Déli Hírlap, 1984. december (16. évfolyam, 283-304. szám)

1984-12-01 / 283. szám

oíTT~ ELKÉSZÜLT AZ EMLÉKPARK Kitárul a Bükk keleti kapuja Ma délelőtt, lapunk meg­jelenésével egyidóben, kitá­rul a Bükk keleti kapuja. Nagy vállalkozás zárul most sikerrel, hiszen társadalmi összefogással épült fel a ma­jális-parki autóbusz-végállo­más mellett, a Szinva-patak és az országút ölelte kányái­ban a Herman Otto-cmiék- park. Az ünnepélyes megnyitón, ma 10 órakor húszmillió fo­rint értéket megtestesítő em­lékparkot vehetnek birto­kukba a miskolciak. Bár csak forintban aligha lehet mérni a társadalmi munká­ra vállalkozók önfeláldozá­sát, tiszteletet parancsol a 13 milliós összeg: ugyanis ennyi az alig egy év alatt elvégzett munka értéke. Ügy is mondhatnánk, hogy az anyagokra elköltött hétmil­lió forintot megtöbbszöröz­ték a városukért tenni aka­rók. Az emlékpark a Bükk ke­leti kapuja, hiszen a Szinva völgyében haladva itt léphe­tünk be a Bükki Nemzeti * A Bükk keleti kapuja sok turistát vonzhat majd, de a miskolciaknak is ked­velt hétvégi pihenőhelye le­het. Park területére. A környe­zettel harmonizáló épülete­ket, a sétányokat, tavakat, kertekét, a park minden ér­tékét, városunk ez évi tár­sadalmi munkaprogramjának keretében hozták létre az ön­ként vállalkozók. De alkotá­sukkal nemcsak a város, or­szágrészünk, a Bükki Nem­zeti Park lett gazdagabb, hanem egy szép élménnyel több lehet az innen távozó vendégek, turisták tarisznyá­jában is. (Folytatás a 3. oldalon) A párt XI11. kongresszusára XVI. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM 1984. DECEMBER 1„ SZOMBAT M: 1,40 FORMT Olcsóbb a grape-fruit (Cikk a 3. oldalon) Ellenőrzés, lizelésmp (Cikk a 6. oldalon) Vették a képeket, katalógust, p'akáiot Műrészek Hz MSZMP KB Ma reggeli telefon a vérellátóé irányelvei A ma reggeli lapok rész­letesen ismertetik, a Nép- szabadság mai száma pedig teljes terjedelemben mel­lékletként közli a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának irányel­veit a párt XIII, kongresz- szusára. Az irányelvek megállapít­ják: szocialista társadalmunk a legutóbbi öt esztendőben az MSZMP XII. kongresz- szusán elfogadott határoza­toknak megfelelően fejlődött. Népünk munkájának ered­ményeként előbbre léptünk a társadalmi haladás útján. Hazánkban a szocialista tár­sadalmi rend. a dolgozó nép hatalma szilárd. A szocialis­ta nemzeti egység erős. a belpolitikai helyzet kiegyen­súlyozott. Az MSZMP betöl­ti társadalomirányító szere­pét. A Központi Bizottság javasolja, hogy a XIII. kong­resszus erősítse meg a párt politikai irányvonalát — ol­vashatjuk az irányelvekben, amelyek részletesen foglal­koznak a nemzetközi hely­zettel, külpolitikánkkal, tár­sadalmi és politikai viszo­nyainkkal, a gazdasági épí­tőm unkával, az életszínvonal­lal. életkörülményekkel, szo­ciálpolitikával, az ideológiá­val, művelődéspolitikával, a szocialista életmóddal, a párt belső életével és a tö­megszervezetekkel, valamint a párt nemzetközi tevékeny­ségével. Hangsúlyozzák, hogy az MSZMP osztozik a vi­lágbéke megőrzését^ a társa­dalmi haladást szolgáló erő­feszítésekben. Szorosan együttműködik az SZKP- vel, fejleszti együttműködé­sét a testvérpártokkal. Pár­tunk hűen képviseli népünk alapvető érdekeit, ugyanak­kor a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom szerves része is — hangsú­lyozzák az irányelvek. Ma hajnalban alig talál­tunk taxit a belvárosban. A magántaxik megjelenése óta hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig van szabad kocsi a standokon. Ki ha­tározza meg éjszakánként, mennyi magántaxi cirkál­jon az utcákon? — kérdez­tük a 89-800-as telefonszá­mon, az Avas-taxi hajnali ügyeletesétől. . — Jelenleg csaknem 30 teher-, s ennél valamivel több személykocsival rendel­kezünk. Az Avas-taxi veze­tői egy hónapra előre ösz- szeállítják az ügyeleti ren­det, s ebben meghatározzák, ki, mikor tart éjszakai ügyeletet. Célunk, hogy éj­szakánként is minden tele­fonhívást kielégíthessünk, s kocsit küldhessünk a meg­rendelőnek. Ezért a kevés­bé forgalmas hajnalokon is három kocsink várja a hí­vásokat. Mivel alkalmazot­ti fizetésnap vojt tegnap, a szokottnál több hívást kap­tunk. Az éjszaka 112 meg­rendelés érkezett telefonon, s ezt a forgalmat tíz kocsi­val bonyolítottuk le. Sok volt a vidéki fuvar. az Avas-taxisok az éjszaka többször megjárták Egert. Sátoraljaújhelyt, Leninvá- rost. Jó volt hallani tőlük, hogy a fizetésnap ellenére spicces, ittas utassal alig találkoztak. Mivel a hőmé­A második forduló A San Salvador közelé­ben levő Ayagualóban meg­kezdődött a második tárgya­lási forduló a salvadori kormány és a hazafias erők képviselői között. Az első megbeszélést október 15-én tartották. rő higanyszála mínusz 4 fokra süllyedt, többször is ellátogattak a taxisok a Győri kapui központba, a melegedőbe, néhány percre. Ám ez idő alatt a többi kollégák tartották a frontot a standokon. Tegnap délután Arnótra érkezett a békeláng. A lán­got délután fél, 3-kor vették át az általános iskolában az ongai úttörőktől, s hétfőn juttatják tovább Miskolcra. Jól sikerült az Észak-Ma- gyarországon élő művészek kiállítása, mellyel a megyei vérellátó építéséhez járultak hozzá. A ..Borsodi művészek a vérellátásért” című tárlat november 19-től december 1-ig tartott nyitva. Az alkotók eladott képeik vételárának . felével járultak hozzá az építés költségeihez, összesen 33 alkotás talált Szegeden, az elsőnek fel­szabadult magyar nagyvá­rosban negyven évvel ez­előtt alakult meg a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. Erre emlékeztek tegnap a szegedi tanáesháza dísztér­gazdára, de elkelt v'alameny- nyi, tombolaként forgalma­zott katalógus, s szépen fogy­tak Kunt Ernő plakátjai is. így a kiállítás bevétele el­éri a 240 ezer forintot. A tárlatot tegnap délután a vérellátó építésére alakult operatív bizottság kibővített ülésén értékelte Porkoláb Albert, a megyei tanács el­nökhelyettese, majd okleve­leket adott át azon kollek­tívák képviselőinek, akik je­lentősen hozzájárultak a ki­állítás sikeréhez, valamint a tárlaton alkotásaikkal sze­replő művészeknek. Ezt követte a tombola dí­jainak közjegyző előtt törté­nő sorsolása. A harmadik díjat, Pető János Fák VIII. című munkáját az 1922. szá­mú szelvény tulajdonosa nyerte. A második díj, szin­tén Pető János alkotása a 4728. számú szelvény "gaz­dájáé lett. A fődíj Mazsaroff Miklós festménye volt: ez 1409. számú tombolával nyerték meg. A nyereménye­ket a Vöröskereszt megyei vezetőségének épületében (Kos-suth u. 11.) lehet átven­ni, a katalógus bemutatása ellenében. A kibővített operatív bi­zottsági ülés befejezéseként Krasznai Gáborné. a Vörös- kereszt megyei vezetőségé­nek titkára beszámolt a vér­ellátó építéséről, kiemelve, hogy a munka terv szerint, jó ütemben halad. mében megtartott ünnepsé­gen. Kállai Gyula az MSZMP KB tagja, a HNF Országos Tanácsának elnö­ke méltatta az ünnep je­lentőségét. 1 Németh Lászlónak, a XX sz.-i magyar próza egyik leg­nagyobb alkotójának szülőházát művelődési központtá ala­kították át a Fejér megyei Mezöszilason. .4 jelújított és át­alakított épületben kapott helyet a község könyvtára is. | . i Ér j* J882* 'Wiíí'f , '. %y' A világ 120 országának kikötőiben fordulnak meg a szov­jet hajók. A szovjet külkereskedelmi áruforgalom 90 száza­lékát szállítják tengeri úton. Most a szovjet flotta fejlesz­tésében a fő figyelmet a műszaki felújításra és fejlesztésre fogják fordítani. Atom meghajtású jégtörök és olyan uni­verzális hajók épülnek, amelyek méteres vastagságú jégme­zőkön is tudnak haladni. Képünkön: Leningrad tengeri ki­kötője. A Ftaetlenségi Front évfordulóján Sok volt az éjszakai tat Union o lÉoláng

Next

/
Oldalképek
Tartalom