Déli Hírlap, 1981. március (13. évfolyam, 50-75. szám)

1981-03-02 / 50. szám

Most éppen mire büsskék? A Gépipari Szakközépiskolában * Ha lehetne, az ötszáz diákból háromszáz itt, az 1980-ban felszerelt számítástechnikai laboratóriumban állna meg... r Lehet, hogy azért vagyunk ritka vendégek a Zalka Máté Gépipari Szakközépiskolában, mert közel van, de évek telnek el, amíg a szerkesztőségi szoba ablakából is látható épület ka­puját megnyitjuk. Szeretem pe­dig ezt a kaput, mert a lak­kozott faajtó maga a magasba- nyúió, megtestesült biztonság, és még job.ban szeretem a nyil­ván magas gyerekekhez, fiata­lokhoz méretezett, hatalmas kilincsét; nem nyílik akármi­lyen erőfeszítésre. De a leg­jobban a régi 'épület megko­pott lépcsőit szeretem, mert sok í nemzedék taposta, és mert a j következő nemzedékeket váró régi lépcsőnek csak úgy van létjogosultsága a mában, ha az épületben, ahová vezet, isme­rik az újat is. Ebben az ügyben nyitottuk hát ki á kapui, mert Kálmán András igazgatónak a mű- Bzaki emberekre jellemző ra­cionalitása nem a régi kilincs­nek, hanem vadonatúj gépek­nek örül. Az előző évi vásári nagydíjas számjegy vezérlésű ' esztergapad és a számítás- technikai laboratórium, ami szerintük szóra érdemes, a többi magától értetődő. Ter­mészetesnek tartják, hogy az iskola technikai, műszaki fel­szereltsége a hasonló profilú oktatási intézményekhez vi­szonyítva az országos össze­hasonlítást is győztesen ki­állja, és az is egyszerű köz­lésként hangzik el, hogy az itt érettségizett ifjúság fél, egy év elteltével négy—hat­ezer forintos borítékot visz haza. a munkahelyéről. A nappali tagozaton nincsenek ötszázan, évenként 100—120 fiatál végez itt Nem borravalós szakma Azért lehet itt jól tanítani, mert kevesen vannak — jut eszembe a sok jó ellenében valami más minőség, de Kál­mán András azonnal kiigazít. Minisztériumi rendelkezés van rá, hogy a szakközépis­A XX. század nagy klasz- szikusainak zeneműveit is­mertető sorozat negyedik rendezvénye holnap este 6 órakor kezdődik, színhelye a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár. kólában egy osztályban 30- nál nem lehetnek többen, a túlzsúfoltságtól azonban nem­csak ez óvja meg őket. Az elsősöket érintő úgynevezett felvételi elbeszélgetés már eleve valamiféle színvonalat feltételez, és az itt tanulók sokszor hallják; a mi szak­mánk nem borravalós szak­ma. esztergályosok, lakatosok erre ne számítsanak. Az itt tanulók (a nappalin kívül esti. levelező oktatás folyik, nt lehet a szakmában tech­nikusi minősítő vizsgát sze­rezni, a Bánki Donát Műszaki Főiskolának kihelyezett ta­gozata, az Ipari Minisztéri­umnak különböző tanfolya­mai működnek a házban) borravalóra nem is számíta­nak, de annál inkább számí­tanak rájuk a hasonló pro­filú ipari üzemek. A neve CNC A DIGÉP-ben szenzáció volt, amikor az első CNC- esztergák elkezdték a mun­kát (a Mezőgépnél dolgoz­nak még velük Miskolcon), itt jóformán gyerekek állnak a kétmillió-négyszázezret érő barátságos áramvonalú ma­sina mellé. Tényleg barátsá­gos, mert nagyon okos, és enegedélmes. A megelőző tí­pustól annyiban különbözik, hogy nem igényel lyukszala­gos előre elkészített progra­mot. ezt beépített számító­gépe segítségével maga végzi el. Néha kér segítséget, ahogy a szakemberek mondják, ki­jelzi, ha új információkra van szüksége, és akkor csak egy gombnyomás... Persze nem mindegy, hogy melyik gombot nyomják meg, de az igazgató, és az iskola felsze­reltsége ügyében vele együtt gondolkodó Varga László műszaki tanár talán egy eset­re emlékszik, amikor elbam- bult a gyermek, és selejt lett az eredmény. Turcsányi Emil főiskolai ta­nár előadásának címe: A fe­lülmúlhatatlan Föld — Quasimodo, Giacometti, Re­spighi. Selejtet itt nem szeretnek gyártani, a gépészeti szak­mák rejtelmeit a tanműhe­lyekben is úgy igyekeznek el- sajáttítatni, hogy annak hasz­nálható eredménye legyen. Elsősorban a fejekben, de a munkafolyamatok tárgyi bi­zonyítékának a minősége sem mindegy. Minden szakközép- iskola végez bérmunkát, a Gépipari is. A megyei tanács támogatása mellett innét a pénz a további fejlesztésre, és a kört úgy zárhatnánk: innét is a lehetőség a válto­zatos. igényes, hibátlan, te­hát tanító munkára, amely­nek ei'edménye —, ha diák­kézből kerül ki — nemcsak színvonal, hanem a megren­delőknek olcsó is. Hol a haszon ? Nem a hely .varázsa juttat­ta eszembe a relativitás fo­galmát, de végül is érdekes. Érdekes, hogy ami a megren­delőnek olcsó, az szinte meg­fizethetetlen. mert csak itt vállalják el a megbízást egyedi, vagy munkaigényes volta miatt. Érdekes, hogy amit az iskola 60—70 meg­rendelője (olyandk vannak köztük, mint az Inotai Alu- miniumkohó, a Borsodi Érc- elökészítőmű, a Bocsi Sör­gyár, az Ongai Csavargyár) a mellenyzsebből kifizet, ez itt milyen magas, pénzben már végképp nem mérhető „haszonkulcsot” eredményez, így adódott lehetőség a szá­mítástechnikai laboratórium berendezésére, ahogy fogal­mazunk: egy magasabb szin­tű oktatás feltételeinek biz­tosítására. Varga László, a labor vezetője, és a har­mad-negyedéves nagydiákok Ugyanis nem ezen gondol­koznak, ha a szakköri fog­lalkozásokat késő este is alig tudják abbahagyni. Azt a módszert a legnehezebb ki­dolgozni, hogyan iehetne az iskola többszáz fős diákse­regének kevésbé „elkötele­zett” részét innen kitiltani. Hol a haszon, mi hasznot hoz a Gépipari, nehezen mér­hető; az iskola arra rendel­tetett intézmény, hogy adjon. Bár most kapni szeretnének. Égy vállalkozót, aki olyan egyedi darabot készít, ‘ mint most ők a Húsipari Tröszt­nek gyártott zárószerkezetet. A fent említett iskolakapu ugyanis valóban egyedi da­rab, és ebben a minőségében érett meg a kicserélésre. Mester kerestetik hozzá. M— Ha van műfaj, amely rette- neiesen hiányzik a tévé és a színházaink műsorából is, ak­kor az éppen a komédia, a jóízű nevettetés. Tudja, elis­meri ezt a tévé is, ám ez — önmagában — mit sem segít. Bernáth Rózsa, a szórakoztató osztály vezetője legutóbbi saj­tónyilatkozatában (tavaly ősz­szel) elmondta, hogy több író­val is tárgyaltak, keresik azo­kat a szerzőket, akik tudnak és hajlandók is a képernyőre fogalmazni. Az eredmény azon­ban annyira gyér és hullámzó, hogy a néző már egy-egy té­vékomédia bemutatójáért is há­lás. Mi tagadás, a kritikus is hajlandó elásni a csatabárdot, letenni a sötét szemüvegei, szívesebben kiált „Heurékát!” ha akár csak halvány mosoly­ra tudják deríteni. Ezzel, a szórakozás szándé­kával ültünk le péntek este á képernyő elé. A Vannak még angyalok (Bedö István írta) úgy is indult, hogy akár fergeteges vígjáték is kere­kedhetett volna belőle. Egy idegen és meztelen fiatal hölgy a lakásban, akire a feleség rányithat a fürdőszobában, \ A felülmúlhatatlan Föld A Horizont vízszintes fúró-, marógép nem vadonatúj, de igen megbecsülik. Most éppen a Húsipari Tröszt megrendelésére gyártott, egyetlen darab zárószerkezet minőségének (és a vele járó pénznek) a letéteményese. Bécsi klasszikusok műsor A Miskolci Szimfonikus Ze­nekar ad hangversenyt álta­lános iskolások részére csü­törtököm, a Vasas Művelődési Központban. A bécsi klasszi­kusokat bemutató koncert délután 2 órakor kezdődik. A Miskolci Bridzs Egye­sület, a TIT megyéi szerve­zetével közösen, taníolya- mot szervez a bridzsjáték iránt érdeklődők részére. Az első foglalkozás március 5- én lesz, a tanfolyam nyolc héten keresztül tart. Az ösz- szejöveteleket csütörtökön­ként este 6 és 9 óra között rendezik a TIT megyei szer­vezetének Széchenyi út 16. szám alatti, első emeleti he­lyiségében. A tanfolyam dí­ja 200 forint — diákoknak 100 forint —, az összeget a TIT 270—90171—9042 számú csekkszámlájára fizethetik be az érdeklődők. Érdeklőd­ni és jelentkezni a TIT me­gyei titkárságán lehet. Dr. Jezsó Károly taníolyamve- zető irányításával a bridzs­játék alapelemeit sajátíthat­ják el a résztvevők. HÉTFŐ Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.20: Ki nyer ma? r- 12.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 12.30: Zenei érdekessé­gek az elmúlt hét műsorából. — 14.40: Buta zúgolódás. — 15.00: Hírek. — 15.10: Kórusainknak ajánljuk. — 15.26: Édes anya­nyelvűnk. — 15.31: Leporelló. — 16.01: Útközben. — 16.06: Opera­áriák. — 16.31: Világablak. — 17.00: Hírek. Útközben. — 17.10: Bartók-művek legszebb hangfel­vételeiből. — 17.58: Régi muzsir ka. — 18.15: Hor volt, hol nem volt... — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: El a kezekkel az út­levelemtől! — 22.00: Hírek. — 22.15: Sporthírek. — 22.20*: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Régi híres énekesek műsorából.' — 22.51: A vállalatok kasszája és az országé. — 23.11: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. — 24.00: Hírek. — 0.10: Táncdalok. I Petőfi rádió: 12.00: A Magyar ftádiő népi zenekara játszik','" Lakatos Sándor vezetésével. — 12.30: Hírek. — 12.33: Kis ma­gyar néprajz. — 12.38: Táncze­nei koktél. — 13.25: Dráma és önismeret. — 14.00: Kettőtől ötig. •— 17.00: Sok kicsi sokra menne! — 17.30: ' Hol — mi? — 18.30: Hírek. — 18.33: Zeneközeiben. — 19.40: Nosztalgiahullám. — 20.30: Hírek. — 20.33: Tűnődés a „Gyorsuló idö”-ben. — 21.03:_ Az Állami Népi Együttes felvételei­ből. -r 21.40: Új lemezeinkből. — 22.34: A tegnap slágereiből. 23.35: Nóták. — 24.00: Hírek. 3. műsor: 12 03: Cseh kamara- muzsika. — 13.00: Hírek. — 13.07: Dávid Wilcocks vezényli a Cambridge-i Egyetem és Kirá­lyi Kollégium énekkarát. — 13'.26: Az 1880. évi newporti dzsesszíesztivál felvételeiből. — 13.55: Zenekari muzsika. — 14.49: Kiss Krisztina zongorá­zik. — 15.35: Láttuk, hallottuk. — ,16.00: Iskolarádló. — 16.20: Harminc perc beat. — 17.00: Mo­zart operáiból. — 17.50: Irónia. Hangjáték. — 18.09: Haydn mu­zsikájából. — 19.00: Hírék. — 19.05: Fordulók a líra történeté­ben. — 19.35: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangverse­nye. — Kb. 21.35: Operakettő­sök. — 22.00: A hét zeneműve. — 22.30: Hírek. Miskolci rádió: 17.00: Hírek, időjárás. — 17.05: Hétről hétre, hétfőn este — Edelényből. A miskolci stúdió zenés magazin­ja. Szerkeszti: Horváth Kálmán, — El szeretném mondani. Pau- íovits Ágoston jegyzete. — Vá­laszolunk hallgatóink leveleire. Szerkesztő Harcsai Nagy Éva. — 18.00: Észak-magyarországi kró­nika. (A tsz-ek és a hulladék­gyűjtés. — Az Encsi járási NEB jelentést hallgatott meg a ta­karmánytermelésről. az -ellátás­ról és a -felhasználásról.) — 18.15: Sport. — 18.25; Hírössze­foglaló. Szemle az Észak-M#- gyaror*szág. a Déli Hírlap és a Heves megyei Népújság keddi számából. Kiállítások: Miskolci Képtár (10—18): Két évszázad magyar festészete. — Borsod—miskolci Múzeum (10—18) : Műtárgyvéde- .igrp a néprajz muzeológiában., — Vasas Galéria (14—19): Amatőr fóruta. Gál János fafaragó, Hu­bai Gyöngyi textiles. Visi Ju­dit keramikus kiállítása. — Mis­kolci Galéra (10—18): Távol-ke­leti festészet. — Mezey István grafikái. Filmszínházak: Béke (í4): Zsol­doskatona (szí. olasz film, m. helyár!) — (hn6, 8); Boldogtalan kalap (szí. magyar film, 14 éven aluliaknak nem ajánljuk!) — Béke, kamaramozi (4): A fej nélküli lovas (mb. szí. szovjet film). — (6): Csillagosok, ka­tonák* (mb. szovjet film. 16 éven felülieknek!) — Kossuth f3): Vágta (mb. szí. szovjet fiim, 14 éven aluliaknak nem ajánljuk!) — (hn5. 7): Sebességláz (szí. olasz film, 14 éven aluliaknak nem ajánljuk, II. lielyár!) — Hevesy Iván Filmklub (fö. f7): New York árnyai *(szí. amerikai film, 14 éven aluliaknak nem ajánjuk!) — Táncsics (4, 6, 8): Start két keréken (szí. amerikai film). — Táncsics, kamaramozi (6): Egy hatás alatt álló nő (szí. amerikai film, 14 éven aluliak­nak nem ajánljuk!) — Szikra (3) : A cárlány és- a hét dalia (mb. szí. szovjet film). — (5,7): Kalózok Jamaicában (mb. szí, angol film, III. helyár!) — . Fáklya (f4, f6, 8): Vámmentes házasság (szí. magyar film. 14 éven aluliaknak nem ajánljuk!) — Fáklya Filmklub (f8): New York árnyai (amerikai film, 14 éven aluliaknak* nem • ajánljuk!) — Petőfi (f5, f7): Circus Ma­ximus (szí. magyar film. 14 éven aluliaknak nem ajánljuk!) — Tapolca, Ady (7): Norma Rae (szí. amerikai film. 14 éven alu-' liaknak nem ajánljuk!) — Gö- römböly, Krúdy (6) : A nyolcadik utas: a Halál (szí. angol film, 18 éven felülieknek, III. helyár!) — Tokaj. vendéglátóház (7): S. O. S. Concorde! (szí. olasz film). — Szirma (f6): Norma Rae (szí. anjierikai film). — Há­mor (6): Norma Rae (szí. ame­rikai film). KEDD Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — Kb. 8.20: Mai kulturális prog­ramok. — 8.27: Boccherini: Cle­mentina. — 9.44: Huncutkodc. — 10.00: Hírek. — 10.05: MR 10—14. — 10.35: Népdalcsokor. — 11.10: Tűnődés a „Gyorsuló idő"-bén, — 11.40: Az élet komédiásai. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkara , Székely Endre kórusműveiből énekel. — 9.20: Tíz perc külpolitika. — 8.30: Hí­rek. — 8.33: Társalgó. — 10.30: Hírek. — 10.33- Zenedélelőtt. 3. műsor: 9.00: iskolarádió. ■ — 9.30: Arthur Grumiaux (hegedű) és Clara Haskil (zongora) Mo- zart-lemezeiből. — 10.22: Opera­áriák. — íi.oo: Hírek. — 11.05: Zenekari muzsika. Televízió, i. műsor: 8.00: Té- vétoma. — 8.05: Iskolatévé. — 10.55: Óvodások filmműsora. ««• 11.15: Idesüss! — 11.40: Csata" fekete-fehérben. Vannak még angyalok nem új, de kitűnő vígjátéki alapszituáció. Ám hamar ki­derült: a hölgy csupán ürügynek kellett ahhoz, hogy a később elég komótosan ha­ladó cselekmény elindulhas­son. Ahogy aztán teltek a percek, úgy /ősökként a fe­szültség, s a nevetőizmainkat sem kellett megerőltetni. A dolog azért ellentmondásos, mert a színészek maguk (Sztankay István, Gobbi Hil­da, Inke . László, Káldy Nó­ra, Szilágyi Tibor stb.) szem­mel láthatóan élvezték a já­tékot. A történet ellen nincs kifogásunk, mert végül is minden a megvalósításon múlik. A dolgok azonban — s ez már egy tanul­mányt érdemelne, hogy mi­ért nem? — sehogy se „jöttek össze”. Hiányoznak a gagmenek? Egy idő után — a műsor közepe táján — kis logikával kitalálhattuk a csattanót, hogy ez a bugyuta férj végül is felülkerekedik, és jól menő üzletté fejleszti Mária néni szolid szélhámos­ságát. Talán ezért, talán má­sért, hirtelen szomorúak let­tünk és elfelejtettünk nevet­ni a kárvallott férjeken, aki­ket a törvériyeink kiakolbó- lítanak a lakásból a válás után. Talán azt vártuk, hogy Varga Sándor szolidáris lesz a sorstársaival és a lakáshoz ragaszkodó menyecskéken all bosszút? Meglehet. Minden válásnak van vesztese, de miért mindig a megcsalt fér­jet látjuk komikusnak is? Elvégre emancipáció van. Vagy ebben még nincs? A slusszpoén: a kocsival és ben­ne a csinibabával megjelenő féfj és a néhai nej csodálko­zó irigysége így kicsit di­daktikusra sikeredett Elvég­re mindenki azt kapta, ami­ért megdolgozott. .De a jó szerencsénk óvjon meg min­ket az ilyen asszonytól és a Varga Sándoroktól! (horpácsi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom