Déli Hírlap, 1979. október (11. évfolyam, 230-256. szám)

1979-10-01 / 230. szám

Az összkomfortosabb élet vonzásában A teleptől a lakótelepig Szombaton városszerte kis­dobos- és úttörőegyenruhaba öltözött gyerekek jeleztek: iskoláinkban is megcinelékez- nek a fegyveres erők napjá­ról. A 6-os számú Általános Iskolában egyenruhaszemlét tartottak, a szabadságharcos elődöknek tisztelegve. Pattogó katonainduló hang­jaira foglalták el helyüket, az osztályok, miközben szakértő szemek — az intézményt pat­ronáló honvédségi alakulat elfogulatlan . sorkatonái — pontozták a menetelést és ér­tékelték az egyenruhát. Ez­után a rajok képviselői Réz Attila csapatvezetőnél jelent­keztek az évi úttöröfeladatok elvégzésére. Nem kis izgalmat okózott a pajtások körében a jutal­mak kiosztása. Az Üttörőszö- vetség legmagasabb elisme­rését, a kiváló úttörő kitün­tetést két hetedik osztályos tanuló: Szabó Adrienn és Sznagyik Ágnes kapta, aktív közösségi munkájáért. Igazán „testhezálló” díjakat nyertek a múlt heti honvédelmi nap és a tavalyi iskolatej-akció győztesei: tortákat osztottak szét közöttük. Végül idézzük föl Zentai Éva csapatvezető-helyettes ünnepi beszédének befejezé­sét, amikor Juhász Gyula sza­vaival világította meg a célt, amelyért a pákozdi hősök is harcoltak: „Szépség, igazság lassan megy előre / Egy szebb, igazabb, boldogabb -jö­vőbe.” Tudják, hogy mennyitől döglik — a szúnyog... A Balaton-part rovarfaunájá­nak védelme érdekében idén a korábbinál kétharmadával kisebb területen irtottak szúnyogot az üdülővidéken. A különféle tudo­mányágak képviselőiből alakult munkacsoport, amely négy éve tanulmányozzad a helikopteres szúnyogirtás hatását, összegezte eddigi tapasztalatait. Megállapí­tották, hogy az emberre ártal­matlan, rendkívül gyorsan bomlő szer használata a. szúnyogokon kívül más rovarokra is pusztí­tó hatású. A szúnyogirtást mé­gis folytatni kell hat—nyolcmil­lió turista és üdülövendég nyu­galma érdekében. Az idei ötszö­ri permetezést azonban a ko­rábbiaknál jóval köi-ült£kin töb* ben szervezték meg. Az eddigi 18 ezer hektárral szemben az idén már csak a nagy idegen­forgalmú helyeken, mintegy hat­ezer hektárnyi területen folytat­ta k szúnyogirtást és az adagot is csökkentették. A munkacsoport álláspontja szerint a« ideihez hasonló mértékben folytatni le­het a helikopteres szúnyogirtást, de továbbra is szükség van az állandó tudományos ellenőrzésre. A közelmúltban egy külföl­di delegáció járt hazánkban, tapasztalatot szerezvén, hogy megyénkben milyen eredmé­nyeket értünk el a cigányla- kosság életkörülményeinek javításában. Az encsi járás, Forró községében találomra kopogtattak be az új laká­sokban élő családokhoz, és semmi olyat nem tapasztal tak. amire valami megkülön­böztető jelző illene. Helyze­tük nem mindenütt ilyen rózsás. Megyénkben él az ország cigánylakosságának 17—.18 százaléka. hozzávetőlegesen 60 ezer ember. Az 1962-es felméréshez viszonyítva a számuk csaknem megduplá­zódott. Egyrészt többen szü­lettek. másrészt pedig szom­szédos, vagy távolabbi me­gyékből költöztek Borsodba. Miskolc és Ózd a legnagyobb vonzáskörzet, hiszen ez a két város munkát is tud adni, s itt kecsegtet a legnagyobb re­ménnyel a lakáshoz jutás le­hetősége. Vannak három- generációs családok A megyei tanács a múlt heti ülésén tűzte napirendjé­re a megyében élő cigány­lakosság helyzetéről, életkö­rülményeinek alakulásáról szóló beszámolót és határo­zatot. hozott a további fel­adatokra. Az írásos beszá­moló gazdag, a fejlődés min­den mozzanatát részletesen elemző munka. fonákja Színe és Nem lehet mindenki nagy Az e célra rendszeresített posztópapucsokban csoszo­gunk a nagycenki kastély termeiben, a Széchenyi Mú­zeumban. Előttem egy fiatal pár andalog, kéz a kézben. A hölgyet leginkább a szép bú­torok érdeklik. Oda is súgja párjának: „Hiába, volt Ízlé­sük ezeknek a grófoknak. Ilyen stílbútort szeretnék én is, szivem”. A magnetofonról szóló is­mertető szövegre inkább a középkorúak fülelnek, s ugyancsak megörülnek neki, ha olyat hallanak, ami még rémlik az iskolai tanulmá­nyokból. Ilyenkor diadalma­san. hangdsan ismétlik a szö­vegtöredéket: reformmozga­lom; Hitel, Világ. Stádium, Lánchid ... Bizony elég ke­vés, amire emlékszünk, de az ember feje ugye, nem kápta­lan, és oly régen próbálták a kobakunkba verni mindezt jó tanáraink. Egyik útitársam sajnálko­zik: milyen kár. hogy messze esik lakhelyünktől Nagycenk. mert lám. ő is csak deresedő fejjel jutott el ide. Ráadásul szinte véletlenül, hiszen ki­rándulásunk úticélja egészen más, s csak azért „ugrot­tunk be” a kastélyba, mert volt egy kis felesleges időnk. Az illető egyébként — saját kocsijával — bejárta már a fél világot és egy jó t'oci- meces kedvéért elmegy akár Bécsbe, sőt Londonba is. (A gunyoros gondolatokra az jo­gosít fel, hogy én legalább 43 évenként, ha törik, ha szakad, elzarándokolok a „legna­gyobb magyar” lakhelyéhez, sírjához. Most vagyok itt életemben először.) Valaki más azon csodálko­zik — fennhangon —, hogy jutott ideje mindarra Szé­chenyi Istvánnak, amiről a múzeum tablói, emléktárgyai mesélnek. Hogyan lehetett egyszemélyben korának leg­nagyobb politikusa, kitűnő közgazdász és mezőgazdász, hogy jutott energiája a mám- mut-uradalom igazgatása mellett könyvek írására, gz ipar és a közlekedés alapjai­nak lerakására, t'olyamszabá- lyozásra, lótenyésztésre. s emellett a művészetek párto­lására. olvasásra, utazgatás­ra. A fennhangon gondolko­zó útitárs — félig tréfásan, félig komolyan — így zárja •eszmefuttatását: pedig volt neki mit aprítani a tej­be, nem volt rászorulva, hogy hajtsa magát”. Azt már én teszem hozzá — magamban —, hogy kor­társaim közül sokan alig élik el az 50 évet, máris számol­gatják, mennyi lesz a nyug­díj. és gyakran hallok ilyen életprogramot: „Lakásom be­rendezve, kocsim van^ ví- kendházam kész, a gyereket szárnyára ‘bocsátottam, mi­nek hajszoljam maggm?”. Széchenyi már hosszú évek óta birkózott a súlyos kórral, Döblingben. amikor segély­kérő levelet kapott otthon­ról: rossz állapotban van az öreg , templom. Válaszolhatta volna, hogy csináljanak vele amit akarnak, tatarozzák, vagy bontsák le. neki kisebb gondja is nagyobb most en­nél. Ö azonban azzal kezdte a plébánosnak írt levelét, hogy nagyon szégyellj magát, amiért őt ilyesmire figyel­meztetni kell. És haladéktala­nul intézkedett. Megnyerte az ügynek az ország legjobb épí­tészét, Ybl Miklóst. Így lett a nagycenki templom több önmagánál, egyházi építésze­tünk egyik remeke. Aki járt már Nagycenken, a Széchenyiek síremlékénél, sohasem felejti el az idegen- vezetőt, Pista bácsit. Egysze­rű ember, de a sokszor is­mertetett szöveget is úgy mondja a látogatóknak, mint­ha ők lennének az elsők, akikkel meg kell ismertetni Széchenyi nagyságát. Nem tudom, hivatalosan mennyit kap ezért, de a fő jövedelme alighanem az a néhány fo­rint, amit a hálás vendégek csúsztatnak a zsebébe. Ha „vastagabb” a borravaló a megszokottnál, élénken és őszintén (!) tiltakozik. Tőle tudom, hogy a közelmúltban megpróbálták ellopni a krip­ta faláról azt az üvegbe ön­tött nefelejcs csokrot, amit Széchenyi felesége, Seilern Crestentia grófnő helyezett oda, sohasem múló szeretete szimbólumaként. 'Mikrobusz-, ban /érkezett a jól öltözött, középkorú' férfiakból álló tár­saság. és amikor — a rendőr- . ség közbeavatkozásával — megtalálták náluk a felbe­csülhetetlen értékű tárgyat, szinte meg voltak sértődve. Nem értették, miért csiná1- nak ebbői „ügyet”, hiszen ők úgy vitték volna magukkal, ahogy, az Adriai-tengerből kagylót, az Akropoliszról kö­vet. Velencéből pedig muzsi­káló kis gondolát hoztak, szu­venírként. Hogy összefirkál­ják á kripta falát játékos kedvű honfitársaim. má. meg sem említem. Elvégre nem lehet mindenki nagy. különösen a legnagyobb. Van­nak egészen kicsike magya­rok is ..... (békés)- Bujdos János, a megyei ta­nács elnökhelyettese szóbeli kiegészítőjében hangsúlyozta: a megtelt intézkedések nem / egyformán érintették me­gyénk cigánylakosságát. So­kan élnek ma is telepeken, rendkívül súlyos körülmé­nyei: között. Ennek okai rész­ben abból erednek, hogy a helyi tanácsok, a társadalmi szervek nem egyforma haté­konysággal mun..álkodnak a cigánylakosság beilleszkedé­sének elősegítésén, másrészt a cigánylakosság egy kisebb része nem volt képes változ­tatni korábbi életvitelén. Statisztikával bizonyított tény: növekedett a munka- vállalók száma. A Lenin Ko­hászati Művekben, a DIGÉP- ben, a Cementgyárban, és az Ózdi Kohászati Üzemekben már háromgenerációs mun­káscsaládok is vannak. Töb­ben helyezkedtek el a nők közül is," különösen a váro­sokban. A legnagyobb prob­lémát jó néhány járásban a munkaalkalom, illetve a böl­csődei és az óvodaj férőhely hiánya okozza. A foglalkoztatott cigány­dolgozók kereseti viszonyai nagyon változóak. A borsod- nádasdi lemezgyárban vég­zett felmérés alapján 147 munkavállalóból szakképzett­séggel, illetve az általános is­kola nyolc osztályával egy sem rendelkezik, közülük 85 analfabéta. Ellenben Mezőkö­vesden, egy vegyesbrigádban dolgozó cigányok keresete magasabb társaikénál. To­vábbra is igen magas az el­tartottak száma. 100 keresőre körülbelül 260 eltartott jut. A megye munkaerőigényét figyelembe véve a cigányla- , kosság jelentős munkaerő­utánpótlást képez. Csaknem 30 ezerre tehető a 14 éven aluliak száma, s ez az a kor­osztály, amelyben még feléb­reszthetjük az igényt a tar­talmasabb, a kulturáltabb életre. Zenét tanulnak 1974-ben még telepeken élt a megye cigánylakosságának több vmint fele. A negyedik ötéves tervben 1161 „Cs”-la- kás épült fel, s a jelenlegi tervidőszakban eddig 793. Öt év alatt saját erőforrás­ból 519 lakóházat építettek, illetve vásároltak meg. En­nek ellenére még mindig te­lepeken él 22 ezer ember. A megyei KÖJÁL 154 nagyobb cigánytelepet vizsgálva meg­állapította, hogy a kutak mű­szaki állapota többségben rossz, az ivóvíz minősége nem felel meg a normáknak. Ké­vés, vagy egyáltalán nincs vécé, szeméttároló és szenny­vízelvezető. A borsodnádasdi lemez- árugyárban példásan segíte­nek a cigánydolgozók lakás­helyzetén. Hasonlóan cselek­szik a BVK és az LKM, ve­zetősége. hosszú lejáratú, ka­matmentes kölcsönökkel. A DIGÉP szocialista brigádjai a saját dolgozójuk lakásépíté­sét-segítik. Ahol vén, minden problé­ma forrása az iskolázatlan­ság. A legnagyobb gondot az óvodai férőhely hiánya okoz­za, hiszen itt nyílna mód az iskolás korra leküzdeni az-, otthonról hozott hátrányt. Az általános iskolát végzett ci­gánytanulók többsége szak­munkásképző intézetbe je­lentkezik. Gimnáziumban 84- en, szakközépiskolában 68-an végzik jelenleg tanulmányai­kat. Egyre nagyobb az érdek­lődés a zeneiskolák iránta Kazincbarcikán például 17-en tanulnak. Körükben még nem általános az olvasottság, bár a megyében akadnak ki­emelkedően jó példák. Mak- koshotykán például a könyv­tár látogatóinak 60 százalé­ka közülük való. Megtalálták a helyüket Egészségügyi helyzetük és egészségügyi kultúrájuk a megyében rendkívül szélsősé­ges. Az új lakótelepekre köl­tözött családok ^helyzete ki­elégítő, de egészségügyileg a legveszélyeztetettebb korosz­tály az egy-bároméveseké. A természetes táplálás után nem a gyermeki fejlődésnek megfelelő összetételű és mi­nőségű ételt kapnak. A tele­pi cigánylakosok körében a járváriyos megbetegedések száma jóval magasabb, mint a megyei átlag. Az állampolgári fegyelem a cigánylakosság körében az előző évekhez viszonyítva lé­nyegesen nem változott. Azok viszont, akik már megtalál­ták helyüket a társadalom­ban^ a beilleszkedettekre egy­re nagyobb közéleti aktivitás jellemző. Kazincbarcikán pél­dául a munkavállalók fele szakszervezeti tag, a legjob­bak párttagok, szocialista brigádtagok és munkásőrök. A megyében jelenleg 34 ci­gány tanácstag tevékenyke­dik. O. E. Városi tanácstagok fogadóórái 1979. október 1. Bóűy György, Lakásszövetke­zeti iroda. Katowice u. 7.. 17 órától; dr. Gyimesi Béla. III. kér. Hivatal. Marx K. u. 96., i* órától; Harliai József, Mosolygó A. u.* 17., 17 órától: Heli István, Virág K. 4. 17 órától; Honli Ernő. IUéfményhivalal, Dózsa Gy. u. 30.. 16.30 órától; Kiss Mál­lóimé, napköziotthonos óvoda. Kacsóh P. u., 12 órától; Majoros Ferenc, l 6. pártalapszervezet. Tanácsház tér 2.. 17 órától; Nagy Károlyné. Rozgonyj P. u. 6.. 18 órától; Papp Gyula. Ili lo—n. pártála pszervezet, Győri k. 57., 18 órától; Rózsavölgyi József -c* Somossy Katalin, Iá. pártalap- szerveze(. Kassai u. 86.. t* órá­iul: Schön Péter. Tűzoltólakta­nya. Kerpely A. u. I?.. 17 órá­tól: Szunyj Gábor. III. kei*. Hi­vatal. Marx K. ti. 96.. 18 órától: Szive lesik Ferenc. Jegén.vés ti. 4.. \'i órától; Tóth Imre. i párt- alapszt rvezet. Tízeshonvéd u. 21. T? órától. 1979. október 2. Csetneki József né. III 14. párt- 'apszervezet 17 órától; Kormos •Vörgy. tsz-iroda. Major u. 4.. 6 órától; Koval Pál. 16. párl- !apszervezet Tanácsház tér 2., ti órától: Vindt Márta. Brigád u. 18., 17 órától. 1979. október 3. Budai Barnáné. III 12. pártalap- szervezet.* Kuruc u.. 18 órától: Vágó Péter, Fazola H. úti áll. iskola, 17 órától. 1979. október 4. Gáspár Sándor. Érd ej Termé­keket Feldolgozó Vállalat. Szent­nél éri kapu 5—7.. 17 órától. 1979. október 8. Búzái Pál 1 ti. párlalapszerve- zet. Tanácsház tér 2., 16.30 órá­tól; Halász András. Ili,:», pári­áin pszervezet. Gorkij-telep l.. 17 órától; Sós Mlklósné. LaKásszö- \et kezeli iroda. Gagarin u. 13.,# IX órától; Szaniszlö Bálint, Bene­dek u. 7.. 17 órától. 1979. október 10. Dr. Ivánkiewiez Dénesné. Sze­mére u. 3. lti órától. 1979. október 11, Sebők Ferenc. Kü/.domb u. 46., IX órától. 1979. október 13. „Tiikó István II. Szabó E, h. 7»., 17 órától. 1979. október 15. Gadó László II I. pártalap­szervezet, Csaba vezér u. 93.. 17 órától; Karúba László, Szin.yei Merse* P. u. 10.. 17 órától: Ke­mény Jenöné, 1 7. pártalapszerve- zet. Kisfaludy u. 45.. 18 órától. 1979. október lti. Dr. Iglai Tibor, I/' szervezet. Kisfaludy órától. Az elődöknek tisztelegve Egyenfuhaszemle a Fazekasban

Next

/
Oldalképek
Tartalom