Déli Hírlap, 1981. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

1981-12-28 / 301. szám

Az ember műve? Ez a tél mintha más ... Ha mélyen a nulla fok alá száll a hőmérő higanyszála, s tombolni kezd a tél, vagy épp ellenkezőleg, tavaszias szellő fúj hirtelen december közepén, rögtön találgatni kezdünk: vajon nem valami különleges, abnormális jelen­ség-e a megszokottól eltérő időjárás? Vannak, akik az atomrobbantásokat gyanúsít­ják a változások okozóiként, de sokan esküsznek a hőerő­művek kártékony hatására is. Vajén mi az igazság? Kétségtelen, hogy az utóbbi években sok időjárási rend­ellenességnek lehettünk ta­núi: tavaszias teleknek s hó­val borított március végék­nek. Azt is megállapíthatjuk, hogy különösen télen szem- betűnőek a változások. Több mint 180 éve gyűlik az az adathalmaz, amely a meteorológiai megfigyelések­ből származik, hitelt érdemlő számokkal alátámasztva, ho­gyan alakult az elmúlt évti­zedekben az időjárás. Ebben az adathalmazban bizonyos szakaszos ingadozások figyel­hetők meg: a XIX. század második felében a telek hi­degebbek, a nyarak pedig melegebbek voltak a mosta­ninál. Szaknyelven szólva, Közép-Európa éghajlata ek­kor szárazföldi jellegű volt. A századfordulón viszont enyhébb telekről és hűvösebb nyarakról számolnak be a feljegyzések, s ez azt jelenti, hogy ekkor a szárazföldi jel­leg helyett az óceáni hatás vált uralkodóvá. Bármilyen óriási is az a számokból, feljegyzésekből álló adattömeg, amely a me­Gfpek és szerelők Egyre több az ottho­nunkban a gép, az elektromos berendezés, így többet költünk ja­vításukra is. 1975-ben Miskolcon majd 19 milliót fizettünk ki a szerelőknek, tavaly ez az összeg 8 millióval lett több. A tervezők továbbra is jelentős növekedéssel számol­nak, 1985-re 34 millió­ra becsülik a javításra fordított összeget teorológusok rendelkezésére áll, ahhoz mégis kevés, hogy éghajlatváltozásra következ­tethessenek belőle. Kétségte­len, hogy az ember befolyá­solja az éghajlatot — meg­változtatja a levegő összeté­telét, erdőket irt ki —, de nehezen igazolható, s kevéssé valószínű, hogy ez évtizedek alatt gyors változásokat tud­na okozni. Pimyvaieiő, műanyagból A tavasa BNV-n is díjat nyert egy találmány, amely lehetővé teszi, hogy rendkí­vül egyszerűen, olcsón épít­hessünk istállókat, termény- és takarmán vtá rolókat Az alkotók a BVK termékeit használták fel: csővázkeretre feszítették a műanyag pony­vát, illetve egy másik meg­oldásit alkalmazva olyan vál­tozatot dolgoztak ki, hogy kötelek tartják a ponyvate­tőt. Az elmúlt évben Somogy megyében több terménytá­roló s istá'öö épült ilyen módszerrel: a tapasztalatok igen kedvezőek. Ikarus az amerikai utcákon Az Ikarus gyárat elhagyta az Egyesült Államolt részére gyártott 100. csuklós autó­busz. Valamennyit az idén szerelték össze. Ezek a jár­művek sok tekintetben eltér­nek a 200-as típuscsalád szé­riában készülő változataitól, például a mozgássérültek fel- és leszállását könnyítő lift­szerű szerelvénnyel látták el azokat. Az autóbuszok lég­kondicionáltak, ablakaik szí­nezettek, és ezeknél a bu­szoknál alkalmazták már azt a műszaki megoldást is. amellyel könnyebb a fel- és leszállás, mert az autóbusz a megállóba érkezve a jár­Tovább épül a Berekalja Berekalján folytatódhat a lakásépítés — állapították meg a városi tanács munka­társai. A korábban a Karin­thy Lakásépítő Szövetkezet részére tartós használatba adott területhez még további építési telkek csatlakoztatha­tók. Régebben az volt a vé­lemény, hogy ide nem lehet építem, mivel a területet ré­gebben alábányásziták. a fold mélyében járatok, üregek vannak. Időközben elkészült a részletes és alapos szakvé­lemény, amelynek alapján engedélyezhetik újabb tíz te­lek kialakítását. Berekalja délkeleti részén is folytatódhat a munka: több ütemben építenek itt be egy nagy területet, 163 új otthont létrehozva. dasantrg sifByed. Ilyen bu­szok már három amerikai városban, Portlandban, Louis­ville-ben és San Maéectoan közlekednek. Az Ikarus piac­kutató jelleggel jövőre to­vábbi bemutatókat tart más amerikai városokban is. A kontinens egyik gyobb autóbuszgyárának szá­mító Ikarus az idén összesen 12 200 autóbuszt állított elő, 37 saaaalékwk exportra lee- r&lt A pályaművek javaslatainak felhasználásával (Jjfászüietik a Petőfi tér A* etonűlt napokban érté­kelte a zsűri azt a tervpá­lyázatot, amit a Belkereske­delmi. a Közlekedés- és Pos- taügyi, valamint az Építés­ügyi és Városfejlesztési Mi­nisztérium a miskolci ta­náccsal együtt irt ki a Pető­fi tér közlekedési, építészeti, kereskedelmi proMtnvwnli mega Mására. A Petőfi tér a város, pon­tosabban a városközpont északi kapuja- egykori hatá­ra. Az elmúlt évszázadban ez a határ északi irányban je­lentősen kitolódott. A kor­nyék átépítésé máris meg­kezdődött. A tér környéké­nek átépítésére Bégén megér­tek a fettételek, mert a Ró­zsa. Szegfű és Szeles »tea északi oldalának épüleláUo- már»ya elavult, lebontásukat nem keü sajnálnunk E te­rületen alakul ki a Szentpe- teri kapu-kelet elnevezésű ej lakóterület, a VL ötéves terv időszakában. A Szeles utca Búsa terhe torkolló teresedese, az északi tehermentesítő út »3 — és folytatást igénylő — nyom­vonala. az új Beloiannisz ut­cai torkolat forgalmi rendjé­nek további korszerűsítése, a Fazekas, Jókai lakóterület megvalósítasa egyaránt azt igényelte, hogy e fontos te­rületre pályaművek alapján szülessen urbanisztikai meg­oldás. Mindössze két pályamű ér­kezett, de ezek is kínálnak olyan megoldásokat, amelyek a zsűri véleménye saerint se­gítik a tervezést. A díjazott Szerényt Győző «és társai által készített terv mind az építészeti, mood a közlekedési megoldást te­kintve színvonalas, jó mun­ka. A tervezők a Petőfi tér nyugati oldalára javasolják az új városi szálloda telepí­tését. A szálloda e helyen — a Borsodi Szénbányák iroda­házával együtt — építészeti­leg is jót lezárná a tér nyu­gati oldalát. Vigyáztak a ter­vezők a tér városképi, tör­téneti értékeinek megtartá­sára ís. A tér északi oldalán újszerű lakóépület—üzletház kapcsolattal oldották meg a Szentpéteri kapu-kelet lakó­terület déli lezárását. A for­galom rendezésével és a te- rületfelhasználás racionáli­sabb megoldásával lehetővé vált egy új irodaház helyé­nek kijelölése is. A szálloda és az új irodaház lehetővé Osdról Szíriába Az Ózdi Kohászati Mű­vekben sok mindent tettek az idén azért, hogy növel­hessék az exportálható ter­mékek mennyiségét- A jól szervezett munka eredmé­nyeként ebben az évbeli több mint 300 ezer tonnf árut szállítottak csak a tőkés piacokra. Többek közt Szí­riába is elkerültek az ózdi kohászok termékei, s az arab országban olyan kedvező fogadtatásra talált a gyors ;és pontos szállítás, hog” Vijabb pendelest adtak fel. Isióknak tetszett Bár a karácsony a szeretet ünnepe, és ehhez béke, csend, nyugalom kívántatik, a fe- nyőiliatú estéken jókora dur­ranások verték fel a lakóte­lepek csendjét. Jeleül annak, hogy a szigorúan tiltott szil ■ veszteri petárdák árusítását máris megkezdték. Hogy kik és hol. azt nehéz lenne ki­deríteni. hiszen a zugarusok úgy működnek, mint a há­ború utáni nehéz időkben a tűzkővel, szaharinnal feke­tézők. (Az idősebbek bizo­nyára emlékeznek a kapual­jak mélyéről felénk szisze­gett kínálatra: tüsszkő-szaha- rin. tűsszkő-szaharm!) Jól informált .ismerőseim szerint 30—#0 forintot, is el­kérnek a durranó töltetért, melyet egy hüvelykujjnyi kartonhenger rejt. Szilvesz­ter éjjelén aztán a tréfás ked­vű emberek begyújtják a mi­nirakétát, és egy hanyag mozdulattal kirepítik az ab­lakon. Akinek a fejére esik, az nem lesz pap, legfeljebb kopasz, mert tövig leég a haja. A gépkocsi-tulajdonosok ret­tegik legjobban a petárdát, mert az elmúlt években szá­mos járgány ponyvahuzatát égették lyukacsosra a szerte- igzálló röppentyűk. Ha pedig lángra kap a ponyvasáftor, könnyen erre a sorsra juthat az alatta rejtőző gépkocsi is. Ehhez képest viszonylag ártatlan szórakozásnak tű­nik, hogy karácsonytól új­évig csillagszórót szerelnek korcsolyájuk vasára az ifjak, és világító, szikrázó csíkot húznak maguk után a jégen. Ártatlan játéknak tűnik, de nem az. A csillagszóró füs­tös drótja ugyanis a jégen marad, és ha ráfut valaki, hason csúszva fejezi be a kűrt. Ü nneprontással vádolhat- hatnak, mondván: egyszer esik esztendőben karácsony, nemkülönben szilveszter, s mikor bolondozzon az em­berfia. ha nem ilyenkor? De hisz’ nem a jókedv, hanem az afféle „játékok” ellen ágálok, melyekben kénytele­nek részt venni mások is, akár tetszik nekik, akár nem. Sőt: eppen azoknak a bőrét vagyontárgyát veszé­lyeztetik, akik csak hírből is­merik a petárdát. Higgyék el a kedves, szil­veszterre készülő olvasók: a tél két nagy ünnepe röppen­tyűk és egyéb marhaságok nélkül i6 éppen elég veszélyt I tartogat számunkra. Sokat tudnának erről mesélni — ha tenné a Petőfi tér méretei­nek ésszerű szűkítését, s ez az építészeti megoldások sza­mára kedvezőbb lehetőséget kínál. Emellett több olyan pihenőhely kialakítására is mód nyílik, melyek távol es­nek a forgalomtól. A f6 közlekedési irányok: a Beloiannisz utca — Szent­péteri kapu és a Szeles utca (Búza tér) — északi teher­mentesítő út kapcsolata. A díjazott pályamű különös él­elemé, hogy fokozatosan, több szakaszban valósítható meg, és felesleges út-, valamint mélyépítési munkát sem igé­nyei. A Szeles utca déli ol­dalára javasolt beépítést a zsűri egyik pályaműben sem tartotta maradéktalanul meg­valósíthatónak. A másik pályamű — szer­zői Sári István és társai — éppen e területre készítettek olyan rendszerszemléletű megoldást, amely alkalmas a foghíjak beépítésére is. Ér­demes tanulmányozni! E munkák is bizonyították, hogy az építészeti tervpályá­zatok szükségeseit, s tovább­gondolva alkalmasak a leg­jobb megoldások kiválasztá­sára. DR. HORVÁTH BfcEA mesélni tudnának — a túl­terheléstől Vvrfiagló gyomrok, alkoholtól meggyötört má - jak, vesék, epék. A dolgok ama szerencsetlen egybeesé­séről nem is beszélve, hogy pont akkor a iegcsúszósab- bak a járdák, amikor néme­lyek enélkül is szüntelenül mozgólépcsőn érzik magu­kat De térjünk vissza a petár­dákra! Jómagam — és bi­zonyára nem állok ezzel egyedül — semmi, de semmi örömet nem lelnék a lán­goló vacakok dobálásában Még akkor sem, ha nem kel­lene a kártételtől rettegnem, és nem szánnám jó előre de­rék tűzoltóinkat Azokat még megértem, akik busás haszonnal árusít­ják a durrogo kartoncsöve­ket, ha nem is szimpatizálok velük. A petárdavásárló- kait viszont emlékeztetni sze­retném A névtelen vár című tévéjáték egyik epizódjára: a grófnőnél rendezett kerti ün­nepségre. Ki ugrabugrált ön­feledt örömében a szikrát köpködő röppentyűk láttán. Bizony csak Hány Istók, aki együgyű vademberként élte világát a láp mélyén. (békés) Ma tartja tanácstagi foga­dóóráját: Budai József és Káló István, pártalapszerve- zet, Baross Gábor u. 18. sz., 17 órakor; Keszthelyi Zoltán, Ifi. sz. pártalapszervezet, Kisfaludy u. 35. sz., 18 óra­kor; Kiss András, 25. sz. Ál­talános Iskola, Losonczi u., 16 órakor; Faragó Erzsébet, 111/7. sz. pártalapszervezet, Marx Károly u. 49. sz., Í7 órakor; Kovács Ernőn«, Ifi, sz. pártalapszervezet, Kisfa­ludy h. 35. sz„ 18 órakor; Kovács János, 8. sz. Általá­nos Iskola, Éder Gy. u. 1. sz., 17-től 18 óráig; Kucskár Ju­lianna, B.-A.-Z. megyei Víz­művek, Tömösi u. 2. sz. (ebédlő). 17 órakor; Lakatos Attila, 42. sz. Általános Is­kola, Elek Tamás u. 2. sz., 17.30 órakor; Tóth Zoltán, 3. sz. Kisegítő Iskola, MÁV-te- flep 186. sz., 18 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom