Déli Hírlap, 1980. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-26 / 121. szám

\ belföld KITÜNTETÉSEK. A Varsói Szerződés fennállásának 25. évfordulója alkalmából Bu­dapesten a csehszlovák nagy­követ néphadseregünk több tisztjének és tiszthelyettesé­nek átnyújtotta a kormánya által adományozott „Éegy- verbarátságért” Érdemérmet. A . kitüntetettek között van Bokor- József ezredes, az AitlSZ korábbi Borsod me­gyei titkára (január 1. óta a honvédelmi szövetség főtit­kárhelyettese), s o néphadse­reg Miskolcon állomásozó alakulatainak tisztjei közül \ Nagy László ezredes és Ju- ] húsz Ferenc alezredes. NÉGYEN MEGHALTAK AZ ORSZÁGÚTON. Súlyos közleke­dési baleset történt tegnap reg­gel Baranya megyében: négyen meghaltak, egy személy súlyosan megsérült. Az Ormánságot át­szelő úton — Csányoszrú és Sellye között — Matoricz Lajos szétnólygépkocsijával előzve egy motorkerékpárost, összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő tehergépkocsival. A hideget következtében Matoricz Laijös 42 éves fürészgépkezelő. Üatorírz Józsefné, 37 éves tsz- t4g, özvegy Matoricz Józsefné, 70 éves nyugdíjas és Greksa Jó­zsefeié ugyancsak 70 éves nyug­díjas — valamennyien dráva- sztárai lakosok — a helyszínen életüket vesztették. Matoricz Zsuzsanna, 10 éves tanuló sú­lyos, életveszélyes sérülést szen­vedett. A gyermeket a mentők g' "pécsi idegsebészeti klinikára szállították, ahol nyomban meg­műtötték. A szerencsétlenség miatt három óra hosszat le volt zárva az út. A rendőrség — í^jilvértők bevonásával — vizs­gálja a baleset körülményeit. t a' Kisiparosok mun­kájáról, Mezőkövesd vá­ros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága ma délután tartja soron következő ülését. A vb tagjai tájékoztatót hallgat­nak’ meg a KIOSZ körzeti esöportjának munkájáról, különös tekintettel a város­ban működő kisiparosok te­vékenységére és a kontár- ellértőrzésre. Ezt követően je­lentés kerül a testület elé, a Városi tanács vállalata és in­tézményei munka- és bal­esetvédelmi helyzetéről. GYERMEKKOCSI, OLASZ MÖD- «A. Az összecsukható, könnyű gyermekkocsik szűkös választé­ka* gyakori hiánya sokáig gon- ídöt okozott a kisgyermekes szü­lőknek. Ezen kívánt segíteni a Fémbútoripari Szövetkezet, ami. kör kooperációs kapcsolatot ke­resett a Dasty Nőve típusú ko­csikat készítő olasz céggel. A megállapodásnak megfelelően, a szövetkezet Mázsa utcai telepén jtövid idő alatt kialakították a gyermekkocsi-összeszerelő rész- reget, melyhez a szerszámokat az plusz partnerek adták. Jelenleg áem egészen háromnegyed óra ^láit szerelnek össze egyet, így naponta 180—200 kész kocsi ke- a'dl ki a mindössze tizenhét em­bert foglalkoztató üzemből. Az ‘ idén 30 ezer szép kivitelű, köny- nyen kezelhető és szállítható Dasty Nőve gyermekkocsit ké­szítenek a hazai vásárlók szá­mára. . • . ÜTTÖRÖ-FÜVÖSZENEKA- ROK. Komlón vasárnap imegrendezték a III. úttörő- v fúvószenekari találkozót. A 'résztvevő 8 együttes a bá- s nyászváros központjában ün­nepi hangversenyt adott, .m^jd Sikondafürdő szabad­téri színpadán lépett fel. TOTÓNYEREMÉNYEK. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatója szerint a 81. heti totónyeremények az illeték levonása után a kö­vetkezők: 13 találatos szel­vény 14 darab volt, nyeremé­nyük egyenként 116 903 fo­rint. Ezek közül 13 plusz egy találatos szelvény 10 darab, a nyeremény és a jutalom együtt 171458 forint. A 405 darab 12 találatos szelvényre egyenként, 2694 forintot, a 11-esekrc 232 forintot, a 10- esekre 51 forintot fizetnek. GYASZKÖZLEMENV Szomorú szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy felejthetetlen ba­rátunk és munkatársunk Friedman Imre az EMASZ V. központjának nyugdíjasa folyó hó 20-án, életének 64. évé­ben, hosszas betegség .után Bu­dapesten elhunyt. Temetése má­jus 23-án de. fél 12 órakor lesz Budapesten, a Kozma utcai iz­raelita temetőben. (X. kér.. Rá­koskeresztúri temető mellett.) Barátai és munkatársai. Gyermeknapi eseménye is volt a BNV-nek. Az Ikarus standjánál az érdeklődőknek külön is bemutatták az oly nagy sikert aratott gyerekbuszt, s a vásáron ezúttal első ízben gyerekjátékokat is árusítottak. Már kétszázezren nézték meg Holnap: nemzetközi tejnap Fagyipop a boltokban Közönséqnapot tartottak a BNV-n Tegnap ismét közönségna­pot tartottak a tavaszi BNV-n. Már a 10 órai nyitás előtt megteltek a vásárt körülve­vő parkolók, számos, turis­tákkal teli autóbusz érkezett vidékről és a környező szo­cialista országokból. Különö­sen sokan jöttek Miskolcról, Szegedről. Debrecenből. Me­zőtúrról és Herendről. A vá­sárt „hivatalos” vendégek is felkeresték, köztük a Magyar Szénbányászati Tröszt meg­hívására fővárosunkban tar­tózkodó szovjet geológus-de­legáció tagjai. A közönségnaptól függetle­nül, a hét végén sem szüne­teltek az üzleti tárgyalások. A lengyel Pol-Mot vállalat képviselőinek javaslatát kü­lönösen érdekesnek találták a magyar szakemberek: mozgó üzemanyag-tankoló gépkocsik szállítását ajánlották fel. Ezek a járművek alkalmasak a mezőgazdasági repülőgépek, vagy a közúti turistaforga­lom gépkocsijainak gyors ki­szolgálására különböző ben­zinfajtákból és gázolajból. A kereskedelem és a' ven­déglátóipar felkészülten várta a kőbányai vásárközpontba látogató tíz- és tízezreket Tegnap estig egyébként két­százezer látogatót számláltak. Ma délelőtt ismét szakmai rendezvényeket tartanak a vásáron. A nagyközönség 14 órától keresheti fél a vásár­várost. Holnap rendezik meg a nemzetközi tejnapot, amelyet 1974 óta rendszeresen meg­tart a tejipar. Indokolttá te­szi ezt az örvendetesen fel­lendült tejtermelés, a kor­szerűsödő tejfeldolgozás, és nem utolsósorban az a tény, hogy hazánk lakosságának tej- és tejtermékfogyasztá­sa még jelentősen elmarad a táplálkozás-élettanilag indo­kolt szinttől (1979-ben az egy főre jutó, tejre átszámított tej- cs tejtermékfogyásztás 158,5 kg volt, szemben a kí­vánatos 230—240 kg-mal). A tejipar a kereskedelemmel és a vendéglátóiparral . kö­zösen — ebben az évben — országosan mintegy 300—400 kereskedelmi bemutatót tart. Számos ’ helyen ebben az időszakban a vendéglátás tejmenüket szerepeltet az ét­lapokon, és bemutat több olyan, tejből és tejtermékből külföld készült ételt, amely a nagy- közönség előtt még nem köz­ismert. A tejipar az elmúlt evek­ben sok úi terméket hozott forgalomba. Különösen gaz­dag a sajtválaszték. A tej­ipar növelte a szekszárdi csemege-, a parenyica és a füstölt sonkasajt termelését. | Az egész országba szállítják már a zalai füstölt sajtot, a göcseji csemegét és a Misi nevű óvári zsíros sajtot, va- ’ lamint a mind népszerűbb | Camembert. A tejporok kö- í ziil rövid idő alatt meghódí- > tóttá a piacot az egyelőre a vendéglátóiparnak készített fagylaltpor, amelynek előnye, hogy 60 napig eltartható, felhasználása szakképzettsé­get nem igényel. Ügy terve­zik, hogy rövid időn belül megjelenik az üzletekben a 20 dekás fagylaltpor, ame­lyet a háztartásokban hasz­nálhatnak fel. Fél kiló fagy­laltot készíthetnek belőle. Horgászok versenyezlek Vasárnap, sorrendben im­már tizennyolcadszor rendez­ték meg a hagyományos ta­vaszi somogyi KISZÖV Kupa országos horgászversenyt a balatonszemesi „Vadvirág” nyaralótelep előtti partsza­kaszon. Reggel hat órakor az ország különböző részéből be­nevezett ötvenhárom szövet­kezet kétszáznegyven horgá­sza állt rajthoz; dolgukat ne­hezítette, hogy éjjel erős szélvihar volt a Balatonon, kevés remény volt a jó fo­gásra. ami azonban mégsem maradt el. Ezúttal Daróczi Andrásnak, a Makói Vas- és Fémipari Szövetkezet dolgo­zójának kedvezett a szeren­cse: másfél kiló keszeget és angolnát fogott ki. Egymaga az angolna hetvendekás volt. A KISZÖV Kupán kívül egy teljes horgászfelszerelést ka­pott. ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETETT: Kovács Gábornak és Fehér Eri­kának Gábor László; Kiss Lász­lónak és Tóth Erikának Erika; Ferenc Józsefnek és Feledy Ág­nesnek Dániel; Vékony Zoltán- Ábelnek és Koczka Éva Erzsé­betnek Gergely; Nagy István Zoltánnak és Sebők Gyöngyinek Andrea: Bozó Józsefnek és Gyü- kér Máriának Hajnalka; Szabó Sándornak és Boros Saroltának Judit; Dániel Jánosnak és Sán­dor Ilonának Zsolt; Jobbágy Sán­dornak és Tamás Évának Péter; Bartha Károlynak és Stion Ilo­nának Károly; Teleki Bertalan­nak és Cservák Máriának Krisz­tina nevű gyermeke. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Tornya Béla és Pap Éva; Gas- parek Péter és Domonkos Haj­nal; Molnár Sándor és Kiéri Ka­talin; Kállai Gábor és Kosa Ilo­na; Sánta Károly és • Czeglédy Gabriella; Virág József és Máté Judit; Erdős Péter és Pollák. Ág­nes; Budai Gyula és Zsib^ai Má­ria. MEGHALT: Tősér Lajos; Mátyás Antal Miklós; Liptay Istvánné (Osvát Mária); Sipiczki Jánosné (Gyur- kovics Erzsébet); Detvai Lajos; Dolezsár Ferenc; Tök András- né (Mizsik Borbála) ; Takács Já­nosné (Takács Etel); Fugeczki József; Murányi Albert; Jakó János; Nagy Miklós; Lysek Ala- josné (Fortoloczki Julianna). Mai kommentárunk: Gyermeknap, felnőtt módra A miskolci iskolák is megtartották tegnap gyermeknapi ünnep­ségeiket. Mókás játékokat találtak ki a kicsiknek, némelyik helyen még népi iparművész is közreműködött, hála a szülői munka- közösségek áldozatkészségének. Volt azután gyerek-diszkó, sok­sok üdítőital, finom falatok. Egyszóval minden feltételt megterem­tettek ahhoz, hogy emlékezetes napot szerezzenek a gyerekek­nek. Csak éppen ... a rendezők nem gondolkodtak az apróságok fejével. Mert ha így tesznek, bizonyára nem a poros iskolaudva­ron, a hét közben nagyon is megunt osztálytermekben kívánnak élményt szerezni a kisdiákoknak. Tisztelet a talán nem is létező kivételnek, senkinek sem jutott eszébe, hogy Miskolcot csodálatos hegyek özvezik. Ha már annyit beszélünk arról, hogy egészséges életmódra nevelés, meg hogy romantika kell kisdobosnak és út­törőnek, itt lett volna az alkalom: tettekre váltani a szavakat. Ha máshová nem, Tapolcára, Lillafüredre, a Csanyikba kivihették volna az iskolásokat. Itt váratlan eső esetén is lehet fedelet ta­lálni ... Nemcsak a pedagógusokat hibáztatom. Az úttörőszövet­ség számára itt lett volna az alkalom megmutatni: hogyan is gondolják o romantikát... A középiskolákban egyre-másra ala­kulnak a természetjáró diákok körei. Az általános iskolásokra miért nem gondol senki? Pedig túravezetövel, tanáccsal bizonyára örömmel segítene a Természetbarát Szövetség kiválóan funkcio­náló Borsod megyei szervezete is. Talán egyszer eljön az idő, amikor o felnőttek nemcsak jót akarnak, hanem jól is akarják azt. Én nektek szurkolok, gyere- *ek... (bohus) Hét végi balesetek Alsózsolca belterületén, szom­baton, 9.30 órakor, a megenge­dettnél gyorsabban haladt egy kölcsön kért személygépkocsi­val Kovács István. 25 éves ka­zánfűtő. miskolci lakos. A na­gyobb sebesség miatt, egy balra ívelő kanyarban nem tudta kö­vetni az út vonalvezetését, és a jobb oldaloüi egy kiépített busz- várónak rohant. Utasa, Fekete Pál, 25 éves vízvezeték-szerelő, miskolci lakos könnyebb sérülé­seket szenvedett. Az anyagi kár 5Ö ezer forint. Erősen ittas állapotban utazott az MKV autóbuszán szombaton, 18.30 órakor Tóth József 55 éves lakatos, felsőzsolcai lakos. Ami­kor az autóbusz a vasgyári piac előtt bekanyarodott, az ülésen alvó férfi leesett, és könnyebb sérüléseket szenvedett. Ittasan1 vezette a nem a saját tulajdonát képező Trabant gép­kocsit szombaton, 22.30 órakor László György, 29 éves gépkocsi- vezető, miskolci lakos. A meg­engedettnél nagyobb sebességgel előzött az Árpád utca környé­kén egy személygépkocsit; a gyorshajtás miatt a* Trabant megcsúszott, a szegélykőnek üt­között, majd az úttesten kereszt­befordulva, felborult. László György megsérült ugyan, de a helyszínről eltávozott. A bal­esetről értesített rendőrök állí­tották „talpra” a gépkocsit, amelyben megtalálták László György igazolványait, s a laká­sáról vitték vissza helyszínre. A könnyebben sérült férfi ellen eljárás indult. Sajópálfala és Arnót között szombaton 22.45 órakor ittasan, vezetői engedély nélkül közleke­dett segédmotor-kerékpárján Bé­res Zoltán 24 é\es esztergályos, arinóti lakos. Az úttesten felbo­rult, és könyebb sérüléseket szenvedett. T. Z. esz wen víz A B.-A.-Z. megyei Távhőszot- gállató Vállalat értesíti a Győri ltapu. összekötő városrész. Vo­logda, belváros lakótelepeken levő fogyasztóit, hogy 1980. má­jus 27-én, 7 órától 18 óráig ■— az LKM fűtőműben történő át- kötési munkák miatt — a me­legvíz-szolgáltatást szüneteltetni fogja. ' Kérjük fogyasztóink szíves tü­relmét és megértését! DELI HÍRLAP. — A Magyar Szocialista Mupkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. - Főszerkesztő: CSALA VASZIL Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527 Postacím: Miskolc 3501. Pl.: 39 Telefonközpont: 38-911 Titkárság 18-223: bel­politika) rovat: 18-224; v^fospolltlba 18-225; kultúrpolitika - 18-226. sportrovat: 18-222; levelezés; 18-221 - Kiadja, a Borsod megye Lapkiadó Vállalat. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky üt 15.. 3527. Postacím: Miskolc 3501 Pf.■ 178 - Felelős kiadó vepes Mihály Telefon 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc. Széchenyi út 15—17.. 3525 Telefen: 16-213. - Terjeszti a Magyar Posta. Kapható a Htrlapárusokná Előfizethető: a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 30 forint, negyedévre 90 forint eg' évre 360 forint. — Index: 2d95i. — Készült: a Borsod megyet Nyomdaipari Vállalatnál Felelős vezető: KILIÁN BÉLA — ISSN 0l33-05n< MOSZKVA. Leányul Brezs- nyev és Alekszej Koszigin táviratban köszönte meg a magyar párt- és állami ve­zetőknek a fasizmus lelett aratott győzelem 35. évfor­dulója alkalmából küldött jókívánságait. PRÁGA. Két jelentős, prá­gai székhelyű nemzetközi szervezet, a Szakszervezeti Világszövetség és a Nemzet­közi Diákszövetség nyilatko­zatban tiltakozott az Egyesült Államok néger lakosságával szemben Floridában nemrég alkalmazott véres terror mi­att, és élesen elítélte az ame­rikai nemzeti kisebbségek —• elsősorban a színes bőrű ál­lampolgárok — emberi jo­gainak folyamatos durva megsértését. BONN. Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár leve­let küldött Valéry Giscard d’Estaing francia köztársasá­gi elnöknek a moszkvai olim­pia ügyében — jelentette szombaton a bonni kormány egyik szóvivője. Nem ismer­tette, hogy mit tartalmazott a levél. Bonni jól értesült források szerint a kancellár levelében arról próbálja meg­győzni az elnököt, hogy vizs­gálja felül Franciaország dön­tését, és az NSZK-hoz ha­sonlóan határozza el a moszkvai olimpia bojkottját. A kancellár levelében — ugyané források szerint — aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nincs egység a nyugati táborban az olimpia kérdésé­ben. JERUZSÁLEM. Ezer Weizman izraeli hadügymi­niszter tegnap lemondott tisztségéről. Nyugati hírügy­nökségek jelentese szerint az izraeli politikus Managern Begin miniszterelnöknek a minisztertanács tegnapi ülésé előtt terjesztette elő hivatalo­san lemondását. Weizman nem volt hajlandó válaszolni az őt ostromló újságírók kér­déseire. Megfigyelők utalnak rá, hogy a lemondott hadügy­miniszter Begin miniszterel­nökkel a palesztinoknak nyúj­tandó korlátozott autonómia kérdésében került taktikai jellegű ellentétbe. Weizman többször is bírálta Menahem Begin hajthatatlan magatar­tását és annak a véleményér nek adott hangot, hogy ma­kacssága magának Izraelnek az érdekeit is veszélyezteti. SZÓFIA. Cyrill és Metód, a szláv írásbeliség két megal­kotója ünnepéről a hagyo­mányokhoz híven az idén is megemlékeztek Bulgária va­lamennyi városában. A szó­fiai központi felvonulás dísz- emelvényén Todor Zsivkov- val, a BKP KB első titkárá­val, az államtanács elnöké­vel élükön, megjelentek a boigár párt- és állami élet kiemelkedő személyiségei. ÚJ-DELHI. Több mint száz ember vesztette életét, ami­kor összeomlott egy építés alatt álló gyár az indiai Karnataka államban, Madras városától mintegy 400 km-re. A rendőrség att^l tart. hogy az áldozatok száma jóval na­gyobb. mint azt az első je­lentések tudni vélték. TEHERAN. Az Egyesült Államok teheráni nagykövet­ségének elfoglalói megszigorí­tották az amerikai túszok fogva tartásának körülménye­it és teljes látogatási tilalmat rendeltek el. A magukat „iszlám diákoknak” nevező túsztartók közleményükben hangoztatták: az újabb ame­rikai szabotázskísérletek ve­szélye miatt szükségessé vált, hogy a foglyokat megfosszák a kapcsolatfenntartás lehető­ségétől. Iránban tegnap haj­nalban újabb öt kábítószer- kereskedőt végeztek ki — je­lentette a Pars hivatalos iráni hírügynökség. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom