Déli Hírlap, 1980. október (12. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-07 / 235. szám

-JA. L/ Tantárgyat választ a diák (CIKK A 2. OLDALON) Zenélő tornyok (CIKK AZ 5. OLDALON) * POLITIKAI NAPILAP # XII. ÉVFOLYAM, 235. SZÁM 1980. OKTOBER 7., KEDD ÍRA= U FORINT Az NSZK, választások után Jókívánságok »miiek „Jó hír a nyugatnémetek, de jó hír az európai béke számára is” — kommentálta tegnap a nyugatnémet vá­lasztások kimenetelét Olof Palme, az ellenzékben levő svéd szociáldemokraták veze­tője. Odvar Nordli norvég miniszterelnök szerint a vá­lasztások végeredménye a bizonyíték arra, hogy Schmidt kancellár politikája — külö­nösképpen ami a nyugati együttműködést és emellett a kelet—nyugati enyhülést illeti — továbbra is folytatható. Helmut Schmidt tegnap alig győzte fogadni a jókí­vánságokat közvetítő telefon- hívásokat: Jimmy Carter amerikai elnök az elsők kö­zött gratulált Schmidtnek, miközben külügyminisztere, Edmund Muskie Hans-Diet- rich Genschert, a nyugatné­met szabaddemokraták győz­tes vezérét hívta fel. Az amerikai elnök telefon- hívását még vasárnap este megelőzte Valéry Giscard d'Estaing francia köztársasá­gi elnök telefonja. Helmut Schmidt mondotta újságírók-1 nak, hogy közeli barátja és politikai szövetségese, a fran­cia elnök volt a legelső, aki örömét fejezte ki választási sikere felett. Margaret Tha­tcher brit miniszterelnök ugyancsak telefonon fejezte ki jókívánságait Schmidtnek, Bruno Kreisky osztrák kancel­lár pedig Bécsben örömmel és elismeréssel szóltaszociál- liberális koalíció egyértelmű választási győzelméről. A nyugat-európai sajtó ál­talában az elismerés hang­ján ír az SPD—FDP győzel­méről, bár elemzéseikben visszatérő gondolat — amit a bécsi Die Presse fogalmaz meg —, hogy a választások után Bonn mégsem lesz ugyanaz, mint előtte volt: Helmut Schmidt az eddiginél elszigeteltebb lesz saját párt­jának baloldala és Hans- Dietrich Genscher, a koráb­binál magabiztosabb koalíciós partner között. „A Német Kommunista Párt osztozik a megkönnyeb­bülésben az NSZK vala­mennyi demokratikus érzel­mű polgárával azon, hogy a parlamenti választásokon Strauss és a CDU/CSU vere­séget szenvedett. Mindazon­által a dolgozó tömegek nem reménykedhetnek abban, hogv a jobbratolódás folya­mata megáll és a kormány lépeseket tesz az amerikai atomrakéták telepítésével szemben a leszerelés érdeké­ben” — hangsúlyozza többek között a DKP vezetősége el­nökségének a választási ered­ményeket értékelő nyilatko- . zata. A nyugat-németországi vá­lasztások eredménye kemény csapást mért azokra, közöt­tük Franz Joseph Straussra, akik az európai enyhülési folyamatot válságba akarták dönteni — nyilatkozta Enrico Berlinguer, az Olasz KP fő­titkára. A nyugatnémet ke­reszténydemokrácia veresége és a szociáldemokrata és li­berális pártok térnyerése le­hetővé teszi valamennyi euró­pai baloldali erő számára a kelet—nyugati párbeszéd új- rafelvételét, különösen a fegy­verzetcsökkentési kérdések­ben és az eurorakéták tele­pítésének ügyében — mon­dotta az OKP főtitkára. Willy Brandt, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és Hans-Dietrich Genscher, a Szabad Demokrata Párt (FDP) elnöke, valamint Hel­mut Schmidt kancellár ma felkeresik Karl Carstens köz- társasági elnököt, hogy beje­lentsék: a vasárnapi parla­menti választások eredménye alapján a két párt újból koa­líciós kormányt kíván alakí­tani. A legjobb brigádok A Lenin Kohászati Művek­ben a közelmúltban értékel­ték a szocialista brigádok munkaversenyének eddigi eredményeit. Eszerint rend­szeresen a legjobbak között van a kovácsoló gyáregység­ben dolgozó Demeter Sándor brigádja, s a vasöntödében az Üveges Imre által vezetett szocialista brigád. Az előbbi például a teljesen selejtmen- tes munka mellett az év nyolc hónapjában átlagosan 108,2 százalékos, a másik át­lag 101 százalékos tervtelje­sítést ért eL Hétezer éves újkőkori tele­pülésrendszert talált Békés­ben a Dévaványa és Szegha­lom vidékén kutató angol— magyar régészeti expedíció. Az oxfordi Ashmolean Mú­zeum tizenegy régészéből, biológusából és fizikusából, valamint a békéscsabai Mun­kácsy Mihály Múzeum és az MTA régészeti intézete há­rom-három kutatójából álló csoport szeptember közepén kezdte meg munkáját. Az angol régészek vezető­je, dr. Andrew Sherrat, az MTI munkatársának kérdé­seire válaszolva elmondotta: — Kelet-Magyarország új- kőkori 4000—7000 évvel ez­előtti településrendszere rend­kívül gazdag anyagot kínál a régészeknek. A hétezer év­vel ezelőtti maradványok sem pusztultak el. — Ezek a települések Északnyugat-Európában el­pusztultak. Az Alföld össze­kötő kapocs volt Nyugat-és Délkelet-Európa közt, és itt a mezőgazdaság sokkal ha­marabb fejlődött ki, mint in­nen nyugatra. Az itt lakók kultúrnövényei a búza és az árpa különböző kezdetleges fajtái voltak. A kutatás so­rán a mezőgazdaság egész rendszerét megpróbáljuk re­konstruálni, ugyanis nem­csak a termesztett, hanem a kísérő növények magvait is sikerült elkülönítenünk. ■>k A hegesztett hálók üzemében a drótgyárban... A December 4. Drótművek kol­lektívája olyat csinált, amit nagyon kevesek képesek véghezvinni. Az esztendő köze­pére befejezték az V. ötéves tervet. (Cikk a 3. oldalon.) (Kerényi László felvétele) Eső várható Enyhe volt az éjszaka és a hajnal, a levegő 10 fokra hűlt le. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutánra eső is várható. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 13—17 fok között ala­kul. Ezen a héten felhős, esős idő kialakulására számíthatunk. A felhőzet következtében az éjsza­kai lehűlés mérséklődik, talaj­menti fagy kialakulása ezen a héten nem valószínű. A hét vé­gétől időnként felszakadozik a felhőzet, egy-két helyen futó zá­por vagy kisebb eső lehetséges. A jövő héten a hajnali órákban többfelé alakul ki köd. A leg­alacsonyabb hajnali hőmérséklet ezen a héten plusz 5, 10, a jövő héten plusz 2, plusz 6 fok kö­zölt várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között lesz. A jövő héten á szél­védett területeken talajmenti fagy kialakulására számítani kell. Piackutatás Moszkvában iái a DIP is Október 15. és 24. között Moszkvában rendezik meg az Elcktro-technológia ’80 elne­vezésű, nemzetközi kiállítást. Ezen a nagy nemzetközi se­regszemlén 300 szocialista és külföldi cég mutatja be leg­újabb termékeit, hogy piacot szerezzen számukra. A kiállításon a Diósgyőri Gépgyár több termékkel is szerepel: a DHLC 01—N25, a DHC 006—20 huzalgyártó gépekkel; valamint a DSÖ— 63 BT összecsapó gépsorral Áfadiák az Isfyánfly Gyula-gyűjtőpályázat díjait Múzeumi és műemléki hónap kezdődött A Herman Ottó Múzeum új, központi épületében tar­tották meg tegnap a múzeu­mi és műemléki hónap mis­kolci, borsodi rendezvényei­nek. eseményeinek megnyitó ünnepségét. Az Űj Miskolci Vonósné­gyes játéka után dr. Szabad­falvi József megyei múzeum- igazgató köszöntötte a díszte­remben megjelenteket, köz­tük a megye és a város párt-, állami, társadalmi szerveinek képviselőit. lifegnyitót Porko­láb Albert, a megyei tanács elnökhelyettese mondott. Ér­tékelte a XIX. Istvánffy Gyu­la néprajzi és honismereti gyűjtőpályázatot és átadta a páiyadíjakat. Jelentős tárgyi feltételek­kel gazdagodott a 81 éves Herman Ottó Múzeum, ezt hangsúlyozta megnyitó beszé­dében Porkoláb Albert. A megnövekedett raktározási, kiállítási tér, az új irodahe­lyiségek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a jövő évi meg­nyitón már az itt végzett munka minőségét is értékel­ni lehessen. Tizenkilencedszer hirdették meg az Istvánffy Gyula nép­rajzi és honismereti gyűjtő­ije A múzeumi és műemléki hónap megnyitó ünnepségén az Uj Miskolci Vonósnégyes adott rövid koncertet pályázatot, melyre 53 pálya­mű érkezett be, kevesebb, mint a korábbi években. En­nek az is oka lehet, hogy ebben az évben nem voltak diáknapok, amelyek serken­tőleg hatottak volna a fiata­lokra. A felnőtt kategóriá­ban negyven, az ifjúságiban tizenhárom pályamű szüle­tett. Az előbbiek közül ti­zennégy néprajzi, huszonhat történeti; a fiatalok két nép­rajzi és tizenegy történeti té­májú dolgozatot írtak. Szá­mottevően nőtt a helytörté­neti munkák száma, dicsé­retre méltó, hogy sok közü­lük a forrásértékű, illetve az olyan, mely több-kevesebb javítással akár publikálható is. A felnőtt kategória I. díját megosztva kapta Viktor Gyu­la (Rudabánya), művének címe: Hospes bányászok Ru- dabányán; E. Kovács Kálmán (Sárospatak), A Tanácsköz­társaság Sárospatakon című pályamunkájáért; Tolnai Szilvia (Miskolc), Súly föld­rajzi neveinek feldolgozásá­ért. Eszmei első díjat kapott — mivel egy másik pályá­zaton már jutalmazták — Németh Gyula (Özd), mun­kájának címe: Ózd sajtótör­ténete. Az ifjúsági kategóriában első díjat nem adtak ki, II. díjjal jutalmazták Dobóczy Mária (Miskolc) írását a Mis­kolci Nemzeti Színház 1939— 49. közötti történetéről. Ezt a munkát külön megköszönte a színház igazgatója, Gyar­mati Béla, biztatva a szerzőt, hogy folytassa ez irányú ku­tatásait. ' i itt mutatkozik be először a DIGÉP. — Igen sok dolgozó rend­kívül lelkiismeretes munká­jára volt szükség ahhoz, hogy ezek a gépek mintegy három hónap alatt elkészüljenek — hallottuk Banu István műve­zetőtől a proto-kísérleti üzemben. — S nagyon örül­tünk, hogy a berendezések már szeptemberben útrakész állapotban voltak. Az „igen sok ember” közül beszélgettünk néhánnyal. Pél­dául Bozsik Kálmán állami díjas lakatossal, aki különö­sen szívügyének tartotta ezt a munkát. De ugyanezt mond­hatjuk Rácz László villany- szerelőről vagy Koltai And­rás lakatostól, akik nemcsak dolgoztak a berendezések el­készítésén, hanem akiket ki­jelölt a gyár arra is, hogy a nemzetközi kiállításon üze­melés közben mutassák be ezeket a termékeket. Beszél­getésünk óta az említett gé­pek már megérkeztek Moszk­vába. Reméljük, hogy az Elekfro—80 kiállításon nem­csak tetszeni fognak a kü­lönféle országok szakembe­reinek, hanem megrendelé­seket is fognak szerezni a miskolci gyár számára. A lyukóbányai fürdőre költik Mintegy 1 millió 200 ezer forintba kerül a lyukóbányai fürdő felújítása. A húsz évvel ezelőtt létesített fürdőépület bővítési, korszerűsítési mun­káit 1978-ban kezdték el, s a tervek szerint ez év végére fejezik be. Titkárnőképző tanfolyamo­kat szervez a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Gyorsírószövetség miskolci csoportja. Felvilágosítás és jelentkezés munkanapokon a TIT Széchenyi út 16. sz. alatti székházában. J1 múltat kutatják

Next

/
Oldalképek
Tartalom