Déli Hírlap, 1983. április (15. évfolyam, 78-102. szám)

1983-04-09 / 84. szám

A pornótól a boxeríg.* Vámjogi változások A március 9-i Magyar Köz­lönyben jelent meg a külke­reskedelmi és a pénzügymi­niszter együttes rendelete a vámjog egyes részletszabá­lyainak módosításáról. Néhány az előírások kö­zül: „Az árut tartalmazó le­vélpostai küldeményeket — tekintet nélkül arra, hogy azokat vámjelző cédulával vagy anélkül adták fel — vámvizsgálat alá kell von­ni”. Egy másik szabály: „A kiviteli engedély hiánya vagy egyéb kiviteli korlátozás mi­att az utasok által letétbe helyezett áru a vámhivatal kéziraktárában a raktárdíj esedékességéig, legfeljebb azonban három hónapig rak­tározható”. Külön is érdemes felsorolni annak a bekezdés­nek egyes alpontjait, amelyek a nem vámkezelhető áruk korábbi listáját pontosítják. Nem vámkezelhetők a Ma­gyar Népköztársaság vagy más szocialista ország, továb­bá valamely nép, nemzetiség, felekezet, vagy faj elleni gyűlölet keltésére alkalmas, továbbá a szocialista közer­kölcsöt, közszemérmet sértő sajtótermékek; kiadványok, ábrák és tárgyak (pornográf jellegű termékek, horror­filmek stb.). Nem vámkezel­hető a nem külkereskedelmi forgalomban a gázpisztoly­hoz való patron és gázhatá­sú önvédelmi spray. Végül nem vámkezelhetők a táma­dó fegyverként használható eszközök — így a boxer, a rugós kés, a gumibot stb. — 'sem. Az említett nem vám­kezelhető árukat a vámhiva­talok kötelesek megsemmisí­teni. Feledékenység ellen Egy londoni kutató napi 30—40 gramm marhaagy* ból kivont ribonukleinsa­vat (RNS) adott olyan 62— 96 év közötti embereknek, akik feledékenységről pa­naszkodtak. Négyhónapos kezelés után a tizenhat kí­sérleti személy közül ti­zennégynél feltűnő emlé­kezetjavulás mutatkozott, ionnak ellenére, hogy né­melyikük igen súlyos agyi érelmeszesedésben szenve­dett. Olyan is akadt kö­zöttük, aki házastársa ne­vére sem emlékezett, a ke­zelés után azonban normá­lisan részt vett a társalgás­ban. A kezelés hatására valamennyiük szellemi koncentrálóképessége fo­kozódott, ingerlékenysé­gük csökkent, és általános közérzetük javult. if Munkában a hegesztőgép. . A mester csak ellenőrzi a folyamatot. ünnepre készül a Mező­gép Miskolci Vállalata. A cég történetének nagyköny­vébe ez az április végi nap piros betűkkel kerül be. Ügy dolgoztak 1982-ben, hogy kiérdemelték a Kiváló Vállalat megtisztelő titulust. Nem sok vasipari üzem di­csekedhet ezekben az évek­ben ilyen címmel. A miskol­ci vállalatnak öt termelő­éi Rádiótól kérdezték — a OH válaszol Feleslegesen (7 riasztott mentők Nagy sikerű Fórum-mű­sort rendezte nemrég a Magyar Rádió Miskolc kör­zeti stúdiójában, Orvosok és betegek címmel. A három­negyedórás műsor alatt a meghívott vendégek nem tudtak válaszolni, minden beérkező kérdésre, így most sorra vesszük a ídmaradta- kat, telefonon felkeresve az illetékeseket. százalékot. Ezekben az ese­tekben többnyire elég lett volna az ügyeletes orvost hívni. Persze, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy hozzá nem értő nehezen íté­li meg, mennyire súlyos a baj. (k-ó) Enyhül az influenza- járvány Tovább enyhült az influ­enzajárvány: március 27. és április 2. között országosan 45 ezer influenzamegbetege­dést jelentettek, csaknem 60 százalékkal kevesebbet, mint a korábbi héten. A főváros­ban is jelentős a csökkenés, csupán 8900 a bejelentett betegek száma, az előző heti 18 ezerrel szemben. A jár­ványügyi helyzet tehát ked­vezően alakul, a kórházi lá­togatási tilalmat két megye kivételével feloldották. egysége székel a megyében. A miskolci úgynevezett törzsgyár, a harmadik he­lyet foglalta el rangsoruk­ban. ‘Azt mondja a hidegüzem vezetője, Fésűs Endre, aki negyedszázada dolgozik itt, hogy az utóbbi években nyu. godtabbak. Magyarázz^ is, hogy mire alapozza vélemé­nyét: — Nincs kapkodás, az elő­relátás jellemzi a vezetést Már ilyenkor, április elején tudjuk, hogy mit fogunk csi­nálni júliusban. Nem félünk a munkanélküliségtől, tud­juk, ha így dolgozunk, ak­kor a megrendelőink nem pártolnak el tőlünk más cé­gekhez ... Nem nagy gyáregység ez. A termelésben közvetlenül részt vevő fizikaiak száma tizen­kettővel haladja meg a há­romszázat. Az irányítók, ki­zőgép bejegyzés. Betanított gépmunkás. Arra a kérdés­re, hogy mi tartotta itt több mint egy évtizedig, így vá­laszol: — Nem kimondottan a pénz. Bár túlóra nélkül a hatezer forintom megvan, da más is kellett. Az, hogy an­nak idején befogadtak, meg­szerettették velem a munkát, az, hogy adnak a szavam­ra, az, hogy kikérik a véle­ményemet. Jól érzem ma­gam. Az itt dolgozóknak fe­le harminc éven aluli, meg­értjük egymást. • Medvegy Pál egy műszak alatt 55 MTZ traktorba va­ló könyöktengelyt munkál meg. A gyáregység nagycsarno­ka gépekkel zsúfolt. Terjesz­kedni itt, a Besenyői úton nem lehet, hát minden te­nyérnyi helyet ki kell hasz­nálni. Januártól március vé­géig elkészült ebben a gyár­egységben 5239 darab hid­raulikus munkahenger, 40 millió forintért mezőgazdasá­gi pótalkatrész, s egyéb al­katrészek. Termékeiknek olyan meg­rendelőik vannak, mint a csepeli egyedi gépgyár, a Rába, vagy az Agroker vál­lalatok. Minőségi munkát követelnek tőlük. Bana Sán­dor, 3z eredmények felsoro­lása mellett a panaszoknak is helyt ad: — Az anyagellátás akado­zik. Az LKM rendszertele­nül szállít, s sokszor nem gzt, amit kérünk. Aztán a ha­zai szerszám.. Csak import­szerszámmal lehet kiváló-mi­nőséget produkálni. Külföldi esztergakés, lapka meg alig van... De azért megteszünk mindenti A negyven éve lakatos Kólyi Zoltán 21 évet tudhat maga . mögött a Mezőgépben. Harmadik munkahelye ez. — Volt rossz is, jó is — mondja. — Kitartottam. Most minden rendben. Anyagilag is, egyébként is. L5. • Hogyan lehet speciális kül­földi gyógyszerhez jutni, ha nincs megfelelő hazai készít­mény, amellyel helyettesíteni lehet? — kérdezi több levél­író Is. A válaszadó: dr. Rostás Anna, a megyei tanács egész­ségügyi osztályának orvos-fő- munkatársa: j — Ha nem kapható a ke­zelőorvos által előírt külföl­di gyógyszer, s nem is he­n thető más, forgalom- vő külföldi vagy ha­zai készítménnyel, akkor az Egészségügyi Minisztériu­mon keresztül mód van ar­ra, hogy bekerüljön az or­szágba a kért medicina. Az eljárás több lépcsős, s nem is túl rövid. A jövőben kí­sérletképpen megpróbálnak más, rövidebb utat találni a külföldi gyógyszerek beho­zatalára: megyei jogkörbe kerül a döntés ilyen esetek-, ben. jfc Ellenőrzik a munkahen­gereket. (Sólymos felv.) szolgálók harminchatan van. nák. A termelési osztály ve­zetője, Bana Sándor az ered­ményeket sorolja, nem kis büszkeséggel: — Tavaly a termelési ter­vünk 264 millió forintot tett ki; 307 milliót hoztunk. 1983- ban a terv már 312 millió forintra rúg. Most zártuk az , első negyedet. Több, mint a negyedéi pontosan 82,6 mil­liót inkasszálhattunk. Jó a légkör, jó a munkaszellem lent s fent egyaránt. Titok? Az üzemvezető vé­leménye: — Én az utóbbi években majd piinden nap jókedvvel megyek haza Őszinték va­gyunk a munkásokkal, őszin­ték kuncsaftjainkkal. Számit, hatnak ránk, számíthatunk rájuk. Másképpen nem megy. Az üzem KISZ-titkára, Medvegy Pál a legújabb, CNC vezérlésű szerszámgé­pen dolgozik. A munkaköny­vében 11 éve szerepel a Me­• Hova kell fordulni szociális segélyért, és kik bírálják el a jogosultságot? - kárdezi K. J. jelzéssel ellátott levelében egy miskolci hallgató. A válaszadó: Szilvás! Lajos, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója. — Akik munkaviszonyban állnak, munkahelyüktől kér­hetnek szociális segélyt. Akik nem állnak munkaviszony­ban, s koruk miatt, vagy egészségügyi okokból kér­nek szociális segélyt, a la­kóhelyük szerint illetékes egészségügyi szakigazgatási szervhez kell, hogy fordul­janak., • Szigorúbban keltene eljárni a mentőket feleslegesen riasz­tókkal szemben — írja Hatvan­ból Oá esi Imre. S így folytat­ja: ha nuiló rosszullét miatt kihívják a mentŐKet, akik a helyszínen ellátják a beteget, de időt veszítenek, esetleg más, valóban rászoruló kerül veszélyhelyzetbe. Dr. Kubassy László, a mentőszolgálat me­gyei vezető főorvosa: — Megyénkben tavaly 228 ezer esetben szállítottak be­tegeket, sérülteket a mentő- szolgálat autói. Meglehető­sen nagy az ihdokolatlan ri­asztások száma: eléri a 10 Száz paci vevőre vár­/ Lóvásár a Zsarnain Budán csak egyszer volt kutyavásár. Miskolcon pedig majdnem.minden héten ál­latvásárt tartanak. Lovat, tehenet, birkát, fogatot, ist­rángot kínálnak és vesznek, kótyavetyélnek Városunkban a lovak szá­mát 170-re teszik. A héten, a Zsarnai-telepi piacon leg­alább százat kínáltak. Volt csikó tizenötezerért, mura­közi párja 120 ezerért. Fo­gat, gyerekekkel a bakon, nem eladó... Kíváncsisko­dó sok, vevő kevés. Az iga­zi vevő árgus szemekkel a ló fogát nézi, lapockát tapo­gat, futtat. Aztán leszurkol­ja a pénzt... Jövő héten, ami nem kelt el, újból vevőre vCs... L S. + Míves ostorok, vevőre várva... * Ez a ló megvadult. Repülő­gép zaja ijesztette meg. 99,,,nyugodtabhak vagyunk" FF W "5fkí

Next

/
Oldalképek
Tartalom