Déli Hírlap, 1983. április (15. évfolyam, 78-102. szám)

1983-04-09 / 84. szám

„Ünnepi”, vagy „hétközn kultúra? Pedagógiai tanácskozás volt Kazincbarcikán 99 ...könyvnap rendeztessék.. Száz éve született Supka Géza A pályázati dijak kiosztásá­val tegnap délben ért véget Kazincbarcikán az országos pe­dagógiai tanácskozás. Negye­dik alkalommal rendezték meg ezt a tartalmában és szemlé­letében megújuló eszmecserét. Érdemes felidézni az előzmé­nyeket 1974-ben a szaktanterem volt a téma, 1977-ben az önálló ismeretszerzés a szak- tanteremben, 1980-ban a munkára nevelés (a szaktan- teremben), s az idén tovább tágítva a kört, a közokta­tást és a közművelődés kap­csolatát vitatták meg a szak­emberek. Az első három ta­nácskozásra még csak a pe­dagógusok jöttek el, az idén elsőként a résztvevők mint­egy 60 százaléka pedagógus, 40 pedig népművelő volt. Az országból 300-an, Kazinc­barcikáról és a megyéből körülbelül 200-an voltak je­len. Az előadók, illetve a szekciókban folyó viták ve­zetői a minisztérium (Dre- cin József államtitkár, Kor­mos Sándor főosztályvezető) és a szakma-tudomány kép­viselői voltak. Például Sza­bolcsi Miklós akadémikus, Mihály Ottó kandidátus. Beszélgetőpartnereimet úgy válogattam, hogy a közokta­tás és a közművelődés egy- egy képviselője mondhassa el véleményét + A FONTOS: A NEVELÉSI FOLYAMAT Dr. Horváth Attila, a Szol­nok megyei Művelődési Köz­pont igazgatóhelyettese el­mondta: igen hasznos volt, hogy a pedagógusok és a népművelők együtt gondol­hatták végig a gondokat és feladatokat. Drecin József előadásában a gazdaság és a művelődés kapcsolatáról, összefüggéseiről, adott ösz- szeíoglalást. Ma már köz­hely, hogy szigorúbbak a gazdasági feltételek, ezért racionálisabban kell felhasz­nálni az erőforrásokat. A legélénkebb vitát Szabolcsi Miklós előadása keltette a szekciókban. A hagyományos kultúrafogalmunkat értel­mezte újra, szembeállítva „a hétköznapi” és az „ün­nepi” kultúrát. Értelmezése szerint az iskola feladata a hétköznapi kultúra, művelt­ség megalapozása, míg a közművelődésé az ünnepié. Bizonyos mértékben ezzel vitatkozott Kormos Sándor, aki a korszerű szemlélet fontosságát hangsúlyozta, mondván, hogy nem azt kell nézni, ki milyen intézményt képvisel, hanem a nevelési folyamatot, amelynek egy­aránt része a közoktatás is, a közművelődés is. Szakíta­ni kell azzal a rossz ha­gyománnyal, amelyben a két fél egymásra mutogat. Az igények egyszerre sokolda­lúak, de mindenkor konkré­tak. . Jelenleg ellentmondás van a, társadalmilag megfo­galmazható művelődési igény és ideál, és az intézmények lehetőségei között. Feszült­ségforrás az is, hogy újra kell értelmezni a szabadidő fogalmát, amelyet az • ötna­pos munkarend eredménye­zett. Számolni kell a máso­dik gazdasággal, s jobban kell építeni a család szere­pére a művelődésben. A fel­adatokat csak akkor tudja ellátni az iskola is, a mű­velődési ház is, ha kölcsö­nösen ismeri és figyelembe veszi a másik munkáját, s összehangolja a tevékenysé­gét. + ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Baranyi Györgyné, a Szol­nok megyei Tanács művelő­dési osztályának helyettes vezetője másodszor, Farkas Erzsébet, szolnoki általános iskolai szakfelügyelő először járt itt. A háromnapos ta­nácskozás igazi hasznát ab­ban látták, hogy az elvi elő­adásokat szembesítették a gyakorlattal, azzal a tapasz­talattal, amelyet a viták so­rán ismertek meg. A gya­korló szakember régi igé­nye, hogy az irányítás ha­tározottabban fogalmazza meg a követelményeit és az állásfoglalását ebben az ál­landó mozgásban levő prob­lémakörben, amit tömören permanens művelődésnek ne­vezhetünk. + AZ ISKOLA IS TANULHAT Kajái Béla (a Népművelés munkatársa) végigülte és jegyzetelte a háromnapos ta­nácskozást, s összevetette munkája során szerzett ta­pasztalataival. A tanácsko­zás fő hozamának ő is azt a felismerést tartja, hogy a zártabb intézménynek, azűs- kolának tanulnia kell, át kell venni módszereket, szemléletet a nyitottabb, de­mokratikusabb művelődési intézményektől. Azaz mind­kettőnek a kor által megfo­galmazott komplex igénye­ket kell kielégítenie, szakít­va az eddig specializált, csak részfeladatokat megoldó szemlélettel. Ha kedd reggelre nem is, szerda estére talán kijózano­dott a kinti és benti locsolko- dásban elázott „erősebb” nem, s élvezettel figyelhette Róbert László mindenkor izgalmas so­rozatát, a Tisztelendőket. Szí­vesen megnéztük volna a múlt héten, akár két egymást kö­vető estén is. Hasznos is lett volna, mert a mai fiatalok már alig tudnak valamit hús- vétról, a nagyhétről, azaz a zsidó-keresztény mitológiáról, vallási hagyományokról. Ezek nélkül pedig sokkal nehezebb megérteni az európai történel­met, művészetet, irodalmat is. Nem mondok azzal sem újat, hogy magukban a bibliai tör­ténetekben is poézis van, val­lási tartalmuktól függetlenül is. Ezzel magyarázható, hogy ma is (és még sokáig) hatás­sal lesz a nem vallásos, pro­fán művészetekre. Róbert László kitűnően ért ahhoz, hogy a távoli (bibliai) múltat és a jelent egyszerre, egyetlen gesztus­sal mutassa meg nekünk. Érzékeltetni tudja, hogy az emberi kultúra egyik bölcső­jénél jár stábjával, amely­nek a története minden kri­minél izgalmasabb. Népek és vallások keveredtek minden­kor Kis-Ázsia partjainál, a Földközi-tenger keleti me­dencéjében, birodalmak ke­letkeztek és tűntek el a si­vatagi homokban, hogy ré- gészgenerőcióknak adjon munkát-egy rejtély megfej­tése. Zsidók, keresztények, mohamedánok, arabok, ör­mények és (hol ne találkoz­nánk velük is?) magyarok szólaltak meg Róbert László mikrofonja előtt, ámulatot és némi irigységet is keltve a nézőben. Mert nú tagadás, Június első napjaiban, a vá­ros utcain járó-kelő emberek­nek már természetes látványt nyújtanak a színes könyvsát­rak, a szép és jó könyvet sze­rető, közönséget hívogató pla­kátok. írók, költők dedikálnak a könyvsátrakban, könyvesbol­tokban, baráti találkozókat, szerzői esteket tartanak. Az ifjú generáció már nem tudja, hogy a könyv ünneplésére szóló fel­hívás az 1883. április 18-án szü­letett Supka Géza gondolata volt, s mindez 1927 tavaszán, Miskolcon hangzott el a Ma­gyar Könyvkiadók és Könyv- terjesztők országos Egyesületé­nek közgyűlésén. Supka Géza a XX. száza- di magyar művelődéstörté­net jelentős alakja, régész, művészettörténész, jó tollú újságíró, irodalomszervező és közvetítő. Főtitkára volt az írók érdékvédelmi szer­vezetének, az Írók Gazdasá­szívesen tennénk egy-két hetes kirándulást az egzo­tikus és szép vidéken, ame­lyen minden talpalatnyi hely történelmi emléket idéz. Ám Róbert Lászió nem véletlenül ment éppen a nagyhéten a Biblia földjére. Maguk a vallási események látványnak is impozánsak, lenyűgözőek a maguk teat­ralitásával, dekorativitásá- val. Sokkal fontosabb azon­ban ma maga az eszme, a gondolat, amelyet kifejez­nek, s ez nem más, mint a béke, á" testvéri egyetértés, felebaráti szeretet, türelem és tapintat. A történelem paradoxona, hogy ez a gon­dolat mindenkor aktuális volt a Szentföldön, de ta- i Ián soha nem ennyire hús­bavágóan és fájdalmasan, mint éppen ma, a csőre töl­tött fegyverek árnyékában. A tájékozott, de a laikus né­ző is eltöprenghetett a gyö­nyörű tájakat, templomokat, szertartásokat látva, éneke­ket hallva, hogy miért nincs béke az olajfák alatt, miért­nem tudtak a szelídebb esz­mék és törekvések tartósan gyökeret verni a szentnek nevezett és a nem szent Földön is? Hiszen Biblia és a Korán is a megbéké­lést hirdeti, elítéli a gyil­kosságot és az erőszakot. Immár kétezer éve, s a fegy­verek mégis minduntalan felugatnak. ' (horpácst) gi Egyesületének. A könyv- napra, való felhívásának egyik fontos motívuma, hogy az élő, új magyar irodal­mat népszerűsítse, a nem kis számú, nyomorgó alkotókat anyagilag is segítse. (Ez idő tájt az írók a tiszteletdíju­kat az eladott könyvek után kapták csak meg a kiadók­tól!) Litera túra című lapja a kortárs irodalom népszerű­sítésének színvonalas fóru­ma. A politikai életben is részt vett, a Károlyi-kor­mány prágai követe, a Ta­nácsköztársaság leverése után emigrációba kénysze­rült. A felszabadulás után a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, majd elnöke volt. Részt vállalt a felsza­badulás utáni irodalmi élet újraszervezésében, az esz­mék és irányzatok csatáinak jószándákú, tevékeny része­seként. Könyvei, egyéb írásai már nem forognak közkézen; ok­talanul. Gondolatéi, hógy Magyarországon is legyenek könyvnapok — Európában negyedikként — megvaló­sult. Az 50. ünnepi könyvhét megnyitására 1979-ben Mis­kolcon került sor, napjaink­ban is készülődünk már az idei könyvünnepre, megfo­gadva Supka Géza gondola­tát, hogy... „az évnek egyik napján ... az ország minden városában és falujában rendeztessék, amely... az írót és a közönséget közvet­len kontaktusba hozza egy­mással, hogy ezeű a napon egyszer egy évben a könyv­írás és könyvkiadás művé­szete is kimenjen az utcára, és pedig ingujjban, közvet­len, bohém formában.” Az idei .könyvhéten a Vá­rosi Könyvtár József Attila Könyvtárának kiállítótermé­ben május 26-án Ex libris kiállítás nyílik, Supka Géza emléke előtt tisztelegve. Ki­állításunkat Supka Magdol­na- művészettörténész, Sup­ka Géza leánya ajánlja majd a nézők, látogatók figyelmé­be. HERNÁDI ISTVÁNNÉ Ma délelőtt 9 órától ren­dezik meg a Rónai Sán­dor Megyei Művelődési Köz­pontban a Babits szavaló- és prózamondó-verseny megyei válogatóversenyét. A költő századik születésnapjára ki­írt versenybe mindenki be­nevezhetett; az alsó korha­tár 14 év volt. Hat' Babits- verset vagy -fordítást, illet­ve szabadon választottként a nyugatosoktól napjainkig hat költő versét kellett meg­tanulni. A megyei bemutató Az ünnepélyes ' díjkiosztó­val és a győztesek gála- hangversenyével tegnap vé­get ért Nyíregyházán a sor­rendben harmadik alkalom­mal megrendezett országos zeneiskolai zongoraverseny. Nem baj, ha kockás Éjszakai divat A női és férfi nappoli és éj­szakai fehérneműknél ebben a szezonban nem várható gyöke­res stílusváltás. Tovább élnek az előző nyári időszak jellegzetes­ségei, és eqyre nagyobb teret hódit a romantika. A női hálóruházatban is a romantikus, a legerőteljeseb­ben jelentkező stílus, mely egyaránt felfrissíti a rafinál- tan nőies és a funkcionálisan sportos vonalakat. Minden di­vatos, ami játékos, fodrokkal, rüssökkel és ráncolással dí­szített. A legnépszerűbb a kockás, csíkos, pettyes és el­szórt virágmintás flanellből és pamut jerseytől készült, il­ledelmes. bubigalléros pizsa­ma és hálóing. Kiegészítői az azonos anyagú '.stermelt mel­lénykék. A rafináltan nőies stílus barokk jegyekben bő­velkedik. A leheletkönnyű kelmékből készült hosszú ha­lóingeket és bő vonalú két­részeseket dekoratív, dupla fodros csipke- és vízesésgal­lérok, csipkék, valamint a nőies vonalakat hangsúlyozó fűzőszerű csipkebetétek teszik vonzóvá újszerűvé. A férfiak pizsamáinak sza­bása is nagyvonalú. Nyakki­vágásuk V vagy kerek; a nadrágok pedig főként boká­ig érőek, vagy bermuda hasz- szúságúak. április 16-án fél 11-kor lesz, szintén a Rónaiban. Ezen már jelen lesznek a rádió és a televízió szakemberei is, akik kiválogatják azo­kat a versenyzőket, akik to­vábbjutnak a debreceni kö­zépdöntőbe. Ezt október 14- én rendezik Szabolcs es Borsod megyék versenyzői­nek, s a rádió is közvetíti. A döntő november 26-án lesz Szekszárdon, ezt a te­levízió egyenes adásban köz­vetíti. Hazánk zeneiskoláinak csaknem 70 ifjú tehetsége mutatta be tudását a szak­mai zsűri előtt. A négy kor­osztályában rendezett ver­seny végeredménye: az I. korcsoport nyertese Bogányi Gergely, váci Bartók Béla Zeneiskola, a II. korcsopo-t két első helyezettje Ábra- hám Réka, a váci zeneisko­la és Rácz Csilla, a gödöllői körzeti zeneiskola zongora­tanszakos hallgatója. A II. korcsoport első helyezettjei: Kovács Krisztina, a kazinc­barcikai zeneiskola, Simon Izabella, a miskolci Egressy Béhi Zeneiskola és Tóth Gá­bor, a komlói Erkel Ferenc Zeneiskola növendéke. A IV. korcsoport győztese Kollonai Zoltán, a nyíregyházi zene­iskola tanulója. A S/enátor a Gárdonyiban A vasárnap délután ötkor kezdődő táncmulatsághoz a kiadott műsortól eltérően a Szenátor együttes szolgáltat­ja a talpalávalót a Gárdo­nyi Művelődési Házban. + A tartui egyetem a közelmúltban ünnepelte alapításának 350. évfordulóját. Valóságos diákváros: több emeletes tanépü­letekkel és laboratóriumi épületekkel. Kilenc kar működik itt. A szovjethatalom éveiben 25 ezren szereztek diplomát itt, többen, mint ahányon az egyetem egész története alatt itt tanultak. Képünkön; Elsőévesek a hagyományos diáksapkával. H. S. L __' r ^ L V J Húsvét a Szentföidön Ba bits- sza valóversen y Miskolci az első helyezett

Next

/
Oldalképek
Tartalom