Déli Hírlap, 1989. május (21. évfolyam, 99-124. szám)

1989-05-02 / 99. szám

színházban Bemutató a Piszkos kezek műsor KEDD Noha a történetíráshoz ha- aobiöan a színháztörténet (pontosabban a színházi elő­adások története) sem foglal­kozik meg nem történt ese­ményekkel. mégis — miközoen Jean-Paul Sartre Piszkos ke­zek című darabját nézi — sű­rűn megfordul a néző fejében, mi lett volna, ha ... Mondjuk: mi lett volna, ha ezt a dara­bot röviddel franciaországi bemutatója (1948) után tűzi műsorára egy magyar színház: Vagy éppen egy-két évtized­del később. Nem igy történt, a darabot csak most mutat­ták bt nálunk, sőt, a mosta­ni miskolci előadás egyben ős­bemutató. („Olyannyira”, hogy a darab fordítását is most kellett elkészítenie Szűcs Jánosnak, aki egyben rende­zője a produkciónak.) Az ilyenformán kissé megkésett bemutató következtében sze­gényebb lett a mű egy réteg­gel, de hála Sartre-nak, és az ő gondolatiságát érzéke­nyen kibontó rendezésnek, így is maradt még számos har­monikusan egymásra simuló réteg. Az elvesztett réteg szülő­hazájában nemcsak nálunk vonta volna be a Piszkos kezeket csillogó, szenzációs mázza]: a bátorság a szó­kimondás, a politikai pikan­téria mázával. Távolról sem biztos azonban, hogy iga­zán veszteségről van szó. hi­szen tudjuk, ebben a tér­ségben a művészetekből ki­hallatszó politikai aktuali­tás ..akkorát szól”, hogy dö­rejével gyakran elfedi a halkabb, finomabb, higgad tabb hangokat. Mindez nem jelenti az hogy Sartre műve nem len­ne aktuális: nagyon is az, a negyven éve keletkezett, aztán akuttá vált probléma mára ismét heveny szakasz­ba lépett. A darab főhőse, Hugó politikai indítékú gyil­kosságra készül, pontosab­ban egy feladatra, amelyet olyannyira áhított, s melyet végre megkapott a párttól, melynek tagja lett. kilépve eddigi életéből, ami gazdag volt. nagypolgári, és hazug, líugó az igazság, a tiszta viszonyok, egy nagyszerű elv manifesztációjaként éli meg, pontosabban: akarja megélni a pártot. A párt azonban ehelyett gyakorlati politikáit folytat: a meg nem nevezett ország­ban 1943-at mutat a naptár, közelednek a szovjet csapa­tok. s ők a németek olda­lán harcolnak. A párt. illet­ve annak tisztánlátró veze­tője Hoederer már a kö­zeljövő érdekében dolgozik: kompromisszumot készül kötni a jelenleg még halálos ellenségekkel: a Hexagon párttal és a régenssel. A párt radikális szárnya Hoederer megölésére küldi titkári munka ürügyén Hu­gót a politikushoz. A poli­tikusként és emberként egy­aránt nagyformátumú Hoederer kétségeket kelt — a magában amúgy bizony­talan — Hugóban: az elvek már nem is olyan tiszták, s az igazság sem olyan nyil­vánvaló. Az alcímében „politikai- filozófiai krimi”-nek ígér­kező darab első és legnyil­vánvalóbb rétege maga a krimi: a remekül szerkesz­tett cselekmény mindvégig képes fenntartani a néző ér­deklődését. Nem kevéssé ér­dekes azonban a másik kér­dés: képes-e alávetni magát egy Hugó-féle intellektuel a ■pártfegyelem embertelen, egyéni véleményt — leg­alábbis alsóbb szinteken — aligha tűrő drilljének? S végül mindvégig jól tapint- hatóan végigvonul a darabon a Sartre-tól megszokott filo­zófiai mélységű szál is. Szűcs János rendezésének talán legnagyobb érdeme, hogy „észrevehetetlen”, pe­dig nem könnyű feladat ..belerendezni” az előadás­ba Sartre sokszínűségét, megtalálni az arányokat az említett rétegek között. Ezek a rétegek az írói és a ren­dezői szándék szerint nem válnak el egymástól: a cse­lekmény közvetlen előrevi- telét szolgáló krimi-szál és a filozófiai töltetű, maga- sabbrendű szellegi izgalma­kat kínáló csúcspontok szer­va* egésaet képeznek. Jessica Szerepét Balogh Csilla játssza, Hoederer szerepé­ben Csendes Lászlót láthatjuk. (J^rmay György felvétele) Telitalálat a színészvá­lasztás. A Hoederer szerepét vendégként játszó Csendes László alkatánál és játéká­nál fogva megvalósította a figura lényegét: tekintélyt sugárzó és ellentmondást nem tűrő, türelmetlenségét azonban megbocsáthatóvá teszi a tiszta ráció, ami azonban mélyen emberséges. Zubornyák Zoltán ugyan­csak testreszabott szerepet kapott. Hugó önmagát kere­ső kínlódása gazdag játék­lehetőséget kínál. Segíti eb­ben kiváló beszédtechnikai tudása is: még a tombolva- kétségbeesetten előadott je­lenetek során is érthető, tiszta a szövegmondása, ami ma nem gyakori a hazai szín­padokon. Feleségét. Jessica-t Balogh Csilla játssza, igen jól oldva meg feladatát, ha­sonlóan Fehér Ildikóhoz, aki élővé teszi Olga néhány vonással felvázolt alakját. Hoederer két testőrének, Slick-nek és Georges-nek a szerepében Tóth Tibort és Szegedi Dezsőt láthatjuk, aikik egy-egy pillanatra elő­térbe kerülnek, s méltó part­nerei a főszereplőknek. A jelmeztervező Fekete Mária ruhái a ’40-es éveket jelzik, illetve kortalanok, ahogy a díszlet — Vayer Tamás mun­kája — maga is az: mind­kettő segíti az általánosí­tást. Kiss József Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.30: Ki nyer ma? Já­ték és muzsika tiz percben. — 12.40: Rólunk van szó! — 12.45: Intermikrofon. Zenés szomszé­dolás. — 13.00: Klasszikusok dálidőben. Zenekari muzsika. — 14.00: Hírek. — 14.10: Magya­rán szólva. — 14.25: Orvosi ta­nácsok. — 14.30: Dzsesszmelódi- ák. — 15.02: Zsebrádiószínház. Hol vagy, Amarilla? Kishang- játék. — 15.20: Kóruspódium. — 13.40: Poggyász. ' Tudnivalók utazóknak. — 16.00- Tizenhat óra. Hírmagazin. — 16.10: Ének­lő Ifjúság. — 16.20: Kérhetek valamit? Kívánságműsor. —17.00: Neked sem mindegy! — 17,30: Nóták. — 17.45: A Szabó csa­lád. — 18.15: Hol volt. hol nem volt... — 18.30: Esti Ma­gazin. — 19.15: Nagymező ut­ca. — 20.15: Hamarosan hall­juk őket. — 20.35: Sokszemközt az egészségről. — 21.04; Jascha Heifetz hegedül. — 21.45: Haj­szálgyökerek. — 22.00: Hírvilág. — Hírek — tudósítások .— kom­mentár — sport. — 22.30: A Rádió Dalszínházának bemuta­tója. Végelszámolás. — 23.32: Fúvósmuzsika. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül. oroszul és angolul. — 12.10: Nóták. — 13.00: Hírek. — 13.05: Popzene sztereóban. — 13.45: Időjárás- és- vízállásjelen­tés. — 14.00: Sokféle. — 15.00: Hírek. — 15.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Terebessy Éva énekel. — 15.20: Könyvről, könyvért. — 15.30: Csúcsforga­lom. — 17.30: Helykereső. — 18.30: A középhullámon: Dará­ló. Folytatásos ifjúsági törté­net. — 18.30: az URII-adón6 Gramofonsztárok. — 19.00: Hí­rek. — 19.05: Fiataloknak! — 20.30: Nóták. — 21.00: Hírek. — 21.05: Prága város panoptiku­ma. — 21.42: Popzene az NSZK- ból. — 22.06: Rádiószinház. „Harmat hull a peóniába . . .” — 23.00: Hírek. — 23.10: Sport­hírek. — 23.15: A dzsessz törté­nete. — 23.55: Virágénekek. Bartók rádió: 12.25: Zenetör­téneti értéktár. — 13.00: Hírek. — 13.05: Rádiószinház. A Vad­kan. Dráma. — 13.58: Gianni Raimondi operaáriékat énekel. — 14.20: Zenekari muzsika. — 15.32: Labirintus. Zenei rejt­vények fiataloknak. — 15.47: Magyar müvek cimbalomra. — 16.10: A Magyar Hanglemez- gyártó Vállalat díjnyertes le­mezeiből. Esterházy Pál: Har­mónia Caelestis — kantáták. — 17.00: Diakfélóra. — 17.30: Pogv- gyász. Tudnivalók utazóknak. — 17.50: X. Európa Cantat — Pécs, 1988. — 18.30: Na matem- jeni jeziku. — 19 00: Hírek. — 19.05: In dér Mutterspraehe. — 19.35: Csajkovszkij: Vonósszere­nád. — 20.10: Magyar művészek operafelvételeiből. — 20.56: Fia­talok a seregben, — 21.25: Hol­nap közvetítjük. — 21.45: Bécsi muzsika. — 22.30: Zeneköz-lben a magnósok. — 23.30: Hírek. Televízió. I. műsor: 16.20: Hí­rek. — 16.25: Pannon Krónika. — 16.35: Nachrichten. Hírek német nyelven. — 16.40: Ecra­nul nostru. — 17.15: Szám-adás. Gazdasági negyedóra. — 17.35: A zord folyó. Szovjet tévéfilm­sorozat. — 19.10: Esti mese. — 19.30: Híradó. — 20.05: A kli­nika. NSZK tévéfilmsorozat, 2. Nézze meg, hallgassa meg... Bukott kísérlet? Holnap este, az egyes prog­ramon 8 óra 5 perckor kez­dődik az Erőltetett menet cí­mű irodalmi dokumentum­film első része, mely Radnóti Miklós születésének 80. évfor­dulója alkalmából készült az Újvidéki Televízió és a Magyar televízió koprodukciójában. A kamerás-mikrofonos zarándok­út során szemtanúk emlékez­nek, s vall a táj is, az egyko­ri tábor. Ugyancsak holnap este, az egyes műsoron fél 10 után 5 perccel vidámabb programot is kínál a televízió. A svéd kastély című francia film krimiparódia: a főszerepet a „komoly” filmekből jól is­mert Jean-Louis Trintignant játssza, partnere Monica Vitti. Szinte önmagát: két öre­gedő színészt játszik Giuliet- ta Masina és Marcello Mast- roianni a Ginger és Fred cí­mű Fellini-filmben, melyet pénteken este láthatunk a Tévémoziban, 8 óra-55 perc­től az egyes műsorban. A két nagyszerű színész és Fel­lini nagyszerű humora em­lékezetes (Tévé)mozis él­mény. Egy időben — sajnos — nagy „divat” volt Itáliában politikusokat, magas rangú tisztviselőket eltenni láb alól. Ez mára — szerencsére — elmúlt, megmaradt azon­ban a politikai krimi mint filmes, műfaj. Ebből látha­tunk szombaton este egyet, a Miért ölnek meg egy bí­rót? címmel, melyet a jóne­vű Damiano Damiani, írt és rendezett, 1974-ben. A fil­met az egyés programon ve­títik, este 8 óra 5 perctől. Liska Tibor érdekeltségel­vű szervezeti sémáját sokan ismerik hírből; az már ke­véssé közismert, hogy a gya­korlatban is kipróbálták, méghozzá egy termelőszövet­kezetben. A kísérlet nem si­került, azaz megbukott a modell, illetve mások szerint megbuktatták. Ennek járt utána a rádió: pénteken, a Kossuth adón 12 óra 45 perckor kezdődik A Föld, amelyen élünk című műsor, amiből sok minden kide­rül ... Kájé rész. A kegyes hazugság. — 20.55: Stúdió ’89. A televízió kuiturális hetilapja. — 21.40: Kerekasztal a kiútról. A kül­politikai szerkesztőség műsora, — 22.25: Az animáció mesterei. Angol dokumentumfilm. — 22.55: Híradó 3. Televízió, 2. műsor: 17.00: Kép­újság. — 17.15: Tv2. Benne: reklám — riportok — időjárás — zene — tévétorna. Teledok- tor. — 17.45: Torpedó. Telefo­nos játék. — 18.00: Telesport. — Í8.z5: Gyerekeknek. — 18.49: Tv2. — 19.00: A híd alatt. Kí­nai film. — 20.56: Tv2. — Van öt perce? — 21.00: Híradó 2. — 21.20: Tv2. — 21.30- Folyton­folyvást folytassa! Angol film­sorozat. — 21.56: Tv2. — 22.00: Gondolkodó. A televízió tudo­mányos folyóirata. — 22.45: Tv2. Napzárta. Sky Channel: 12.30: Gond­fórum. Tanácsadás személyes problémák megoldásához. — 13.00: Another World — Ameri­kai teleregény. — 14.00: Land- scape Channel. Képköltemé­nyekkel összekopiponált hang­szeres zene. -f 15.00: Változó világ. Filmsorozat. — 16.00: Sze­retni. Filmsorozat. — 16.30: Családi ügy. Vígjátéksorozat egy megrögzött agglegény csa­ládjáról. — 17.00: Visszaszámlá­lás. Európa első számú rock- show-ja. — 18.00: Eurosport. — 1.30: Árts Channel. — 4.30: Landscape Channel. Képkölte­ményekkel összekomponált hangszeres zene. Super Channel: 15.30: Níno Firetto zenés műsora. — 16.30: Forró drót. Élő telefonos kíván­ságműsor. — 18:30: Üj zenei show. — 19.30: Honey West. Bűnügyi sorozat. — 20.00: Bi­liárd. Monté Carlo D’Azur. — 21.20: Labdarúgó-híradó. — 21.45: Világhfradő. — 22.00: Angol labdarúgóliga. — 23.00: Ameri­kai profi kosárlabda. — 00.00: Egyveleg. Benne: Brit ötvenes slágerlista. Kiállítások: Miskolci Galéria (10—18): Lossonczy Ibolya szob­rai és Lossonczy Tamás fest­ményei. — Mini Galéria <10— 18): Kristófi János festményei. — Fotógaléria (10—19) : Akt — táj. Kuchta Nándor fotói. — Vasas Galéria (14—19): Für Ti­bor fotói. — Szinyei Merse Pál Művészeti Alkotóközösség tá­lé) : Állandó kiállítás. — Gyer­mekgaléria (10—12. és 14—18): Válogatás az 1. sz. gyakorló óvoda gyermekmunkáiból. — Egyetemi Galéria (9—15): Csi­kós Hona festményei. — Cent­rum Color Galéria (14—18): Ál­landó kiállítás. — Hermán Ottó Múzeum Képtára (10—18) : Két évszázad magyar festészete. — Hermán .Ottó Emlékház fi0—18): Hermán | Ottó élete és munkás­sága. — A Bükk élővilága. — Magyar Orthodox Egyházi Mú­zeum (10—18): A Magyar Ortho. dox Egyház művészeti és kul­turális öröksége. — Diósgyőri vár (9—17): A diósgyőri vár története. — Déryné-ház (9—17): A miskolci fotográfia története. — A miskolci színészet törté­nete. Miskolci Nemzeti Színház (7): Vivaldi: Négy évszak. M. Kecs­kés András pantomimmüvész estje. (Bérletszünet.) BONAI VIDEOMOZI Végzetes látomás I—n. rész Mb. amerikai bűnügyi film Fsz.: Kari Maidén. Éva Marié Kezdés: csak 16 órakor. a klubhelyiségben. Filmszínházak: Béke: (f9): Az utolsó asszony (szí. olasz, 16 év, kiemelt 2. helyár!) — (f3, f5 és Í7): Afrika expressz (mb. szí. olasz, kiemelt í. hely ár!) — Béke kamara (2 és 4) : A pokol katonái (mb. szí. amerikai. 16 év. felemelt helyár!) — («): Száguldó íalka (mb. szí. ka­nadai, felemelt hely ár!) — Kos­suth (f3 és hn5) : Afrika ex­pressz (mb. szí. olasz, kiemelt 2. nelyárl) — (7 és 9): Az utol­só asszony (szí. olasz, 16 év, kiemelt 2. helyér!) — Hevesy (íl. f5 és f7): Most és mind­örökké (mb. amerikai. 14 év, felemelt nelyár!) — (f3 és f9): A kíméletlen (szí. francia. 16 év. kiemelt 1 nelyár!) — Tán­csics ff5 és f7): Érints meg, és menj! (mb. szí. amerikai, felemelt nelyár!) — Táncsics kamara (f5): Robinzonáda, avagy az én angol nagyapám (mb. szí. szovjet). — (ti): Há­borús játékok (mb. szí. ameri­kai, kiemelt 1. helyár!) — Fák­lya (5): Túsztörténet (szí. ma­gyar, 14 év, felemelt hely ár!) — (7): ^’’-program (mb. szí. amerikai, felemelt helyár!) — Nehézipari Műszaki Egyetem (5). Szökevényvonat (mb. szí. amerikai, 16 év, kiemelt 2. helyér!) — Tapolca, Ady (f5 és f7) : Háloszobaablak (mb. szí. amerikai, 14 év, kiemelt 1. hely­ár !) Miskolci mozik videoműsorai: Béke (8): Csúfak és gonoszak (mb. szí. ola^z. kiemelt videó- hely ár!) — Táncsics (f5): Vég­zetes látomás I—II. (mb. szí. amerikai, 18 év dupla kiemelt videohelyár!) — <f3): Punky Brewster (mb. szí. amerikai, kiemelt videohelyár!) — Fáklya kamara (f3 és f5): Csavargók (szí. hongkongi, kiemelt video­helyár!) — (f7) : Az angyalok is babot esznek (szí. olasz, kiemelt videohelyár!) SZERDA Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8,20: Eco-mix. Gazdasági maga­zin. — 8.50: A Rádió Dalszín­háza. Suppé: Pajkos diákok. Daljáték. — 10.00: Hírek. — 10.05: Természetvédelem a Dél- Alföldön. — 10.35: Verbunkosok, nóták. — 11.24: Fejezetek Er­dély történetéből. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Idősebbek hullámhosszán. Dallamok, emlékek. — 8.50: Külpolitikai figyelő. — 9.00: Hírek. — 9.05: Napközben. Ze­nés délelőtt. Miskolci rádió: 5.55: Tartalom- ismertetés, hírek, időjárás, út- inform. — 6.00: Krónika. — 6.15: Közelkép mikrofonnal. — 6.20: Észak-magyarországi Kró­nika. — 6.30: Hfrek, lapszemle. — 6.55: Otlnform (országos és regionális). — 7.00: Krónika. — 7.20: Eszak-magj arországi Kró­nika. - Körzeti időjárás-jelen­tés. — 7.35: Szóvá tették, meg­kérdeztük. — 7.45: Tájak, ar­cok. sz.rek és vélemények. — 7.55: Napi összefoglaló és a más. napi műsor ismertetése. Televízió, 1. műsor: 9.00: Kép­újság. — 9.05: Tévétoma. — 9.10: Hármas ..csatorna”. Világ- tájak. — 9.55: stúdió ’89. A Te­levízió kulturális netiiapja. — 10.40: Képújság. Sky channel: 6.30: Üzleti hí­rek. A European Business Chan. nel műsora. — 7.00: DJ Kát Show. Gyermekműsor rajzfil­mekkel, sorozatokkal. — 9.30: panel Pót POurri. játékos show. műsor. — 11.00: Sullivanék. Filmsorozat. — 11.30: Sky-kró- nika. Magazinműsor. Supet Channel: 7.00: Hírek. — 7.10: Időjárás-jeler tés. — 7.19: Üzleti hírek. — 7.45: Hírek. — 7.55: Időjárás-jelentés. — 8.00: Egyveleg. Könnyűzenei video- klip-összeállítás. , Jelentkezési felhívás technikusminősítőre Az Ipari Minisztérium kohó- és gépipari ágazatához tartozó szakokra 1989. május 31-ig fogad el jelentkezést a Zalka Máté Gépipari Szakközépiskola Miskolc, Kun Béla út 10. Közvetlenül iskolánkban az alábbi szakok indulnak: ♦ kohóipari ♦ forgácsoló ♦ gépszerelő ♦ gépkarbantartó-javító ♦ gépipari minőségellenőrző ♦ gyártástervező ♦ gép- és készülékszerkesztő ♦ hűtő- klíma és ♦ ipari robot technikusi szak Igény esetén más szakok indítását is vállaljuk Jelentkezés és bővebb felvilágosítás az iskola irodájában munkanapokon 8-16 óráig +: Folytassa! Ma este fél 10-t6l a kettesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom