Déli Hírlap, 1989. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

1989-06-01 / 125. szám

Munkahelyeket is teremtenek A vaskohászati tröszt tájékozhatta az SZMl-t La.ios véleménye szerint csak egy részét képesek önállóan megoldani, számítanak az egyének vállalkozási készsé­gére is. 1989—91-ig a 8—10 ezer ember munkahelyét vá­lasztják le a kohászati válla­latok fő tevékenységéről. Ez egyben akt is ielenti, hogy kisebb részvénytársaságok, kft-k alakulhatnak. Az első szakaszban körülbelül 5 ezer embert érint az. hógv az üzemeltető karbantartók visszakerülnek a gyáregvsé- gekhez, míg a nagyjavítást végzők a trösztön belül al­kothatnak kíjlön társaságot. A későbbiekben esetleg kül­ső cégeknek is vállalnának munkát. A számítások alap­ján 1500—2000 dolgozónak lehet új munkahelvet terem­teni. és támogatják a kisebb 50—1Ö0 tagú vállalkozások megalakítását is. Egy pénz­intézet jönne létre, amely segítené az vállalaton be­lüli gazdálkodási formákat. Tóth Lajos véleménye sze­rint egy úgynevezett segélye­zési egyesületre lenne szük­ség, amely szociális hálóként is működne. Az elhangzottakat hossza­san vitatták az SZMT tagjai, s részletesen szóltak az ózdi gondokról is. Folytatódik az Országgyűlés Ma döntenek a ImlöszmÉezeH Tervpályázat tempíomépítésre Ma kezdi meg munkáját az a neves szakértőkből álló zsűri, amely az Avason építendő templom terveit bírálja el. Városunkban a felszabadulás óta nem írtak ki nyílt pályázatot temp­lomépítésre, a beérkezett mintegy tíz pályamunkát a mai borítékbontás után ki­állítják, és a nagyközönség­nek is bemutatják a Kós- házban. Elmondhatják tehát véleményüket a miskolciak is. egy hét múlva pedig is­mét összeül és dönt a bí­rálóbizottság. (A pályázók­kal szemben támasztott kö­vetelményekről írunk a 3. oldalon.) Később Dtezik Zsivkov Elhalasztották Todor Zstn- kov bolgár vezető moszkvai útját. Ma kellett mim meg­érkeznie, de a két kormány és a két párt megállapodott abban, hogy a hónap máso­dik felében tesz munkaláp tagatást a Szovjetunióba». XXI. ÉVFOLYAM, T25. SZÁM ÁRA: 3,50 1989. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK FORINT 4z MSZMP KB közleménye I\a»y Imre és tarsai temetéséről Az MSZMP szükségesnek í tartja, hogy mielőbb lezá- j ruljon Nagy Imre és társai | perének felülvizsgálata, és igazságot szolgáltassanak a megvádolt és elítélt politiku­soknak. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak erről szóló, és tegnap nyilvánosságra hozott köz­leménye úgy ítéli meg Nagy Imre személyét, mint a'ki 1956 októberében rendkívüli körülmények között küzdött az ország megmentéséért, de ehhez sem pártja, sem koa­líciós partnerei nem nyúj­tottak megfelelő támogatást. A politikus személyes tra­gédiájához az vezetett — fo­galmaz a közlemény — hogy 1956 novemberének első nap­jaiban nem vállalta a kény­szerű kompromisszumokat, s nem vállalta a régi politikai intézményrendszer részleges megjavításával elérhető re­formokat sem. A dokumen­tum hangsúlvozza: az 1956- os események valamennyi halottia a nemzet vesztesé­ge. Az MSiyivrp Központi Bizottsága felhívta a oárt taeiait, a magvar államool- gárokat. hogy felelős maga­tartással legyenek méltóak a temetés kegyeleti aktusához; Imre szülővárosa, I i Kaposvár megkülönböztetett j tiszteletét akarja kinyiivárií- I tani a mártír miniszterel­nök iránt. Június 15-én, több politikai szervezet kez­deményezésére és részvéte­lével emléktáblát avatnak szülőháza falán. A városi pártbizottság aktívan közre­működik. hogy az emléktáb­la is a nemzeti megbékélést szolgálja. A Magyar Távirati Irodá­nak nyilatkozott Nagy Imre leánya, Nagy Erzsébet, aki tegnap átvette édesapja sze­mélyes hagyatékát. Elmond­ta, hogy hiányosak és sérül­tek az emlékiratok, amelye­ket a Belügyminisztérium őrzött. Hiányzik . például édesapjának az őhozzá írt születésnapi levele, s hi­ányzik az a jegyzet is, ame­lyek egybehangzó állítások szerint az utolsó pillanato­kig írt a siraiomházbar. Nagv Imre. Az úgynevezett snago i emlékiratokból 40— 50 oldalt távolítottak el. Az iratokat egyébként Nagy Er­zsébet az átadás helyszínén, a Legfelsőbb Ügyészségen haevta. mivel úgy g «idolja, a doku ment unok oiftc-klása óriási fele’öyiég.. figyelőre a Lesfőbb Of/íszcág -páncél • szekrényében tesznek, amíg egv tori-inész-- c árt . egbi zatást kap a £tid'*iguzásra. Viszonylag korán, n óra­kor befejeződött tegnap az ülésszak, de ekkor még foly­tatta munkáját a jogi, igaz­gatási, valamint a mezőgaz­dasági szakbizottság, hogy véleményezzék a képviselők módosító javaslatait. A tervezetet indokló dr. Háttér Csaba mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter azokkal értett egyet, akik a szövetkezeti vagyonnak csu­pán a felét tartják feloszt­hatónak. Bár még ezt is sokan kétségbe vonták. De a miniszter azt állította, hogy a tékozló felosztásnak alap­vető gátja az érdek és a piac megjelenése. A terve­zetnek azt a részét, amely­nek értelmében az eddigi kezelők tulajdonába kerülne a föld, már maga a minisz­ter is visszavonta. Ezzel szemben javasolta az Or­szággyűlésnek. hogy az ál­lami és szövetkezeti tulaj­donban levő földek, ingat­lanok elidegenítése akár magánszemélyek részére is lehetővé váljon. A minisz­ter beszédét követő vita hosszú és szenvedélyes volt. A vagyonjegyet csaknem mindenki üdvözölte. A Parlament mai munka­napján várhatóan benyújtja az idei költségvetés módosí- tá.-áról szóló javaslatát a pénzügyminiszter, s a kép­viselők: tájékoztatóit TredTgat- nak meg a kormány gazda­sági csomagtervéről, topáb­bá a bős—nagymarosi víz­lépcsővel kapcsolatos beru­házásról. (Mankatársunik j parlamenti tudósítása a X j oldalon.) # A képünkön látható Hófehérke, és a daliás királyfi esetét mindenki ismeri, ám azt már kevesen tudják egészen pontosan, hogy is elevenednek meg a bábok. Annyit mindenesetre sejte­ni íehet, hogy a szálak a paraván mögé vezetnek... Ennek jár­tunk utána, s megtudtuk, hogyan működik a Csodamalom Báb­színház. Cikk a 2. oldalon. tftejér Emő (elvetotej szakaszban megvalósuló át­alakítás a megye szerkezet- váltásának legfontosabb ele­me. Első lépésben a gazda­ságosság megteremtésén dol­goznak. majd a második szakaszban meg kell jelen­nie az új terméknek is. Ma már az évekkel ezelőtt ho-^ zott tervgazdasági bizottsá­gi döntés egyes kérdéseit túlhaladta az élet — hang­súlyozta Tóth Lajos .—, így az akkori állásfoglalástól el­térően véleményük szerint nem csupán egyetlen metal­lurgiai bázisra kell épülnie megyénk vaskohászatának. A hazai igények szerint mint­egy 1,5—1,6 millió tonna acélra van szükség, s ezt a mennyiséget az LKM és az Ózdi Kohászati Üzemek együttesen képes előállítani. Radikális és következetes változásra számíthatunk az elkövetkezendő években, s ez elsősorban a gazdaságta­lan termelés teljes megszün­tetését jelenti. Ha mindezt sikerül megvalósítani, akkor a számítások alapján mint­egy 450 millió forintos mér­leg szerinti nyereséget hoz­hat. A termelés szerkezetének megváltoztatása jelentős fog­lalkoztatási gondok elé állít­ja a tröszt vezetőit. Tóth Folytatja munkáját az Or­szággyűlés. A mezőgazdasá­gi termelőszövetkezetekről és a termőföldekről szóló tör­vény módosításáról dönt a Parlament ma délelőtt. A képviselők az erdő- és vad- gazdálkodásról szóló tör­vénymódosítás-tervezetet al­kalmatlannak találták a részletes vitára. A Szakszervezetek Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Ta­nácsa tegnapi ülésén tájékoz­tatót hal'gat ott meg a Bor­sodi Vaskohászati Tröszthöz tartozó vállalatok szerkezet­átalakítási intékedéseiről, és annak a munkavállalókat érintő hatásáról. Tóth Lajos, a Borsodi Vas­kohászati Tröszt elnök-ve­zérigazgatója részletesen szólt a szerkezetátalakításnak az eddigiekben már meg­kezdett folyamatairól, s főbb vonalakban vázolta az elkö­vetkezendő évek intézkedé­seit. Elmondta, hogy a két • Nemcsak az elmúlt hetek bőséges esőzéseinek köszönhető, hogy van elegendő ivóvize a városnak, hanem annak a több évi munkának is, amelynek során víztárolókat építettek, új viz- nyerőhelyeket alakítottak ki. Az idei évi ivóvíz kilátásokról szól cikkünk a 3. oldalon. KILÁTÓ Mai számunk Irodalmi melléklete Mai számunk mellékleteként az Irodalompár­toló Egyesület tiszteletpéldányt nyújt át olvasó­inknak: az Új Kilátó című irodalmi újságot Az egyesület saját költségén teszi lehetővé, hogy to­punkat kettős terjedelme ellenére változatlan áron hozzuk forgalomba. Ezzel á gesztussal a húszéves Déli Hírlap olvasótáborát köszönti oz ünnepi könyvhét alkalmából. Az Új Kilátó a to­vábbiakban negyedévenként, önálló lapként je­lenik meg. A nemzeti megbékélés jelképe legyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom