Déli Hírlap, 1985. július (17. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-11 / 161. szám

; A jelölőgyű léseken tették szóvá i Gáz és csatorna A Jelölögyűléseken sok köz­érdekű kérdés hangzott el. Ezek egy csoportjára most Jirkovszky Imre, a városi tanács építési és közlekedési osztályának vezetője vála­szol. Árvái Sándorné és Vályi Gábor hejccsabai lakosok a Pohl Sándor és az Antal ut­cák szennyvíz-elvezetésének mego'dását kérték. — Nemcsak e két utca, de szinte egész Görömböly és Hejöcsaoa szennyvíz-elveze­tésének előfeltétele a Bónis- telépi szennyvízátemelő meg­építése, illetve a város fe­lől jövő gerincvezeték meg­hosszabbítása. Ez azonban olyan beruházás, ami hosz- szabb távon is csak lakossá­gi segítséggel válhat valóra. Taksány Józsefné zebrát kért a Futó utca és a Far­kas Antal utca keresztező­déséhez, a 45. Számú Álta­lános Iskola tanulóinak ér­dekében. — A gyalogos-átkelő fel­festését a Közúti Igazgató­ság rövidesen elvégzi. Nagy 'Balázs a gázvezeték építését szorgalmazza a Bo­rús-telepen. — A gázellátás engedélye­zése iránti kérelmet a tanács elterjesztette, választ még nem kaptak. Vértesi Tivadar buszmeg­álló létesítését javasolja a Petneházy és a Lévay utca közötti területre. — Jelenleg a Kun Béla út és a Szilágyi Dezső utca ke­reszteződésénél, a Rosenberg házaspár utcánál, a Petne­házy utcánál, az SZTK-nál és a Szigligeti térnél van busz­megálló. Egymástól való tá­volságuk olyan kicsi, hogy közöttük nem érdemes to­vábbi megállókat létesíteni. Kőris Ferencné észrevéte­lezte, hogy lakóhelyükön a csatornákból a víz nem fo­lyik le a Hejőbe, esőzések után elönti az' utat. ,ÓOa, — A szóban forgó terület rendkívül alacsonyan fek­szik, s nagyobb esőzések utón a gravitációs lefolyás már nem elegendő. A probléma a meder kikotrásával orvosol­ható. Eire azonban egyelőre nincs anyagi lehetőség. * I Madarász István sebesség­korlátozást sürget az Avas II. ütemének utcáin. — Ahol indokolt — pél­dául a Kulich Gyula utcá­ban, vagy az Elek Tamás utcának az iskolához közeli szakaszán — elhelyezték a sebességkorlátozó táblákat. Az Engels utcán azonban Tontosan öt órakor bezár a tapolcai ABC-áruház min­den hétfőn, télen—nyáron egyaránt. Többen telefonáltak szerkesztőségünkbe, hogy ko­rainak tartják a hétfői zá­rást, az idegenforgalmi sze­zon közepén. A nyaralók, az ott tábo­rozó külföldiek most hétfőn is 5 óra után is strandolnak a jó időben. S utána már hiába kémlelték a bolt vá­lasztékát a kirakatüvegen ke. resztül. A helybéliek jó ta­náccsal szolgáltak volna: ajánlották, hogy keressék fel a Martos Flóra utcai fűszer­boltot. Ám mint kiderült, az hétfőn zárva van. Vajon mi­ért? — kérdeztük Bonyhádi Ernőtől, a kisüzlet vezetőjé­től. < — Sokan kifogásolják, ! hogy nem egyezteti a nyit­vatartási időt az egy vál­lalathoz tartozó két üzlet. Ezzel kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy komoly létszámgondjaink vannak. Vállalatunknál a létszámot nem lesz sebességkorlátozás, mert az ottani körülmények nem indokolják ezt. Potornai Zsigmond az ava- si lakótelep Egyetemváros felőli részének parkosítását javasolja. — Mór készülnek a terü­let építési tervei, ezért oda parkot ideiglenes jelleggel már nem érdemes telepíteni. mindig a termelékenység függvényében határozzák meg, s ennek alapján felte­hető, hogy még a mostani létszámot is csökkentik. Ere­detileg reggel 7-től délután 3-ig tartottunk nyitva, egy műszakban. Most változtat­tunk ezen; a vásárlók igé­nyeihez alkalmazkodva, reg­gel 8-tól délután 5-ig vár­juk vevőinket. Jelenleg hét­főn zárva tartunk. Azon a napon, amikor a nagy ABC-t a szokottnál korábban be­zárják. Ha a vezetők is jó­nak látják, a nyári szezon­ban szombaton adnánk ki a szabadnapot, hétfőn viszont a kora esti órákig várnánk a vásárlókat, amikor a nagy ABC már bezárt. Ez nem okozna gondot a kis ABC környékén lakóknak, mivel a tejet' és a kenyeret szom­baton is megvehetnék a kö­zeli tejivóban. Ebben az esetben a nagy ABC-nél fel­tüntetnék, hogy a mi bol­tunk hétfőn késő délutánig nyitva van. Csak szervezés kérdése 1 Zárva az ABC? Nyisson a kisbolt A család kiszorult a szobából... Ásványok kőzetek szerelmese A család a konyhában al­szik, mert a szobában már csaknem másfél évtizede nin­csen hely számukra... Ha mégis benyitnak oda. mese­világban érezhetik magukat. A vitrinekben, a dobozok­ban és a polcokon ezernyi szín és forma gyönyörköd­teti őket. Nagy Károlyt Gyöngyös- orosziban mindenki úgy is­meri, mint az ásványok sze­relmesét. Az országban is a legtekintélyesebb gyűjtőiékö­zött tartják számon. Az érc­bánya aknásza, érthető tehát ez a különös szenvedély. — Szénbányászként kezd­tem Kányáson, illetve Lyu- kóbányán. Ezt követően az Aknamélyítő Vállalatnál he­lyezkedtem el, majd vissza­kerültem Kányásra néhány évre, vájárnak, A gyöngyös- broszi ércbányáknál 1971 óta dolgozom, itt ejtett rabul az ásványok világa. — Előtte mit gyűjtött? — Soha nem . volt ilyen »envedélyem, de amikor a meddőben megpillantottam a Szebbnél szebb érceket, so­káig nem "bírtam betelni ve­lük. Szinte elkápráztattak, s csaknem 40 éves fejjel meg­adtam magam! Hozzákezd­em a gyűjtésükhöz, és az­óta minden percemet kitöl­tik. — Milyen kincsei vannak? — Körülbelül tízezer da­rabból áll a gyűjteményem, bevallom, mindre büszke va­gyok. A világ valamennyi tájáról vannak ásványaim. A legnagyobb ritkaságaim: az ausztráliai nemesopál, a perui pirít, a dél-afrikai gyé­mánt, a romániai antimonit, a svéd termésezüst és a bra­zil achát. Rendszeresen cse­rélek német, csehszlovák, lengyel, román, osztrák, ju­goszláv, angol és szovjet gyűjtőkkel. Sokan felkeres­nek külföldről, és természe­tesen az ország más részé­ből is. A munkahelyem gaz­dag lelőhely; különösen rob­bantások után bukkanok szép darabokra. — Mire fáj még a foga? — Füstkvarcra, termés­aranyra és sötét ametisztre. Már évek óta vadászok rá­juk. — Alig fér el a gyűjte­ménye a lakásban. Hová te­szi majd az új szerzeménye­ket? — Annak mindig van ná­lam helye. Legfeljebb a konyhából is kiköltözünk ... — mondta mosolyogva. * Nagv Károly számos okle­velet őriz otthonában. Rend­2(c Nagy Károly, ásványai kö­pött. szeresen bemutatkozik a mis­kolci ásvány gyűjtő-találkozó­kon: két évvel ezelőtt a leg­szebb hazai ásvány, tavaly pedig a legszebb hazai cse­reanyag tulajdonosának járó díjat nyerte el. Nem egy da­rabját nyilvánították védetté. Tervei között szerepel egy állandó kiállítás létrehozása Gyöngyösön. (femes!) A Capri cukrászda előtti kis kerthelyiséghez hasonlók jelennek meg végig a sétálóutcáik Homokssín alapon barna? A sétálóutca burkolata ★ Ezek a bútorok, virágvályúk még csak ideiglenes jelleggel díszítik a Széchenyi útnak ezt a szakaszát, melyet a követ­kező években újítanak fel. A jövő év márciusára be­fejezik a Széchenyi út első szakaszán a közművek, vil­lamosvágányok felújítását. Nem túl korai tehát arról beszélnünk, milyen lesz az új t rkolat. A Budapesti Mély­építő Vállalat VIACOLOR nevű színezett betonelemei­vel fedik majd be a sétáló­utcát. Járdáról „ és úttestről külön nem beszélhetünk, hi­szen egy szintre hozzák az egész útfelületet. Jelenleg a Tanácsház tér diszkutja kö­rül és a Pátria-udvarban lát­hatók a burkolóelemek, ha nem is éppen abban a for­mában, melyre a tervezők választása esett, ök az úgy­nevezett „balta” idomot ré­szesítették előnyben. Talán emlékeznek rá, hogy a Miskolci Városszépítő Egye­sülettel közösen mi is véle­ményt kértünk tavaly olva­sóinktól: a szürke, a tégla­vörös, a zöld vagy a sárga burkolóelem nyerte-e meg a tetszésüket ? A beérkezett válaszok szerint a miskolci­ak többsége nem az eredeti­leg tervezett szürke, hanem a zöld, sárga és barna ele­meket látná szívesen. Kelemen István városi fő­építésztől kérdezem, hogy le- zárult-e a vita, azaz eldön- tötték-e már, hogyan fest majd a sétálóutca burkolata. Elmondta, hogy a tanácsi ve­zetők a városszépítő egyesü­let tagságával, illetve a Déli Hírlap olvasóival értenek egyet. így ha elegendő sárga és barna burkolóelemet tud szállítani a budapesti válla­lat, akkor ez a két szín uralja majd a sétálóutcát. A közeli napokban utaznak a fővárosba Karmazsin Klárá­val, az ÉSZAKTERV terve­zőjével, hogy tisztázzák a kérdést a gyártóval. Hozzá­tette, hogy bár a szürke bur­kolóelem a legolcsóbb, a fel­újítási költségekhez viszo­Az Építésügyi és Városfejlesz­tési Mjnisztérium, a Művelődési Minisztérium, a BkM Országos Idegenforgalmi Hivatala, az Or­szágos Műemléki Felügyelőség, Borsod-Abaúj-Zemplén. Megye Tanácsa V. B., Miskolc Megyei Város Tanácsa V. B. és a Mis­kolci Vízművek. Fürdők és Csa­tornázási Vállalat országom, nyil­vános tervpályázatot hirdet A DIÓSGYŐRI VÁR ÉS KÖRNYÉ­KE címmel. Miskolc-Diósgyőr település ré­szére az elmúlt évtizedekben több rendezési terv készült. Te­kintettel a terület rendkívüli természeti és építésze« adottsá­gára, a tervpályázat célja a vár nyitva oly csekély az eltérés, hogy ezen nem érdemes spó­rolni. (Szerintem sem !j De miért kell legalább két szín a sétálóutca.burkolásá­hoz? Természetesen nem azért, mert pepitába akar­és környezetének méltó kibonta-. koztatása kulturális és idegen- forgalmi hasznosítása, városépí­tészeti, közlekedési, zöldfelületi és mikrokörnyezeti kialakítása oly módon, hogy az illeszkedjék a régi és új beépítésű területek együttesébe. A tervpályázati kiírás és mel­lékletei átvehetők a Magyar Építőművészek Szövetsége tit­kárságán (Bp. vin. kér.. Dienes László utca 2.). A pályaműveket legkésőbb 1985. szeptember 39-ig kell pos­tára adni Miskolc Megyei Város Tanácsa V. B. Építési és Köz­lekedési Osztálya (3525 Miskolo, Tanácsház tér 8.) címére. (Kiss József felvételei) ják öltöztetni. A homokszfn lesz az uralkodó, a vöröses- barna elemekből pedig ki­alakíthatják a cukrászdák, eszpresszók kert helyiségei nek burkolatát, vagy például an­nak a diszkóinak a környé­két, amelyet a Centrum Áru­ház előtt állítanak fel. Azt már Litván József formatervezőtől tudom, hogy a sárga-barna útburkolat harmonizál majd a sétálóut­ca bútorzatával is. A lócák, székek fémelemeit ugyanis óarany színűre festik a ter­vek szerint/ Ha ilyen lesz, szép lesz te­hát a sétálóutcánk. Addig azonban, míg elkezdik a bur­kolást, még sok a teendő. Az Ady-hídtól a Húsáruházig terjedő szakasz közművei­nek, villamosvágányainak a felújítását a jövő év már­ciusára fejezik be, és aztán még hátra lesz a második (a Szemere-sarokig) és a har­madik (a Tanácsház térig) rész. (békéit Tervpályázat A diósgyőri vár és környéke

Next

/
Oldalképek
Tartalom