Déli Hírlap, 1984. február (16. évfolyam, 27-51. szám)

1984-02-01 / 27. szám

Megyes Miklós féltő szeretettel nevelte csodavirágját, nyolc éven keresztül. A Himalája tövéből származó különleges növény - mindössze kettő van belőle Miskolcon - Ha kicsit későn is, de meghálálta a gondoskodást: a közelmúltban kinyílt. Fényképezőgépünkkel nyomon követtük ezt a folyamatot. (Riport az 5. oldalon.) (Temesi felv.)------------------------------------------------------V Ma reeueli telelőn • Az elmúlt év szeptember 24-én nyilvános katonai eskütételt rendeztek Miskolcon, a sportcsarnok előtt. Az augusztus 25-én bevonult fiatalok tettek fogadalmat. Egy hónap alatt szinte kicserélődtek a fiatalok: eltűnt a hosszú haj, s férfiason vágták ki a diszlépést. Most, fél év eltelte után arra voltunk kiváncsiak, miképpen érzik magukat mundérban. A mendemondák ellenére nem is olyan rossz ez a katonaélet - hallottuk tőlük. (Cikk a 3. oldalon.) Torr óvizes rtv sóberendezés Az Autóklub újdonságai Dr. Lénárt József elnök és Forgács János titkár vezeté­sével tanácskozott a Magyar Autóklub Borsod megyei Szervezetének elnöksége. A testület —■ több fontos napi­rendi pont tárgyalása köz­ben — áttekintette az elmúlt évi klubélet főbb esemé­nyeit, s állást foglalt számos idei feladat megvalósítását illetően. A MA borsodi szervezete annak ellenére, hogy 3500-an nem újították meg a_ tagságukat — tovább fej­lődött, s továbbra is a leg­nagyobb vidéki szervezet az országban — állapította meg az elnökség. A tagság lét­száma meghaladja a 17 és fél ezret, az ózdiakkal együtt pedig 20 ezerre tehető. A megyei szervezet az 1983. évi feladatait túlteljesítette. Az elnökség állást foglalt 360 ezer forintnyi költségve­tési maradvány felhasználá­sáról. Mivel a miskolci Győ­ri kapui műszaki állomás április 1-től kétműszakos munkarendre tér át, színes televíziót vásárol a klub. Így a késő délutánra beso­rolt autósok sem unatkoz­nak, amíg járművüket ja­vítják. Üj szolgáltatás lesz, hogy a műszaki állomás for­róvizes mosóberendezést kap, fűtését pedig — amely ma meglehetősen ráfizetéses — korszerűsítik. (Folytatás a 3. oldalon) (Kerényi felv.) Ilyen ez a katonaélet Az MSZMP Miskolc vá­rosi Bizottsága tegnap, Dttá­la József első titkár elnök­letével, ülést tartott. A vál­lalatok, szövetkezetek és a városi tanács 1983. évi gaz­dálkodásáról szóló tájékoz­tatót Tímár Vilmos titkár terjesztette a testület elé. A városi pártbizottság ez évi munkatervére Kalóczkai Ist­A január 1-én életbe lépett közigazgatási változás, azaz a járások megszűnése új helyzetet teremtett a tudo­mányos ismeretterjesztésben is. Tegnap délután a TIT Kazinczy Klubjában újjává­lasztották azt a vezetőséget, melyben helyet kaptak Mis­kolc és a volt járás isme­retterjesztő munkájának az irányítói. A szervezeti kérdésekről Bozsik Sándor megyei titkár beszélt, majd megválasztot­ták az új vezetőséget. Részt vett az ülésen dr. Kurucz Imre, a TIT főtitkára is. A városi és a járási elnökség fúziójával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy e válto­zások ellenére a TIT-nek nö­velnie kell tömegbefolyását, ügyelve arra, hogy a tiszt­ségviselők közül senki se ve­szítse el aktivitását. Azt is hozzátette a főtitkár, hogy bár a feladatok megnöveked­tek, függetlenített státuszt nem kaphat a város. Ezután aktuális ideológiai kérdések­ről beszélt’ dr. Kurucz Imre. Az ülésen dr. Anger Gé- záné városi titkár számolt be a saját szervezésű rendez­Bevált-e? Egyesített Városunkban még az érin­tett lakosság se igen vette észre, milyen alapvető válto­zásokat élt meg Miskolc böl­csődei hálózata a múlt esz­tendőben. A 2121 gyermek gondozását biztositó 26 böl­csődénknek ugyanis 1983. ja­nuár 1-töl — a jogszabály előírásainak megfelelően — megszűnt az önállósága, egy­séges gazdasági és szakmai irányításukra pedig, Egyesí­tett Bölcsődék elnevezéssel, központot hoztak létre. Eveken át tartott az előké­szítő munka, s ennek tudha­tó be, hogy lényegében nem okozott különösebb zökkenőt az összevonás. Az MSZMP Miskolc városi Egészségügyi Bizottsága legutóbbi ülésén részletesen tájékozódott az egyéves tapasztalatokról. An- taifi Károly né, az Egyesített Bölcsődék igazgatója a testü­let előtt hangsúlyozta: az új szervezeti forma jó lehetősé­get biztosít a pénzeszközök­kel és a munkaerővel való jobb gazdálkodásra, a kész­letek hatékonyabb felhaszná­lására, de az adminisztráció egyszerűsítésére is. Szakmailag tulajdonképpen nem újdonság a központosí- tottság e gyermekintézmé­nyeinkben. Húsz évvel ezelőtt ugyanis már kialakították a központi szakmai irányítást és ellenőrzést. E funkciót az­óta is a Módszertani Bölcső­de gyakorolja, szervezi a szakdolgozók továbbképzését, Az új forgalmi rend premierje Ma hajnaltól sétálóutca a Széchenyi út, emiatt jelen­tős forgalmi változásokra ke­rült sor. Hogyan sikerült a premier? — kérdeztük Ko­lozsvári Istvántól, a Miskol­ci Közlekedési Vállalat igaz­gatóhelyettesétől. — Szomorú személyes ta­pasztalatokat szereztem. Fel­torlódott az autóbuszsor a Bölcsődék s hangolja össze a gondozási munkamódszereket. Az intéz­mények összevonása lényegé­ben tehát azt a felemás hely­zetet szüntette meg, amely a szakmai egység és az önálló gazdálkodás ellentmondásai­ból fakad. (Folytatás a 3. oldalon) Baross Gábor utcában, a Kun Béla út és a Vörös­marty utca kereszteződésé­ben, valamint a Gömörj fe­lüljárón. Ez utóbbi helyen fél 7 és 7 óra között 10—ló percig álltak autóbuszok. Előfordult, hogy a Tiszaárp«.- lyaudvarra 10 perces késés­sel érkeztek be a járművek. Sajnos, az új forgalmi Vál­tozásból eredően nem állí­tották át a jelzőlámpákat, s járműveinknek kevés volt a szűkre szabott zöld periódus­idő. Jómagam két kört utaz­tam végig az új útra terelt autóbuszokon. Így meghall­gathattam az utasok vélemé­nyét, akik egyáltalán nem dicsérték vállalatunkat. S megfigyelhettem, hogy amíg a buszon sokan utaztak, a Győri kapuban alig szállt valaki villamosra, noha ez­zel a járművel most sokkal hamarabb beértek volna a belvárosba. Még ma délelőtt tanácskozunk a közlekedés e módosításában érdekeltek­kel. s holnapra zavartala­nabb utazást ígérhetünk. 3*c Egy cső varás, s t'jhh meleg áramlik a fűtőrendszeren ke­resztül a lakásokba. A dolog persze csak képzeletben ilyen egyszerű. A valóságban nem olyan könnyű egyenletesen és jól fűteni, különösen, ha a hőközpont alulméretezett. (Cikk az 5. oldalon.) a TIT-ben vényekről, végezetül pedig megvitatta a vezetőség az 1984. évi munkaprogramot. Az Indiai Kulturális Kap­csolatok Tanácsának meghí­vására 1984. január 16—31. között látogatást tett Indiá­ban dr. Rubik Ernő, a nép­szerű bűvös kocka feltaláló­ja. Indiai egyetemeken tar­tott előadást. Fogadta őt In­dira Gandhi miniszterelnök­asszony iS. v vánné titkár tett javaslatot. A végrehajtó bizottság két pártbizottsági ülés között végzett munkájáról dr. Ko­vács László titkár adott szá­mot. Az első napirendi' pont részletesebb ismertetésére a közeli napokban visszaté­rünk. Hí Emi Min Nem a készülék a hibás (A TEVE-PANASZOK OKAIRÓL a 3. OLDALON.) Kiírd - a csodavirág Ülést tartott a városi pártbizottság Tisztúiítás

Next

/
Oldalképek
Tartalom