Déli Hírlap, 1985. november (17. évfolyam, 257-280. szám)

1985-11-14 / 266. szám

Tantárgygondozásnak is hívhatjuk A Hermcmból Annabergbe Tanévenként új, hatalmas kötetet kezdenek: Iskolanap­ló a címe. Hat esztendeje, hogy az annabergi látogatások, és az ottaniak viszontlátogat ásai sok oldalt tesznek ki. (Kiss József felvétele) Népek Barátsága Ligájának hívják ai NDK-ban azt a szö­vetséget, amelynek a vezető­sége az NDK megalakulásá­nak évfordulóján minden esz­tendőben a nevében foglaltak szerint ünnepel: a Német De­mokratikus Köztársaság kultu­rális kapcsolatait erősítő szak­emberek tevékenységét kitün­tetéssel ismeri el. Kovács Ma­rianna, a Herman Ottó Gim­názium igazgatója nemrég a Népek Barátsága ezüstjelvé­nyét vehette át. A miskolci is­kola és az annabergi J. R. Becher Gimnázium közötti kap­csolat ápolásának szólt az el­ismerés­Tantérgygóndozásnak hív­ják azt a tevékenységet, amely a többi között egy is­kolaigazgató munkaköri kö­telessége. Ez most a Her- manban folyó német taní­tásnak szól, tágabb értelem­ben pedig a gimnázium pro­filjának, amely a magyar iskola változásai során is megmaradt olyan intézmény­nek, hogy elsődleges felada­tai között tartja számon az idegen nyelvek magas szín­vonalú oktatását. Nem kí­ván bővebb magyarázatot, hogy ez milyen sokat jelent egv olyan korban, amely­ben a bármilyen pályát vá­lasztó 18 évestől is elvárják a nyelvismeretet. Az csak használ (közoktatásunk vál­tozásainak egyik hosszú tá­von életképes eredménye ez), hogv a Hermanban ta­nuló diákok közül nagyon sokan már az általános is­kolából is ilyen indíttatás­sal jönnek. Kovács Mariann és Takács Márta megyei német szakfelügyelő együtt mondták el: + A KULTOR- HISTORIATOL A NYELVVIZSGÁIG — A Herman Gimnázium­ban kétfajta német nyelvű oktatás van. Az egyik az úgynevezett speciális, amely a magyar közoktatásban újabban szokásos 14 napos, azaz kéthetes ciklusban 14 órát szán erre a nyelvre. Ide azok a gyerekek járnak, akik korábban nem tanultak németet. A másik társaság a haladók, akiknek kéthe­tenként 9 órájuk van. Ne­kik a gimnáziumban már elég a kevesebb óraszám is, mert korábban az általános iskolában hat esztendőn ke­resztül tanulták a nyelvet. Mindennek eredményeként már a harmadik osztály vé­gén is letehető a középfokú nyelvvizsga. Nyelvtanár könnyebben, az iskolaigazgató nem sűrűn kap más országbeli külkép­viselettől ilyen elismerést. Amikor beszélgettünk, akkor még elsősorban csak arra figyeltem,, amit Koyács Ma­rianna' mondott:' az iskolá­ban folyó valamennyi idegen nyelv oktatására illik és ér­demes odafigyelni. A diá­kok miatt elsősorban, akik bármilyen feladatról legyen szó, igazán érdeklődnek. Olyan egyszerű oknál fogva, hogy a 16—18 évest őszin­tén érdekli a tanult nyelv, és emellett az illető nyelv- terület minden vonatkozása. Kultúrhistóriai háttere, az abban az országban élő nép mindennapjai, és nagyon ér­dekli, a fiatalokat a másik országban tanuló fiatal. Az iskola öt diákja, akivel a ké­sőbbiekben beszélgettem, szintén nem tudta még, hogy pár napön belül világot lát egy olyan határozat, misze­rint az egyetemeken is fo­kozott mértékben kérik ezt a felkészültséget. Tóth Gabi, Rokonay Adrienne, Herná­di Nóra, a IIÍ/3-as és Varga Dóra, Kovács Ildikó, a IV 3- as osztály tanulói mégis er­re készültek. Az általános is­kola 2.. 5. osztályától kezdve tanulnak németül, és amikor azt kérdezlem. hogy szá­mukra mit jelent az anna­bergi testvériskolával való kapcsolat, majdnem elfelej­tették, hogy mégis az igaz­gatói irodában beszélgetünk. Ennyi mindig nevető, bájos diáklányt régen láttán együtt; a jókedvük nyilván az én értetlenségemnek szólt. Hogy nem látja azt át vala­ki,. hogy az ember csak jól érezheti magát Annabergben, különösen, ha mint a ne­gyedikesek, már másodszor járt ott. Eszmecserénk lé­nyege a következő: Burtők-táncház Táncházba várja az ér­deklődőket a Bartók Béla Művelődési Ház szombaton. Délután 5-től 7-ig, a gyere­kek. 7-től esle 10-ig pedig a felnőttek rophatják majd. A talpalávalót a Borókás együttes szolgáltatja, a tánc­házat Nagy Zoltán vezeti. A rendezvény idején az előtér­ben könyveket, lemezeket, népviseleti holmikat, népi hangszereket árusítanak + GONDOLAT- ES GYEREKCSERE — Annaberg középkori bányavaros az Érc-hegység­ben, és nagyon szép. Azért mert régi, évszázados törté­nelmet őriz, és azért, mert rendkívül kedvesek az em­berek. Az a gyakorlat ala­kult ki Miskolcon is, ha ők jönnek ide, hogy családok­nál helyezik el a vendéget, és családtagként is kezelik őket. Így lehet megismerni az ottani diákok mindennap­jait, a város lakóinak az életét, a testvériskolát és a lehetőségeket. Egy-egy ilyen vakáció, amely két hétig tart Annabergben, és újabb két hét a német gyereknek Magyarországon, nagyon so­kat számít. Az NDK-ból ol­csóbban lehet hozni köny­veket, és ami ennél sokkal többet jelent, ott, vagy itt a diákbaráttal németül kell beszélni. Az Érc-hegységi nyelvjárás különbözik ugyan az irodalmi némettől, de az is tiszta haszon. Az iskola zárt világ, és ez így van jól. De az iskola nyitott világ is, és ez így van jól. Az egyik lehetősé­gük a külföldi intézmények­kel való következetes kap­csolattartás, és nemigen kell hosszasan magyarázni, hogy mit ért például a Herman tantestületének az annabergi vendégtanárok néhány hét­tel ezelőtti látogatása. Tan­könyveket cserélnek, tapasz­talatokat, s ami ennél sok­kal fontosabb, gondolatokat. Ami a barátságokat illeti, elég volt a harmadikos, ne­gyedikes lányok változatla­nul jó kedvű arcára nézni. Mi van ezen annyi kérdezni- való? Egészen kiváló dolog, ha az ember bekerülhet a tanévenként tíz—tíz csere­gyerek közé. M— Zsúfoltság az Avason Mindennapi gondok a napköziben Bár nem a legszerencsé­sebb kifejezés a „napközis el­látás”, mégis jól tükrözi azt a tényt, hogy az oktatáson be­lüli szolgáltatásról van szó. Igénybe veheti-e minden olyan miskolci iskolás, akinek a kö­rülményei ezt szükségessé te­szik? Erről kértünk tájékozta­tást Halmai Lászlónétól, a vá­rosi tanács iskolai csoportjá­nak tanulmányi felügyelőjétől. Mint megtudtuk, az 1985/ 86-os tanévet Miskolc álta­lános iskoláiban 26 053 diák kezdte meg. Közülük 11 588- nak tudtak a napközikben helyet adni. Egyetlenegy al­só tagozatos felvételi kérel­mét sem utasították el, s a tanács illetékesei arra töre­kedtek, hogy a lehetőségek szerint a felsősök is napkö­zis férőhelyhez jussanak, legalább hatodik osztályos korig. Igen kedvező a hely­zet a III. kerületben, ahol jócskán akad hely a fel­hősöknek. A tavalyi adatokkal ösz- szehasonlítva: idén 940 ta­nulóval van több Miskol­con, a napközisek létszáma viszont csak 85-tel nőtt az elmúlt évihez képest. Az el­látás tehát arányaiban rom­lott. A napközis csoportok száma viszont 12-vel gyara­podott a mostani tanévben. A cipő leginkább az Avas­délen szorít: az itteni 6178 általános iskolás diáknak ugyanis több mint a fele — 3607 gyerek — napközis. Vagyis a város napközisei­nek több mint 30 százaléka zsúfolódik össze a lakótele­pen. Leginkább az Avas III. építési ütemében levő isko­lákat állítja nehéz helyzet elé a sok Igénylő: a 33-as és a 43-as számú — akár­csak a II. építési ütemben található 20-as és 42-es szá­mú — általános iskolák ese­tében, a gyerekek elhelyezé­se érdekében továbbra is keresni kell az iskolán kí­vüli megoldás lehetőségét, azaz maradnak a szükség szülte lakásnapközik és be- tonyp-épületek. Az oktatás­ügy irányítói szerint a zsú­foltság ellenére is méltá­nyolni kell az avas-déli is­kolák munkáját, hiszen pél­dául hatodik osztályos ko­rig mindenütt, a 20. Számú Általános Iskolában pedig még a hetedikeseknek és nyolcadikosoknak is helyet adnak a napközikben. Amíg tavaly a miskolci helyzet jobb volt az orszá­gosnál, most már az orszá­gos átlag szintjére csökkent. Jövőre újra kisebb romlás várható, az azt követó év­ben viszont mérsékelt javu­lásra lehet számítani. A tények ismeretében jo­gosan merül fel a kérdés: nem kellene-e a gond meg­oldása érdekében új utakat keresni? Jó szolgálatot te­hetnének például — más városok mindennaposnak számító gyakorlata alapján — a magánnapközik. B. A. Műsor CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.30: Ki nyer ma? — 12.45: Megnívó. — 13.00: évszá­zadok mesterművei. —■ 13.40: Kapcsoljuk a miskolci körzeti stúdiót. — 14.00: Hírek. — 14.10: A magyar széppróza századai. — 14.2b: Liszt: Victor Hugo-da­lok. — 13.00: Lapozgató. —15.30: Daloló, muzsikáló tajak. —16.00: Hirek. — 16.05: Révkalauz. — 17.00: Rádiószínház. Lányok, lu­gasok. — 18.06: Lajtha László: Soproni képek. — 18.15: Hol volt, hol nem volt... — 13.30: Esti Magazin. — 19.15: Freytá- gék. — 20.12: Otto Klemperer vezényli a Philharmonia Zene­kart. — 21.12: Rita Streich ope­raáriákat énekel. — 21.40: Mű­helyfőnökök a nagyvilágból. — 22.00: Hírek. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Szabadi Vil­mos hegedűestje a 22-es stúdió­ban. — Kb. 23.30: Szimfonikus táncok. — 24.00: Hírek. — 0.10: Himnusz. — 0.15—4.20: Éjfél után. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: A Budapesti Koncert-fú­vószenekar felvételeiből. —12.25: Néhány szó zene közben. — 12.30; A népművészet mesterei­nek felvételeiből. — 13.00: Hí­rek. — 13.05: Nosztalgiahullám. — 13.45: Időjárás- és vízállás­jelentés. — 14.00: Zenés dél­után. — 17.00: Hírek. — 17.05: Rainer Brüninghaus dzsessz- triója játszik. — 17.30: Segíthe­tünk? — 18.30: Slágerlista. — 19.00: Hírek. — 19.05: Operett- kedvelőknek. — 20.03: A Pop­tarisznya dalaiból. — 21.00: Hí­rek. — 21.05: Lapközben. — 21.35: Barangolás régi hangleme­zek között. — 22.00: Maholnap. — 23.00: Hírek. — 23.20: A mai dzsessz. — 24.00: Toronyzene.— 0.15—4.20: Éjfél után. 3. műsor: 12.23: Vladimir As­kenazi Chopin-műveket játszik. — 13.00: Hírek. — 13.05: Amiről A tanítványok Semmi „elsőfii messég*’ nem érződik A tanítványokon, no­ha Bereményi Gézának ez az első rendezése. Az eddig író­ként ismert Bereményi régóta otthonosan mozog filmes ber­kekben mint forgatókönyvíró. Dr. Szaniszló József emlékira­tai alapján írta és rendezte most bemutatott filmjét, amelynek hőse egy tehetséges parasztfiu, aki a harmincas évek végén a Pázmány Péter Tudományegyetem joghallga­tója lesz. Itt dolgozik dr. Ma- gyary Zoltán professzor és kollektívája, akik az ország bajait, az elmaradottság okait kutatják, táriák fel szocioló­giai hitelességgel, a feldolgo­zott anyagból kiállítást szer­veznek, ennek megnyitását gróf Teleki Pál vallás- és köz­oktatásügyi miniszter vállalja. Majd — az úri körök nyomá­sara — ugyanő tiltja be ezt a kiállítást. A magyar film új sztár­ja, Eperjes Károly játssza — kitűnően — a főszerepet, ő alakítja a vidékről a fő­városba került fiatalembert. Magyary professzor tanítvá­nya lesz, sőt, neki is akad (na) egy tanítványa, bizonyos Alex gróf. Korabeli híradórészletek­kel támogatja meg a film képi világát a rendező, ezekhez a kockákhoz ügye­sen hozzávágva azokat a jeleneteket, amelyeken a hős, Fehér József ismerke­dik a nagyvárossal. Különös világba csöppen Fehér József a grófi kastély­ban. Olyannyira különös, hogy már-már hihetetlen. Alex gróf apja igazi sports­man, lovon, repülőn, autón éppoly otthonosan érzi ma­gát, mint futballtrénerként. Fia a mulatozásnak él, lá­nyáról nem sokat tudunk meg. annyit mindenképpen, hogy a rokonszenvnél erő­sebb vonzalmat érez a hős iránt. Időnként a múltból a má­ba ugrik a kép, az idős Fe- hért látjuk (Eperjes Károly édésapja formálja meg), fiá­val, akit láthatólag nem ér­dekelnek a világ dolgai, afféle mihaszna fickó. Érdekesen, izgalmasan fényképezett film A tanít­ványok, a színészválasztás és -vezetés profi rendező­nek is becsületére válna (Gelley Kornél és Rajhona Ádám mellett Cserhalmi György és Kézdy György nevét kell a legjobbak kö­zött megemlíteni), ám ma­ga a történet kevés emléket hagy a nézőben. Lehet, hogy a rendező Bereményi jobbat alkotott, mint a forgató­könyvíró. A tanítványok operatőre Kardos Sándor volt. Sz— tje Görlök egy pesti mulatóban: jelenet a filmből a világ vitatkozik. — 13.35: A biblias ember. — 14.25: Nepzene sztereóban. — 15.00: Pophuiiám. — 16.00: Európai kulturális fó­rum 1985. San Marino! Köztár­saság. — 16.09: Bach- és Hän- del-müvek. — Közben 17.00— 17.30: Iskolarádió. — 18.30: In limba materna. — 19.00: Hírek. — 19.05: Az új magyar zene hónapja a rádióban. — 20.09: Beszélgetés a Nagyvilágról. — 20.41: Az Állami Népi Együttes műsorából. — 21.16: David Bowie összes felvétele. — 22.00: Theo Adam operaáriákat énekel. — 22.30: Az új magyar zene hó­napja a rádióban. — 23.10: Mad­rigálok. — 23.30: Hírek. Miskolci rádió: 17.00: Műsor­ismertetés, hírek, időjárás. — 17.05: A Tiszától a Dunáig. Eszak-magyarországi képeslap. Szerkesztő: G. Tóth Ferenc. (A tartalomból: Klári második éle­te. — A dédestapolcsányi szo­ciális otthonban. — A költő el­nök. — Oscar-díjasok a kony­hában. — Tollbeszéd. Németh Miklós Attila jegyzete.) — 18.00: Észak-magyarországi Krónika. (Miskolc Város Tanácsa V. B. ülése a lakásfelújításokról tár­gyalt. — A politikai könyvna- napok megyei megnyitó ünnep­sége Leninvárosban. — A 26. miskolci tévéfesztivál előkészítő bizottsági megbeszélése.) — 18.25: Lap- és műsorelőzetes. Televízió, 1. műsor: 16.25: Hí­rek. — 16.30: Üj-zélandi szarva­sok. — 16.55; Útjelzők. — 17.45: Pedagógusok fóruma. — 18.30: Telesport. — 19.10: Tévétorna. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Starsky és Hutch. — 20.45: Panoráma. — 21.50: Hungar Hotels nemzetkö­zi táncverseny. — 22.20: József Attila kortársai. — 22.50: Tv­híradó. — 23.00: Himnusz. Televízió, 2. műsor: 18.10: Rest Miska. — 19.10: Budapest—Wien. — 19.30: Tollvadászok. — 19.50: Húsevő növények. — 20.00: Shock, ami sok. — 21.00: Tv- híradó. — 21.30: Alberta és Alice. — 23.05: Képújság. Filmszínházak: Béke (3): Nyomás, utána! (szí. olasz, 14 éven felülieknek, kiemelt és III. helyár!) — in6): A tanít­ványok (szí. magyar, 14 éven felülieknek!) — (f8): Monte­negro (szí. sévd, 18 éven felü­lieknek!) — Béke kamaramozi (4): A bosszúállók újabb ka­landjai (mb. szovjet). — (6): Szerelem Montrealban (mb. ka­nadai, 14 éven felülieknek, II. helyár!) — Kossuth (f3 és f8) : Nyomás, utána! (szí. olasz, 14 éven felülieknek, kiemelt és Hl. helyár!) — Kossuth, filmmú­zeumi előadás (hnä) : Férjek (szí amerikai). — Hevesy Iván Filmklub (f5 és f7): Méhkas (mb. szí. spanyol, 14 éven fe­lülieknek!) — Táncsics (f5 és f7): Titokban Hongkongban (mb. szí. francia, III. helyár!) — Táncsics kamaramozi (6) : Láttam az uj világ születését I—II. (szí. szovjet, dupla hely­ár!) — Szikra (f5): Egy kicsit én, egy kicsit te (szí. magyar, 14 éven felülieknek!) — (f7) : Átverés (mb. szí. amerikai. 16 éven felülieknek, III. helyár!) — Fáklya (f7): A cápa (szí. ame­rikai, 16 éven felülieknek, ki­emelt és III. heiyár!) — (f5) : Kék hegyek (mb. szí. szovjet, 14 éven felülieknek!) — Fáklya kamaramozi (f5): Zsaru vagy csirkefogó? (mb. francia. III. helyár!) — Tokaj diszkómozi (18) : Fantom az éjszakában (mb. szí. amerikai. 16 éven fe­lülieknek!) — Petőfi (fa és f7): Az élet muzsikája (szí. magyar —szovjet. II. helyár!) — Ady Művelődési Ház (5) : Az alvilá­got felszámolni (szí. szovjet). — (7) : Flashdance (szí. amerikai, kiemelt és III. helyár!) — Ne­hézipari Műszaki Egyetem (5 es 7): Végre vasárnap (mb. fran­cia, 14 éven felülieknek, II. helyár!) — Hámor (f6) : Kesz­tyűbe dudálni (mb. szovjet). — Pereces (6): Kék hegyek (mb, szovjet, 14 éven felülieknek!. Miskolci Nemzeti Színház (7) : Kegyenc. (Goldoni ifjúsági bér­let.) — Kamaraszínház (7) : Ne- báncsvirág. PÉNTEK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Jogi arcképcsarnok. — 8.40- Kamaramuzsika — 9.25: Árul­kodó szavak. — 9.35: Pest me­gyei óvodások énekelnek. — 9.53: Lottósorsolás — 10.00: Hí­rek. — 10 05: A féltékenység kortörténetéből. — ío.lO: Barokk zene. — 10.59: Lottóeredmények — U.OO: Rádiószínház. Portások! Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Zeller operettjeiből. —8.50: Tíz nerc külpolitika. — 9.00: Hírek. — 9.05: Napközben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom