Déli Hírlap, 1984. május (16. évfolyam, 102-127. szám)

1984-05-20 / 117. szám

Pufitoktól Edelényig Falu) Véletlenül, az egyik község­ben jarva bukkantam a lelkes amatör művészeti csoportra. Miskolci fiatalok változatos műsorral szórakoztatták a né­zőket, akik hatalmas tapssal jutalmazták a produkciókat. Az enekesek nemcsak megéne­keltették a kultúrházba láto­gatókat, hanem meg is tán­coltatták Őket. Remek hangu­lat kerekedett néhány röpke perc alatt. . . Kíváncsivá tet­tek a szereplők. Havasi György, a csoport életre hí­vója, és Lang László, aki éve­ket, töltött el művelődési há­zakban népművelőként - őaz szóvivő — mutatta be az ama­tőr együttest. — Négy éve jöttünk ösz- sze, s azóta járjuk a vidékét. Sok, fővárosi művészek által előadott műsort láttam kul- túrházakban. éttermekben, és gondoltam, mi is megpróbál­juk. Meg akarjuk mutatni, hogy amatőrök is képesek látványos, szórakoztató mű­sorra. — Hogyan válogatta össze a kis csapatot? — Sokfelé megfordultam már, hiszen magam is fellé­pek, mint táncdal- és nóta­énekes. Ezenkívül megnéz­tem a különböző amatőrfesz­tiválokat és a Ki mit tud? selejtezőit. Így válogattam össze a csapatot, figyelembe véve. hogy minél színesebb legyen az a két óra. amelyet nézőinknek nyújtunk. — Kikből áll az együttes? — H. Nagy Ilona táncdal- énekes, Kálmán Ilona nóta­énekes, Mezőfi Gábor bű­vész, Orsós Gyula parodista, Fátyol Aranka láncos és Lang László konferanszié. A Vik­tória zenekar (Erős András. Polacsek Károly és Túri La­jos) kísér bennünket. Egyéb­ként nemcsak vegyes mű­sort adunk, de önálló nóta-, operett- és táncdalestet is. — Hogyan fogadja a kö­zönség a műsort? — Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy mindenütt sikert aratunk. Bizonyíték erre, hogy visszahívnak ben­nünket, és telt ház előtt lé­pünk fel újra. Már többször szerepeltünk például Putno- kon. Edelényben. Baktakéken, Hejőkeresztúrban és Kuri­tyánban, ahol mindig szí­vesen láttak bennünket. A legnagyobb örömet az jelen­ti számunkra, hogy vissza­várnak. — Munka és család mel­lett hogyan jut idő a próbák­ra, és az esti fellépésekre? — Szinte naponta csiszol­juk a műsort, gyakorolunk. Megszoktuk már az esti el­foglaltságot, ugyanígy a csa­lád is. Mindnyájunknak hiá­nyozna, ha nem szerepelhet­nénk, hiszen nekünk ez az egyetlen módja az önkifeje­zésnek. Mi is úgy élünk, mint egy nagy család — nemcsak a nézőknek, de egymásnak is játszunk. — Nem hiányoznak a miskolci fellépések? — Szeretünk vidékre, fal­vakba járni, de persze, hogy hiányoznak. Külön-külön szerepeltünk már, de inkább a fővárosiakat hívják Mis­kolcra a művelődési házak és az éttermek vezetői. Azok­nak van nevük... * Az együttes nem tartozik művelődési házhoz, de mind­nyájuknak van működési en­gedélye; más — azóta meg­szűnt — amatőr-csoportba kezdték a legtöbben... ***** T. L. Máqnás Miska kél személyre Operetlsűrítmény összesen 39.28 millió dol­lárért keltek el Gauguin. Van Gogh, Degas és más művé­szek festményei a Sotheby's cég kedden este New Yóik­ban megrendezett árverésén. Ezzel megdőlt a cég koráb­bi, egyetlen árverés összbe­vételére vonatkozó rekordja, amely tavaly májusban szü­letett és „mindössze” 37,2 milliót tett ki. A legmaga­sabb vételárat — 3.8 millió dollárt — Gauguin Tahiti szigetén készült festménye, a „Mata nua” (Régi időkben) című alkotása érte el. Hétfőn este: Hobo-koncert A Vasas Ifjúsági Park nyi­tó koncertjén a Földes László vezette Hobo Blueas Band lép fel. A műsor hétfőn es­lllusztráció (Drozsnyik István rajza) te 8 órakor kezdődik. Montáah Imre beszélgetései Lat a bar Kálmán, Fedák Sá­ri, Rátkay Marion jatszották- énekelték mások melllett az 191«-os premieren a Mágnás Miska szerepeit. Szirmai Al­bert operettjének slágereit ak­kor egy fél ország énekelte. A Csiribiri kék dolmány, az Ügy szeretnék boldog lenni, a Hoppsza Sári dallamai ma is ismerősek, kellemesek fülünk­nek. De említhetnénk a töb­bit, talán kevésbé népszerűt is. A Mágnás Miska most új életre keit, 4 Miskolci Xemzeti Színház két művészének elő­adásában. Katai Zsuzsa és Palóczy Frigyes áll a színpadon, He- rédy Éva pedig a zongora mögül irányítja Csikós Jó­zsefet, aki hegedűn, és Fe­jez Zoltánt, aki klarinéton kíséri az éneket. A kétsze­mélyes Mágnás Miska szín- revitele az előadókon túl, az összekötő szöveget író Gyarmati Béla és a vállal­kozás ügyintézői tisztét el­látó Polgár Géza érdeme. A körülbelül egyórás idő­tartamra „összehúzott” elő­adást a minap mutatták be a meghívottaknak. A kö­zönség elsősorban művelődé­si házak dolgozóiból, ven­déglátóipari vállalatok kép­viselőiből tevődött össze. Ugyanis ez a Mágnás Miska — és parányi társulata — utazni akar, éttermekben, klubokban, művelődési há­zakban szeretné szórakoztat­ni a nagyérdeműt. A mai ízléshez remekül alkalmaz­kodik az előadás. Köszönhe­tő ez az önirónikus össze­kötő szövegnek — melynek jóvoltából könnyed csevely folyik a szerepeiket percről percre váltogató művészek és a közönség között —, nem különbed a kellemes éneknek, a kedves játéknak, a szellemesen hangszerelt kísérőzenének. A Dankó Pista nótáiból összeállított műsora után most újból színházon kívüli énekes szerepben lép a kö­zönség elé Palóczy Frigyes — fölös energiáit így kama­toztatandó —, remek part­nerre találva Kátai Zsuzsá­ban, aki esengő hangon da­lolja: „Ügy szeretnék bol­dog lenni!” Sz— A Művelődési Minisztéri­um közzétette az 1984 85. tanév munkarendjére vonat­kozó utasítását, amely az óvodákban, az alsó- és a kö­zépfokú nevelési-oktatási in­tézményekben, továbbá az ál­lami zeneiskolákban szabá­lyozza az oktatómunkát. Az általános iskolákban és a középfokú oktatási idntézmé- nyek nappali tagozatán 1984. szeptember 1-én a tanévnyitó ünnepéllyel, a dolgozók általá­nos és középiskolaioan a rend­tartás szerint megállapított első foglalkozási nappal, az állami zeneiskolákban pedig az 1984. szeptember 1—5. között szerve­zett tanévnyitó ünnepéllyel kez­dődik a tanév. Az eiso tanítási nap 1984. szeptember 3. az első íeiév 1985. január 27-ig tart, az utoisó ta­nítási nap január 2a. Az isko­lák i98j. ueuiuar 1-en auják ki az addig végzett munka minő­sítését, a félévi értést un. A tanév utolso taniiasi napja az aisutoku oktatási intézmé­nyekben 1985. junius 14,, a kö­zépiskolák 1—111. osztaiyaiban, a gépíró es gyorsíró iskoiakoan, az egészségügyi szaKisaolak I— li. osztályaiban, a szakmunkás­képző ííuuihbuan — az uiv»sü evioiyamok kivetelevei — 1985. junius 7.; a nemzetiségi gim­náziumok IV. osztályaiban i98á. majus 9., a to obi középisko­la j»V. osztályaiban és az egész­ségügyi szakiskolák harmadik osztaiyaiban 1985. május 18., a szakmunkásképző iskoiak utolso évfolyamain 1985. majus 24. A téli szünet első napja 1984. december 22., utolsó napja 1985. januar 2. A tavaszi szünet tiwt- ti utolso tanítási nap április 3., a szünet utáni első taniiasi nap április 10. Az érettségi (érettségi-képesí­tő) irasoeii vizsgák keztto nap­ja a nemzetiségi gimnáziumok­ban 1985. május 10., a gimnáziu­mok es a szakközépiskola*, nap­pali tagozatán 198 j. majus 15., a gimnáziumok és a szakközép­iskolák esti és levelező tagoza­tán 1985. majus 27. A közős írásbeli érettsegi-felvéteii vizs­gát 1965. május 20-tól tartják. A szakmuiiaasKcpz«» iskolák­ban az írásbeli vizsgákat 1985. majus 27-tol — a központi tete­lek alapj&n folyó írásbeli vizs­gát kötelezően május 27-en —, a gyakorlati és a szóbeli vizsgá­kat junius 14-tol lehet tartani. Az egészségügyi fizakiskoiákban az írásbeli képesítő vizsgát 1985. június 10-én tartják. A gépíró es gyorsíró iskolákban 1985. ju­nius 17—-21. között rendezik meg a vizsgákat. A nevelési-oktatási intézmé­nyek az őszi nevelesi értekez­leten tárgyalják meg a közok­tatás fejlesztési programjából eredő intézményi feladatokat „A közoktatás fejlesztési tervének hel3i alkalmazása, 9z intézmény középtávú tervének előkészítése” címmel. A héten véget ért 24. mis­kolci tévéfesztiválon sok szó esett a televíziós személyisé­gekről. Hogy nélkülük a moz­góképnek ez a naprakész mű­faja nehezen eladható, hiszen nap mint nap nemcsak vala­mi, hanem valaki is szüksé­geltetik, hogy bekapcsoljuk a készüléket. Mindegy végül is, hogy az illető tévés újságíró, vágy civil (hiszen ahány adás, annyiféle tartalom és . forma hordozója), de nincs az a mű­sor, ami ne kívánná meg a rokonszenves embert, amíg a homo sapiens ül a képernyő előtt. A kommunikációnak ma­gánbeszélgetésben is ez a fel­tétele, és bármennyit panasz­kodnak is a televíziósok, hogy a műfajban az az iga­zán nehéz, miszerint nem ér­kezik visszajelzés, ez csak kö­telezően velejáró munkaköri ártalom, amit a havi fizeté­séért mindenki felvállal. A dolognak igenis az a lényege, hogy beszélgetünk a képer­nyővel. Montágh Imrének például, azért van könnyű dolgai, mert ezekre, a technikán ke­resztüli beszélgetésekre is azonnal felkészült, amikor műsorait úgy szerkesztette, vagy vállalta el, hogy eleve beszélget. Nem tudni, kitől tanulta a televíziózásnak ezt a hálás változatát, de ha csak jogos önvédelem, már akkor is igaza van. Esze ágá­ban sincs ugyanis a szoká­sos panaszokat átvenni, nem foglalkozik azzal, hogy a né­ző messze van; eleve part­nereket keresett. Nem ne­héz ez egyébként a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanárának, mert ő már csak tudja, hogy partnerek nélkül nem megy. Gondja nyílván A címben foglalt művelet mind ez ideig még nem járt sikerrel, de a próbálkozások szünet nélkül folynak. Hogy milyen módszerekkel? Ezek­ről lesz szó azon az előadá­son, melyet a nagyközönség­nek tartanak hétfőn délután 6 órától a miskolci Uránia Csillagvizsgálóban. Utána távcsövön tekinthetik meg az érdeklődök, körülbelül mer­re is keresik a tudósok azo­kat az idegen civilizációkat. 4c A grófnő, a lánya, Marcsa, a mosogatólány, illetve Korláth gróf, Baracs Iván és Miska: azaz Kátai Zsuzsa és Palóczy frigyes a Mágnás Miska kétszemélyes változatában. (Jar may György felvétele) az előző és a mostani soro­zatában is inkább a témavá­lasztással lehetett, hogy ar­ra. .amit ö fontosnak tart, kedves, tehetséges' fiatal is­merősein kívül fogékony-e más is” A késő délutáni adásidők ellenére — amikor bizony még nem ülnek any- nyian a képernyő elé, mint néhány órával később — biztos, hogy nagyon sok né­zője van. Montágh Imre műsorát elég — akár véletlenül is — egy adás erjéig látni, hogy utána megálljon, és figyel­jen néhány percre az em­ber; elsősorban a tudatosan erős akarat tart fogva. Erős akarattal irányítja ugyanis azokat a fiatalokat, akik a korábbi adások helyzetgya­korlatának szereplői voltak; az ember elsősorban az erő­re figyel.. Ez azonban magá­ban véve egyszerű dresszúra lenne, ha nem párosulna egy nagyon rokonszenves, és főleg választott témájában rendkívül nagy tudású em­berrel, olyan szakemberrel, aki amellett, hogy felkészült, semmiben sem különbözik a nézőitől, csak abban, hogy nem beszél a levegőbe. Az eszközrendszernek, amiről szol. a birtokában van, bán­ni is tud vele. Pedagógus abból a fajtából, amelyik pil­lanatra készen képes és haj­landó a vasaira vinni a bő­rét. A műsorai arra jók, hogy a legfogékonyabb kor­osztályokat mozogni, beszél­ni, viselkedni. egyáltalán, közlekedni tanítsa, és azért ér ez nagyon sokat, mert en­nek a hiányától bizony nem­csak az egészen fiatalok szenvednek. Bár nemigen szoktuk bevallani, hogy egy adott helyzetnek nem va­gyunk urai, hogy a fellépé­sünk nem megnyerő; mert nem ismerjük fel a szituá­ció összetevőit, és a legfőbb embernek eszébe sem jut, hogy egyszerűen nem tud be­szélni. A rádió Beszelni nehéz kö­rének nagyon sok diák hívő­je van, de ezek (igy is bor­zalmasan fontosak!) csak magasabb szintű és bizony hézagpótló nyelvtanórák. Montágh Imre nemrég in­dult. hatrészes Beszédműve­lés című sorozata más minő­ség. Emlékeztet a retorika régen elfelejtett tudományá­ra, hasznos eszközrendszeré­re. és még játékos kedvű fi­atalok segítségével didakti­kus módon a feiünkbe veri. hogv rosszul, csúnván, tehát ha+ástalanul beszélünk, sok­kal többet mond. Alapvető hangsúlyokra figyelmeztet. M­Mezögazdasógi tsz felvételt hirdet 1 adminisztrátori munkakör betöltésére. Alapkövetelmény: kifogástalan gépírni tudás. Bérezés megegyezés szerint. jelentkezni lehet az Avas-délen, a Középszer utca ,, 11. sz. alatt (a tapolcai elágazásnál, az Egyetem presszó mögött) levő irodában 8—15 óráig. Megközelíthető: a 2-es, 12-es, 14-es, 24-es, 32-es és 33-as autóbusszal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom