Déli Hírlap, 1984. március (16. évfolyam, 52-78. szám)

1984-03-01 / 52. szám

Mozgalmas hétvége a 101-esben A szakma kiváló tanulója — Maj>\arorsza« az én hazám A Közlekedési és Szállítá­si Dolgozók Szakszervezeté­hez tartozó szakmunkáskép­zőit részére minden évben megrendezik A szakma ki­váló tanulója versenyt. A vetélkedőt az idén a 101. számú Szakmunkásképző vállalta. Három szakma — karosszérialakatos, autósze­relő és gépjárművillamos- ság-szerelő — tanulói mé­rik össze a "tudásukat. Már­cius 2-án 1 órától lesz az írásbeli, és március 3-án reggel 7 órától a gyakorlati verseny. Hét iskolából vár­ják az illető szakmák leg­és Szabolcs-Szatmár 18 is­kolájának 25 csapata vetél­kedik. A téma: a Dunántúl. Az Országos Pedagógiai In­tézet s a KISZ minden se­gítséget megadott a fiata­loknak a felkészüléshez. A zsűrit az OPI. a KISZ, va­lamint a helyi tanácsok kép­viselőiből állították össze. Tolókocsis iskola Fontos iskola- és egészség- ügyi döntés született Pé­csett: saját iskolájuk lesz a mozgáskorlátozott gyerekek­nek. Az e célra speciálisan kiképzett épület tantermei­ben. folyosóin, a tornaszobá­jában és udvarán 'egyaránt akadálytalanül közlekedhet­nek majd tolókocsijukkal a tanulók. A nevelési-oktatási programot személyre szólóan dolgozzák ki. és egyénekre szabva alakítják ki a beren­dezéseket. Ezáltal lehetővé válik, hogy az egészséges társaikhoz hasonlóan, rendes iskolai oktatásban részesül­jenek a mozgáskorlátozott kisdiákok. Műsor jobbjait. 3k Ladányi László a Földes számítógéptermében Feiisunerie a kalauz Matematikus jelölt a Ki miben A Földesbe jár, érettségire készül Mindenekelőtt az érdekelt: hogyan fogadta Ladányi Lász­ló, hogy a Ki miben tudós? matematikaversenyén „csak" a második négy között jutott ne­ki hely? Illetve, hogyan fogad­ták a tényt iskolatársai, bará­tai, tanárai, ismerősei? íme a válasz: amikor az eredményhir­detés után édesanyjával haza­felé tartott a vonaton, a ka­lauz, amikor a jegyet kérte, így üdvözölte: „Az ifjú mate­matikus!” Valóban matematikus sze­retne lenni a Földes Gim­názium IV. C osztályába já­ró Ladányi László, és való­ban gratulációkkal halmozták el azok, akik látták a tévé­ben szerepelni. Persze, hogy jobb lett volna felállni a képzeletbeli dobogóra, de hát egy hajszállal mellette venni át a díjat szintén nagy teljesítmény. Ezt bizonyítja, hogy a verseny eredeti ki­írását megváltoztatta a zsű­ri. és az első három helyett mind a nyolcuknak felvételi nélkül helye van az egyete­men. Merthogy — ezt mi, né­zők is tapasztalhattuk — olyan magas volt a színvo­nal. A könyvjutalmak, Varga Imre Ismerd meg magad cí­mű plakettje, s a megelőle­gezett egyetemista-státusz mellett valamennyiük szá­mára egyhetes Moszkva— Leningrád út a verseny „kézzelfogható” eredménye. És most Ladányi Lászlóé a szó: — Speciális matematika- osztályba járok. dr. Szikszai József a tanárom. Nagyon sajnálom, hogy az ered­ményhirdetéskor nem álltak ott mellettünk tanáraink, a tévések kifutottak az időből, ezért maradt el a velük ter­vezett interjú. Zentai Éva tanárnő szerettette meg ve­lem a matematikát, a 6. számú Általános Iskolában. Eddig jelentősebb eredmé­nyem nem volt, illetve két országos versenyen lettem hetedik. — A megyei versenyről hárman jutottunk tovább a Földesből a hét között, a hatvanas döntő Pesten volt, itt már sajnos egyedül ma­radtam Miskolcról. A tizen­hatos döntő — szemben az előzőekkel — már szóbeli jjc Varga Imre plakettje örök emlék a Ki miben tudós?-ról (Kiss József felvételei) volt, hasonló ahhoz, amit a tévében csináltunk. Vagyis két és fél perc gondolkodási idő és két perc a válaszra, egy-egy példánál. — Nem mondom, volt né­mi lámpalázam a kamerák előtt, meg az sem használt, hogy 10-re mentünk és csak 2-kor került ránk a sor, de aligha ez volt az oka an­nak, hogy a társam megelő­zött. — Az ÉLTE-re megyek, matematikus szeretnék len­ni. akárcsak azok, akikkel együtt utazunk a Szovjet­unióba. Addig még hátra van az érettségi, igencsak tanu­lom a magyart és a törté­nelmet, mindkettőből olyan négyes-forma vagyok. Pápay tanár úr hetente írat. dolgo­zatot velünk a tételekből. — Ami a matekot illeti? Főleg dolgozatírás előtt szok­ták kérnj a srácok, hogy ve­gyük át együtt a példákat, ilyenkor páran összejövünk, és én nekilátok ... — Szívesen vagyok a szá­mítógépteremben, mindig van nálam magnószalagon egy-egy videojáték-program, amivel jól el lehet szórakoz­ni. Meg hát magam is csi­nálok programokat... Sz. G. Ugyanitt rendezik meg a Magyarország az én hazám című műveltségi vetélkedő területi versenyét. Március 3-án délelőtt 11 órától öt városunkban (Miskolcon kí­vül még Budapesten, Győ­rött, Ajkán és Szegeden) ad­nak számot felkészültségük­ről az öttagú csapatok, ame­lyeket az iskolai elődöntő­kön válogattak ki. Miskol­con B.-A.-Z., Heves, Nógrád Komolyzenei w hanglemezklub Ma délután öt órakor tart­ja összejövetelét a Kossuth Lajos Művelődési Házban működő komolyzenei hang­lemezklub. A programot ez­úttal a klubtagok szervezik. Később lest a premier A Miskolci Nemzeti Színház igazgatósága ez­úton tájékoztatja a kö­zönséget, hogy AZ EMBER TRAGÉDIÁJA március 2-ára tervezett bemutatója március 23-án lesz. A színház március 4-ig nem tart előadásokat, a további játékrendet a márciusi naptárplakátok­ról, a sajtóból és a rá­dióból ismerhetik meg nézőink. CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.30: Ki nyer ma? — 12.45: Dénes Zsófia: Akkor a hár- sak épp szerettek. — 12.55: A Mo­dern Rézfúvós Együttes felvéte­leiből. — 13.24: íróvá avatnak. — 14.00: Nagy mesterek — világhí­rű előadóművészek. — 15.00: Hí­rek. — 15.05: Népdalok, cigány­dalok. — 15.33: Képek és jelké­pek. — 16.05: Délutáni Rádiószín­ház. — 17.00: Hírek. — 17.05: Kül­politikai könyvespolc. — 17.20: Wagner operáiból. — 18.14: Hol volt, hol nem volt ... — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Rádiószín­ház. — 20.02: A hegedű virtuózai. — 20.52: Az Állami Népi Együt­tes felvételeiből. — 21.40: Adott­ságok és lehetőségek a Pápai Állami Gazdaságban. — 22.00: Hírek. — 22.20: Tíz perc külpoli­tika. — 22.30: A Liszt Ferenc Ka­marakórus énekel. — 22.50: Egy igazgató névjegye. — 23.10: Ba­rokk versenyművek. — 24.00: Hí­rek. Petőfi rádió: 12.30: Hírek. — 12.35: Mezők, falvak éneke. — 13.00: Kapcsoljuk a miskolci kör­zeti stúdiót. — 13.20: Éneklő Ifjú­ság. — 13.32: Britten: Alpesi szvit. — 1-3.37: Állatdalok. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Válogatott nerceink. — 16.30: Hírek. — 16.35:, Idősebbek hullámhosszán. — 17.30: Segíthe­tünk? — 18.30: Hírek. — 18.35: Hétvégi panoráma. — 19.55: Slá­gerlista. — 20.30: Hírek. — 20.35: A 04. 05, 07 jelenti. — 21.05: Ope­raénekesek zenés játékokból éne­kelnek. — 21.25: A Magyar Rá­dió Karinthy Színpada. — 22.39: Könnyűzene Kentény Egon szer­zeményeiből. — 23.00: Hírek. — 23.20: Olasz dzsesszfelvételekből. — 24.00: Hírek. 3. műsor: 12.10: Szimfonikus zene. — 14.00: Régi magyar tánc­muzsika. — 14.20: Újdonságaink­ból. — 15.00: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. — 16.00: Zenei lexikon. — 16.20: Világok meséi. — 16.50: Pillanatkép. — 16.55: A Poptarisz­nya dalaiból. — 18.00: Szimfoni­kus zene. — 18.30: in limba ma­terna. — 19.00: Hírek. — 19.05: Zenekari operarészletek. — 19.40: Kapcsoljuk a Magyar Tudomá­nyos Akadémia kongresszusi termét. — 21.20: Szimfonikus táncok. 21.40: Hanglemezgyűj­tőknek. — 22.30: Napjaink zené­je. — 23.30: Hírek. Miskolci rádió: 17.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. — 17.05: A Tiszától a Dunáig. Észak- magyarországi képeslap. — Szerkesztő: Antal Magda. (A tartalomból: Szerkeszti a vendég : Takács István, a Kazincbarcikai Tanács elnöke.) — 18.00: Észak­magyarországi Krónika. (A Bor­sod megyei Pártbizottság ülésé­ről tudósítunk. — A Nógrád me­gyei NEB ülésén az 1983. évi Felhőjáték A Felhőjáték Maár Gyulának 1977 óta az első mozifilmje. Az elmúlt több mint fel évtizedben emlékezetes, sok vitát kiváltó tévéprodukciókat forgatott (pél­dául a feleségéről, Töröcsik Mariról Színész vagyok címmel készített portréfilmet), illetve színházban rendezett. A Felhő­játékot Déry Tibor Pesti felhő­játék című regénye nyomán ir­ta és rendezte. A húszas évek közepének pesti nagypolgári világa tá­rul elénk, ebbe csöppen be­le dr. Rácz György, aki hosszú éveket töltött Fran­ciaországban, internálótábor­ban — ott erte a világhá­ború —, .majd Európát jár­ta. Furcsa figura ez a dr. Rácz. Hazafelé tart a vona­ton, a szerelvény megáll a nyílt pályán, és hosszasan ott vesztegel. Dr. Rácz „éb­ren álmodja meg”, hogy el­ütöttek egy parasztot, rész­letesen ismerteti útitársai­val a körülményeket. Köl­tői lélek, akinek megérzéséi később is beigazolódnak. Pár centivel a föld felett jár, azaz járna, de a kusza valóság lehúzza a pesti fläSzterra. Míg aztán a film befejezéseként elrugaszko­dik a talajtól, pontosabban Magyarország talajáról, hogy ismét saját álmait él­je, nem pedig másokéban legyen epizódszereplő. Jifi Menzel telitalálat a főszerepben. Jól érzékelteti a főhős tétovaságát, idegen­kedését ebben a magabiztos, zűrzavaros, szerelmi bonyo­dalmakkal át- es átszőtt vi­lágban, melyben — akár­csak az internálótáborban — fogolynak, kiszolgáltatott­nak érzi magát. Tökéletes atmoszférát teremt a rende­ző, szinte érezzük a csalfa nők parfümiliatát, a lokál bűnszagát, Büchler Gusztáv orvosprofesszor úri otthoná­ban az estély vendégeiből kipárolgó sznobságot, üres­séget. Ebben az atmoszféra­teremtésben kitűnő társa a rendezőnek Novák Emil operatőr és a zeneszerző, ze­nei összeállító Selmeczi György. És valamennyi szí­nész: a megcsalt professzort játszó Jifi Adamíra, a fe­leségét megformáló Hana Maciuchová, annak barát­nője szerepében Esztergá­lyos Cecília, s nem utolsó­sorban a dr. Rácz barátját játszó Tolnai Miklós. (szabados) vizsgálati tapasztalatokat össze­geztek.) — 18.25: Lap- és műsor­előzetes. Televízió, 1. műsor: 16.35: Hí­rek. — 16.40: Korai szálak. — 17.10: Tegula (építőkő). — 17.40: Tízen Túliak Társasága. — 18.35: Telesport. — 19.10: Idősebbek is elkezdhetik . . . — 19.15: Esti me­se. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Vidéki ügy. — 21.05: Népzene, zenekarra. — 21.10: Hírháttér. — 22.00: Unokáink is látni fogjak. — 22.40: Tv-híradó. Televízió, 2. műsor: 18.30: Dzsessz Szekszárdon. — 19.10: Nasa Obrazovka. — 19.30: Kis- film-összeállítás. — 21.00: Tv-hír­adó. — 21.20: A főszerepben: Né­meth Sándor. — 22.00: Képújság. Szlovák televízió: 16.30: Peda­gógusok és szülők magazinja. — 16.50: .Orosz nyelvtanfolyam. — 17.25: Doku.mentumíilm. — 17.50: Gyümölcsfák. — 18.00: Sportre- vü. — 18.40: Tévémagazin. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Tévéjá­ték. — 21.15: Gazdasági magazin. — 22.00: Világhíradó. — 22.15: Ta­lálkozás szovjet művészekkel. Kiállítások: Miskolci Galéria (10—18) : Lenkey Zoltán-emlék- kiállítás. — Vasas Galéria (14— 19): Alle Teréz kiállítása. — Szakmunkás Galéria (10—17) : A Miskolci Galéria plakátjai. — Herman Ottó Múzeum (10—18): Ember és munka. — A Herman Ottó Múzeum numizmatikai gyűjteménye. — A 70-es évek művészete. — Miskolci Képtar (10—18); Két évszázad magyar festészete. — A természettudo­mányi- gyűjtemény -új szerzemé­nyei. — Borsod—miskolci Múze­um (10—18} : Kondor Béla-em- lékkiállítás. — A posták történe­te Észak-Magyarországon. — Herman Ottó-emlékhaz (10—18): Herman Ottó élete és munkássá­ga. — A Bükk élővilága. Filmszínházak: Béke (3): Fel­hőjáték (szí. magyar. 14 éven fe­lülieknek !) — (n6) : Kétszemélyes pályaudvar I—II. (szovjet, 14 éven felülieknek, dupla helyár!) — Béke kamaramozi (4): Tuz- szekerek (mb. angol). — (6) : Fe­hér telefonok (mb. olasz, 18 éven felülieknek!) — Kossuth (f3, hn5 és 7) : Kisvárosi fojtogató (mb. szí. francia, 16 éven felülieknek, II. helyár!) — Hevesy Iván Filmklub (f5 és 17) : Búcsú (szí. svéd, 16 éven felülieknek!) — Táncsics (f5): Csínom Palkó (szí. magyar). — (f7): Nevem: Sen­ki ! (mb. szí. olasz—francia— NSZK, III. helyár!) — Táncsics kamaramozi (6): Figyelmeztetés I—II. (szí. bolgár, 14 éven felü­lieknek, dupla és II. helyár!) — Szikra (4 es 6) : Bűnös életem (mb. szí. lengyel). — Petőfi (6) : Prof. Kuruzsló I—II. (mb. szí. lengyel, dupla helyár!) — Fáklya (4, 6 és 8) : Tű a szénakazalban (mb. szí. angol, 16 éven felüliek­nek, III. helyár!) — Fáklya ka­maramozi (í'5): Feketeszakái l szelleme (mb. szí. amerikai—an­gol, III. helyár!) — Tokaj, diszkó (í8): Kóma (mb. szí. amerikai, 16 éven felülieknek!) — Ady Mű­velődési Ház (5) : Titkos birodal­mi ügyek (NSZK, 14 even felü­lieknek!) — (7): Akiket forró szenvedély hevít (mb. szí. olasz, III. helyár!) — Nehézipari Mű­szaki Egyetem (5 és 7) : Spaget­ti-ház (mb. szí. olasz. 14 éven fe­lülieknek, II. heiyar!) — Pereces (6) : Az aranyrablók üldözője (mb. NDK). PÉNTEK KÍossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.27: Höfoltos épületek. — 8.37: Zenekari muzsika. — 9.33: Jó a dal. — 9.53: Lottósorsolás. — 10.00: Hírek. — 10.05: Ugróiskola. — 10.35: Jázmin utca. — 10.40: Operettnyitányok. — 10.59: Lottó­eredmények. — 11.00: Gondolat. — 11.45: Az MRT énekkara éne­kel. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Ráduly Árpád gordonkázik. — 3.20: Tíz perc külpolitika. — 8.30: Hírek. — 8.35: Szovjet indu­lók. — 9.47: Slágermúzeum. — 9.36: A megértés szolgalatéban. — 9.53: Lottósorsolás. — 10.00: Zenedelelőtt. — 11.30: Hírek. — 11.35: Tánczenei koktél. 3. műsor: 9.00: A magyar pe­dagógia évszázadai. — 9.35: Ze­nekari operarészletek. — 10.05: Purcell-zsoltárok. — 10.35: Brahms: f-moll szonáta. — 11.00: Hírek. — 11.05: Zenekari muzsika. Televízió, 1. műsor: 9.45: Dzsun­gel a nagyvárosban: Szingapúr. — 10.30: Hány óra van? — 10.40: Érdekességek Svájcból. — 11.0»: Képújság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom