Déli Hírlap, 1988. július (20. évfolyam, 154-179. szám)

1988-07-08 / 160. szám

f + FOTÓMŰVÉSZEK SZEMLÉJE A Molnár Béla Ifjúsági Ház Fotógalériájában ma délután, 6 órakor nyílik a XVllI. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle. Az országrész reprezentatív ki­állításán közel negyven fo­tós képeit, diaképeit láthat­juk az érdeklődők. A kiállí­tás augusztus 26-ig tekint­hető meg, hétköznapokon délelőtt 10 órától este 7-ig, szombaton pedig délelőtt 10-től délután 2-ig. + KÓRUSTALALKOZÖ AGGTELEKEN Páratlanul szép, ráadásul kellemesen hűvös környezet­ben rendezik meg a III. Aggteleki Nemzetközi Kó­rustalálkozót, holnap dél­előtt a cseppkőbarlang hang­+ ISMI versenytermében. A résztve­vő svéd, jugoszláv, ameri­kai, lengyel, csehszlovák kó­rusok mellett hazánkat az Edelényi Férfikórus képvise­li Vaszilkó Ferenc karnagy vezetésével. Délután 3 órá­tól, a barlang bejárata előt­ti parkban népdalkörök ta­lálkozója lesz. + FOLKFESZTIVAL A VARBAN Ismét Kaláka folkfesztivál lesz a diósgyőri várban, ne­ves külföldi és hazai együt­tesek részvételével. Két na­pon át — szombaton és va­sárnap — délután 4 órakor kezdődik a program. Először azok a — még ke­véssé ismert — kezdő együt­tesek, előadók lépnek fel, akiknek pályázatát elfogadta a zsűri s összemérhetik tudá­sukat. A nemes versenyben komoly pénzdíjak szerepel­STRAUSS Az operett, és a szabadté­ri színházi estek rajongói e hét végére sem maradnak program nélkül: Johann Strauss nagyoperettjét, az Egy éj Velencében-t szom­baton és vasárnap este is megtekinthetik a Belvárosi Szabadtéri Színpadon. A történet a XVIII. szá­zadban játszódik Velencé­ben, s annyiban aktuális ma is, hogy egy szép nyári éj­szakán karneváli forgatag­ban különös dolgok történ­nek napjainkban is. Egy­másra találhatnak például szerelmesek, próbára tétetik a hitvesi hűség, s olykor a hírhedt Don Jüanok is a rövidebbet húzhatják ... Ezek a szabályok mit sem változtak az elmúlt néhány száz év alatt, s várhatóan már nem is fognak ezután sem. Ugyanígy nem válto­zik Strauss zenéjének is népszerűsége sem: valójában a bonyodalmak azt a célt szolgálják, hogy a szereplők minduntalan dalra fakadja­nak, a hallgatóság legna­gyobb örömére... nek, ám a legnagyobb tét megismertetni, megkedveltet- ni magukat a közönséggel. A kezdők után a hazai él­vonal lép fel, s a külföldi vendégek Grúziából, Dániá­ból, Ausztriából, Hollandiá­ból, Írországból. Szombaton este fél 12 tájban táncház is lesz, melyhez a Falkafolk együttes húzza majd a talp- alávalót. A névadó-házigazda Kalá­ka együttes a kicsikre is gon­dolt: számukra vasárnap dél­előtt 10 órakor tartanak gyer­mekműsort a tapolcai Akro- polisz Szabadtéri Színpadon. + TÜRAAJANLAT A Miskolci Helyiipari Ter­mészetbarát Egyesülett tagjai vasárnap reggel fél 9-kor találkoznak túravezetőjükkel, Szaniszló Gyula val a Majális­parkban. Hosszú — 24 kilo­méteres *— túrára indulnak, melynek útvonala Ómassa — Vadászvölgy — Kiscsipkés — Vadkert — Nagymező — Keskenyrét — Tarkő — Bán­kút — Ómassa lesz. A DVTK természetjárói vasárnap reggel 8 órakor ta­lálkoznak túravezetőjükkel Oláh Bertalannal a Marx té­ren, a 68-as busz megállójá­nál. Útvonaluk a Vásárhelyi őrház — Mocsolyás — Kék­mező — Homokkő forrás — Cseh völgy — Leányvár — Tapolca — Komlóstetö lesz. + A hét végén is Strauss zenéjében gyönyörködhetnek az operettkedvelők a Belvárosi Szabadtéri Színpadon. jó, ha tudjuk... JRVOSI ÜGYELETEK Körzeti orvosi ügyeleti szol­gálat — sürgős esetek ellátásá­ra — a következő helyeken ta­lálható Miskolcon, a hét végén: az 1. és II. kerületben lakók­nak a Csabai kapu 9—11. szám a att (bejárat a Bottyán János utcai oldalon), telefon: 63-333, 63-124. A III. kerületben lakók­nak az Első u. 4. szám alatt (telefon: 51-704). Az Első utcai ügyelet hétvégeken este 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig a bükkszentk ereszti és a répás- hutai lakosokat is ellátja. Jó tudni. hogy ezeken a helyeken hétköznap déli 12 órától délután 3 óráig, valamint este 7 órát''?! másnap reearel 7 óráié fleveinek Gyermekorvosi ügyelet, 14 éves korig, a város egész terü- le re. a Kazinczy u. 18 szám alatt (az 1. Sz. Postahivatal melletti sarok) van. Telefon: ir>~í>:»8. A hétvégeken pénteken este 7 ó-nétól hétfőn reggel 7 VíMie fogadják a beteg gyerme­keket. A vasgyári rendelőintézetben szombaton reggel 7-től 13 óráig a 7 alább! szakrendelések mű­ködnek: fogászat, szemészet, belsrvósrvászat. laboratórium, nő gyógyászat. A forászatl ürgé­iét szombaton déli 1 órától h ' főn reggelig tart a Csabai ka mi 42, szóm alatti tüd^kórViáz Sebészeti osztályán. Telefon: 69-P22. Az Ideiglenesen Miskolcon tartózkodók a szállásuk szerint illetékes ügyeleti szolgálathoz tartoznak. GYÓGYSZERTÁRÁK Szombaton és vasárnap reg­gel 8-tól 20 óráig tart nyitva a Széchenyi út 3—9. szám alatti (Pátria-ház) gyógyszertár (te­lefon: 35-951), és 8-tól 17 óráig az Avar u. 2. sz. alatti gyógyszertár (telefon: 51-697). Szombaton dél­után 5 óráig tart nyitva a Kun Béla úti gyógyszertár. A Pátria­házi és az Avar utcai állandó­an, a Kun Béla úti hétközben látja el az éjszakai ügyeleti szolgálatot. Az Engels u. 44. szám alatti gyógyszertár 8-tól 14 óráig tart ügyeletet. Állatorvosi ügyelet Miskolc város területén jú’i- us 8-án (pénteken) 15.30-tól jú­lius 11-én (hétfőn) reggel 7.30- ig dr. Végh Endre körzeti ál­latorvos ügyel. Lakása: Arany János u. 5. szám. Telefon: 15-687. Bejelentés: 8—9 és 13— 14 óra között. SZERVIZEK A Gelka televízió- és közpon­tiantenna- javító szervize szom­baton délig várja a bejelenté­seket. Címük: Testvérvárosok útjai szolgáltatóház, telefon: 66-666, 66-653. Vasárnap reggel 8-tól déli 1 óráig ügyeletet tar­tanak. A Vilikész rádió- és televízió- javító műhelye a Szűcs Sámuel u. 5. szám alatti szervizében szombaton reggel 7-től 14 órái? vasárnap reggel 7-től 13 óráié tart ügyeletet. Telefon: 15-601. 36-‘99. Az autószerelő kisiparosok kö zül július 9-én és 10-én Van tál Béla, Kun Béla út 98. szám alatti mester ügyel. Helyszíni autójavítás, segélyszolgálat, von­tatás: Pálfi Sándor, Középszer u. 96. CB AM15. telefon: 68-892. TEJ ÉS KENYÉR A következő vendéglátóhelye­ken kapható vasárnap reggel 7-töl ll óráig tej és kenyér, bolti áron: az Otthon étterem­ben. az Expressz étteremben, az Aranycsillag vendéglátóház­ban, az Ifjúság étteremben és a Művész bisztróban. A Kato­wice étteremben 6-tól 11 óráig, a Diófa étteremben 7-től 10 óráig lehet tejet és kenyeret vásárolni. A Gyors étterem va­sárnaponként 6-tól 10 óráig áru­sít tejet, kenyeret, péksüte­ményt, tejterméket. Az Egye­tem étteremben vasárnap reggel 7-től 15 óráig (ha a készletből futja, estig is) vásárolhatunk tejet, kenyeret, cukrászsüte­ményt. A Lenin tér 1. szára alatti tejivó vasárnap reggel 5- től 9 óráig van nyitva. SZOMBATI ÜGYELET A TANÁCSNÁL Kisebb ügyek elintézésére, fel­világosítás kérésére szombaton is lehetőség van a Petőfi u. 39. szám alatti hivatalban és a Ta­nácsház tér 8. szám alatt; a ta­nácsi dolgozók 8-tól 12 óráig ügyeletet tartanak. NONSTOP LELKISEGÉLY A miskolci telefonos lelkise- gély-szolgálat hétvégeken, pén­teken este 6 órától hétfőn reg­gel 6 óráig éjjel-nappal fogadja a hívásokat. Telefonszáma: 88-884. A hívás díjtalan, a be­szélgetés végeztével a nyilvános telefonállomások készülékei is visszaadják a bedobott pénzt. A lelkisegélv-szoleálat hétközna­pokon 12 órás ügyeletét tart: hétfőn, kedden, szerdán és csü­törtökön 1.8 órától, másnap reg- ‘ gél 6-ig hívható. •je Hétköznapokon — igy ma is — délután 2 órától 5 óráig tekinthető meg a Kos- házban az a kiállítás, melyen erdélyi építészeti grafikák láthatók. A kiállításon Szin­te Gábor festőművész, Finta József, Vákár Tibor, Vörös Márta, valamint Reimholtz Péter építészek munkái, illetve azok másolatai meg is vásárolhatók, ötvenforintos egységáron. A bevételt az erdélyi menekültek megsegítésére ajánlják fel. P«NTKK Kow«(h radio: 13.00: IV!'. Krónüta. — Ki üjer ma? Játék és muzsika tíz percben. — 12.«: VUághirlap. Nemzet­közi sajtószemle. — 13.(>0: Klas­szikusok oéudüben. Zenés se­ték a természetben. — 14.00: Hí­rek. — 14.10: Mit üzen a Rádió? — 14.5«: Dalposta, — lé.OO: Er­ről beszéltünk ... — 13.Ü0: Ma­gyar tájak dalaiból, táncaiból. — 16.00: Hírek. — 16.05: Szíve­sen Hallgattuk. Tündérkert. — 1?.00: Fej vagy írás? — 17.25: lpargazdak. — 17.30: Idősebbek hullámhosszán. Dallamok, em­lékek. — 18.30: Esti Magazin. — 19.05: Az Esti Magazin mellék­lete. — 19.15: Ifjúság ’88. — 20.15: Lemezek és levelek. — 21.15: Kilátó. A Rádió világiro­dalmi hetilapja. — 22.00: Hír­világ. Hírek — tudósítások — kommentárok — sport. — 22.30: A személyi kultusz és az euró­pai népi demokráciák. — 23.00: A dzsessz világa. — 24-00: Hí­rok. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: Népi muzsika. — 13.00: Hírek, — 13.05: Gyerekeknek. — A kincses sziget. R. L. Ste­venson regénye. — 13.35: Szív. Edmondo De Amicis rese­rve — 13.48: Időjárás- és víz­állásjelentés. — 14.09: Péntek­től péntekig. — 17.00: Hírek. — 17.05: Táborrock. Zenés ifjúsági vetélkedő a Balaton partjáról. — 17.30: ötödik sebesség. Ifjú­ság — politika — kultúra. — 18.33: Fiataloknak! — 19.50: Egészségünkért! —* 20.00: Fog­lalkozása: rádiós. — 20.30: Nó­ták. — 21.00: Hírek. — 21.05: Az aranyszamár. — 21.35: Fia­talok popzenei felviteleiből. — 21.50: Senki többet? Harmad­szor! — 23.00: Hírek. — 23.10: Póttarisznya. Bartók rádió: 13.00: Hírek. — 13.05: Csak fiataloknak! — 14.00: Mozart: Szöktetés a szerájból. Háromfelvonásos opera. — 16.00: Pályi András: Életem (könyv­szemle). — 16.10: Uj lemeze­inkből. — 17.10: VIII. nemzet­közi gitárfesztlvél — 1987. — 18.03: Rézfúvósegyüttesek fel­vételeiből. — 18.20: Magyar ze­neszerzők. — 19.00: Hírek. — 19.05: Pedagogical Pod. Gitárral angolul. — 19.20: Beethoven: V. szimfónia. — 20.00: XIIT. nem­zetközi Bartók Béla-kórusver- seny. — Kb. 22.00: A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat új kompaktlemezeiből. Kocsis Zol­tán Haydn-műveket zongorázik. — Kb. 23.07: Operarészletek. — 23.30: Hírek. Miskolci rádlő: 17.30: Műsor- ismertetés. hírek, időjárás. — 17.35: Péntek este Észak-Ma- gyarországon. Szerkesztő: Sze­mes István. — 18.00—18.15: Észak­magyarországi Krónika. — Rek­lám. — 18.25—18.30: Lap. és mü- sorelőzetes. Televízió, t. műsor; 17.OO: Hí­rek. — 17.05: Négy nap tévé­műsora. — 17.15—19.30: Péntek délután. — Kb. 17.15: Évgyű­rűk. Nyugdíjasok műsora. — Kb. 17.45. Téka. Közhasznú In­formációk. — Kb. 18.00: Ablak. Közéleti szolgáltató műsor. — 19.03: Tévétorna. — 19.10: Esti mese. — 19.30; Híradó. — 20.03: műsor Egy este a Koronában. Beszél­getés: Simándy Józseffel. — 20.55: Panoráma. Világpolitikai magazin. — 21.40: A kosárlabda varázslói. Összefoglaló a Har­lem Globetrotters budapesti vendégjátékáról. — 22.30: Van ót perce? — 2.2.35: Híradó 3. Televízió. 2. műsor; 17.50: Kép­újság. — 17.55: Vijesti. Hírek szerbhorvát nyelven. — 18.00: Tolmács nélkül. — 19.00: Ab­lak. Közéleti szolgáltató műsor. — 19.30: Kézenfogva. Értelmi fogyatékosok érdekvédelmi mű­sora. — 19.40: Sorstársak. A pé­csi körzeti stúdió rehabilitációs magazinja. — 20.00: Zenés nyá­ri esték. Planquette: A cor- neviüe-i harangok. Operett. — 21.35: Híradó 2. — 21.50: Száz híres festmény. — 22.00: Képúj­ság. RÓNAI VIDEOMOZI A törvény nevében Színes svéd akciófilm Kezdés: 17 és 19 órakor a klubhelyiségben. Filmszínházak: Béke ff? és f9): Fantasztikus labirintus (mb. szí. amerikai, kiemelt 1. hely­ár!) — (f3): Rendőrsztori (szí. hongkongi, 14 év, kiemelt 2. heiyár!) — (f5) : Szökevények (szí. magyar—lengyel, felemelt helyár!) — Béke kamara (f4 és f6) : Kobra (mb. szí. amerikai. 16 év, kiemelt 2. helyár!) — Béke video (f8) : Rendőrnő (szí. olasz). — Kossuth íf3, hn5, 7 és 9): Fantasztikus labirintus (mb. szí. amerikai, kiemelt 1. hely­ár!) — Hevesy (f3 és f9) ; Pat Garrett és Billy, a kölyök (szí. amerikai, 14 év, felemelt hely­ár!) — ff5 és f7) : A cápa 2. (szí. amerikai. 16 év. kiemelt 1. helyár!) — Táncsics (f5 és f7): Diplomás örömlány (mb. szí. angol, 14 év, felemelt hely ár!) — Táncsics kamara (f5): A Sár­kány közbeléo (.szí. hongkongi. 14 év. kiemelt 1. helyár!) — (f7): Tű a szénaka^alban (mb. szí. angol. 16 év. felemelt hely­ár!) — Táncsics video (f5, f7 és n9) : Rablás (szí. angol). — Fáklya «(5 és 7) : A halálosztó (szí. amerikai 18 év. kiemelt 2. helvár!) — Fáklya kamara ff51: Leonárd kommandó (szí. olasz— NSvk. 14 év. felemet helvár!) — Fáklya kamara video (Í3 és f7) • A háláin«* erő (s^í. hong­kongi) . — Petőfi íf5 és f7) : A bolvgó neve; Halál (szí. ame­rikai, 16 év. kiemelt t. helv­ár!) — Tapolca, Ady (5 és 7): Kellemes húsvéti ünnenek^t! (mb. szí. francia. 14 év. kiemelt 2. helyár!) — Vasas parkmozi (9): A rózsa neve (szí. NSZK— olasz. 16 év. felemelt helvár!) — Hámor. Bükk (f6): Szökevények (szí. magyar—lengyel, felemelt helyár!) — Avas, kertmozi (9): Fantasztikus labirintus (mb. szí. amerikai, kiemelt helyár!) — Szirma. Radnóti (f6i : Aladdin (mb. olasz, kiemelt helyári) SZOMBAT Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8..70: Családi tükör. — 9.05: is­mét — a javából! Válogatás az elmúlt hét műsoraiból. — 10.45: A szerkesztő megjegyzése. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.11: Színes népi muzsika. — 8.30: Öt kontinens hét napja. — 9.00: Hírek, — 9.05: Nagy ne- vettetők. Major Tamás. — 10.0«: Ha még nem tudná... — 10.30: Térzene a Halászbástya előtt — 11.00: Hírek. 11.05: A Loco- motív GT 2971 és 1986 készült felvételei. Miskolci rádió; 8.00: Műsor- ismertetés, . hírek, időjárás, lap­szemle. — 8.10: Hová menjünk, mit csináljunk? Programajánlat. — 8.20: Visszapillantó. (Infor­mációk. tudósítások, riportok a hét legfontosabb eseményeiről.) — 8.40: Napjaink kérdései, önodvári Miklós jegyzete. — A zenét szerkesztik a hai>:atók. Telefon: 35-510. — 9.00: Eszak- magyarországi Krónika. — Rek­lám. — 9.30: Mikrofonlánc. Ri­porter: Kardos Katalin. — 9.55 —10.00: Müsorelőzetes. Bartók rádió: 8.00: Hírek. — 8.19: Orgona muzsika. — 9.00: Beethoven-művek. — 10.00: Massenet operáiból. — 10.30: Slágerlista. — 11.00: Hangíelve- telek felsőfokon. Televízió, í. műsor; 9.25: Té­vétorna gyerekeknek. — 9.30: Képújság. — 9.35: Ecranul nostru. — 10.05: Az élővilág egysége. — 10.20: A túlsó par­ton. Svéd tévéfilm. — n.oo: Hol-mi? Ifjúsági magazin. — 11.45: Képújság. SUPER CHANNEL Az Avas-délen, az 5-ös csa­tornán fogható, kísérleti mű­holdas televízióadás szombati programja: 7.00: Supertime club — Műsor gyerekeknek: rajzfilmek. video, klipek. — 11.00: Music box — Rockműsor a londoni Music Box: stúdióból. — 14.55: Sporting chance — Híres emberek sebti­ben megtanulnak egy új sport­ágat. — 15.30: Sport — Sporthí­rek. — 16.30; Sportworld — Amerika sportjának múltjáról és jelenéről. — 17.30: The Euro­pean top 40 — Toplista. — 18.30 : Dr. Who — Sci-fi sorozat a a Idő Uráról, társairól és kaland­jaikról. — 19.00: Punky Brews­ter — Az árva kislány. Punky Brewster / és egy kölyökkutya kalandjai Chicagóban. — 19.30: The professionals — Krimiso­rozat — A főszerepekben: Gor­don Jackson és Lewis Collins. Ma: „Futás a vakvilágba' ­Bodie-nak és Doyle-nak egy névtelen arab diplomatát kell őrizniük, akit Ismeretlen gyil­kosok üldöznek. — 20.30: Wrest­ling — Pankráció. — 21.20: Fea­ture-film: Rachel and the stran­ger — „Rachel és az idegen” 1943-ban készült western. Ren­dezte: Norman Foster. Fősze­replők: Robert Mitchum. Wil­liam Holden. Loretta Young és Tom TuUy. — 23.05: Spitting image — Szatirikus bábsorozat, melynek célpontjai híres embe­rek. politikusok és a királyi család tagjai. — 23.35: Musio box -— Rockműsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom