Déli Hírlap, 1980. október (12. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-06 / 234. szám

belföld Tegnap a sportcsarnok elölt — várva, míg been­gednek bennünket —, több fiatallal szóba ele­gyedtem. — Haltól lad, hog.* Csapó Gyuri helyett az East együttes dobosa fog ma dobolni? — Mert Csapót kirúgták. A koncerten kiderült, hogy a hír kacsa. Mityen jó cuccuk van! Nézd azt a kévé­ről es a fénytechnikát, vajon honnan van? Utána jártam a dolognak, és kiderült. hogy az Omega együttes adta köl­csön a felszerelését és a technikusait. A koncét! után Pataky Attilától kérni akartam egy színes posztert, amin ők vannak. — Sajnos, még nem ad­hatok. De novemberben »lesz itt egy koncertünk, akkor már kapható lesz. Pedig sok fiatalnál már most láttam, amint mu­togatják a többieknek. Azok irigykedve nézték , . . a .kiváltságoso­kat»«^ (jakubik) i i i I l I l l i i i i i l l l I l i I i 1 i I I I l I I l l I .1 I i I HATÁRSTATISZTIKA. Az ország két nagyforgalmú nyu­gati határátkelő helyén, Sop­ronnal és Hegyeshalomnál élénk volt tegnap a forga­lom: több mint 4 ezer turis­ta úti okmányait kezelték ezen a vasárnapon. Ez a szám nem tartalmazza a vasúton át érkező utasok adatait. Ér­dekes a két nagyforgalmú határátkelő legfrissebb sta­tisztikája is. Eszerint vasár­nap estig Hegyeshalomnál 1 millió 760 ezer, Sopronnál pedig 806 ezer utas lépte, át a magyar—osztrák határt. KUTYA V/VSÁR SZVNTOO­PUSZTAM. Tegnap rendeztek mef a balatoni deli part egyik tegkedveMeMi knánduHtaebt», a sssantödpKztai möenTiekma#ortK»n ae Met w atotm — sorrendben toMmdik — bwiyabemnatójá*; es -Kásáról- A Magyar Ebtenyész­tők Országos Egyesülete székes- (Htervári és siófoki szervezete jóvoltából most is sok szép, hű­séges négylábút — főként ber­náthegyi kiskutyákat — hoztak d gazdáik. A festői Környezet­ben álló major lovaspáiyáján a •szép számú közönséget munka­kutya-bemutató, őrző-védő és ügyességi számok szórakoztat­ták. A vásáron ezúttal is számos kis eb cseréit gazdát. Jf. Húsz év egyéni tárlataiból címmel fotókiállítás nyílt a Vigadó Galériában. Ezen látható Emer Tamási Händel Edit című képe. A rendőrség, a honvédség es a lakosság együttműködésével Elfogták a szökött bűnözőket Mint arról lapunkban már beszámoltunk, szeptember %7~ én, az egyik büntetésvégre- hajtasi intézetből megszöktek Szabó István és Zemlényi Imre 20 éves elítéltek. A két, életellenes bűncselekményért elítélt fiatalembert széles kö­rű nyomozás eredményeként, a rendőrség — a határőrség, a honvédség és a lakosság segítségévei — elfog tu. A kbriiimery,“ékről a Bor­sod megyei - Bendőr-f őkapé- tanység- illetékesét kérdeztük: — A két bűnöző szökését követően Pest megyében buj­kált. Az elmúlt hét közepén Budapest külvárosában fog­ták el Szabó Istvánt. Számí­toU**ftk rá, bogy Zemlényi — főként társa elfogása után — Felsőzsolcán lakó szüleihez is hazatér majd. Ezért a határ­őrség és a honvéoség bevo­násával, együttműködésünk­nek megfelelően, nagyszabású akciót szerveztünk. Ennek eredményeként szombaton 14 óra lő perckor Felsőzsolcán egy szaímakazalnái fegyver­használat nélkül elfogtuk a még szökésben levő Zemlé- nyi Imrét. Az elfogásban je­lentős segítséget nyújtót^ a lakosság is. A szökés körűiményernek vizsgálatát az illetékes szer­vek folytatják. Halálos balesetek Félmillióan látlak Bezárt a vásár Utoljára állt a vásár va­sárnap az őszi BNV-n. Már a' 10 órai nyitásra megteltek a vásárvárost körülvevő par­kolók, a kapuk valóságos ostromot álltak ki, az őszies, hidegre fordult időjárás, a szemerkélő eső sem a fővá­rosiak, sem pedig a vidékiek kedvét nem vette el a vásár látnivalóinak megtekintésétől. Az utolsó alkalmat kihasz­náló nagyközönség szinte el­özönlőit« a pavilonokat, né­hol, különösen az A-pavilon ruházati és bútorkiállításai között mozdulni is alig le­hetett a tömegben. Nagy for­galmat bonyolítottak le a ki­állításon igen népszerű séta­buszok, mindenekelőtt a gye­rekek kedvencei voltak, a tíz nap alatt több tízezer utast szállítottak körbe a vá­sáron. Egész napon át nem fo­gyott el a nézők serege a , BNV „mozgó” bemutatóiról, a látványos, zenés divatbe­mutatókról, amelyek nemcsak az e célra berendezett pavi­lonban zajlottak . sűrű egy­másutánban, hanem a ruhá- 'zati ipar kiállítási standjain is. A kozmetikusok és fodrá­szok bemutatója — ahol a közönség soraiból önként je­lentkező „modelleknek” in­gyen készítették a legdiva­tosabb frizurákat és sminket — leginkább a fodrászüzletek több napos ünnep előtti csúcs- fo rgal m ára ’ emlékeztet ett. A délutánra tartósnak bi­zonyuló eső ellenére is igazi vásárhangulat uralkodott a kőbányai kiállítási központ­ban. a vásár utolsó napja egészében jól sikerült. A szombati csaknem, 100 ezres látogatói rekordot — amely 1976 óta> nem fordult elő az őszi BNV-ken, a vasárnap 60 ezer látogatóval tetézte meg, így az idei őszi BNV-t — mely vasárnap fogadta fél- milliomodik vendégét is — összesen 530 ezren tekintet­ték meg. Este 7 órakor a Ráköczi- induló hangjai után négy nyelven búcsúzott az utolsó látogatóktól, a kiállítóktól a vásár rendezősége, levonták a főtér árbocairól a résztvevők zászlait, bezárta kapuit az 1980. évi őszi Budapesti Nemzetközi Vásár. enirökkel az utakon fFolytatás az 1. oldalról) Tovább haladva a megle­hetősen forgalmas 3. sz. lő közlekedési úton, Mezőkö­vesd előtt ismét csak villog­tattak a Pest felől érkezők. Itt már valóban radaros ko­csival találkoztunk, a heve­siek trafíipaxa dolgozott. Bő­ven vblt munkájuk. A bor­sodi—miskolci gépjárműveze­tők ugyanis már jól ismerik a hazai kocsit, ám koránt­sem annyira a más megyé­ből kölcsönkertet. így a no­tórius gyorshajtók nyomában egymás után villant a fény­képezőgép vakuja, s bizony volt eset, hogy a rendőrök előtt 4—5 gépjármű is felso­rakozott, kiegyenlíteni a számlát... Persze akadtak olyanok is, akik nem úszták meg a helyszíni bírsággal, mert a. fénykép lényegesen nagyobb sebességet- mutatott. Miskolcon, a Sa jó-parton találkoztunk a borsodi rada­ros kocsival. A Sa.ió-hid után, Felsőzsolca felé, a be­tonkeverő telep bejáratánál parkoltak le. Rövid idő alatt — pedig már messziről je­lezték jelenlétüket -— 13 gépjármű vezetőjének kellett itt bírságot fizetnie. Szombaton délelőtt a vá­ros belterületén figyeltük az ellenőrzést végzőkkel együtt a közlekedőket. Meglehetősen sok volt ismét a szabályta­lan gépjárművezető. A gya­logátkelőhelyen való előzés­től az elsőbbségi jog meg­sértéséig a szabálytalansá­gok szinte teljes skáláját vé­gignézhettük a Győri kapu- ,ban. Volt is dolguk az itt tevékenykedőknek. Egy Za- porozsecet például csak úgy tudtak megállítani, hogy a j villamost állították le. mert miközben nem kevesebb, mint 6 személykocsit előzött meg. kénytelen volt a villa­mos mögé beállni. Noha több szabálytalanságot is elköve­tett a gépkocsivezető, ezt nem akarta elismerni. Az el­lenőrzést Végző rendőr nem vitatkozott, feljelentést tett a szabálytalankodó gépjármű- vezető ellen. A kétnapos akció részletes «elemzése, .értékelése még fo­lyik. Azt azonban megálla­píthatjuk : bőven van mit ja­vítani közlekedési, morálun­kon. s éppen ezért talán sű­ríteni is lehetne az ilyesfaj­ta ellenőrzéseket. •yf T. Z. A SZLOVÁK TÖRTÉNET- ÍRÁS ATYJA. Emléket állí­tanak a szlovák történetírás atyjának, Papánek György­nek abból az alkalomból, hogy kétszáz’ évvel ezelőtt, 1780-ban Pécsett jelent meg nagyhatású müve: a szlovák, nép történetének első tudo­mányos igényű összefoglalója. Juraj Papánek a Pozsony melletti Külhon született 1738-ban. Miután pappá szen­tellek, a baranyai Olasz köz­ség plébánosa lett, ott foly­tatta tudományos munkássá­gát. ,4~ évforduló alkalmából emlékünnepséget rendeznek Olasz községben, ahol har­minc évig élt és fö müvét megalkotta. A pécsi Janus Pannonius Múzeum, a Bara­nya megyei Könyvtár és Le­véltár emléktáblán örökíti meg munkásságát. TOTÓNYEREMÉNYEK. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 40. heti totónyeremények a kö­vetkezők: 13 találatos szel­vény 2 darab volt, nyeremé­nyük egyenként 777 914 fo­rint. Ezek közül 13 plusz 1 találatos szelvény 1 darab, a nyeremény és a jutalom együtt 1 296 524 forint. A 1-2 találatos szelvények száma 41, ezekre egyenként 25 298 fo­rintot fizetnek. A 489 darab 11 találatos szelvényre egyen­ként 2121 forintot fizetnek. A 10 találatos szelvények száma 4685 darab, nyeremé­nyük egyenként 332 forint. Szerencs belterületén, a cu­korgyár előtti kijelölt gya­logátkelőhelyen nem a látási viszonyoknak megfelelő se­bességgel közlekedett sze­mélygépkocsijával. szombaton .22.10 órakor Kendi János 30 éves szerencsi lakos. Elütöt­te a gyalogátkelőhelyen át­haladó Takács Jánosné 67 .éves takarítónő és Mitró Er­zsébet. 57 éves takarítónő, mo- noki lakosokat. A két gyalo­gos a baieset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszí­nen mindketten élet ükét. vesztették, A baleset ügyében a rendőrség Kendi János elő­zetes letartóztatása mellett, szakértők bevonásával foly­tatja a vizsgálatot. Riese belterületén, szom­baton 15.30 órakor figyelmet­lenül közlekedett motorke­rékpárjával Gyöngyösi Bar­nabás, 26 éves helyi lakos. Egy kanyarban kisodródott, az árokba szaladt, ahol fel­borult. Olyan súlyos sérülé­seket szenvedett, hogy a hely­színen megbatt. Légszigetclcs, szőnyeglisztitás, parkettacsiszolás, -lakkozás a il-744-es. valamint a 31-744-es te­lefonon este háti". ir&pfsfl<Bva G örömből vi- buszvégállomásnál 6 *m-es pitire borházzal eladó. Érd.: Görömböly, Kaffka Margit; u. 16. Sztereó zeneközpont, angol, el­adó. Érdeklődni; 9—15 óráig, Hornyik Nándor edzőnél. Sza­badság gőzfürdő. anyakönyvi hírek SZÜLETETT: Kristóf Ferencnek es Tátrai Magdolnának László András; Csontos László Józsefnek és Rusz- kai Rozáliának Mónika; Boros Sándornak és Vaszilkó Klárának Edina; Balogh Lászlónak és Gla- disz Erzsébetnek ^László; Zemlé- nyi Tibornak és Balogh Rozáliá­nak Erzsébet; Szarka Istvánnak és Budai Jolánnak István; Nagy Istvánnak és Mészáros Annának István: Lipniczki Andrásnak és Szatmári Jolánnak Gábor: Veres Árpádnak és Pető Sarolta Ág­nesnek Péter; Dávid Andrásnak és Iváncsik Lenke Zsuzsannának Andrea; Farkas Józsefnek és A Vízügyi Építő Vállalat miskolci főépítés vezetősé­gének társadalmi és gazdasági szervei mély megren­düléssel tudatják, hogy é PETŐFI TIBOR műnk a társunk, a szakszervezeti bizottság titkára 53 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése október 6-án 13’ órakor lesz a Szentpéteri kapui köztemetőben. Temetéséről vállalatunk gondos­kodik. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Gyászoló munkatársai Lakatos Gizellának József; Boros Istvánnak és Tóth Erzsébetnek Attila; Hunkó Tibor Lajosnak es Varga Ilonának Tibor; Fajta Jó­zsefnek és Gyere Ilonának Jó­zsef; Szűcs Lászlónak és Szár­nya Annának László Péter; Kiss- Kovács Lászlónak és Kamarás Ilonának Ilona; Balogh Árpád Zoltánnak és Barancsi Ágotának Rita; Sivák Andrásnak és Buz Irénnek Máté; Csorna Jánosnak es Gyibók Máriának János, Be­nedek Miklósnak és Lindi Ildikó­nak Miklós; Mátyás Vilmosnak és Hortobágyi Valériának Rená­ta ; Danes János Ferencnek és Rudolf Katalinnak Gábor; Obu- lányi János Bélának és V'arga Erzsébetnek Rita; Botos Oszkár Antalnak és Bodnár Erzsé­betnek Csilla Erzsébet; Tar Miklós Istvánnak és Kardos Ju­liannának Péter Miklós; Árvái Józsefnek és Gaál Irénnek Jó­zsef; Nagy Istvánnak és Takács Ilona Mártának Botond; Papp Gyula Zoltánnak és Regőczi Ka­talin Máriának Gergely; Németh Mihálynak és Kótai Éva Judit­nak Éva; Tóth Lászlónak és Tóth Magdolna Erzsébetnek László Csaba nevű gyermeke. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Kontra György Ottó és Mácsala Katalin; Kánya Béla és Lupko- vics Ágnes; Halász György és Veres Jolán; Molnár Ferenc Jó­zsef és Tóth Gizella; Körmöczi Lajos Gábor és Szaniszló Erika. DELI HÍRLAP. — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő'.- CSALA LÁSZLÓ Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky ut, !5. 3527 Postacím: Miskolc 3501. Pf.: 39. TalefonKözpon': 38-941, Titkárság: 18-223; bel­politikai rovat: 18-224; várospolitika: 18-225; kultúrpolitika: 19-226. sportrovat: 18-222; levelezés: 18-321. — Kiadja: tt Borsod megyei Lapkiadó Vállalat, Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky út 15.. 3527. Postacím: Miskolc 3501 Pf.: 179. — Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon- 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc. Széchenyi út 15—17.. 3525. Telefon: 16-213. — Terjeszti a Magyar Posta. Kapható: a hírlapárusoknál Előfizethető: a hírlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 30 forint, negyedévre 90 forint, egy évre 360 formt. — Index; 25951. — Készült: a Borsod megyei Nyomdaipari Vállalatnál. Felelős vezető: KILIAN BÉLA. — ISSN 0133-0809 külföld MOSZKVA. Fontos határo­zatok' elfogadásával tegnap véget ért a Szakszervezett Világszövetség ' főtanácsának 31. ülésszaka. A testület által elfogadott dokumentumok a többi között a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseivel, így az imperializmus, külö­nösen az amerikai imperia­lizmus által a legutóbbi idő­ben előidézett veszélyekkel foglalkoznak. Állást foglal­nak az enyhülés es a lesze­relés mellett, az európai biz­tonság és az együttműködés továbbfejlesztését sürgetik és foglalkoznak a többi konti­nensen jelentkező veszélyes problémákkal is. Külön ál­lásfoglalásokban nyilvánította kj szolidaritását a főtanács számos ország és kontinens szakszervezeti mozgalmának harcával, támogatásáról biz­tosította például Dél-Afrika és Namíbia népét, dolgozóit. A főtanács ülésén határozatot hoztak arról, hogy 1982 első negyedévében Havannában rendezik meg a 10. szakszer­vezeti világkongresszust. Az ülésszakon hat uj tagszerve­zetet vettek fel az SZVSZ-be és ezzel a világszövetségnek 78 országban 83 tagszervezete van. SAO PAULO. A brazil he­lyi hatóságok közlése szerint a Sao Paulo közelében fekvő Atibaiában eltemették GLis­ta w Franz Wagnert, a sobi- bori náci halálíabor egykori parancsnokhelyettesét. A hái* borús bűnös, aki a sobibqp es a trebiinkai haláltábor 250 $tér foglyának, főként zsidó deportáltjainak haláláért fe­lelős, ügyvédje közlése 'sze­rint pénteken öngyilkosságot követett el. BAGDAD. TEHERAN. Irak egyoldalú -túzszüneti felhívása ellenére tegnap folytatódtak a harcok az iraki—iráni had­színtéren. A hírügynökségi je­lentésekből kitűnik, hogy Khorramshahr és Abadan térségében tovább tart a tü­zérségi párbaj. Az iráni had­sereg vezérkari főnökségének jelentése szerint „az iraki csapatok Abadannál és Ah- waznál visszavonulóban van­nak és egy iráni elitegység 20 kilométer mélyen benyo­mult Irakba, ott megsemmi­sített több harckocsit, vala­mint katonai szállító jármű­vet, majd veszteség nélkül visszatéri támaszpontjára”. Az iráni légierő vasárnap folytatta az iraki célpontok bombázását, és egyebek kö­zött Bogdadot is bombázta. A PARS iráni hírügynökség azt jelentette, hogy egy iraki har­ci repülőgép vasárnap bom­bázta Teherán egyik külváro­sát. KABUL. Babrak Karmai, az Afgán Népi Demokratikus Párt KB főtitkára, a Forra­dalmi Tanács elnöke, az or­szág miniszterelnöke hivata­los, baráti látogatásra októ­ber közepén a Szovjetunióba utazik. Babrak Karmait az SZKP KB, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnöksé­ge és a szovjet kormány hív­ta meg. LISSZABON. Bár a portu­gáliai nemzetgyűlési válasz­tások végeredménye még nem ismeretes, az előzetes adatokból a konzervatív de­mokratikus szövetség válasz­tási előretörése tűnik ki. A szavazatok mintegy felének összeszámlálása szerint a szociáldemokrata pártot, a Demokrata Szociális Centrum Uniót és a Monarchista Nép­pártot tömörítő Demokratikus Szövetség a szavazatok mint­egy 48 százalékát szerezte meg. A Portugál Szocialista Párt valamivel a 26 százalék felett van. a Portugál Kom­munista Pártot és a Portu­gál Demokratikus Mozgalom elnevezésű pártot összefogó Egyesült Népi Szövetség a szavazatok 16 százalékát sze­rezte meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom