Déli Hírlap, 1979. október (11. évfolyam, 230-256. szám)

1979-10-01 / 230. szám

v ^ J_1 '\L\ Megnyílt a Lévay-könyvtár (CIKK A 2. OLDALON) * POLITIKAI NAPILAP -* I Itt 1.G0 (BUDI # Jellegzetes misläolci kép. A város közepe, a Búza tér, ma­dártávlatból. Itt nemcsak eladni és venni lehet... Ma: zenei világnap Vasárnap — egy nappal a (Solymos László felvétele) Szőlő, alma, paradicsom Drága-e a miskolci piac? zenei világnap előtt — ünne­pi hangversenyeken emlékez­tek meg a muzsika ország­határokat és földrészeket át­ívelő, népeket összekötő ere­jéről. jelentőségéről. A buda­pesti művészeti hetek kereté­ben — a világnap alkalmából — a Zeneakadémián nagy­szabású kórus- és gálakon- verttel egybekötött ünnepsé­gen hirdették ki a napokban megtartott II. nemzetközi Szigeti József-hegedűverseny eredményét, A világnap előestéjén Ta­tabányán, Veszprémben és Szolnokon, ma, a világnapon pedig Budapesten, Debrecen­ben és Dorogon több mint 20, különböző nemzetközi zenei versenyeken és fesztiválokon díjat nyert kórus részvételé­vel tartottak, illetve tartanak ünnepi hangversenyeket a szövetség és a KÓTA helyi csoportjainak rendezésében. Valamennyi koncert előtt ne­ves zeneszerzők és zenetudó­sok méltatják a muzsika nemzetközi ünnepét. Ma' — a hagyományoknak megfele­lően — az iskolákban, a ze­neiskolákban és a közműve­lődési intézményekben is megemlékeznek a világnapról, s ünnepi köszöntők hangza­nak el a hangversenyeken és az operaelőadásokon is. Vizsgálat a konyhában A Lenin Kohászati Müvek kombinált acélművénél napi 2000 adag ételt készítő kony­ha üzemel. A nagy beruhá­záson dolgozók számára lé­tesített konyha garanciális felülvizsgálatát az elmúlt héten tartották. A Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat — mint kivitelező — felmérte, hogy még mi­lyen igények adódnak, .ame­lyek teljesítésével, (aprónak mondható hiányosságok ki­javításával) még jobban le­het biztosítani a konyha rendeltetését. A zenei világnap alkal­mából szombaton délután a martintelepi 14. sz. Álta­lános Iskolában növendék- hangversenyt rendeztek. A program érdekessége volt. hogy meghívták azokat a volt diákokat is. akik itt szerezték zenei alapképzett­ségüket. és most már mű­vészi színvonalon bánnak hangszereikkel, illetve hangjukkal. A közös kis kon­certet Láda Endre ének- és zenetanár vezette, maid a már zenei pályán működő volt növendékek mondtak cl, milyen hatással volt pálya­futásukra az itteni kezdet. Egyesek a miskolci piacot a legdrágábbak között emle­getik. Nézzük a Zöldért Válla­lat legutóbbi országos hely­zetképét: Budapesten a fejes káposzta 4 forint. Somogy­bán 5,60, Boltodban 3.60. A fehér alma Zalában 5.60. Ba­ranyában 8, Budapesten és Borsodban 7,40. A borszőlő a legolcsóbb Pesten. l’O forint, a legdrágább Szabolcsban 14, Borsodban 12 forint. Pergessük vissza a naptárt néhány évvel, hogy mennyi­re emelkedtek Borsodiján az árak. a Zöldért Vállalat- ' nál. A vöröshagyma 1976- ban 5^60 volt 1978-ban 6, az idén 7.40. A fejes káposzta 3 évvel ezelőtt 3,20 volt, tavaly 2,20, most 3.60. A paradicso­mot 1976-ban 4.40-ért adták, tavaly és az idén 5,60-ért mérték. Persze, a piacon nemcsak áruk és árak vannak, hanem színek, ízek és hangulatok is ... (A DH a piacon című ösz- szeállításunk a 4. oldalon.) Emlékérem kiváló társadalmi munkáért Vakok és gyengénlátók taggyűlése Az úttörőház Nagytermé­ben tartotta tegnap délelőtt taggyűlését a Vakok és Gyen­génlátók Országos Szövetsé­gének megyei szervezete. Simon Gyula elnöki meg­nyitója után Hornyáli Lajos titkár tartotta meg a megyei szervezet elnökségének beszá­molóját, majd átadták a Braille-emlékérmeket. A tag­gyűlésen részt vett a HNF városi titkára, Szuchy Ró­bert is. Az Országos Takarékpénz­tár ma délután Törökszent- miklóson rendezi a nyere­ménybetétkönyvek harma­dik negyedévi, sorrendben a 113. sorsolását. A húzáson a szeptember 29-ig váltott és a sorsoláé napján forgalom­# Koszorúzást ünnepséget tartottak szombaton Miskolcon a Munkásmozgalmi Emlékműnél, a fegyveres erők napja tisz­teletére. Képünkön hárman a kőszorúzók közül; balról jobb­ra: dr. Kovács László, a városi pártbizottság titkára, Újhelyi Tibor, a megyei pártbizottság titkára és dr. Járai János, a Miskolci járási Pártbizottság titkára. (Laczó József felvétele) Világszerte nagy az érdeklődés A szovjet—kínai tárgyalásokról Távirat Maszk Ismeri szovjet külpolitikai szakértők: Vagyim Zaglagyin, az SZKP KB nemzetközi osz­tálya vezetőjének első he­lyettese és Vlagyimir Sislin, a KB konzultáns-csoportjá­nak vezetője fejtették ki vé­leményüket a Szovjet Tele­vízió ismert külpolitikai mű­sorában, a 9-es stúdióban a szovjet—kínai tárgyalásokról. Mint ismeretes, megkezdődtek Moszkvában az előkészítő' megbeszélések a két lel kor­mányküldöttségei között. A két külpolitikai szakértő utalt arra, hogy a kínai de­legáció vezetője, Vang Ju- ping külügyminiszter-helyet-' tes. mind Pekingből történt elutazásakor, mind pedig Moszkvába érkeztekor kor­rekt és udvarias hangon nyi­latkozott. Ezek a kijelentések azonban egybeestek a kínai külpolitika egyik irányítója, Teng Hsziao-ping megnyilvá­nulásaival, aki viszont ború­látóan és egész más hangvé­telben nyilatkozott a tárgya­lásokról. Kétségtelen ténynek említették a szovjet szakér­tők, hogy Kína külpolitikájá­ban változatlanul megnyil­vánul a szovjetellenesség. így a tárgyalások fejleményeiről még igen korai lenne találga­tásokba bocsátkozni — han­goztatták nyilatkozataikban. Vlagyim Zaglagyin leszö­gezte: a nyugat szemmel lát­hatólag azt szeretné, ha a moszkvai tárgyalások teljes kudarccal járnának. A szovjet szakértők utal­tak arra. hogy a tárgyalások iránt világszerte rendkívül nagy az érdeklődés, s a kü- lörftcle kommentátorok há­rom lehetőség köré csopor­tosulhat a ..teljes megbéké­lés”. a ..teljes szakítás”, vagy a „korlátozott megegyezés” lehetőségét latolgatják. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és Mi­iyvek sorsolása ban levő nyereménybetét­könyvek vesznek részt. A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító OTP-fiók, postahivatal, vagy takarék- szövetkezet október 18-tól fizeti ki. iából lJekingbe nisztertanácsa táviratban üd­vözölte a Kínai Népköztársa­ság országos népi gyűlésének állandó bizottságát és Ál- • lamlanácsát a Kínai Népköz- társaság kikiáltásának har­mincadik évfordulója alkal­mából. 1949. október 1. a kínai nép történelmének kiemelkedő dá­tuma. A Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom eszméitől vezérelve, Kína népe felkelt az imperializmus, a feudaliz­mus, a reakció erői ellen és a nemzeti és társadalmi fel- szabadulásért vívott, hosszú harcban győzelmet aratott: létrehozta a Kínai Népköz- társaságot és a szocialista építés útjára lépett. Ezekben az években a szovjet—kínai együttműködés a Szocializmus és a béke megszilárdításának fontos tényezője volt — em­lékeztet rá az üzenet, majd így folytatódik: A Szovjetunió mindenkor nagy jelentőséget tulajdoní­tott és tulajdonít ma is szom­szédjához, a Kínai Népköz- társasághoz lűződő kapcsola­tainak. Következetesen törek­szik e kapcsolatok javítására és ennek érdekében nem egy­szer tett konkrét, gyakorlati javaslatokat. A szovjet—kínai államközi kapcsolatok meg­felelő alapjait a békés egy­más mellett élés, az egyenjo­gúság, a szuverenitás és a te­rületi egység kölcsönös tisz­teletben tartása, az egymás bel ügyeibe való be nem avat­kozás elvei, az erőszak alkal­mazásának . elvetése képez­heti. A Szovjetunió a jövő­ben ' is ezekhez az elvekhez tartja magát, és abból indul ki, hogy a két ország közötti jószomszédi kapcsolatok ki­alakítása .megfelelne a Szov­jetunió és Kína népei óhajá­nak. az ázsiai és a nemzet­közi béke és biztonság érde­keinek. 1 rr • * |z/ őszi idő ' Kellemes, napsütéses időre számíthatunk ma is. A leg- - magasabb hőmérséklet a 20 I, fokot is elérheti. y \ * I

Next

/
Oldalképek
Tartalom