Déli Hírlap, 1989. május (21. évfolyam, 99-124. szám)

1989-05-02 / 99. szám

Idézet az ünnepi szónoklatból Elodázhatatlan a bérreform Esős majális a Csanyikban A szokásosnál is látvá­nyosabbnak ígérkezett a csanyjki majális. Az időjá­rás azonban közbeszólt. A Csanyikban tegnap dél­előtt 10 órakor kezdődött a központi ünnepség, melynek a zuhogó eső ellenére is né­pes közönsége volt. A mun­kásmozgalom mártírjainak emlékművénél Básti János, a Szakszervezetek Borsod Megyei Tanácsának vezető titkára mondott beszédet. Nehezen tudunk megbirkóz­ni az elmúlt 40 év hibás -politikai és gazdasági dönté­seinek következményeivel — hangsúlyozta —, s emiatt nő a dolgozók elégedetlensége. Meggyőződésünk, hogy em­beribb viszonyokat teremte­ni, a foglalkoztatási és szo­ciális biztonságot garantálni csak fejlett, jövedelmező gaz­dasági szerkezet kialakításá­val lehet. A munkaerőt meg keld fizetni; bérreformra van tehát szükség. Olyan bérekre, melyek fedezik a munkaerő bővített újrater­melésének költségeit. A ve­zető titkár leszögezte: füg­>je Básti János a szónoki emelvényen getlen, szabad, demokrati­kus szakszervezetet akarunk teremteni. Csak az összefo­gás, az egységes akarat és a szolidaritás akadályozhatja meg a mozgalom szétzilálá­sát. A múlt hibái és tehe­tetlenségei miatt ne hagy­ják veszni a szakszervezete­ket. mert az általuk nyúj­tott érdekvédelemre szükség lesz. A beszéd után a kegyelet és a megemlékezés virágait helyezték el a munkásmoz­galom mártírjainak emlék­művénél D udla József és Tímár Vilmos, az MSZMP megyei, illetve városi bi­zottságának első titkárai, va­lamint Básti János és Lózár Gáspár a szakszervezetek megyei és városi bizottsága, dr. Kovács László és dr. Szé­kely László, a városi tanács. Szita Lajos és Czirbus Já­nos a HNF városi bizottsá­ga, Hényel Zoltán, Gulyás Tibor és Bárány Gyula, a DEMISZ Miskolci Szövetsé­ge, Végh László, Baloghné Török Éva és Liszkai Ká­roly pedig a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ne­vében. Megyénk és városunk párt-, tanácsi és tömegszer­vezeti vezetői ellátogattak néhány nagyobb cégnek a Csanyikban felállított sátrá­ba is. Eszmecserét folytattak egyebek mellett a Digép, a Húsipari Vállalat, a Mező­gép dolgozóival. A. Lenin Kohászati Művek pavilonjá­ban hallottuk dr. Dutkó La­jostól, az LKM vezérigazga­tó-helyettesétől: — Sokakat meglepett, hogy a régiónkban az első vegyesvállalati szerződést mi írtuk alá. A külföldi tőke olyan ágazatba jött, melyet többen szívesen leírtak vol­na. Örömmel mondhatjuk ei, hogy termékeink min­denféle támogatás nélkül megálltak helyüket a tőkés piacon is. Erre már lehet jövőt építeni, hiszen. így nem lesz szükségünk olyan mértékű létszámcsökkentés­re. melyet jósoltak. Az bi­zonyos, hogy egyetlen érté­kes embert sem fogunk el­bocsátani ... Idén először, külön sátrat állított a Magyar Demokra­ta Fórum. Közös, családias hangulatú ünnepségre jöt­tünk — mondta Mile Lajos, az MDF miskolci elnökségé­nek tagja. — Az érdeklődők egy kicsit megismerhetnek bennünket. Mi nem egy szűk értelmiségi csoportot képviselünk, hanem a leg­j|c A zuhogó eső ellenére sokan jöttek el a Csanyikba progresszívebb munkás-ha­gyományok továbbvivőinek tartjuk magunkat.., A művelődési házak, sportegyesületek egész nap­ra gazdag műsort ígértek. A szabadtéri színpadokra ter­vezett bemutatókat azonban elmosta az eső. Az elmaradt bábelőadás helyett megvi­gasztalta a kicsinyeket a mesemozi-sátor és a kirako­dóvásár, ahová játékkészi- tők is elhozták újdonságai­kat. Bár a salakpályán tó- Csákban állt a víz, a kispá­lyás labdarúgó-mérkőzése­ket rendre lejátszották. Az ínycsiklandozó lacipecsenye, sült kolbász, hurka némi kárpótlás volt az elmaradt programokért. A zord idő ellenére 15 ezerre becsülték a Csanyik­ban ünneplők számát. Jf: Voltak, akik most sem tértek el a hagyományoktól, és megfőzték a bográcsost Záporok, zivatarok Hűvös, csapadékos lesz az időjárás, záporokra, zivata­rokra számíthatunk ma is. Csak délután szakadozik fel a felhőzet; néhol kisüthet a nap. A legmagasabb hő­mérséklet 15 fok körül ala­kul. Tegnap 13,2 mm csapa­dék esett Miskolcon, de az éjszaka folyamán sem szűnt meg az esőzés, így ma reg­gelig összesen 28—30 milli­méter hullott. Ez jócskán felülmúlja a \ sokéves átla­got — tudtuk meg az Or­szágos Meteorológiai Intézet miskolci állomásán. Tegnap az átlaghőmérséklet 9.8 fok volt, ez az utóbbi 50 ev május elsejei átlagánál 3,8 tokkal kevesebb. A hét végén elhangzott a „Rajt!” vezényszó a Csorba-telep! tavon, ezzel Miskolcon is kezde­tét vette a kajak-kenu verser>. ieTon. Hat egyesület mintegy 200 sp:- icíója vetélkedett a mara­toni - 20, 15, 10 és 2 km-es - távolon (Beszámolónk a 4. oldd Ion.} (Szabó István felvételé) A nagycsaládosok ■ Kapjanak Itt lánplásl A SZOT elvárja a kor­mánytól, hogy részleteiben is közölje: milyen terhek nehezednek az országra. Er­ről beszélt Nagy Sándor, a SZOT főtitkára tegnap a bu­dapesti Felvonulás téren rendezett május elsejei ün­nepségen. Sürgette, hogy vizsgálják meg a veszteséges tevé­kenységeket, a nagyberuhá­zásokat és a költségvetés kiadásait. Nagy Sándor tá­mogatta a reformokat, de elutasította a kapkodást, a végig nem gondolt intézke­déseket és az állami tulaj­don kiárusítását. Tatár Árpád, a SZOT If­júsági Tanácsának tagja kö­vetelte. hogy július elsejé­től gyermekenként 300 fo­rinttal emeljék fel a Csalá­di pótlékot, szeptember el­sejétől a létminimum szint­jén tengődő családok gyer­mekei ingyenes ellátást kap­janak az óvodákban és az iskolákban, továbbá azt, hogy január elsejétől vezes­senek be családközpontú adó­rendszert. Meghívott szónokként Grósz Károly, az MSZMP főtitkára a többi között ki­jelentette hogy pártjánál? mai vezetése elhatárolja magát mindattól, ami a je­lenlegi súlyos helyzethez ve­zetett. Ellenzi azonban azt, hogy személyes felelősöket keressenek. Ehelyett intéz­ményes garanciákat akar ar­ra, hogy a hibás gyakorlat ne ismétlődhessék meg. ^ Jólesett a forró főtt kukorica

Next

/
Oldalképek
Tartalom