Déli Hírlap, 1983. december (15. évfolyam, 284-308. szám)

1983-12-01 / 284. szám

~L UU •• ÜSSZf !.OVŰ Ítik a limel’lomot (ILDOSITAS A 3. OLDALON) • Bevési íríéiitea* tervj (CIKK tálvázat 3 3. OLDALON) # A közelmúlt hifi-szenzációja volt a lézerletapogatású digitális lemezjátszó kifej­lesztése, Ezt a lemezjátszót hallhatták és lát­hatták az * Egyetemvárosban az érdeklődők. Közben a Videoton gyár szakemberei a vég­zős egyetemisták számára oemutattok a gyó. rat, s igyekeztek kedvei csinálni néhánynk számára, hogy a diploma átvétele után köl­tözzenek Székesfehérvárra. (Cikk a 2. oldalon.) A Videoton az egyetemen * POLITIKAI NAPILAP -* XV ÉVFOLYAM, SZÁM 1983, DEC. 1„ CSÜTÖRTÖK Á város vezetőinek látogatása Dudla József, az MSZMP Miskolc városi Bizottságá­nak első titkára és Rózsa Kálmán, Miskolc város Ta­nácsának elnöke tegnap lá­togatást tett a MIK-néi és ! a Varosgondnokságon. Vá­rosunk vezetői ismerkedtek a két intézmény tevékeny­ségével, gondjaival. A ta­pasztalatok ismertetésére la­punk egyik későbbi számá­ban visszatérünk. Kitüntetést adott át brich iíoaecLcraek Kádár János Berlinben tárgyalt A szocialista közösség erősítéséről izelski Donarnoszi Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, mi­niszterelnök este díszvacso­rát adott a hivatalos látoga­táson Varsóban tartózkodó Gustáv Husáknak, a CSKP KB főtitkárának, Csehszlová­kia köztársasági elnökének tiszteletére. A vacsorán mondott po- hárköszöntöjében hangsú­lyozta, hogy a nukleáris ka­tasztrófa veszélye még so­hasem volt ilyen valóságos kontinensünkön, mint ma, s a nemzetközi helyzet veszé­lyesen kiéleződött az ameri­kai rakéták nyugat-európai telepítése miatt. A jelenle­gi amerikai kormányzat konfrontációra törekszik a Szovjetunióval és a szocia­lista országokkal, s a fegy­verkezési hajszának meny- nyiségileg és minőségileg új, igen veszélyes szakaszát erőlteti a világra és Euró­pára — tette hozzá Jaru­zelski. Ebben a helyzetben egyre növekszik a szocialista kö­zösség egységének jelentő­sége. A szocialista államok és népek biztonságának és békés életének záloga a Varsói Szerződést alkotó-or­szágok politikai és védelmi szövetségének erejében és összeforrottságában, a KGST keretében való együtt­működésben, a Szovjetunió politikájának nyújtott teljes támogatásban és a nemzet­közi színtéren akcióik szo­ros összehangolásában van — mondotta Wojciech Jaru­zelski. — Lengyelország tel­jes mértékben támogatja Csehszlovákiának és az NDK-nak azt a döntését, hogy meggyorsítják az elő­készületeket a szovjet had­műveleti-taktikai rakéták csehszlovákiai és NDK-beli elhelyezésére. A lengyel belpolitikai helyzetre kitérve Jaruzelski aláhúzta, hogy a szocialista vívmányok Lengyelországban megdönthetetlenek, s a párt állhatatosan dolgozik a ki­lencedik kongresszuson elfo­gadott szocialista reform- program megvalósításán. A gazdasági helyzet lassú ja­vulására azt a példát hozta fel, hogy négy év után elő­ször az idén újra növeked­ni fog a nemzeti jövedelem Kádár János, m MSZMP Központi Bizottságának első titkára tegnap délelőtt bará­ti látogatásra Berlinbe érke­zett. Röviddel megérkezése irtán megkezdte hivatalos megbe­széléseit vendéglátójával, Erich Honeckerrel. A talál­kozón a két államférfi át­tekintette Magyarország és az NDK kapcsolatainak ala­kulását, és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Ezt követően Kádár János átadta Honeckemek a Ma­gyar Népköztársaság gyé­mántokkal ékesített Zászló- rendje kitüntetést, amelyet 70. születésnapja alkalmából adományozott számára, ki­magasló érdemeinek elisme­réséül, az Elnöki Tanács. A kitüntetés átadásakor Kádár János rövid beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép ismeri és nagyra értékeli azokat az eredményeket, amelyeket a Német Demokratikus Köz­társaság népe a Német Szo­cialista Egységpárt vezetésé­vel a szocialista tarséjialom építésében elért. A szocia­lizmus útján járó országnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a béke és a biztonság megőrzéséért, a különböző társadalmi be­rendezkedésű országok bé­kés egymás mellett éléséért vívott küzdelemben. Hang­súlyozta, hogy az NDK fej­lődése, elvi alapokon nyug­vó nemzetközi tevékenysége elválaszthatatlan Honecker nevétől. Honecker vá'íaszbeszédében megköszönte a kitüntetést, hangsúlyozván, hogy ebben a szocializmus megerősíté­sére és a béke biztosítására irányuló politikai méltány­lást látja. A kitüntetés szá­mára marxista—leninista pártjaink, államaink és né­peink állandóan újuló, ba­rátságát és gyümölcsöző együttműködését jelképezi. Kádár János este hazauta­zott Berlinből. A tárgyalá­sokról közleményt adtak ki, amelyet a ma reggeli lapok közölnek. Ma reggeli telefon Újra jár a villamos Diósgyőrben Ólommentes benzin Ausztriában is bevezetik 1986 elejétől az ólommentes benzint. Mint Norbert Ste- ger osztrák kereskedelmi és ipari miniszter Münchenben közölte, Ausztriában a ben­zin ólomtartalmát október 1-től 5 százalékra korlátoz­ták. és így már most is jó­val alatta van az NSZK-ban engedélyezett szintnek. Városunkban több szaka­szon is munkálkodnak a pá­lyajavítók: a villamossíneket újra cserélik, kijavítják a pá­lyatest hiáit. A munkálatok némi kényelmetlenséget okoz­nak az utazóközönségnek, hi­szen kényszerűen lassú a közlekedés, s egy kicsit zsú­foltabbá is váltak a szerel­vények. Épp ezért örömmel tolmá­csoljuk azt a jó hirt, amit Kolozsvári Istvántól, a Mis­kolci Közlekedési Vállalat főmérnökétől kaptunk ma reggel telefonon: — Ma reggel üzemkezdet­től újra jár a villamos a ki­javított diósgyőri szakaszon, a LÁEV-kisVasút keresztező­dése és a Táncsics tér között. Az utazóközönséget sajnos nem tudtuk előre tájékoztat­ni a régi közlekedési rend visszaállításáról, mert teg­nap délután 6 órakor vált teljes mértékben bizonyossá, hogy reggel elindíthatjuk az első szerelvényeket. Így most már a 3-as villamos is köz­lekedhet, de a kijavított sza­kaszon egyelőre sebesség- korlátozás van érvényben: az első napokban meg kell fi­gyelnünk, hogy nem jelent­kezik-e valami hiba, süllye­dés. Ezt a pályaszakaszt az Üt és Vasútépítő Vállalat vállalta kivitelezőként: saj­nos nem az eredeti határ­időre fejezték be a munkát. A másik Győri kapui pálya- szakaszon is ők dolgoznak, s itt sem a legjobbak az eddi­gi tapasztalataink. Eddig a pályajavításoknál az ÉÁÉV munkájával meg voltunk elégedve, a Baross Gábor utcán dolgoztak ütemesen, s jó minőségben. Támad a tél Minden út járható Tegnap, a kora esti órák­ban Miskolcon és környékén megindult a hószáüingózás, ám rövid idő alatt abba is maradt, így a városban nem volt szükség a hóekével fel­szerelt gépjárművek beindí­tására. A Közúti Igazgatóság dol­gozói annál kevesebbet pi­henhettek az éjszaka folya­mán. Mint az ügyeletén el­mondották : nagyon érdeke­sei alakult a havazás. Bor­sod és Heves megyének csak bizonyos területein hul­lott nagyobb mennyiségű csapadék- Így például Heves és Kisköre között, a Tisza vonalában 25—30 centimé­teres volt a hó vastagsága. Az igazgatóság hóekés és szórógépkocsijai reggel % órára megtisztították a tér­ségben az utakat A 3. szá­mú fó közlekedési útor Szik­szó és az országhatár kö­zött 3—6 centiméter között volt a hó vastagsága. Itt nem árt az óvatos vezetés, ugyanis latyakos, hókásás a burkolat. Nagyobb mennyi­ségű, 15—20 centi hó esett Hernádnémeti és TI szalué térségében. Egész éjszaka dolgoztak a gépek, reggelre valamennyi út járható volt. Egyébként az éjszaka az igazgatóság 30 speciális gép­járműve dolgozott a beha­vazott utakon. Lapzártakon kaptuk a hírt, hogy Hernád­németi és Tisza lúc közötáf» szél ismét befújta az tltaí, így az nehezen járható. Egy amerikai televízióállo­más kommentárja; szerint „reményvesztett emberként” érkezett tegnap este Wa­shingtonba Amin Dzsemajel libanoni elnök, hogy még egyszer megpróbálkozzék a lehetetlennel: rávegye a Reagan-kormányzatot az Iz­raelnek nyújtott feltétlen tá­mogatás megszüntetésére, s +■ A dán vámtisztek Kop­penhágában 40 kilogramm kokaint foglaltak le. A ko­kaint Bráziliából hozták, ér­téke a káhítószerpiacon meg­haladja a tízmillió dollárt. A képen: a bőröndök, ame­lyekben a. zsákmányt talál- I ták. 1 az izraeli csapatok kivonás sának kieszközlésére. Amin Dzsemajel ma a Fe­hér Házban Reagan elnök­kel és Shultz külügyminisz­terrel tárgyal. Két dologban — a libanoni belső feszült­ségek enyhítésében és az iz­raeli megszállás megakadá­lyozásában — hiába vár se­gítséget Washingtontól. Mindössze pár órával Dzsemajel Washingtonba ér­kezése előtt az onnan ép­pen elutazó Samir izraeli miniszterelnök kijelentette: nem járhat sikerrel semmi­féle libanoni kísérlet az amerikai segédlettel megkö­tött libanoni—izraeli csapat­kivonási megállapodás felül­vizsgálására. Tegnap a kora délutáni órákban ismét tüzérségi pár­bajt vívtak egymással a li­banoni hadsereg és a kor­mány ellen harcoló milíciák Szűk el-Garb körzetében, a Bej rútot délkeletről övező hegyvidéken — jelentette a hivatalos libanoni rádió.. A szembenálló felek folyama­tosan érintkezésben állnak egymással a bejrúti repülő­tér megnyitása ügyében. (A légikikötő forgalma szerda reggel óta szünetel, mert az egyik kifutópályára lövedé­kek csapódtak be.) A néhány napja életbe lé­pett, szíriai—szaúdi közvetí­téssel létrejött tűzszünetet tegnap az Arafat ellen láza­dó palesztin fegyveresek újabb támadása törte meg — jelentette Tripoliból a UPI hírügynökség. Tegnap délután kilencnapos viszony- • lagos nyugalom után nagy nennyiségű tüzérségi löve­dék zúdult a kikötőváros északkeleti villanegyedére és az Arafathoz hű erők ál­lásaira. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom