könyvheti vendégünk volt Mészöly Miklóssal Interjú J A jubileumi ünnepi könyvhét keretében hétfőn délután a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv­tár vendége volt Mészöly Mik­lós író, akit - bátran mond­hatjuk —, az irodalmi közvéle­mény csak napjainkban kezdett igazán értékelni. A mára már megőszült hajú író életpályájá­ról dr. Szentesi Csaba, az egri tanárképző főiskola tanársegéd­je tartott rövid bevezető elő­adást. Akik eddig még kevésbé ismerték Mészöly életútját, az előadásból megtudhatták, hogy első, nyomtatásban megjelent írása az 1956-os Magasiskola volt.. Művében a létlehetőség kutatásának két útját vázolta fel. A hatva­nas évek első felében jelent meg — először csak Fran­ciaországban — Az atléta halála című regénye, amely­ben a főhős sorsa a múlt­tal való szembenézés nehéz­ségét példázza. Hasonló pél­dázat Saulus sorsa (a regény 1968-ban jelent meg), aki — bibliai személy — a keresz­ténység tagadójából, annak terjesztőjévé vált. ő már szembe tudott nézni múltjá­val, sorsával. Az író művé­szetében a határkövet a het­venes évek közepén megje­lent Fűm című regény je­lentette. A műből hiányoz­nak a regények megszokott kellékei a körülírás, a nar- ráció. A szerző így beszélt erről a korszakáról: — A Film egy útnak a vége, amely után az elhall­gatás következhet. Az ábrá­zolásnak olyan módját alkal­maztam, amely már meg­engedhetetlen, lemondtam a narráció „jókedvéről”. A re­gény írása közben azonban rájöttem, hogy az élet értel­mére nem adatik magyará­zat, azt csak kutatni lehet, végső megoldás nincs. így az útnak a vége ezúttal egy új út kiindulópontját jelen­tette, és újra elindultam már más formában magya­rázatot keresni az életre. Rájöttem, hogy mesélnem kell úgy, ahogy azt előde­ink tették. Nemrég a televízióban is láthattunk egy filmet az Északtervnél működő Mis­kolci Építész Műhely mun­kásságáról. Nos, az, hogy egy évtized alatt mit tudott elvégezni egy közel 20 fős alkotógárda a városban, messze nemcsak szakmai kérdés, hiszen az építészek munkái döntően alakították városunkat. Középületek sora fűződik nevükhöz a Technika Házá­tól a jogi kar auláján át a zenemaüomig és persze lakó­telepeinkig, hiszen munkál­kodásuk egybeforrott azzal az időszakkal, amikor Mis­kolcon a „nagy építés” idő­szaka volt. Épp ezért érde­kes idézni abból amit a Magyar Építőművészek cí­mű folyóirat a Miskolci Építész Műhellyel foglalkozó számában olvastunk Bodoréi Csaba tollából, aki megpró­bálta néhány jól megfogal­mazott mondatba önteni a műhely szellemiségének lé­nyegét. Milyen a viszonya a poli­tikához a műhely alkotói­nak? Ezt így fogalmazza meg: Az építész elsősorban köz­vetett módon, épületekkel politizáljon, de ne legyen passzív akkor sem, ha alko­tó munkája során politikai akadályba ütközik. Vereséget szenvedve viszont a sirán­kozásnál jobb közérzetet ad a kemény munka. isfagyon érdekes az építé­szet, városépítés törekvései­nek. alanyaként élő város­A hatvanas években az irodalompolitika nem , érté­kelte Mészöly Miklós mun­kásságát, művei nem, vagy csak kevés példányban je­lenhettek meg. Ebből az időből azonban mégis köti valami Miskolchoz. Egy drá­ma, amelyet a Miskolci Nemzeti Színház adott elő először . .. — Az Ablakmosóról van szó, a hatvanas évek elején két előadás volt belőle a miskolci színházban. A szín­ház akkori igazgatója. Rutt- kay Ottó tűzte műsorra. Az volt a terv, hogy bemutat­ják Budapesten is. Erre azonban nem kerülhetett sor. Itt Miskolcon, Kardos László felolvasószínpadán nemcsak az Ablakmosót, ha­nem a Bunker című dara­bomat is eljátszották.- Hogy lesz valakiből ki­tagadott író? — Az akkori kultúrpoliti­ka nem kért mást tőlem és hasonló sorsú társaimtól, minthogy maradjak csönd­ben. Ám az ember belső szabadságát nem tudták el­venni. A hallgatás idősza­kában egy cédula volt állan­dóan az asztalomon: Nagy önuralom kell ahhoz, hogy az ember ne éljen vissza a korlátozások adta szabadsá­gával ... — Most megjelent művé­nek az a cime, hogy Volt egyszer egy Közép-Európa. Miért választotta ezt a címet? — Igazság szerint, egy francia kiadó kérésére készí­tettem el ezt a válogatást 1956 óta megjelent kisregé nyeim, novelláim, esszéim közül. Miközben visszatekin­tettem eddig eltelt életemre, rájöttem, hogy minden mű­vemben a közép-európai em­ber sorsáról írtam és írok ma is. Az összeállítás így egységes regényként fogható fel, az előszóban kértem ol­vasóimat, hogy az elejétől a végéig regényként olvassák. A címben emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, lakó szemével olvasni azt, hogy miként vélekedik az Építész Műhely vezető egyé­nisége a paneles technológi­áról, a tömeges lakótelep­építésről : Igen sok elvi és gyakor­lati munkát fektettünk a tömeges lakótelep-építés és paneles technológia úgy­nevezett „humanizálásába”. Talán feleslegesen, mert mi­re áttörtük a falat, addigra megszűnt a tömegesség is és gyakorlatilag a paneles teth­hogy volt egy olyan törté­nelmi korszak, amikor nem választották szét merev ha­tárok a közös sorsú . közép­európai embereket. Később azonban elválasztották egy­mástól az összetartozókat. Sainos. ennek következmé­nyeit ma láthatjuk igazán. — Min dolgozik most? — Mint korábban már el­mondtam, mesélni szeretnék. Már jelent is meg mesés­könyvem. Most egy nagysza­bású prózai művön dolgo­zom, de erről még nem be­szélek. Ezen kívül Az esti térkép lírikus meditációit, naplójegyzeteit írom tovább, és ha összegyűlt egy kötetre való, megjelenik. Ismét új lap az olvasó ke­zében, ezúttal azonban egy kissé más, mint azt mostaná­ban az új lapok tömeges vi- lágrajöttének hónapjaiban megszokhattuk. A lapgazda a Hazafias Népfront Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Bizott­sága: a lap valódi gazdái a Beköszöntő szerint fiatal egye­temisták és kezdő értelmiségi­ek. A Beköszöntő igazi cime egyébként Köszöntő és kére­lem. A szokatlan cím alatt a szerkesztők vázolják elképzelé­seiket A profilt, amelyet a fej­léc társadalmi és művészeti lapként jelöl meg, „Lapindí­tói önkénynek” minősítik: előlegezve ezzel a változás lehetőségét Egyelőre azon­ban a fejlécben megjelöltek szerint a közéleti fórum-te­remtés részének tekintik nológia is (Borsodban)... Az először mindent kizáró me­revséggel alkalmazott, majd mások által megtagadott paneles technológiáról talán soha nem tudjuk már meg, milyen is lett volna „meg­szelídítve”, teljes szabadság­gal alkalmazva. Részeredmé­nyeket értünk el, feleslege­sen (?) sok küzdelemmel. Egy más témához hozzá­fűzve ugyanitt olvashattuk azt is: téglával rossz és ki­váló alkotások is építhetők. műsor* SZERDA Kossuth rádió: 12.00: Déli Krónika. — 12.30.: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. — 12.40: Törvénykönyv. — 13.00: Klasszikusok délidőben. Zene­kari muzsika. — 14.00: Hírek. — 14.10: A magyar nyelv századai. — 14.25: Operaslágerek. — 15.00: Zengjen a muzsika! — 15.30: A véges végtelen. —■ 16.00: Tizen­hat óra. Hírmagazin. — 16.10: Gyermekjátékdalok Vass Lajos feldolgozásában. — 16.20: Ken­guru. Sportműsor gyerekeknek. — 17.00: Nyitás előtt... — 17.30; Ipargazdák. — 17.35: Tánc­házi muzsika, — 18.02: Fodor András: Pünkösdi hírnök — könyvszemle. — 18.15: Hol volt, hol nem volt.. — 18.30;. Esti Magazin. — 19.15: Holocaust. — 20.15: Rólunk van szó! — 2D.18: Magyar daloskert. — 20.30: Hí­rek, érvek^ vélemények. —21.1)0: Operaest. — 21.50: Gong. — 22.00: Hírvilág. Hírek — tudósí­tások — kommentárok — sport. — 22.30: Vallások > világhíradója. — 23.00: A kamarazene kedve­lőinek. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: Fúvóstáncok. — 12.25: Úti­kalauz üdülőknek. — 12.30: Pos­magukat. Egyetlen mércé­nek a közölhetőséget, azaz a minőséget tartják. Nem „la­pos és sunyi oldalvágások­kal” kívánnak izgalmat okozni, hanem szellemiség­gel, mértéktartással. Az első számból: Stefán Tamás Magyar-magyar szó­tár címmel egy, „a magyar társadalom diszpécserköz­pontjából jelzők nélkül út­jára engedett fogalomnak” igyekszik utánajárni. Ez a fogalom a demokrácia. Imre László Seres János festőművésszel készített in­terjút, Láng Csaba A feszü­letről című írása pedig a lap azon szándékát illuszt­rálja, hogy legyen a Sorsok a „tájegység szellemi, gon­dolati közállapotának min­denkor hiteles cenzurázatlan képét nyújtó jelzőrendszere”. Az első lapszámban helyet mint minden más technoló­giávsl A Miskolci Építész Mű­helyről szóló elemzést így zárja Bodonyi Csaba: Eddig jutottunk. Most minden vál- j tozhat, a szervezet, a szere- ! pék, a helyszín. Lehetséges, hogy a Miskolci Építész Mű­hely ebben a formában bú­csúzik. De hiszem, hogy va­lamilyen formában — talán több szellemi ágra bontva — a természetes folytatás nem marad el.... tabontás. — 13.00: Hírek. — 13.05: A tegnap slágereiből. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelen­tés. — 14.00: Hozott anyagból. — 15.00: .Hírek — 15.05: Pop­labor. — 16.00: Tartóshullám. Különkiadás. — 17.00: Hírek. — 17.05: Kölyökrádió. — 17.30: Ötödik sebesség. Ifjúság — po­litika — kultúra. — 18.30: a középhullámon: Sport. — 18.30: az URH-adókon: Garázs. A mik­rofonnál: Nagy Feró. — 19.00: Hírek. — 19.05: Sport. — 19.30: Népdalkörök pódiuma. — 19.55: Albumajánlat. — 20.50: Tükör­képek. — 21.00: Hírek. — 21.05: Veszélyben. — 21.30: Közkívá­natra! — 23.00: Hírek. — 23.10: Sporthírek. — 23.15: Böngészde a zenei antikváriumban. Bartók rádió: 12.36: Schötz: Krisztus hét szava a kereszt­fán. — 13.00: Hírek. — 13.05: Bioritmus. Életmód. egészség, környezet. — 13.25: Muzsikáról versben-prózában. — 13.57: Svéd operaénekesek felvételeiből. — 14.25: Slágerről slágerre. Külföl­di újdonságok. — 15.05: A XX. század zenéiéből. — 16.05: Fú­vós scherzók. — 16.23- Roman­tikus kamarazene. — 17.07: A brüsszeli nemzetközi Erzsébet királynő énekverseny gálahang­versenye. — 18.30: V materins- kom jazyku. —- 19.00: Hírek. — 19.05: Diákfélóra. — 19.35; Ül kamarazene-felvételeinkből. — 20.25: XX. századi magyar ora­tóriumok. — 20.57: Dzsesszar­chívum. — 21.38: A Nagy Zoo — kapott a líra is: Csorba Pi­roska, Vtry Attila, Cseh Ká­roly, Bánáti Zsuzsa, Vertig István, Füzes László versei tanúskodnak erről. Bánóczi Árpád egyik tag­jaként annak az etnikum­nak, melyet „itt, Európában egyes helyeken az indiáno­kéhoz hasonló egyelőre nem fizikai, hanem etnikai meg­semmisítés fenyeget”. Egy erdélyi vallomás alcímmel vetette papírra a nagy él­ményt, az áttelepülést az anyaországba. Kaposvári Béla a szociál­politika helyzetéről ír: a kissé későn — negyven év múltán — ismét főhatóság­gal megtámogatott terület cselekvőképtelenségének oka­it elemzi. A jelenlegi beis­mert állapot: az állam nem képes megoldani a szociál­politikai problémákat Ződi Zsolt az egyetemi hallgató szemszögéből írta meg (és élte meg) a felső­oktatás válságát. írásának címe akár „Elvesztett illúzi­ók” is lehetne: a történet mely csalódások története, ott kezdődik, mikor a naiv hallgatófióka” átlépte az egyetem „bűvös-bájos kapu­ját”. Szabó Sándor az Egyház és a társadalom ma címmel a felgyorsult változásokról, a leomló válaszfalaikról ír, további változásokat sürget­ve: „ Amíg az egyház és a társadalom nem élhet egy­mástól elszigetelten, addig az államot és az egyházat minden tekintetben el kell választani egymástól.” A prózát Hajdú Gábor és Hajdú Viktória egy-egy no­vellája képviseli, a politikai riportázst pedig Parázs Ist­ván beszélgetése egy kazinc­barcikai szociáldemokrata politikussal. * Amit még a Sorsok című új társadalmi és művészeti lapról tudni keli: a napilap­formátumú lap ára tíz fo­rint. A szerkesztők szándéka szerint négyhetente jelenik majd meg, pontosabban, mi­kor kellő mennyiségű és mi­nőségű anyag gyűlik össze. A lapot nem a Posta terjesz­ti, hanem a Népfront maga. a példányszám egvharmadát a református egyház segít eljuttatni az olvasókhoz. A terjesztésből a főiskolák, egyetemek is részt kértek — és kaptak — . s hamarosan általános iskolás gyerekek­ből verbuvált rikkancs-csa­pat is árulja majd a Sorsok­at. vers. — 21.50: Mozart: F-dür divertimento. — 22.30: -Kritikus füllel. — 23.30: Hírek. Televízió, 1. műsor; 17.00- Hí­rek. — 17.05: Déli videoújság. — 17.15: Správy. Hírek szlovák nyelven. — 17.30. Tájak, váro­sok. emberek. — 18.00: Üj Ref­lektor Magazin. — 18.50: Esti mese. — 19.00- Színházi este, rész. — 19.30: Híradó. — 20.0$: Színházi este, 2. rész. Goszto- nyi János: Ándrássy út 60. — dráma két részben. — 23.00: Híradó 3. , Televízió, 2. műsor; 17.00: Kép­újság. — 17.15: Tv2. Benne: rek­lám — riportok — időjárás — zene — tévétorna. — 17.45: Bumm!!! — Te'efonos játék. — 18.00: Telesport. — 18.25- Gye­rekeknek. — 18.47: Tv2. — 19.00: Fuvardíj. Szovjet fi'm. — 20. *>9: Tv2. Szép magyar tánc. — Polip — (popsaláta). — 21.00: Híradó 2. — 21.20: Tv2. — 21.30: Nana. Francia tévéfi1 msorozat. — Kb. 22.28: Tv2. Napzárta. Sky channel: 12.30: Gond-fó­rum. — .13.00- Egy másik világ — amerikai filmsorozat. — 13.55: Landscape Channel. — 14.50: Változó világ — filmsorozat. — 15.45: Szeretni — filmsorozat. — 16.15: The Lucy show — víg­játéksorozat. — 16.45; Pindurkák — rajzfilmsorozat. — 17.00: Visz­szaszámlálás. — 18.00: Euro­sport. — 1.30: Landscape Chan­nel. Super Channel: 15.30: Th« Global Chart show. — 16.30: Forró drót — kívánságműsor. — 18.30: Transmission — Körkép a brit zenei klubéletről. — 19.30: Richard Diamond — Bűnügyi sorozat. — 20.00 r A vörös utca — amerikai film. 21.35: Euro­magazin. — 21.45: Vi’ághíradó. — 22.00: Diempsey és Make- peace. — Bűnügyi filmsorozat — 22.55: A profik — Bűnügyi filmsorozat. — 0.00: Hírek, idő­járás-jelentés, majd egyveleg. Kiállítások: Szinyei Merse Pál Művészei i Alkotóközösség (9— 16) : Állandó kiállítás. — Mini Galéria (10—18) : Raéko Árpád (Kassa) szobrai. — Kós-ház (14— 17) : Építészettörténeti kiállítás. — Hermán Ottó Múzeum Kép­tára (10—18) : Két évszázad ma­gyar festészete. — Hermán Ottó Emlékház (10—18) : Hermán Ottó élete és munkássága. — A Bükk élővilága. — Magyar Ortfiödox Egyházi Múzeum (10—18) : A Magyar Orthodox Egyház mű­vészeti és kulturális öröksége. — Diósgyőri vár (9—18): A di­ósgyőri vár története. — Déry- né-ház (9—18): A miskolci fo­tográfia története. — A miskolci színészet története. Miskolci Nemzeti Színház (7VB A nagymama. (Bérletszünet.) RÖNAI VIDEOMOZI Ne hagyd magad, Pitkin! Angol filmvígjáték Fsz.: Norman Wisdom Kezdés: 16 és 18 órakor, a klubhelyiségben. Filmszínházak: Béke (f3, tS, f7 és f9) : Michael Jacksot» (Moonwalker) (szí. amerikai, ki­emelt 3. helyár!) — Béke kama­ra (2 és 4) : Eldorádó (szí. ma­gyar, 14 év!) — (6): Asszonyok! összeesküvése (szí. olasz—ame­rikai, 16 év, kiemelt 1. helyár!) — Kossuth (3, 5, 7 és 9): Michael Jackson (Moonwalker) (szí. amerikai, kiemelt 3. hely­ár!) — Hevesy (f3); Éden bol­dog-boldogtalannak (mb. szí. francia, 18 év, felemelt helyár!) — (f5) : Távol Afrikától I—II. (szí. amerikai, dupla helyár!) — (9) : Tanmesék a szexről (szí. magyar, 16 év, kiemelt 1. hely­ár !) — Táncsics (f5 és f7): ör­dögűző (szí. amerikai, 18 év, ki­emelt 2. helyár!) — Táncsics kamara (f5): Túsztörténet (szí. magyar, 14 év, felemelt helyár!) — (f7) : Rendőrsztori (szí. hong­kongi, 14 év, kiemelt 2. hely­ár !) — Ady Művelődési Ház (5 és 7): Három férfi és egy bé­bi (mb. szí. amerikai, kiemelt 1. helyár!) — Tapolca, Ady (f5 és f7) : Kommandó (szí. amerikai, 16 év, kiemelt 2- helyár!) — Al- sózsolca (6): Halálos játszma I. (szí. hongkongi, egységes hely­ár: 30 Ft) Miskolci mozik videoműsorat: Béke (8); Amerikai rémregény (szí. amerikai, 16 év, kiemelt videohelyár!) — Táncsics (f3 és f5): Banditasirató (szí. spanyol, kiemelt videohelyár!) — (f7): Bruce Lee: a legenda (szí. hongkongi, kiemelt videohelyár!) CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Peres, poros iratok. — 8.30: Nyolc rádió nyolc dala. — 9.08: Muzsikáriak szép a hangja. — 9.30: Hírek, érvek, vélemények. — 10.00: Hírek. — 10.05: A Nap­sugár program .,almazsúrja”. — 10.35: Ismered a Székely fonót? Daljáték. — 11.05: Az MRT szimfonikus zenekara Auber- nyitányokat játszik. — 11.38: Hét szűk évtized — önéletrajzi regény. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Nótakettősök. — 8.20: A Szabó család. — 8.50- Külpoli­tikai figyelő. — 9.00: Hírek. — 9.05: Napközben. Zenés délelőtt. Miskolci rádió: 5.53: Tartalom- ismertetés. hírek, időjárás, út.- inform — 6.00: Krónika. — 6.15: Közelkép mikrofonnal. — 6.20: Észak-maervsrországi Kró­nika. — R.30: Hírek lapszemle. — 6.55: Ütinform (országos és regionális) — 7.00- Krónika. — 7.20: Észak-magvarországi Kró­nika. — Körzeti időjárás-jelen­tés. — 7.35: Szóvá tették, meg­kérdeztük. — 7.45: Tájak, ar­cok, színek és vélemények. — 7.55: Napi összefoglaló ás a másnapi műsor ismertetése. * Televízió, t. műsor: 8.53; Kép­újság. — 9.00: Tévétorna. — 9.05: Az emberi test. Angol rövid- filmsorozat. — 9.30: A bábu. Lengyel filmsorozat. — 10.25: Szia, Mami! — 10.55: Foglalko­zása operatőr. — 11.45: Mozga­tó. — 11.55: Képújság. ★ A Miskolci Építészeti Műhelyben születtek belső építészeti temek te Gondolatok a Miskolci Epítéss Műhelyről Téglából is lehet rosszat építeni... (szaniszló) Egyetemisták, értelmiségiek lapja Megjelent a Sorsok Kájé

Next

/
Oldalképek
Tartalom