Déli Hírlap, 1989. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

1989-06-01 / 125. szám

Színházban, iskolákban, strandon Mit őröl a Csodamalom? *: A paraván mögött csapatmunka folyik: enniáben áll a ti­tok. A színház egyik vonz­ereje a kulisszák mögötti rejtélyes világ: talán ezért is gyakorol nagy hatást a bábszínház a gyerekekre, s gyújtja fel képzeletüket a paraván fölött megelevene­dő bábbk csodája. Ha mindez egy malomban tör­ténik (a Flórián-malomban), akkor érthető hogy a tár­sulatot Csodamalom Báb­színháznak hívják. A társu­lat vezetőjét pedig Korzsá- nyi Tibornak: őt faggattuk a bábszínház terveiről, jö­vőjéről, — A két sikeres évadot mono mögött tudó bábszínház már­is igen népszerű a város leg­ifjabb közönsége körében. Mivel a leglelkesebb, a Cso­damalomba leggyakrabban ellátogató gyerekek sem is­mernek - a paraván „hibá­jából” — benneteket, kérlek mutasd be a társulatot. — Amennyiben én vagyok Hófehérke, akkor még ép­pen hét törpére „futja” a társulat, ugyanis nyolcán vagyunk. Persze nem én vagyok Hófehérke, és tu­lajdonképpen csak hatan játsszuk a bábszerepeket, mert két technikusunk van. Oláh Tibor. aki eredetileg gépiármuszerelő technikus, a díszítő-kellékes és álta­lános Jollv Joker: alig is­mer lehetetlen műszaki fel­adatot. Fógel Attila pedig összes kapcsolóival, tekerői­vei. lámpáival, magnóival a hang-, a fény- és a külön­féle effektusok gazdája. — Nézzünk egy pillanatra a kulisszák mögé. Ma ez el­kerülhetetlen kérdés: miből éltek? — Nincs titok, sőt 5rül­lők a kérdésnek, önfenntar­tó amatőr együttes vagyunk, ez lefordítva annyit jelent, hogy a városi tanácstól évente 120 ezer forintot ka­punk. az előadásaink bevé­tele pedig körülbelül 800 ezer forint évente. Ha elme­gyünk „tájolni”, azaz nem a malomban, hanem egy iskolában játszunk, akkor körülbelül 3500 forintot ké­rünk. Ez számos esetben augusztus 20-;g csütörtökön pénteken, szombaton és va­sárnap délelőttönként ját­szunk majd, ha esik az eső. akkor délután, vagy másnap két előadást tartunk. Otta­ni előadásainkra nem kell jegyet váltani, az „benn- foglaltatík” a strandbelépő árában. — A következő évadra mik a Csodamalom Bábszínház tervei? — A mostani évadban nagy siker volt a gyerekek körében Az ellopott BMX- kerékpár c. darab, amely­ből — játékos formában — a közlekedés legfontosabb szabályait tanulhatták meg. Ezt szeretnénk folytatni, de ezúttal az egészséges élet­módra, a higiénia szabá­lyaira hívjuk fel a figyel­müket. Űj Télapó-progra­ra szeretnénk elkészíteni egy három részből álló, szöveg nélküli darabot, amely Sztravinszkij: Tűz­madár, Ravel: Bolero, va­lamint Bernstein: Diverti­mento című műveire épül. A műfaj zenés bábpanto­mim. — Ezekhez a szép és igé­nyes tervekhez elegen van­nak a paraván mögött? — Szívesen várjuk olya.n érettségizett fiatalok jelent­kezését, akik vonzalmat éreznek a bábozás iránt, és főfoglalkozásként tudják vállalni ezt a nem köriy- nyű. de annál szebb pályát. Nálunk megtanulhatják az egész folyamatot az egysze­rűbb (de nem kevébé fon­tos) munkáktól egészen ad­dig, míg színpadra lépnek, pontosabban a paraván mögé állhatnak. Kéjé könyvhétnyitó Az ünnepi könyvhét mis­kolci megnyitója holnap dél­után 4 órakor lesz. a Sza­badság téren. A könyvsátrak között Serfőző Simon költő méltatja az ünnepet,, a meg­nyitón közreműködik Matus György színművész és a Ze­neművészeti Főiskola Réz- fúvós Együttese. A Miskolci Akadémiai Bizottság székhá­zéban — a városi könyvtár rendezésében — a megnyitó után — 5 órakor — kezdő­dik Utassy József költő ta­lálkozója olvasóival. Számítógép A budapesti, a veszprémi és a miskolci műszaki egyetem, valamint a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtárai ve­zetőinek, tudományos munka­társainak részvételével kétna­pos szemináriumot tartottak Miskolcon. A kétévente és most, hete­dik alkalommal tartott ta­nácskozáson megvitatták, hogy milyen szereke lehet a számítástechnikának az in­formáció-szolgáltatás haté­konyabbá tétele érdekében a felsőoktatási intézmények könyvtáraiban. A szemináriumon résztve­vő könyvtárak munkatársai CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 12.00: Déli Krónika. — 12.30: Ki nyer ma? Játék és muzsika tiz percben. — i2.o5: Válaszolunk hallga­tóinknak. — 13.00: Klassziku­sok délidőben. Világhírű vo­nósnégyesek felvételeiből. — 14.00: Hírek. — 14.10: Válás után. — Novella. — 14 25: Ze­nei tükör. Keidések, feleletek, Újdonságok, érdekességek. — 15.00: Szóról szóra. Zenés iro­dalmi magazin. — 16.00: Tizen­hat óra. Hírmagazin. — 16.20: Vedd át a dalt! Különkiadás. — 17.00: Zenekari operarészle­tek. — 17.25: Ipargazdák. — 17..:'J: Beszélgessünk zenéről. — ír.őü: Peze’.-f űvósmüvek. — 111,00: Kritikusok fóruma. — 16.15: Hol volt. hol nem volt... — 10.30: Esti Magazin. — 19.15: Filmzene. — 19.23: Egyesület. — 20.00: Király Ernő népdal­feldolgozásaiból. — 20.15: Ró­lunk van szó! — 20.30: Tef- tium- datur??? — 20.55: Turge- nyev és a muzsika. — 21.45; Hajszálgyökerek. — 22.00: Hír­világ. Hírek, tudósítások, kom­mentárok, sport, lottó. — 22.30: Rádióhíd. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió; 12 00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10 : y Fúvószené. — 12.25: Úti­kalauz üdülőknek. — 12.30: „Énekeltem én: Tóth Gábor- né.” — 12.47: Archívumunkból. — 13.00: Hírek. — 13.55: Nosz­talgiahullám. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Le­látó. Sportmagazin. — 14.30: Csurka Lászlónak hívják. — 15.00: Hírek. — 15.05: Néhány perc tudomány. — 15.10: Opera- s'.agerek. — 15.45: Törvény­könyv. — 16.00: Játék — tíz­ezer forintéit. — 17.00: Hírek. — 17.05: Feesegő-recsegő. — 17.30: Gordíusz. — Magazin töprengőknek. — 18.30: Sláger­lista, — 19.00: Hírek. — 19.1«: Sport — iD.i5: Lottósorsolás. — 19.20: N óta i: e d vei ó k n e I:. — 20.20: A Poptarisznya dalaioól. — 21.00: Hírek. — 21.05: A Kattogó Kabaré különkiadása. — 22.03: Az olasz dal ünnepe, i — 23.00: Hírek. — 23.10: Sport- ! hírek. — 23.15: Tóm Waits i nagylemezei. Bartók rádió: I2.9<í: Webtr. Abu Hasszán. — Opera.' — 13.00: Hírek. — 11. *5: Rendez­te: Turián György. Igaz törté­net. — Regény. — 13 55: Lu­zerni Fesztivál 1988.. A ' Suisse Romande. Zenekar hangverse­nye. — 15.00: Puphullam. — 15.50: A Magyar Hanglemez­gyártó -Vállalat díjnyertes le­mezei. — 17.00: Nyltnikék. — 17.30: XX. századi magyar ora­tóriumok. — 17.59: * Brahms: C-dúr trió. — 18.30: In íimba matérna. — 19.00; Hírek. — 19.05: Rádióhangversenyekről. — 19.35: Operakórusok. — 20.00: Fiatalok a seregben. — 20.30: Üj lemezeinkből. — Handel: Hat orgonaverseny. — 22.00: Napjaink zenéje. — 23.30: Hírek. Televízió, 1. műsor: 17.05: Hírek. — 17.10: Pannon Króni­ka. — 17.20: Vijesti. Hírek szerbhorvát nyelven. — 17.25: Hármas „csatorna”. — 18.10: Négy nap tévéműsora. — 18.25: Zsinagógák. Amerikai ismeret- terjesztő film. — 18.55: Esti mese — 19.15: Lottósorsolás. — 19,30: Híradó. — 20.05: Szom­szédok. Telercgeiiy. 55. fejezet. — 20.40: Hirháttér. Nézetek, vélemények közérdekű kérdé­sekről. — Benne: Összefoglaló az Országgyűlés mai napjáról. — 21.35: ökölvívó EB. — 22.35: Tv-tükör. — 22.50: Képes nó­ták. — 23.15: Híradó 3. Televízió. 2. műsor: non: Képújság. — 17.15: Tv2. Benne: Reklám, riportok, időjárás, ze­ne, tévétórna. — 17.45: Bumm 1 Telefonos játék. — 18.00: Tele- sport. — 18.25: Gyerekeknek. — 18.50: Tv2. — 19.00: A vadállat. NDK tevéfilm. — 19.57: Tv2. •— 21.00: Híradó 2 — 21.20: Tv2. — Si.M: A duzzasztógát. — Do- kumentumíilm. — 22.00: Néző­port. A művészeti íőszerkesz- tőség műsora. — Kb. 22.45: TV2. Napzárta. Sky Channel: 12.30: Gond­fórum. — 13.00: Egy másik vi­lág. — 14.00: Landscape Chan­nel. — 14.50: Változó világ. — 15.45: Szeretni. — 16.15: The Lucy show. — 16.45: Pindur- kák. — Rajzfilmsorozat. — 17.00: Visszaszámlálás. — 18.00: félreértésekre ad okot: ösz- szetéveszter.ek bennünket a haknibrigádokkal, azt hi­szik. ezt p. pénzt elosztjuk egymás között. Pedig nem így van: minden kiadásun­mot is készítünk, amely a betlehemes játék borsodi hagyományaira épül. Ja­nuárra tervezzük az első sci-fi-darabunk bemutató­ját amelyben mindenféle ■kát ebbői a bevételből fe­dezzük, csak a Hófehérke és a hét törpe szír, re vitele 200 ezer forintot emésztett fel... — Ebből az évadból már nem sok van hátra, s gon­dolom a nyár a pihenésé. — Június 15-ig tart az évad: addig még játsszuk a Mackó Mukik kalandjait, a Foltos és Fülenagyot, a Csalavári Csalavért. A kí­váncsi elefántkölyköt. Utá­na egy hónap pihenő követ­kezik. majd a tapolcai strandon fogunk játszani (mint tavaly), a fürdő foga­dóépülete mellett. Egészen Konrad Kujau. festőmű­vész, aki a „Hitler-naplók” szerzőjeként vált ismertté, Stuttgartban megnyitotta a- „Hamisítványok Galériáját”. Az ötvenéves festő 200 es 1500 márka közötti árakon kínálja eladásra saját ké­szítésű hamisítványait. El­mondotta, hogy 52 híres fes­tő stílusát sajátította el, vá­lasztéka Dürertől Daliig és csoaa történik: a fekete bár­sony háttér előtt látszólag lebegnek a szereplők. Min­den hónapra tervezünk egy nagy darabot: májusban a János vitézt mutatjuk be. amelyet dr. Szilágyi Dezső, a budapesti Állami Báb­színház igazgatója alkalma­zott színpadra.- Ügy tudom, szerepel a tervek között újabb közön­ségréteg meghódítása is ... — Köztudott, hogy a fel ső tagozatos általános iskolá­soknak alig készül kimon­dottan nekik szánt produk­ció (leszámítva az egyed­uralkodó diszkót). TavasZ­Remhrandttól Zilléig terjed. Kujau kiemelte, hogy nem másol, hanem saját témáit a mindenkori művész stílu­sában fogja fel, és abba ül­teti át, Kujaut, aki 1083-ban el­adta a hamburgi Sternnek Hitler Adolf hamisított nap­lóit, ezért 1985 júliusában négy és fél évi börtönre ítélték. Azt hiszem, kissé sértette a forgalmazok Ízléséi, hogy kuk­kolásnak nevezzék a figyelést, amiről pedig itt cu egész filmben szó van. Alberto papa — különben újságíró, és szó ami szó. ki­csit mohó ami a nőket iiíeti ad is lehetőséget a kukku- lásra, hiszen hol őt csalja ágyba egy-egy nő, hol pe­dig egyenesen a felesége, vagy volt barátnője kerít neki egyet. Ben Cross aki ezt a férfipotenciált igencsak 1 igénybe vevő szerepet játssza, j szemmel láthatóan eleget is tesz a kihívásoknak, nem is ! sejtve, hogy az egészet el- | hanyagolt felesége szervezi, í aki nem egyszer élvezetet talált férje idegen pályán mutatott bravúrjaiban. Ezt a — regényből írott forgató- könyvről lévén szó — nő­folyamot odáig lehet fokoz­ni, hogy a mindig és min­denkivel hajlandó papa egy­szer csak saját lányát talál­ja feltálalva az egyik szépen előkészített, bujára vetett ágyban, ami teljesen kibo­rítja. Űgyannyira, hogy most már a feleségével is hajlandó lenne hosszabb ki­küldetésre utazni. Csakhogy saját lányáról kiderül, hogy nem f.z övé, így pedig az elutazás előtti utolsó pilla­natban ismét csak adott a kísértés. Ezt azonban már Livia mama — mellesleg jól menő butik tulajdonosa és Stefánia Sandrelli játssza — nem tudja egy autóbal­esetet elhárító nyugalommal elviselni, karambolozik. A kiküldetésből hazatérő fér­jet viszont már egészsége­sen várja a reptérén és egymásra mosolyognak. Az egész vándorlás ágyról ágy­ra tehát teljesen hiábavaló volt a film drámaiságát il­letően, és csak erotikus mi­voltát domborította ki úgy- ahogy. Alberto Moravia regényét, amelyből a film készült, semmiképpen nem sikerült beazonosítanunk, de le mer­jük fogadni, hogy ő nem úgy és nem olyan közönsé­ges ötlettelenséggel rakta egymás mellé a szavakat, mint Giovanni Soldati ren­dező ebben a filmjében a képeket.. Különben Alberto papa mint újságíró jól ke­res, nem is tudja például, hogy a felesége a háta mö­gött luxus Jaguárt vásárolt. Gy. G. + Moravia regényéből készült a Figyelem című olasz film- dráma. Az erotikus jelenetekben Stefánia Sandrelli partne­reként Ben Cross. * Hamisítvány oh galériája könyvtárban jelentős szerepet töltenek be a műszaki és természettudo­mányi kutatásokban és fej­lesztésekben. Éppen ezért fo­kozott jelentőségű a felgyor­sult információs áramlatban a korszerű módszerek, köz­tük a számitógépes adatszol­gáltatás bevezetése, az eddi­gi tapasztalatok alapján a továbbfejlődés módjának ki­jelölése. A 12 előadásban összegez­ték az eddig szerzett tapasz­talatokat és kijelölték az el­végzendő feladatokat, a fej­lesztési lehetőségeket. Ezek többék között a könyvtárak közötti számítógépes szolgá­latot jelentik. Eurosport. — 1.30: Landscape Channel. Supcr Channel: 14:30: Brit ötvenes slágerlista. — 15.30: Tracking. Könnyűzenei koncer­tek, filmajánlatok, Interjúk. — 16.30: Forró drót. — 18.30: Ni- no Firetto zenés műsora. — 19.30: Richard Diamond. — Bűnügyi -orozat. — 20.00: Mom- basa felett — Amerikai film, — 21.45: Vllághlradó. — 22.00: Várj, míg anyád nazajön! — Amerikai film. — 7.00: Hírek, időjárás-jelentés, majd egyve­leg. Kiállítások: Szinyei Merse Pál Művészeti Alkotóközösség (9-16) : Állandó kiállítás. — Mini Galéria ilü—18): Racko Árpád (Kassa) szobrai. — Fo­tógaléria (10—19): Macskássy Izolda grafikái. — Kós-ház (14 —17) : Építészettörténeti kiállí­tás. — Hermán Ottó Múzeum Képtára (10—18) : Két évszázad magyar festészete. — Hermán Ottó Emlékház (ló—18) : Her­mán Oró élete és munkássága. — A Bükk élővilága. — Magyar Orthodox Egyházi Múzeum (10 —18) i A Magyar Orthodox Egy­ház művészeti és kulturális öröksége. — Diósgyőri vár (9— 18) : A diósgyőri vár történe­te. — Déryné-ház (9—18) : A miskolci fotográfia története. — A miskolci színészet -története. Miskolci Nemzeti Színház (7): Tánc- és mozgásszínházi bemu­tató (Bérletszünet). RÓNAI VIDEOMOZI Az öt ninjaelem Szi. hongkongi akciófilm Főszereplő: Cheng Tlen-Chl Kezdés: csak 16 órakori A klubhelyiségben! Filmszínházak« Béke (fj, fi, f7 és £9): Michael Jaekson (Moonwalkerh (szí. amerikai, kiemelt 3. helyár!) — Béke ka­mara (2 és 4): Eldorádó. (szi. magyar. 14 év!) — (6): A ve­lencei nő. (szí. olasz. 16 év, ki­emelt 2. hrlyár!) — Kossuth (3. 5, 7 és 9) : Michael Jaekson. (Moonwa'fer). (szi. amerikai, kiemelt 3. helyári) — Hevesy (fi): Isten akaratából, (szí. ma­gyar). — (f5): Recsk I—II. (ma- gyár dokumentumfilm). — (fj): Becéző szavak, (mb. szi. ameri­kai, 14 év, felemelt helyér 1) — (9): Tanmesék a szexről, (szi. magyar. 16 év. kiemelt 1. hely­ár!) — Táncsics (Í5 és 17): A vörös zsaru. (mb. szi. amerikai, 14 év, kiemelt 2. helyár!) — Táncsics kamara (f5): Túsztör­ténet. (szí. magyar. 14 év, fel­emelt helyár!) — (f7): Rendőr- sztori. (szi. hongkongi. 14 év, kiemelt 2. helyár!) — Fáklya (5 és 7): Az utolsó asszony, (szí. olasz. 16 év, kiemelt 2. helyér!) — Tapolca, Ady (f5 és 17) : Raln Mán (Esőember). (mb. szí. amerikai. 14 év. fel­emelt helyár!) — Nehézipari Műszaki Egyetem (5 és 7): Az embervadász, (mb. szí. ameri­kai, 16 év. kiemelt 1. helyár!). A miskolci mozik videoműsora: Béke (8): Amerikai rémre­gény. (szi. amerikai. 16 év, ki­emelt. videohelyár!) — Táncsics (f3, f4, f5 és f6) : Szex ABC. (szí. magyar. 16 év. egységes helyár: 25 Ft!) — (f7): Bruce Lee és én. (szi. hongkongi, ki­emelt videohelyár!) — Fáklya kamara (f3): Lila akác. (szi. magyar). — (f5 és f7): Halálos játszma 7. (szi. hongkongi, ki­emelt videohelyár!). PÉNTEK Kossuth rádiő: 8.00: Hírek. — 8.20: Klasszikus világ, klasszi­kus demokrácia, — 8.50: Nóták. — 9.25: Az MRT gyermekkóru­sa énekel. — 9.40: Cseng-bong a nóta. — 10.00: Hírek. — 10.05: A nap tüzét. — vers. — 10.10: A zene Is összeköt. — 11.10: Ma­gyar írás. A Rádió világirodal­mi hetilapja. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Slágermúzeum. — 8.50: Külpolitikai figyelő. — 9.00: Hírek. — 9.05: Napközben. Ze­nés délelőtt. Miskolci rádió: 5.55: Műsoris­mertetés. hirek. időjárás, útín- form. — 6.00: Krónika. — 6.15: Közelkép mikrofonnal. — 6.20: Észak-magyarországi Krónika. — 6.38. Hirek, lapszemle. — 6.55: ntínform fországos és re­gionális). — 7.00: Krónika. — 7,20: Észak-magyarországi Kró­nika. — Körzeti időjárás. — 7.35: Szóvá tették — megkér­deztük. — 7.45- Tájait, arcok, sztnek és vélemények. — 7.55: Napi összefoglaló és a másnapi műsor ismertetése. Televízió, 1. műsor: 9.00: Kép­újság. — 9.05: Tévétórna. — 9.10: Két pisztolylövés. — Té- ■ éjátík-sorozat. — 10.10: A bá­bu. Lengyel filmsorozat. — 11.10: Képújság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom