Déli Hírlap, 1985. július (17. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-11 / 161. szám

Rovatvezető: Ny ikes Imre. — Postacím: Déli Hírlap. Miskolc, 3511. Pt. 39. — TeL: 18-225. Kérjük olvasóinkat levelezőinket, hogy panaszaikkal, észrevételeikkel Hétfőtől péntekig, leoetó- let S—14 óra között keressenek fel bennünket. a miskolciaké a szó Nekünk a Balaton a Riviéra? Görög táncház, nagy sikerrel tos alkatrészek minősítésé­vel, értékesítésével a gép­járműbontó csak akkor fog­lalkozhat 1985. július 1-től, ha e tevékenység folytatá­sához szükséges, a jogsza­bályban előírt feltételekkel rendelkezik. Engedélyt a ta­nács közlekedési szakigazga­tási szerve vagy a közleke­dési felügyelet adhat, a gép­járműbontó kérelmére. Dr. Sass Tibor Diósgyőri gépgyáriakkal töltöttem tíz napot a vállalat bog- lárlellei üdülőjében. Nem kis félsszel indultunk útnak el­sősorban a pénztárcánk miatti aggodalom (no, meg az idő­járás) feihősítette fejünk fölött az égboltot. Ismerősök, a rádió, a televízió egyébről sem tudósított bennünket a Ba­laton kapcsán, mint a hideg vízről és árakról. A majd addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér — elv alap­ján aztán mégiscsak felültünk a keszthelyi vonatra. A DIGÉP-üdülő a szokásosat nyújtja: napi háromszo­ri (a kicsiknek négyszeri) étkezés tűrhető színvonalon — in­nen viszik az ebédet a Miskolci Közlekedési Vállalat kicsit távolabb levő üdülőjébe is —, viszonylag kényelmes szállás a faházakban. Ezenfelül van könyv, játék-, sportszer, ke­rékpár, vízibicikli — kölcsönzési lehetőség a kultúrteremben színes tévé, s egy házi büfé. Ami jócskán kímélte a pénz­tárcánkat. hiszen mindent bolti áron(!) ad. így például a világos balatoni sör 9 forint, a féldeci konyak 10. a rum 8 forint alatt van, s hasonlóak a többi árak is. (Járnak is a büfébe a környező üdülőkből, például törzsvendégek a ka­posvári cukorgyáriak és a pécsi kesztyűgyáriak.) Am, ha valakit a büfé kínálata nem elégít ki, átmehet a vasút túlsó oldalára az ABC-be. Amely nem túl nagy ugyan, de azért lehet vásárolni benne. Hogy mást ne mond­jak: Miskolcon: — ki tudja miért? — nemrégiben az összes lengyel és szovjet vodka árát 88 forintról kerek 100-ra emelték a boltokban, Boglárlellén (más boltokban is) pedig továbbra is 88 forint... A környék vendéglátóinak árairól csak hallottunk, estén­ként törzsvendégek lettünk viszont az utcabeli vendéglő­söknél. ahol színes sátortető alatt, szépen terített asztalok­nál III. osztályú áron szolgáltak ki bennünket. A világos sör 12.30, a deci balatoni muskotály vagy szürke barát 5 forint, a palacsinta 4—6 forint, a fagylalt gombóca 2.50, a 10 dkg sült keszeg 10 forint és így tovább. S még szí­nes tévét is nézhet a vendég a ..kis haszon — nagy forga­lom"’ elven dolgozó, családi vállalkozásként működő szó­rakozóhelyen. Vagyis: mi is hamar rájöttünk, hogy a Balaton ilyen for­mában tulajdonképpen nem drága, vagyis nem a Riviéra. Ám nem az — sajnos — a fürdőzési lehetőségek szempont­jából sem. Mert hiába bővítette a korábbinak a duplájára a napozóstégjét például a DIGÉP, az egész part mocskos vizű, bínáros. szinte látszik: beteg a víz. Az üdülő dolgozói mesélték: azóta van ez így. mióta a Balatonba vezették a Re.-ket lecsapoló két csatornát. ame*vek folyamatosan szál­lítják a poshadt barna vizet a tóba. Bizony nyhány száz mé­tert ki kell mennie annak, aki tiszta vízben akar fürdeni... Az idén még ezrek indulnak városunkból is a Balaton- partra. Ha alaposan tájékozódnak az üdülő környékén, hogy mi. hol, mennyiért kapható, s egy kis szerencséiük lesz az időGrással is — bizonyára kellemes élményekkel térnek majd haza. Ny. I. A városunkban élő görögök látták vendégül a miskolci fiatalokat szombaton este a. Molnár Béla Ifjúsági és Üttöröházban. A hangulatos esten csaknem 200-án — köztük még lengyelek is — sajátították el a balkáni ország népi táncát. Akik'pedig kifáradtak, Far­kas Gyula diavetítéses előadását tekinthették meg Görögországról. Jó volna mielőbb meg­ismételni a görög táncházat! » T. L. v ........ Miskolc BONTÁSBÓL SZÁRMAZÓ A közelmúltban a közle­kedési miniszter rendelet­tel szabályozta a használa­ton kívüli közúti gépjármű­vek, illetve azok fődarab­jainak bontása során ki­nyert alkatrészek minősítésé­nek és újraértékesítésének teltételeit. A jogszabály előírja, hogy a használaton kívüli köz­úti gépjárművek és főda­rabjaik bontásából kikerült, még megfelelő alkatrészeket közúti gépjárművek javítása során hasznosítani, a közle­kedésbiztonsági szempontból kiemelt fontos alkatrészeket minősíteni, a minőséget tar­tósítani kell. A minősítést autószerelő, karosszérialakatos és gép­járművillamossági műszerész kisipari mestervizsgával rendelkező személy, közleke­déstechnikus, szakirányú technikus vagy ezeknél ma­gasabb műszaki képesítésű személy végezheti. A vizsgálatok alapján a minősített alkatrészt színjel­zéssel kell ellátni. A javí­tás nélkül beépíthető alkat­részt kék, a javíthatókat vagy felújíthatókat piros, a selejtet pedig sárga színnel kell megjelölni. A selejt- mmősítésű alkatrészek csak haszon-, vagy hulladék­anyagként hasznosíthatók. A bontásból kikerült al­katrészek közül vizsgálat nél­kül kell selejtezni a fékfo­lyadékhoz szükséges gumi­elemeket. fékcsöveket és féktömlőket, a légfék merev csővezetékeit: a szétszerelt légfékszelepek gumialkatré­szeit; a csavarkötést és a biztosítóelemeket. A használaton kívüli köz­úti gépjárművek és azok fődarabjai bontása során ki­nyert, közlekedésbiztonsági ■■alpontból kiemelten fon­GÉPKOCSI-ALKATRÉSZEK Levelek az utcán Kedves vezető Nemcsak a szögesdrótról van szó a kedves utasokért Június 28-án a tapolcai végállomástól a Búza térre utaztam egy 2-es járattal. Mondhatom, velem együtt sok utastársamnak az volt a véleménye: élvezetes volt a különben sokszor megtett út. Csengetés: „Vigyázat, az ajtók záródnak” — hallottuk a mikrofonból. Majd: „Üd­vözlöm a kedves utasokat^ jó napot kívánok!” Közben a figyelmes vezetőnek arra is jutott ideje, hogy meg­kérje az utasokat: az idő­seknek, kismamáknak bizto­sítsanak ülőhelyet. Az uta­sok mosolyogva, halkan is­mételgették : már régóta uta­zunk ezen a járaton, de még nem találkoztunk ilyen ve­zetővel. A Búza téri végállomásra érve kicsit megnyitottam a vezetőfülke ajtaját, s ha a leszálló utasáradat miatt nem is kerülhetett sor be-j mutatkozásra és kézfogásra, annyit mégis mondtam, hogy gratulálok a kiváló, figyelj mes, szakszerű vezetéshez! Nem ^merem a vállalat belső rendjét, előírásait, S nem tudom megállapítani, mennyi volt a kötelező és mennyi volt az önként vál­lalt szolgálat. De példámul tató volt, az tény! Ha sok! vezető követi ezt a jó pél­dát, bizonyára öles léptek­kel halad majd városunk a nagyon is kulturált helyi autóbuszközlekedés felé. S ha már a fentiekről szói ejtettem, még ide írom, hogy mindez kb. 10.20-tói 10.35 óráig zajlott le a 07- 72 írsz.. 2-es jelzésű járaton. A vállalat ebből bizonyára meg tudja állapítani, hogy ki volt ez a szimpatikus buszvezető, s az utasok ne­vében dicséretét fejezi ki. Dr. Vitányi Andor Miskolc ják, hogy sokszor még ez sem nyújt kellő védelmet a betolakodók ellen. A Vas- vili körülbelül két hét múl­va Ígéri, hogy ellátja bolt­jait. Nem hiszem, hogy ha a nagykereskedelmi vállala­tok. a boltok időben felfi­gyelnének arra. hogy vala-' mi elemi cikk fogytán van, s gondoskodni kell a pótlá­sáról, előfordulhatna ha­sonló eset Csak egy kissé több figyelemre volna szük­ség! Dr. V A. ifiskole A római szám jelentené a kerületet, az első arab szám a konkrét utcanév helyett állna, míg a kötőjel utáni a tényleges házszámot jelölné. Nem esnék csorba kegyelet­érzésünkön, s talán a köz­terület-fenntartó vállalatnak sem okozna felesleges bonyo­dalmat. Zámborszky József Miskolc, Palóczy n. 1. szám HOGYAN SZÜNTETHETIK MEG A CASCÓT? Körössy Zoltán olvasónk az iránt érdeklődött: hogyan szüntetheti meg a cascóját az, aki a biztosítási év le­járta előtt eladja a kocsi­ját? A biztosító illetékeseitől kapott tájékoztatás szerint Csak babakocsival ne! bárhol kötötték meg a cas­co szerződést, megszüntetését a lakóhely szerint illetékes AB-egység (igazgatóság, fiók. kirendeltség) intézi. A gép­jármű eladása esetén a cas­cót írásbem Vehet felmonda­ni. Ennek tartalmaznia kell az új tulajdonos pontos cí­mét és az adásvétel idő­pontját. Egyébként, ha a megszüntetést például június 4-én kérik, a biztosító ak­kor is a hónap végéig — jú­nius 30-ig — áll kockázat­ban. Ez azt jelenti, hogy ha az új tulajdonos ez alatt az idő alatt karambolozik és valamilyen oknál fogva nem kötötte meg a cascót, akkor is kifizetik a kárát a régi biztosítás alapján. Gyakran látom, hogy kisgyermekes szülők babakocsijukkal mennyit bukdácsolnak a Gömöri aluljáró lépcsőin. Sajnos, az illetékesek nem terveztek e célra lejtőt. Úgy gon­dolom, ezt a hiányosságot még utólag is pótolni lehetne. ' H. E. Miskolc Ismerősöm méltatlankodva mondja, hogy egész Miskol­con — «em a Vasvill. sem a Borsodi Iparcikk-kereske­delmi Vállalat, sem a Tüzép boltjaiban — nem lehet szöges- (tüskés) drótot kapni. Nem akarok hinni neki. de hát régi ismerős. szava­hihető, komoly ember. Vajon miért nem lehet ezt a por­tékát kapni nyárom, amikor Ilyenkor javítgatják otthon és a kiskertekben a keríté­seket? S bizony célszerű a háló fölé egy-két sor szö­gesdrótot feszíteni, hiszen megtörtént esetek bizony ít­Kpq yelet sértő kukák Nap mint nap megbotrán­koztat engem — s gondolom másokat is —, hogy a sze­meteskonténereken nemzeti és nemzetközi nagyjaink ne­vei szerepelnek megkülön­böztető jelként, az utcane­vek után. Bármennyire véd­jük is a társadalmi tulaj­dont, de ne ilyen áron te­gyük! Javaslatom: mivel váro­sunk három kerületre osz­lik, s vannak azonos neve­ket viselő utcák is — ami zavart okozhat, de okot ad­hat visszaélésre is — adjunk a szemeteskonténereknek, kukáknak számot. Például: 11/24—17/b. Korántsem a fák elhuflaj- •tott leveleiről akarok szólni. Mert míg azok a természet ősi törvényeinek engedel­meskednek, egyes emberek más formában teszik közzé „inkógnitójukat”. Címzett, fellépett borítékok, gyakor­ta írásos tartalmukkal együtt, szégyenkezve hever­nek a lábunk előtt. Járdá­kon kallódva tereli őket a szél. S családi jellegű ké­pes levelezőlapok is fölfe­dezhetek itt; hiányolva a meghitt melegséget. De vál­lalati cégjelzéses iratok, nyomtatványpecséttel ellát­va jócskán lehetnének bir­tokomban, ha a „tisztelt cím” titka érdekelne. — Mi­vel mondandójuk nem ne­kem beszél, s nem vagyok kíváncsi természetű. nem hajlok le értük. Kivéve^ amikor megbotlom a felnya- lábolt, munkájukat elvég­zett hivatalos iratokban, Az egyik meglett, a másik elveszett Július 5-e egyrészt örömet, másrészt bána­tot hozott két idős be­vásárló miskolci asz- szonynak. A 84 éves N. L.-né a Tanácsház téri húsboltban felej­tette pénztárcáját, amit valaki megtalált, s a pénztárnál leadta. In­nen kapta vissza, s ez­úton köszöni meg az ismeretlen megtaláló jóindulatát, özv. K.-né ugyanezen a napon vi­szont a Napsugár cuk­rászdában felejtett egy pénztárcát, benne a számára fontos nyug­díjas vasúti igazol­vánnyal. Csak annyit kér a megtalálótól: ez utóbbit juttassa vissza a címére! ízt mondja a jogszabály melyeket tórdtóedények elé­be dobtak. Ilyenkor szórón só gyanakvással nézek az ikta­tási számra és a papírokat átfogó spárgára; nem az én sorsomat szorítja-e marka? S nem feledkezett-e meg ró­lam az ügyintézés sietős gé­pezete? Hiszen emberi ügyek feszülnek eme írások cm. Ezért sóba nincsen „lejárt anyag”. S akár személyes, akár közérdekű. írásokat szórt út­félre a „kedves ügyfél”, — én mindenképpen sajnálom őket, ha érzéketlenek is, mert mások emberi igyeke­zeté, esetleg; szeretető fe­szül lapjaikon, ez ad nekik sajátos életet, s így több fi­gyelmet érdemelnének. És — természetesen — azok is, akik későbbi sorsukat elren­dezik. Magyarán; eltakarít­ják őket az útból. Ákáe István, ■ / Miskolc

Next

/
Oldalképek
Tartalom