Déli Hírlap, 1986. augusztus (18. évfolyam, 178-202. szám)

1986-08-08 / 184. szám

PÉNTEK Kossuth rádió: 12.00: Déli Krónika. — 12.30: Ki nyer ma? — 12.45: Görömbei András: Sü­tő András. — 12.55: Zenés sé­ták a természetben. — 14.00: Hírek. — 14.10: Gyurkovics Má­ria operett- és daliáték-felvéte­leiből. — 14.40: Bemutatjuk új kórusfelvételeinket. — 15.00: Er­ről beszéltünk ... — 15.30: Nép­zenei együttesek országszerte. — 16.00: Hírek. — 16.05: Teli­szájjal. — 17.00: Vizsgálatok nyomában. — 17.30: Idősebbek hullámhosszán. — 18.15: Hol volt. hol nem volt... — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Magyar- ország ’86. — 20.15: A St. Mar­tin in-the-Fields Kamarazene­kar játszik. — 20.45: örökzöld dallamok. — 21.30: Kétezerben már más gondunk lesz? — 22.00; Hírek. — 22.20: Tíz perc + TÁNCOSOK SZENEGÁLBÓL Az egyetemi sportcsarnok­ban ma este 8 órakor kez­dődik a Szenegáli Népi Együttes folklórműsora. Az Afrikai varázslat című show- ra még kaphatók jegyek — a Széchenyi út 30. szám alatt, illetve előadás előtt a sportcsarnokban. A belépők ára: 160, 140 és 120 forint. + TÉRZENÉK A Vasas Fúvószezenekar Ujj Viktor Géza vezényle­tével ad térzenei koncertet ma délután 5 órától, a Dísz téren. Vasárnap — ugyan­csak 5 órától — a Bányász Fúvószenekar játszik Tapol­cán, az Anna Szálló előtt A karmester Kovács Miklós. +TŰRÁK A diósgyőri vasas turisták egy csoportja vasárnap a Blikkben túrázik. Útvonaluk: Hollóstető — Nagy-Dél — Kurtahegy — Középbérc — Vesszős — Lillafüred. In­dulás: az 5-ös busz lillafüre­di végállomásáról 9.03 óra­kor közlekedő Volán-járat­tal. Túravezető: Bosánszky József né. Vendégeket szíve­sen látnak. A miskolci vasutas termé­szetjárók szombati túrájá­nak útvonala: Komlóstető — Cseh-völgy — Kékmező — Nagykőmázsa — Miskolc. Tapolca (fürdés). Indulás: a Marx térről, a 19-es busz- szal 8 órakor. A miskolci helyiipari ter­mészetjárók vasárnap Ruda- bánya térségében túráznak. Az útvonal: Rudabánya — Égerszög — Tornakápolna — Perkupa. Indulás: ,a Tiszai pályaudvarról 7.30 órakor. Túravezető: Szaniszló Gyula. + A fényképről Vándor Éva mosolyog az olvasóra. Jó­kedvének oka lehet az is. hogy nagy sikerrel fut a diósgyőri várban a Lakat alá a lányokkal! című mu­sical, amelyben Erényes El­vira szerepét játssza-ének- li. Ma, holnap és vasárnap még játsszák a darabot; az előadások este fél 9-kor kez­dődnek. (Herényi László felvétele) + WETUWGER DEZSŐ emlékkiállítása Az idősebb nemzedék szá­mára bizonnyal nem isme­retlen ez a név. Jó hatvan esztendővel ezelőtt ugyanis Meilinger Dezső volt az, aki életet lehelt Miskolc megle­hetősen lanyha képzőművé­szeti életébe. Az egri születésű festő­nek a főiskolán mestere volt — egyebek között — Réti István, Révész Imre, Szlányi Lajos, Zombori La­jos. Az 1910-es években ál­lított ki először Miskolcon, 1919-ben pedig már a har­madik kiállítását rendezte a városban. Még ugyanebben az esztendőben Nyitray Dá­niel szobrásszal létrehozták a képzőművészeti szabadis­kolát, amely alapja lett a későbbi művésztelepnek. A szabadiskolában rajzot és festészetet oktattak. Nem el­sősorban a művészképzést tűzték ki célul, hanem in­kább az ízlésnevelést, a vi­zuális művészetekben való jártasság megszerzését. Az agilis szervező munká­nak hamarosan meglett az eredménye, hiszen 1921-ben Szolnok, Kecskemét és Gö­döllő után Miskolcon is lét­rejöhetett a művésztelep, amelynek gondoka, majd ké­sőbb tanára Meilinger De­zső lett. Meilinger mesterei a nagybányai vonalat képvi­selték, s a miskolci művész­telep is az „elveszett” Nagy­bánya helyett jött létre. Meilinger életművét átte­kintve ezek után nem meg­lepő, hogy a tájkép a do­mináns műfaja. A 20-as években Tisza menti falvak­ban (Tíszanánán, Tiszado- rozsmán) festett képeit ösz- szefogott, plasztikus mintá­zás, friss ecsetkezelés, sötét alaptónusból kivillanó nap­sütötte foltok jellemzik. Az alföldi táj mindenütt, mint emberi környezet jelenik meg, s kifejező „egyéniségé­vel” határozott karaktert mutat. Tájképeinek másik nagy egységét képezik a pasztel- lel festett művei, amelyek legkorábbi darabjai a 30-as évek első felében készültek. Művein miskolci és kör­nyékbeli tájak tűnnek újra és újra elő, a Hejő-, a Sa- jó-part párás téli látványa, a színes szürkék és fehérek hihetetlenül gazdag skálá­ját felvonultatva. Nagy méretű vallásos té­májú temperaképein a bib­liai hősök hétköznapi embe­OBVOSI ÜGYELETEK Körzeti orvosi Ügyeleti szol­gálat — sürgős esetek ellátásá­ra — a kővetkező helyeken ta­lálható Miskolcon, a hét végén: az I. és II. kerületben lakók­nak a Csabai kapu 9—11. szám altt (bejárat a Bottyán János utcai oldalon), telefon: 63-333, 63-124. A III. kerületben lakók­nak az Első u. 4. szám alatt (telefon: 51-704). Az Első utcai ügyelet hétvégeken este 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig a bükkszentkereszti és a répás- hutai lakosokat is ellátja. Jó tudni, hogy ezeken a helyeken hétköznap déli 12 órától délután 3 óráig, valamint este 7 órától másnap reggel 7 óráig ügyel­nek. Gyermekorvosi ügyelet, a vá­ros egész területére, 14 éves korig a Hunyadi u. 21. szám alatt van. Telefon: 15-698. A hét­végeken pénteken este 7 órától hétfőn reggel 7 óráig fogadják a beteg gyermekeket. :\ Csabai kapui rendelőinté­zetben szombaton reggel 7-től 13 óráig tart a fogászati és az onkológiai rendelés. A sebé­szeti, fül-orr-gégészeti szakren­delés a sürgős ellátást igénylő iáróbetegek részére az illetékes osztályok ambulanciáján műkö­dik, A vasgyári rendelőintézet­ben hasonló időszakban az alábbi szakrendelések működ­nek : fogászat, belgyógyászat, szemészet, laboratórium, nő­gyógyászat A fogászati ügyelet szombaton déli 1 órától hétfőn reggel 7 óráig tart a Csabai kapu 42. szám alatti tüdőkór- báz szájsebészeti osztályán. Te­lefon: 68-622. Az ideiglenesen Miskolcon tar­tózkodók a szállásuk szerint il­letékes ügyeleti szolgálathoz tartoznak. Állatorvosi ügyelet Ezen a bét végén pénteken 15.30-tól hétfőn regei 7.30-ig dr. Wlrtz Ferenc körzeti állatorvos ügyel Lakása: Vörösmarty u. 52. szám. Telefon: 86-026. Be­jelentés: 4—9 és 13—14 óra kö- aőtt. Falusi udvar. (Meilinger rek, magyar parasztok ké­pében jelennek meg. Közöt­tük nagyszerű karakteres portrékat találunk. Határo­zott rajzi elemek, száraz fes­tésmód, dekoratív színvilág jellemző e művekre, példáz­va a század második ne­gyede egyházi festészetének a sajátosságait. Az 1960-ban, 68 esztendős korában elhunyt mester em­lékkiállítása ma 12 órakor nyílik a Borsod-Miskolci Múzeumban (Kossuth utca 13.), a Borsod Megyei Mú­zeumi Igazgatóság rendezé­sében. A tárlatot dr. Bod­nár Éva művészettörténész ajánlja az érdeklődők figyel­mébe. Kishonthy Zsolt múzeológus + ELMARAD A BEATRICE-KONCERT Elmarad a Beatrice együt­tes holnapra tervezett kon­certje a Gárdonyi Ifjúsági Parkban. A zenekar orszá­gos turnéját egy évvel el­halasztotta, mert ezekben a hetekben veszi fel nagyle­mezét. gyógyszertárák Szombaton és vasárnap nyit­va van a Széchenyi út 3—9. sz. alatti (Pátria-ház) gyógyszertár, telefon: 35-951, és az Avar u. 1. szám alatti, Marx tér melletti gyógyszertár (telefon: 51-697). Szombaton délután 5 óráig tart nyitva a Kun Béla úti gyógy­szertár. A Pátria-házi és az Avar utcai állandóan, a Kun Béla úti hétközben látja el az éjszakai ügyeleti szolgálatot. SZERVIZEK A Gelka televízió- és köz- pontiantenna-javító szervize szombaton délig várja a beje­lentéseket. Címünk: Testvérvá­rosok útjai szolgáltatóház, te­lefon: 66-666, 66-653, Vasárnap reggel 8-tól déli 1 óráig ügye­letet tartanak. A VILLKÉSZ rádió- és tele­víziójavító műhelye a Szűcs Sá­muel u. 5. szám alatti szervi­zében szombaton reggel 7-től 14 óráig, vasárnap reggel 7-től 13 óráig tart ügyeletet. Telefon: 15-601, 36-599. Az autószerelő kisiparosok közül augusztus 9-én és 10-én Sobotich Miklós. Mosolygó An­tal u. 23. szám alatti mester ügyel. Telefon: 60-304. Helyszí­ni autójavítás, segélyszolgálat: Pálfi Sándor, Középszer u. 96. CB AM15. telefon: 68-892. TEJ ÉS KENYÉR A következő vendéglátóhelye­ken kapható vasárnap reggel 7- től 11 óráig tej és kenyér, bol­ti áron: a Gyöngy cukrászdá­ban, az Aranycsillag vendég­látóházban. az Ifjúság étterem­ben és a Művész biszt • .an. A Katowice étteremben 6-tól 11 óráig, a Diófa étteremben 9-től 11 óráig lehet tejet és knyeret vásárolni. A Gyors étterem vasárnaponként 6-tól 10 óráig árusít tejet, vajat. péksüte­ményt, tejterméket és kenye­ret. A Hunyadi utcai tejivó va­sárnap reggel 7-töl 11 óráig, a Lenin tér 1. sz. alatti tejivó reggel 5-től 9 óráig van nyitva. Dezső rézkarca 1917-ből.) Klapka György emlékirata Éppen egy százada, hogy Klapka György, a szabadságharc hadvezé­re, Komárom hős védő­je, akinek nem kellett feltétel nélkül megadnia magát Haynaunak, ha­nem maga és társai sza­badon elvonulhattak — megírta memoárját, Em­lékeimből címmel. Tulaj­donképpen ez már a harmadik feldolgozás volt, mert 1850-ben — szinte az elsők között, akik Londonba érhettek és megszólalhattak — meg­írta, és két kötetben ki­adta emlékezéseit. Nagy sikere miatt egy év múl­va németül is megjelent ez a mű, ám akkor már nem hatott annyira szenzációsnak, mert köz­ben mások is kiérkeztek, megszólaltak. Már csak azért is, mert a publiká­lás volt az egyetlen meg­élhetési lehetőségük. Ez a könyv, amely a centenáriumra újra meg­jelent, már az emigráció­ból hazatért Klapka mü­ve. aki Görgey rehabili­tálásában is részt vett. Tárgyilagosan ír Kossuth- ról is és Görgeyről, job­ban belátja már saját hi­báit is. Mindezt az első két, azon melegében írt emlékiratában még nem tette meg. A könyv egvik legfontosabb tanulsága, hogy megmutatja: a negyvennyolcas hősök csak az emigrációban is­merték fel, mi a világ- politika. Meg kellett ta­nulniuk másként, nagy­vonalúbban látni a vilá­got, mint amikor magyar köznemesként megyei po­litikát csináltak idehaza. Klapka ezt Igazán tudta, hiszen az emigrációban Kossuth mellett — sok­szor ellene is — a leg­többet tette a magyar függetlenség eszméjének népszerűsítéséért. És ezt az sem homályosíthatja el, hogy közben, néha, túlfűtött vágyaktól hajt­va, kalandor vállalkozá­sokba is fogott. (máté) + BÁBELŐADÁS A VÁRBAN A diósgyőri várban vasár­nap délelőtt 10 órakor kez­dődik a Miskolci Nyár ren­dezvénysorozatának utolsó gyermekműsora. Vitéz Lász­ló és a többiek című elő­adását mutatja be Kemény Henrik bábművész. Jegyek a helyszínen kaphatók. + BÖRDÍSZMÜVEK Kádár Gyula szíjgyártó és bőrdíszműves népi iparmű­vész munkáiból nyílt kiál­lítás a Diósgyőri Vasas Mű­velődési és Oktatási Köz­pontban. Augusztus végéig, naponta délután 2-től 7 óráig tekinthető meg. Jó, ha tudjuk... Műsor külpolitika. — 22.80: Igen Is. nem is. — 23.00: Edwin Fischer zongorázik. — 23.53: Scheidt: Benedicamus Domino. — 24.00: Hírek. — 0.10: Himnusz. — 0.15 —4.20: Éjfél után. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül. oroszul és angolul. — 12.10: Spielhaus: Vidám apró­ságok. — 12.25: Édes anyanyel­vűnk. — 12.30: Népi muzsika. — 13.00: Hírek. — 13.06: Popzene sztereóban. — 13.45; Időjárás­áé vízállásjelentés. —14.00: Pén­tektől péntekig. — 17.00: Hírek. — 17.09: A fiatalok popzenei műhelyének felvételeiből. — 17.30: Az ötödik sebesség kü­lönkiadása. — 18.30: Fiatalok­nak! — 19.40: Sport. — 19.50: Egészségünkért! — 20.00: Régi nóta. híres nóta. — 21.00: Hí­rek. — 21.06: Molnár Ferenc színháza. Az ismeretlen lány. — 22.06: Slágerról slágerre. — 22.46: Dzsessz. — 23.00; Hírek. — 23.20: A Budka Suflera rock- együttes felvételei Varsóból. — 0.15—4.20: Éjfél után. 3. műsor: 12.14: Lemezbörze helyett. — 13.00: Hírek. — 13.05: Katonadolog. — 13.58: Fiatalok muzsikálnak. — 14.24: A kama­razene kedvelőinek. — 15.44: Charpentier: Olasz Impresszi­ók. — 16.20: Miroslav Cangalo- vic operafelvételeiből. — 16.50: Paul Torteller gordonkázík. — 18.18: Zenetörténeti érdekessé­gek. — 18.50: Görömbei And­rás: Sütő András. — 19.00: Hí­rek. — 19.05: Új operalemeze­inkből. Beethoven: Fidelio. — Közben 20.15—20.45; „A szegény ember régésze akartam lenni”. — 21.31: Nagy siker volt! Az MRT szimfonikus zenekarának Bartók-hangversenye. — 22.47: Henrik Szeryng spanyol szer­zők müveiből hegedül. — 23.00: Színészvlzsga 1986. — 23.30— 23.33: Hírek. Miskolci rádió: 17.00: Műsor­ismertetés, hírek. Időjárás.. — 17.05: péntek este Észak-Ma- gyarországon. Szerkesztő: sze­mes István. (A tartalomból: Villogó ... Közlekedési maga­zán. A Nógrádi Közlekedésbiz­tonsági Tanács munkájáról. — Video a baleset-megelőzésben. Közlekedési útmutató. — Prog­ramajánlat.) — 18.00: Észak­magyarországi Krónika. (A tar­talomból : Partlzántalálkozó Öz- don. — Csapadékhiány a tisza- palkonyái tsz-ben. — Piaci je­lentés.) — 18.25: Lap. és műsor- előzetes. Televízió, 1. műsor: 15.48: Hí­rek. — 15.50; öt évszázad fes­tészete. — 16.05: Nőj kosárlab­da-világbajnokság. — 17.40: Tv- tükör. — 18.00: Ablak. — 19.05: Tévétoma. — 19.10: Esti mese. — 19.30: Hírádó. — 20.05: Ké­rők. — 21.30: ördög bújt a vo­nóba... — 22.00: A hét mű­tárgya. — 22.05: Hogy kik van­nak ... — 22.55: Híradó 5. — 22.45: Himnusz. Televízió, 2. műsor: m.05: Képújság. — 10.10: Kelet—Nyugat rockrandevú 1906. — 20.00: Fél­istenek párviadala. — 20.35: Etű­dök plakátokra. — 20.55: Színek a homályban. — 21.10: Híradó 2. — 21.30: A törvény. — 23.25: Képújság. Szlovák televízió: 16.00: Nem­zetközi lóverseny. — 17.00: Kö­zönség. — 17.25; Tanácsadó. — 17.35: Pozsonyi magazin. — 10.08: Budapesti Tavaséi Fesztivál. — 18.20: Esti mese. — 10.30—19.10: Mezőgazdasági magazin. — 19.30; Híradó. — 50.00: Kanadai ter­mészetfilm. — 20.38: A bírósági szakértő halála. — 21.20: Zenés szórakoztató műsor. — 21.20: Kjgyóméreg. — 23.5*: Dixieland Drezdában. Kiállítások: MSSlMdci Galéria CIO—10): Építészed modellek. — vasas Galéria (14—19); Kádár Gyula szíjgyártó és bőrdíszműves népi iparművész munkái. — Mini Galéria (10—10): Keller Lívia festőművész kiállítása. — Fotógaléria (10—19); a Stúdió Nadar fotókiállítása. — A Bar­tók Béla Művelődési Ház eióte­repen : Nagy Lajos tűzzománcai. — Hermán Ottó Múzeum Kép­tára (10—18): Két évszázad ma­gyar festészete. — Múzeumi mo­zaik. Tury József kerámiái. — Bt>r30d—miskolci Múzeum (10— 18): Kondor Béla-emlékkiállítás. — Múzeumi műhely. Kulcsár Géza fotókiállítása. — Herman Ottó Emlékház (10—18) • Herman Ottó élete és munkássága. — A Bükk élővilága. — Diósgyőri vár (0—19): A diósgyőri vár történe­te. — Megyénk ásványvilágából. —T Déryné-ház (9—19): Déryné- emlékszoba. — üvegművészeti emlékek a XVI—XIX. századból. — Massa Múzeum (9—16.30): A diósgyőri kohászat története 1870-ig. — A kohászatban hasz­nált kéziszerszámok. Filmszínházak: Béke (13): A fehér törzsfőnök (mb. szí. ame­rikai. II. helyár t) — (Í5): Az ártatlanság bizonyítása (mb. szí. angol, 14 év, III. helyár!) — <f7 és f9): Vad banda (mb. szí. amerikai, 18 év. III. helyár!) — Béke kamaramozi (4): Piros pulóver (mb. francia, 14 év!) — (6) • Piszkos munka (mb. auszt­rál. 14 év. III. helyár!) — Tán­csics (f4, f6 és f8): Indiana Jones és a végzet temploma (szí. amerikai 14 év, kiemelt III. helyár!) — Táncsics kamara mozi ff5): Alabama (szí. lengyel. 14 év!) — (f7): A Jedi visszatér (szi. amerikai, m. helyár!) — Szikra <fS) - Piedone Afrikában (szí. olasz, ni. helyár!) — (f7): A betörés nagymestere (mb. szí. francia, in. helyár!) — Fáklya (4. 8. 8): Hóbortos népség L (szi. botswanai vígjáték. HL helyár!) — Fáklya kamaramozi (í5>: Péntek, 13. (magyar). — Petőfi (f5): Csalogány (mb. &zL szovjet). — <f7). Kincs, ami nincs (mb. szí. olasz. m. hely­ár!) — Krúdy (f7): Te már nagykisfiú vagy (mb. szí. ame­rikai, 14 év, n. helyár !) — Ta­polca. Ady (7 és 9): Edith én Marcel I—n. (szí. francia, dup­la. II. helyár!) — Vasas park- mozi (9): a cápa (szí. ameri­kai. 18 év, in. helyár!) — Avas­déli kertmozi (9): Hülyeség nem akadály (szí. magyar. 14 év!) — Hámor (f6); Nászút féláron (ma­gyar. 14 év!) — Szirma (f6): Szexmisszió (mb. lengyel, H év 3 szombat Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 0.25: Családi tükör. — 9.00. Is­mét — a javából. — 10.4»; Hi­vatása: ripacs. Petőfi rádió: (.0*. Hírek. — 0.11: Színes népi muzsika. — 8.50: Tíz perc külpolitika. — 9.00: Hírek. — 9.06. Rádiószln- ház. a két uszkár. — 9.50; A Kormorán együttes Anyámnak c. nagylemezéből. — 10.00; Ha még nem tudná... — 10.30: Térzene a Magyar Nemzeti Galéria előtt Az Uhlmann együttes játszik. — 11.08; Hírek. — 11.86: AZ MRT gyermekkórusa énekei. — 11.20: Mese-zene gyerekeknek. 3. műsor; 0.00; Hírek. — O.ltt A Marburg! Bach-kórus hang­versenye. — 8.31. Schubert — Liszt: Wanderer fantázia. — 9.53: Massenet operáiból. — 10.30: Slágerlista. — 11.00: Hanglelvé- telek felsőfokon. Miskolci rádió: 8.00: Műsoris­mertetés. hírek, időjárás, lap­szemle. — 8.10: Hová meó.iünk, mit csináljunk? — programaján­lat. — 0.20: Visszapillantó, (in­formációk, tudósítások, ripor­tok a hét fontosabb eseményed­ből.) — 8.40: Napjaink kérdé­sei. Onodvári Miklós Jegyzete. — A zenét szerkesztik a hall­gatók. — Teléfonszám: 35-510. — 9.30; Mikrofonlánc. Riporter: Jakab Mária. — Sport. — 0.55: Műsorelőzetes. Televízió, L műsor, 0.40; De­rűiül Nóstru. — 9.00: Tollassuli. — 9.15: Kardok, kalodák. — 11.30: Autó-motorsport. A Miskolci Közlekedési Vállalat intenzív autóbuszvezető tanfolyamot szervez női és férfi munkavállalók részére. A tanfolyamon való részvétel feltételei: • 21. életév betöltése, 0 legalább „B" kategóriájú, 2 évnél régebbi vezetői engedély, • sikeres pályaalkalmassági vizsgálat, • miskolci lakóhely. A kiképzés időtartama alatt (kb. 3 hónap) 3000 Ft/hó fizetést biztosítunk. A tanfolyam költségeit vállalatunk viseli. A vállalat dolgozóinak és azok családtagjainak a városi autóbuszokon és villamosokon díjmentes utazást biztosí­tunk. Jelentkezési határidó: 1M6. augusztus 15. Jelentkezni lehet: Miskok l„ Szondy Gy. a. 1. sz. II. autóbusz-forgalmi üzemvezetőnél, (101/B autóbusz végállomása).

Next

/
Oldalképek
Tartalom