Déli Hírlap, 1989. május (21. évfolyam, 99-124. szám)

1989-05-10 / 106. szám

„Darabokra vágtam... Sf Csontváry és az állatövek Csontváry, a Napút festője címmel egy hónapon át volt látható az a kiállítás a Ne­hézipari Műszaki Egyetemen, amelyet Pap Gábor művészet- történész szerkesztett. — Több mint egy évtized munkájának eredményét nézhették meg a látogatók, azonban a hely szűkössége miatt a kutatási eredmé­nyeknek csak egy-egy rész­letét tudtuk bemutatni. A tárlat anyagát először a kis­kunhalasi Csontváry Stúdió közönsége láthatta, három egymást követő , bemutató keretében. 1983-ban Csont­váry és a Napút, 1984-ben Csontváry téridőszemlélete. majd 1985-ben Csontváry és mitikus történelemszemléle­te címen. Most — némi át­dolgozás és kiegészítés után — együtt mutattuk jDe a há­rom kiállítás anyagát, há­rom önálló egység formájá­ban, megőrizve az anyag eredeti beosztását-. Ami az egész kiállítás megértéséhez támpontot ad, ez a Napút. Csillagászati értelemben a Napút a jói ismert csillagképek láncola­tából áll. Azt is tudni kell, hogy a keleti népeknél az állatöv egyes szakaszai más­más elnevezést kapnak, pél­dául a Kosnak a kutya, az Ikreknek a patkány, a Víz­öntőnek a majom a megfe­lelője. Csontváry festmé­nyein ezek a jegyek rend­szeresen 'megjelennek, visz- sza-visszatérnek, és sajátos jelleget öltenek. A kiállítás megszerkesztésénél ezt igye­keztem hangsúlyozni, néha úgy is. hogy a reprodukció­kat darabokra vágtam, és a saját értelmezésem szerint ragasztottam össze. Így szemléletesebbek, könnyeb­ben érthetők. — Sokrétű az ön érdeklő­dési köre. Jelenlep milyen területeken végez kutatáso­kat? — Már több évtizede foly­tatok kutatásokat. A magyar népművészet pillérei című témakörben, ezen belül fog­lalkoztam a nagyszentmik- lósi kinccsel, a dunántúli pászlorművészettel. a festett kazettás mennyezetekkel, és nem utolsósorban a magyar 'koronával. Jelenleg ez utób­bi foglalkoztat leginkább, s ezen belül is a Szent Koro­na zománcképei. Ezért is tipis növendékek versenye Első ízben rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zeneiskolák hegedűs növendékeinek versenyét, amelyen nyolc iskola tanu­lói vettek részt. A miskolci­ak eredményei: Az 1. osztályosok versenyében két első helyezett lett: Szabó Márk (az (Egressy Béni zene­iskola tanulója, tanára: dr. Dé­gi Lászlónc) és Soltész Janka (az Erkel Ferenc Zeneiskola növendéke, tanára. Czakó Ist­ván.) A 2. osztályosok verse­nyét Zabolotniue Carla, a Fa­zekas Utcai Általános Iskola tanulója nyerte n«g (tanára: Tóthné Majztk Rozália). A 3. osztályosok eredményei Varga Viktória II. Gulyás Ildikó III. helyezett lett. mindketten az Egressy Béni zeneiskola növen­dékei (tanáruk: Hrabovszki Sándorné). A a. osztályosók versenyében II. lett Madák Ka­talin (Fazekas Utcai Általános Iskola, tanára: Tóthné MajziK Rozália), III. dijat kapóit Len­gyel Barbara (Egressy Béni Zeneiskola, tanára: Jenéi Vik­tória) és Tóth Csaba (Erkel le - , renc Zeneiskola, tanára; Novak j Gyuláné). Dicséretben része- | sült Baróczi László (Fazekas Utcai Általános Iskola, tanára: Tóthné Majzik Rozália). Az y osztályosok versenyét Gáspár nyerte meg (Fazekas Ut­cai Általános Iskola, tarára: Tóthné Majzik Rozália), u. he­lyezést ért el Rumhányi Róbert (Egressy Béni Zeneiskola, taná­ra: dr. Dégi Lászlóné). III. dí­jat kaptak Árvái Gabriella és Molnár Noémi, az Egressy Béni Zeneiskola növendékei (tanára­ik : Hrabovszki Sándorné és dr. Nádassy Lászlóné). Dicséretben részesült Baiogb Rachel, az Eg­ressy Béni Zeneiskola tanulója (tanára: dr. Nádassy Lászlóné). Az utolsó évesek versenyében II. díjat kapott Boros Krisztina, az Egressy Béni Zeneiskola nö­vendéke (tanára: dr. Dégi Lászlóné). III. helyezettek: Ju­hász Anita és Nagymengyi Dó­ra, a Fazekas Utcai Általános Iskola tanulói (tanáraik: Tóthné Majzik Rozália és Siklósi Éva). Dicséretben részesült Kovács Mónika, az Egressy Béni Zene­iskola növendéke (tanára: dr. Nádassy Lászlóné) és Nagy András, a Fazekas Utcai Álta­lános Iskola tanulója (tanára: Tóthné Majzik Rozália). Ezúttal is jutalmazták a kiemel­kedő tanári felkészítő munkát. Díjazottak: Tóthné Majzik Ro­zália, ór. Dégi Lászlóné ás Hra­bovszki Sándorné. A legjobb zongorakísérők közül jutalmai» kaptak: N. Welther Hona, Rö- ezey Balázs, Rógl Béia. a bí- ráló'otz.ottságok nem egyszerűen gesztust gyakoroltak a felkészí­tő és a zongorakísérő tanárok­nak. Hiszen a jó eredmények csak jelentős többletmunkával, ' sok-sok pihenőnap feláldozásá­val érhetők s*. Tábor, gyerekeknek Nyelvtanfolyamokat hirdet a TIT A TIT Miskolc Városi Szerve­zete intenzív nyelvtanfolyamo­kat, a megyei szervezet pedig bentlakásos nyelvi tábort hir­det a nyárra. Kezdő, középhaladó és ha­ladó szinten kezdődnek — angol, német és orosz nyelv­ből — a városi TIT tanfo­lyamai, 120—120 órában. A négyhetes tanfolyamok díja 4700 forint, a foglalkozások június 19. és július 15., illet­ve július 17. és augusztus 12. között lesznek, naponta reg­gel 8-tól délután fél 3-ig.v Állami nyelvvizsgára elő­készítő intenzív tanfolya­mokra is lehet már jelent­kezni a városi TIT-nél. Az időpontok megegyeznek a fentiekkel, a díj azonban 5500 forint. Az érdeklődőket — felnőtteket, középiskolá- •okat és felsős általános is­kolásokat — a Prieszol Jó- . zsef utca 11. szám alatt vár­ják. Felvilágosítást a követ­kező telefonszámokon kap­nak az érdeklődők: 89-876/ 24, 89-058/24, 88-465. A megyei TIT bentlakásos gyermek nyelvi táborát jú­nius 19. és június 30. kö­zött rendezi meg szép erdei környezetben, a felsőtárkányi KISZ-iskolában. Angol, fran­cia, finn, német, orosz nyelv­ből mélyíthetik el tudásukat a legalább harmadik osztá­lyos általános iskolások., A részvételi díj 4700—4900 kö­zött lesz, a befizetés határ­ideje június 15. (Jelentkezni azonban csak május 15-ig lehet.) Felvilágosítást ugyan­csak a Prieszol József utca 9—11. alatt kapnak az érdek­lődők, illetve a 89-058-as és a 88-497-es telefonon. lettem a Kecskeméti Nem­zetközi Zománcművészeti Alkotóműhely munkatársa. Náluk mint művészettörté­nész-szaktanácsadó tevé­kenykedem. de eközben sze­retném a zománcművességet is elsajátítani. További vizs­gálódásaimhoz nagy szüksé­gem volna erre. — Nem eléggé ismertek az ön kutatási eredményei. Miért nem tárja a nagyobb nyilvánosság elé a vizsgáló­dásai során szerzett tapasz­talatait? — A korábbi években a hivatalos művészettörténet álláspontja nem mindig egyezett meg az enyémmel. Ez is okozta, hogy keve­sebbet szerepeltem a nyil­vánosság előtt. Azonban ku­tatásaimat nem hagytam abba, és az eredményekről is mindig tájékoztattam az érdeklődőket. Nemrég fejez­tem be több évig tartó or­szágos körutamat. amelyen többek között Csontváryról, a koronáról, afrikai szikla­rajzokról tartottam előadá­sokat. Akiket érdekeltek, az említett témakörökben vég­zett megfigyeléseim, azok rendszeres látogatói voltak az előadásoknak. Ezenkívül több ízben is jelenték meg publikációim a Művészet­ben és több más folyóirat­ban, és a miskolci Nehéz­ipari Műszaki Egyetem mű­vészeti kiadványában. (szaniszló) jfe Márton Jánosné népi iparművész munkáiból látható kiállítás a Rónai Sándor Mű­velődési Központban. A színházi előcsarnokban megrendezett tárlat a jövő hét közepéig tekinthető meg. (Fejér Ernő felvétele) Kisgazdák klubnapja A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt ma délután 5 órakor a KI- OSZ (KNF) székházában klubnapot tart: A téma: a választások. SZERDA * Kossuth rádió; 12.00: Dléli Kró­nika. — 12.30: Ki nyer ma? Já­ték és muzsika tíz percben. —- 12.45: Törvénykönyv. — 13.00: Klasszikusok délidőben. Kama­razene. — 14.00: Hírek. — 14.10: A magyar nyelv századai. — 14.25: Operaslágerek. — 15.00: f Zengjen a muzsika! — 15.30: A véges végtelen. — 16.00: Tizen­hat óra. Hírmagazin. — 16.20. Kenguru. Sportműsor gyerekek­nek. — 17.00: Két malomkő kö­zött. —. 17.30: Ipargazdák. — 17.35: Táncházi muzsika. —■ 18.01: Móricz Világ: Anyám regénye — könyvszemle. — 18.14: Hol volt. hol nem volt... — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Mese ez gyermek . .. Macskamese. — 20.15: Anna Moffo operaáriákat énekel. — 20.35: Hírek, érvek, vélemények. — 21.05: „Éjjel az erdőn, félelmemben...” — 21.50: Gong. — 22^00: Hírvilág. Hírek — tudósítások — kommentárok — sport. — 22.30: Vallások világ­híradója. — 23.00: Zenekari mu­zsika. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió; 12.OO: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: Táncok, fúvósegyüttesre. •— 12.25: Útikalauz üdülőknek. — 12.30: Pqstabontás. — 13.00: Hí­rek. — 13.05: A tegnap slágerei­ből. -- 13.45: Időjárás- és vízál­lásjelentés. — 14.00: Hozott anyagból. — 15.00: Hírek. — 15.05: Pop-iabor. — 16.00: Tar­tóshullám. Könnyűzenei maga­zin. — 17.00: Hírek. — 17.05: Kö- lyökrádio. — 17.30: ötödik se­besség. Ifjúság — politika — kultúra. -- 18.30: Garázs. — 1Ö.0C: Hírek. — 19.05: Nótaest. -­A májusi Napjaink Polgár Péter „Hol a könyv, mely célhoz vezet?" cimet ad­ta írásának, mely a Napjaink májusi számában olvasható. A címben feltett kérdéssel el­lentétben Polgár Péter nem a könyvet, hanem azt az ol­vasó embert keresi, méghozzá tervszerű alapossággal, nagy felkészültséggel. A IT. Rákóczi Ferenc Me­gyei Könyvtár statisztikájá­ból közölt adatai elszomo­rítók, jól jelzik a nagy hű­hóval beharangozott, árr. an­nál eredménytelenebb olva­sási kampányok csődjét: az olvasók között a munkások száma alig 13 százalék, szá­muk csökkent az elmúlt két év alatt is. Még elkeserí­tőbb a szakmunkástanulók aránya: ez nem éri el a fél százalékot serri ... Akik olvasnak, azok sem „jól olvasnak” a műmegér­tési, recepciós képesség egy tízéves, tudományos igényű felmérés szerint az 50 szá­zalékos szintet sem éri el, s ez is tovább romlott nap­jainkra. Polgár Péter, a funkcionális analfabéta mun­kások, a nemolvasó közép- iskolások általános iskolai éveit hibáztatja mindezért: valóban képtelenség megér­teni, miért ne lehetne 8 év alatt megtanítani olvasni a gyerekeket! Az alapvető olvasási kész­ség hiánya, az olvasást, mint élményt soha meg nem ta­pasztalható iskolaévek egye­nes következménye a jelen helyzet, melynek jellemzé­sere Polgár Péter — név nélkül persze — „létező ol­vasókat” is bemutat. A 42 éves, főiskolát végzett hiva­tali osztályvezetőt, aki éven­te 2 (kettő) könyvet vásá­rol és olvas el, aztán a 46 éves üzemmérnök, aki köny­vet nem vásárol, könyvtár­ban évek óta egyszer volt, amikor a gépkocsik behoza­talát szabályozó rendeletet tanulmányozta ... Az intellektuális, morális önépítés legjobb — és te­gyük hozzá: legolcsóbb — módszere ma is az olvasás lenne: ■ figyelembe véve a mind riasztóbb . pénzhiányt, talán az egyetlen esély Európához való felzárkózá­sunkra. A Napjaink májusi szá­mában egy levél 4s olvas­ható, mely — bár a Nap­jaink főszerkesztője írta — igazából a Kapu c. folyóirat­ban kellene, hogy olvasható legyen. A levél válasz eav. a Kapu januári számában megjelent írásra. mely a Napjainkat kritizálta. A Kapu azonban nem közölte a válaszlevelet,' sőt válaszra sem méltatta ... Kájé műsor 19.55: Albumajánlat. — 20.50: Tükörképek. — 21.00: HireK. — 21.05: Veszélyben. — 21.30: Köz­kívánatra! — 23.00: Hírek. — 23.10: Sporthírek. — 23.15: A dzsessz története. — 23.55: Iggy Pop Blah Biah című nagyleme­zéről. Bartók rádió: 12.32: Bach: C*-dúr szvit. — 13.00: Hírek. — 13.05: Bioritmus. Életmód, egész­ség, környezet. — 13.25: Muzsi­káról versben, prózá.ban. —13.50: Romantikus kórusmuzsika. 14.27; Slágerről slágerre. — 15.05: Zenekari muzsika. — 16.10: Haydn: Az igaz hűség. Három- feivonásos opera. — 18.30: V materinskom jazyku. — 19.00: Hírek. — 19.05: Diákfélóra. — 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Az MRT szim­fonikus zenekarának hangverse­nye. — Kb. 21.15: Madrigálok. — 21.45: Köszörűjük a 70 éves Sá­rai Tibort. — 22.45 : Magyar írás. A Rádió irodalmi hetilap­ja. — 23.30: Hírek. % Televízió, l. műsor; 17.30: Hí­rek. — 17.35: Déli videoújság. — 17.45: Správy. Hírek szlovák nyelven. — 18.00: Üj Reflektor Magazin. Érdekvédelmi riport­. műsor. — 18.50: Esti mese. — 19.00: Színházi este. — 19.30: Híradó. Az Országházból jelent­jük .. . — 20.30: Színházi este. Budapest Orfeum. — Kb. 23.15: Híradó 3. Televízió, 2. műsor; 15.00: Kép­újság. — 15.15—17.15: Televíziós gyermekműsorok és gyermek­filmek VIII. kőszegi szemléje. — 15.15’: Az éneklő kakas. Ma­gyar rajzfilm. — 15.27: ,.Tábo­rozni muszáj I” — Dokumen­tumul rrr. — ,13.45: Tinti kaland­jai. Magyar rajzfilm.1 — 15.51: Kerek világ. Óvodások műsora. — 16.01: Emlékeim. Dokumen- tumíiim. — 16.15: Keressünk egy . jobb hajót! Tévéfilm. — 17.15: Tv2. — Reklám — riportok — időjárás — zene — tévétorna. — .17.45: Mozaik. Telefonos játék. — 18.00: Telesport. — 18.25: Gye­rekeknek. •— 18.50: Tv2. — 19.00: Ballépés. Csehszlovák bűnügyi tévéfilm. — 20.00: Üt a döntő­ig... — 20.10: Sampdoria—Bar­celona labdarúgó KEK-döntő. — Közben: Híradó 2. — 22.00— 22.40: Tv2. Napzárta. Sky channel; 12.30: Gond-fó­rum. Tanácsadás? személyes prob­lémák megoldáshoz. — 13.00: Egy másik világ — amerikai filmsorozat. — 14.00: Landscape Channel-műsorok. — 15.00: Vál­tozó világ. — Filmsorozat. — 16.00: Szeretni — filmsorozat. — 16.30: Családi ügy — vígjátékso­rozat. — 17.00: Visszaszámlálás. — 18.00: Eurosport. — 1.30: Landscape Channel. Super Channel; 14.30: Európai kitekintő. — 15.30: Tbc Global Chart Show. — 16.30: Fortó drót. Élő telefonos kívánságműsor. — 18.30: Üj zenei show. — 19.30: Honey West. — Bűnügyi soro­zat. — 20.00: És megfordul a szél — ausztrál film. — 21.45: Világhíradó. — 22.00: Dempsey és Makepeace — Bűnügyi soro­zat. | Szlovák televízió; 12.10: Az éveket nem lehet megállítani. — 12.50: Orvosi tanácsok. — 15.15: Tudományos magazin. — 15.45: Kerékpáros békeverseny. — 17.30: A fájdalom —\ sorozat. — 18.00: Jegyzetfüzet. — 18.20: Esti me­se. — 18.30: Honvédelmi maga­zin. — 19.30: Híradó. — 20.03: Olasz film. — 22.00: Expedíció Ázsiába. — 22.35: Tévébalett. Kiállítások: Fotógaléria (10— 19) : Csehszlovák fotográfusok munkái. — Vasas Galéria (14— 19): Für Tibor fotói. — Gyer- mckgaléria (10—12 és 14—13) : óvodák és iskolák közlekedés­biztonságáért. — Kós-ház (10— 18) : Építészettörténeti kiállítás. — Hermán Ottó Múzeum Kóp­iára rl0—18) : Két évszázad ma­gyar festészete. — Hermán Ottó Emlékház (10—18) : Hermán Ot­tó élete és munkássága. — A Bükk élővilága. — Magyar Or­thodox Egyházi Múzeum (10— 18) : A Magyar Orthodox Egy­ház művészeti ' és kulturális öröksége. — Diósgyőri vár (9— 18): A diósgyőri vár története. — Déryné-ház (9—18): A mis­kolci fotográfia tötrénete. — A miskolci színészet története. Miskolci Nemzeti Színház (7)7 A bűnös anya avagy a másik Tartuffe. (Radnóti bérlet.) RÓNAI VIDEOMOZI Tengerészakadémia Mb. spanyol vígjáték Fsz.: Mari Bel-Martin. Alfrédo Mayo Kezdés: 16 és 18 órakor, a klubhelyiségben! Filmszínházak: Béke (f9): Az embervadász (mb. szí. ameri­kai. 14 év. kiemelt' 1. helyár!) — (f, f5 és f7) : A vörös zsaru (mb. szí. amerikai. .14 év. ki­emelt 2. helyár!) — Béke ka­mara (2 és 4): Szamurájháború (szí. japán. 14 év. felemelt helyár!) — (6) : Krokodil Dun- dee (szí. ausztrál, kiemelt 1. helyár!) — Kossuth (£3) : Az embervadász (mb. szí. ameri­kai. 14 év, kiemelt 1. helyár!) — (hn5. 7 és 9) : A vörös zsa­ru (mb. szí. amerikai. 14 év, kiemelt 2. helvár!) — Hevcsy (f3 és f9) : Nincs kettő négy nélkül (szí. olasz, kiemelt l. helyár!) — (f5 és f7): Balladák filmje (erdélyi filmszociográfia) (magyar). — Táncsics (f4); Rain mán (Esőember) (mb. szí. amerikai. 14 év. felemelt hely­ár!) — (f6): Volt egyszer egy Amerika I—II. (szí. amerikai, 16 év, dupla felemelt helyár!) — Táncsics kamara (Í5 és f7): Pergőtűz III. (Téli front) (ma­gyar). — Ady Művelődési Ház (5 és 7): Zsoldoskatona (mb. szí. olasz, kiemelt 2. helyár!) — Tapolca, Ady (f5 és f7): Asz- szonyok összeesküvése (szí. olasz—spanyol, 16 év, kiemelt I. helyár!) A miskolci mozik videomüsora; Béke (8) : A halál erődje (szi. japán, kiemelt videohelyár!) — Táncsics (f3. f5 és f7): Mezte­len vakáció (mb. «szí. olasz- spanyol, 18 év, kiemelt video­helyár!) CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Peres, poros iratok. — 8.30: A Beatlesek árnyékában. — 8.58: Az URH-adókon: Egész napos közvetítés az Országgyű­lés üléséről. — 8.58: Operettket­tősök. — 9.30: Hírek, érvek, vélemények. — 10.00: Hírek. — 10.05: Érdemes volt? — 11.00: Palánkay Klára és Joviczky József operafelvételeiből. — II. 22: Tangentor. Kisregény. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Tárugatómuzsika. — 8.20: A Szabó család. — 8.50: Külpo­litikai figyelő. — 9.00: Hírek. — 9.05: Napközben. Zenés dél­előtt. Bartók rádió: 8.00: Hírek. — 9.08: Kamarazene fúvós hang­szerekkel. — 9.40: James King operaáriákat énekel. — 10.09: Mahler: IV. szimfónia. — 11.05: Pillanatkép. — 11.10: Magyarán szólva. — 11.25: Régi fúvószene, — n.45: Soproni József kórus­műveiből. Miskolci rádió: 5.55: Tarta­lomismertetés. hírek, időjárás, útinform. — 6.00: Krónika. — 6.15: Közelkép mikrofonnal. — 6.20: Észak-magyarországi Kró­nika. — 6.30: Hírek, lapszem­le. — 6.55 Ütinform (országos és regionális). — 7.00: Krónika. — 7.20: Észak-magyarországi Krónika. — Körzeti időjárásje­lentés. — 7.35: Szóvá tették, megkérdeztük. — 7.45: Tálak, arcok, színek és vélemények. — 7.55: Napi összefoglaló és a másnapi műsor ismertetése. Televízió, l. műsor: 8.40: Moz­gató. — 8.50: Képújság. — 8.55: Az Országházból jelentjük . .. Sky Channel: 6.30: Üzleti hí­rek. — 7.00: DJ Kát. show. — 9.30: Panel Pót Pourri. — 11.00: Sullivanék — filmsorozat. — 11.30: Sky-krónika. Magazin­műsor. Super Channel: 7.00: Hírek. — 7.10: Időjárás-jelentés. — 7.15: Üzleti hírek. — 7.45: Hírek. 8.00: Egyveleg. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom