Déli Hírlap, 1978. április (10. évfolyam, 77-100. szám)

1978-04-07 / 81. szám

belföld A lottó 14. heti nyerőszámai: 1 24 51 55 85 ÚTTÖRŐK ÉS A KÖR­NYEZETVÉDELEM. Hogyan segíthetik elő környezetük védelmét, a természet érté­keinek óvását a tanulók? Ez a témája annak a háromna­pos országos találkozónak és tapasztalatcserének, amely tegnap kezdődött Tiszavas. váriban több mint harminc úttörőcsapat részvételével. AMATÖRF1LM-FESZTI- VÁL. A hazai amatőrfilm­művészet legkimagaslóbb al­kotásait — negyvennégy fil­met — vetítenek le négy nap alatt Székesfehérvárott, a tegnap ünnepélyesen meg­nyitott 25. amatőrfilm-fesz- tiválon. BAKTÉRIUMOK AZ IVÓ­VÍZBEN. Lényegesen csök­kent a hasmenéses megbete­gedések száma Vácott, ahol — mint ismeretes — húsvét után és április első napjai­ban kis - mértékben idegen baktériumok kerültek az ívóvízbe. A Pest megyei KÖJÁL tájékoztatása szerint, az elmúlt 24 órában körze- teftként már csak egy-egy enyhe lefolyású megbetege­dést jelentettek, emiatt sen­kit sem kellett kórházba szállítani. TISZÁNTÚLI BÁBJÁTÉKOS NAPOK. Tegnaptól Nyíregyhá­zán — ahol kilenc alföldi me­gye 25 bábcsoportjának részvé­telével kezdődött meg a Hl. ti­szántúli bábjátékos napok hét­főig tartó rendezvénysorozata — több mim 400 fiatal bábos lép a paravánfal mögé, s mutatja be műsorát a nyíregyházi fel­nőtt- és gyermekközönségnek. A tiszántúli bábfesztivál résztvevői április 10-én körútra indulnak: fellépnek a megye több gyer­mekotthonában és járási műve­lődési központjában. POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATESTEK. Új típusú — köztük por- és páramentes — neon lámpatestek gyártását kezdték meg a Tamási Ve­gyesipari Szövetkezetben. A hatszor 20 és háromszor 40 watto- alaptípusú lámpates­tekből mintegy hatvanezret készítenek az idén. Mentesí A Nők Lapja legutóbbi I számának Társat keres ro- i vatában akadt meg a sze- I mem a következő hirdeté- I sen: „19 éves, minden káros I szenvedélytől mentes fiatal- i ember keresi korban hozzá- 1 illő, komoly gondolkozásig 1 lányok ismeretségét házas- [ ság céljából”. I Már azt furcsának talál- 1 tam, hogy valaki 19 évesen 1 hirdetés "útján keresi élete 1 párját. Még inkább furcsa 1 volt az életkor feltüntetése J után következő négy szó: ! minden káros szenvedélytől i mentes. . . No, nem azért, ! mintha ez nem lenne di- i csérni való, sőt, akár öndi- I csérni való dolog, sokkal I inkább, hogy valaki alig 19 I# évesen „jutott el” idáig. 4 Nem vitás, ilyen fiatalon I az alkoholtól, cigarettától i tartózkodás valóban dicsé- i retes. De. hogy egy 19 éves I ifjú minden káros szenve- 1 délytől mentes...”?! i T. z. i i Af A Nápolyban letartóztatottak egyike. Alkudozások Móráért? Az OKP visszautasítja a zsarolást Kell a vitamin, van elég primőr Még mindig tart a készlet a téli aranytartalékból a ZÖLDÉRT Vállalat tárolóiban. Ezen a héten 77 vagon áru ke­rült az üzletekbe és a piac­ra. Többek között 47 vagon burgonya, 4 vagon vöröshagy­ma és három vagon leves- zöldség. Még mindig keresett a fejes káposzta és a kelká­poszta. amikből több mint négy vagonnal árultak a hé­ten. Savanyú káposztából két és fél vagonnal osztottak szét az üzletekbe. Tovább emelke­dik a primőrök választéka és mennyisége. Megyénkből és a társmegyékből ezen a héten négy nap alatt 50 ezer fej sa­láta, 40 ezer hegyes erős zöld­paprika, 20 ezer csomó hóna­pos retek, 15 ezer csomó zöld­hagyma, 2o mázsa uborka és mintegy 20 mázsa sóska és pa­raj érkezeit. A fogyasztói árak a kö­vetkezők: a saláta 1.40, 3,20 és 4 forint, a hónapos retek csomója 2.80—5,50, a sóska kilója 16, a parajé pedig 14 forint. A paradicsom 65, az uborka 40, a zöldhagyma csomója 3 forint, a hegyes, erős zöldpaprika darabja 2,80 és 4.50. A burgonya ára 4,10-tői 5 forintig terjed, a vöröshagy­ma 7,60, a fokhagyma 30, a dughagyma kilója 7.60 és 12 forint között változik. A sárgarépa 5,80, a gyökér és a zeller kilója 8,80, a karalá­bé és a téli retek 5 forint. A fejes káposzta 5, a kel 10, a savanyú káposzta kilója 8 forint. Ä piros alma ára 6, 10.80 és 12 forint között vál­takozik. A ZÖLDÉRT üzle­teiben a téli zöldségfélék árai nem emelkedtek, a pri­mőröké pedig csökkent. Jó néhány forintos elté­rés mutatkozik a vállalat és a magánkiskereskedők árai között. Ök a burgonyát 6 és 10 forint között kínálják, a vöröshagymát 7,20-tól 10-ig, a fokhagymát 20-tól 34-ig. A sárgarépa kilója 6, a le­veszöldségé 10,20. A sóska ki­lója 30, a spenóté 35, az uborkáé 70. a paradicsomé 180. Egy fej saláta 7, illetve 9 forint, a paprika darabja 9-től 14 forintig változik, a retek csomója 9, a zöldhagy­máé pedig 3 forint. Az al­mát 5-től 14 forintig kínál­ják, nagyságtól és minőség­től függően. Az olasz rendőrség több mint 50 ezer rendőr bevoná­sával egész Itáliában foly­tatja a nyomozást Aldo Mo­rénak, a Kereszténydemok­rata Párt elrabolt elnökének felkutatására. Mint a rendőrség megállapí­totta, a tegnap Nápoly mellett letartóztatott négy szélsőjobbol­dali fiatal az „Első vonal” el­nevezésű terrorszervezet tagja, korábban ez a csoport „vállal­ta a felelősséget” torinói és mi­lánói vállalatok ellen tavaly év végén elkövetett merényletekért. A négy terrorista letartóztatá­sakor nagy mennyiségű fegy­vert, lőszert és olyan doku­mentumokat foglaltak le, ame­lyek — a rendőrség közlése sze­rint — megkönnyíthetik a to­vábbi nyomozást. Jóllehet, az olasz kormány és a politikai pártok változatlanul elutasítanak minden tárgyalást a terroristákkal, egyes napila­pok, így többek között a római La Republica, tegnap olyan hí­reszteléseket terjesztettek, hogy a Vatikán hajlandó lenne a kor­mány és a terroristák közötti közvetítésre. A milánói II Giornale pedig már azt közölte tegnap, hogy a Moro kiszabadítását célzó tár­gyalások már meg is kezdőd­tek Svájcban a terroristák és a Vatikán képviselője között. A Vatikán, amely korábban valóban mutatott erre hajlandó­ságot, Osservatore della Dome- nica című hetilapjában tegnap úgy foglalt állást, hogy a köz­vetítési tárgyalásokra nincs le­hetőség, amennyiben a „Vörös brigádok” fogolycserét követel­nek. \ ereség a Szuper Ligában Nem sikerült megvédeni a Szuper Liga elsőséget a ma­gyar válogatottnak. Tartalé­kos csapatunk — Jónyer gyomormérgezése, Klampár szemsérülése miatt maradt itthon — súlyos vereséget szenvedett Csehszlovákia együttesétől, így a többi ta­lálkozó eredményétől függő­en ezüst-, vagy bronzérme­sek lehetünk, bár az is el­képzelhető, hogy csak 4. hely jut a mieinknek. Csehszlovákia — Magyar- ország 5:2. Panski—Kreisz 2:0 (12, 19); Orlowski—Gergely 2:1 (17, —19, 20). Uhlikova—Szabó 2:0 (18, 18), Orlowski, Pans­ki—Gergely, Takács 0:2 (—10, —11), Orlowski, Uhlikova— Gergely, Magos 2:0 (14, 16). Panski—Gergely 1:2 (16,—18, —8), Orlowski—Kreisz 2:0 (17, 17). Több olasz lap jelentése sze­rint a Moro-család állítólag ke­resi a terroristákkal a kapcso­latfelvételt. Egyre több olyan adat lát nap­világot az olasz sajtóban, amely azt bizonyítja, hogy Moro elrab­lása mögött nemcsak olasz, de nemzetközi reakciós erők is állnak. Allan Ray, a Counterspy című amerikai lap szerkesztője a L’Europeo című olasz lapnak adott nyilatkozatában annak a véleményének adott hangot, hogy a nyugat-európai terror­hullám mögött egy reakciós amerikai szervezet áll. Ez a szer­vezet, amelyet az amerikai fel­derítés nyugállományú tisztjei hoztak létre, legfontosabb fel­adatának antikommunista jelle­gű terrorakciók megszervezését tartja. Enrico Berlinguer, az OKP fő­titkára tegnap esti televíziós fel­hívásában határozottságra intett a terrorizmus és Moro elrablói elleni harcban, ugyanakkor a mindenfajta zsarolással szembeni kategorikus visszautasításra szó­lított fel. Az állam legyen hal­hatatlan — mondta az OKP fő­titkára —; ami annyit jelent, hogy betűről betűre alkalmazzák a törvényt az alkotmány kereté­ben és adják meg a rendőrség­nek és a bíráknak a lehetősé get, hogy hivatásukat gyakorol­hassák. A terrorizmus elleni harc az ország minden polgárá­nak ügye, mert a terrorizmus az ellensége a dolgozóknak és min­denkinek, aki a demokratikus haladásért harcol — fejezte be Berlinguer. Április 17-én: rádió fórum Napirenden: Miskolc és Eger ivóvíz- és melegvíz-ellátása Kérdezzen! Az illetékesek válaszolnak ! A Magyar Rádió Mis­kolci Stúdiója április 17-én, hétfőn délután 17 óra 5 perctől 17 óra 45 percig Fó­rum műsort sugároz. A téma: Miskolc és Eger Ivóvíz- és melegvíz-ellátása. Az utóbbi években már nemcsak nyáron, hanem té­len is előfordul átmeneti vízhiány a magasabb épüle­tekben. Eger is gyors ütem­ben fejlődik, új lakótelepek épülnek, így az ivóvízellátás Heves megye székhelyé­"■'c is egyik legnagyobb gondja. Hol építenek új vízmüvet, hogyan biztosítják a „folya­Mai kommentárunk: Hírünk és hírnevünk A felszabadított Budapest első szovjet városparancsnoka, Za- mercev, aki az évforduló ünnepségeire hazánkba látogatott, azt mondta: a szovjet városok utcáin robogó Ikarusok láttán Buda­pestre gondol... Nincs ebben semmi különös, sőt nagyon is természetes, hogy a külföldi, mégha sok időt töltött is itt, ha­zánkat egy-egy emlékkel, egy-egy termékkel azonositja. A Nobel-díjas chilei költő, a magyar konyha izeit megismer­ve, gasztronómiai kalandozásairól irt. Másoknak hazánkról a bő­ven buzgó és kimeríthetetlen viccáradat jut az eszébe. Sokan, akik ismerik és tisztelik a tokaji bort, azt sem tudják, hogy hol van Magyarország. Tucatnyi közel-keleti országban Magyar- országot a Tungsram villanykörte jelenti. Miért idézzük föl mind­ezt? Tegnap a Külkereskedelmi Minisztériumban sajtótájékozta­tót tartottak. Tordai Jenő miniszterhelyettes a szocialista orszá­gokkal folytatott kereskedelmet elemezve utalt arra, hogy az idén is bővül az árucsere: az export 8, az import 12 százalékkal nö­vekszik. Több Ikarus, tokaji bor, gyógyszer, villanykörte kerül kül­földre. A tegnapi sajtótájékoztatóról szóló hírek látszólag csak egy megszokott kereskedelmi ügylet dokumentumai. Pedig hát tud­juk, s egyre jobban kell tudnunk, hogy nemcsak erről van szó. Amelyik termék a határon túlra kerül, s magán viseli a Made in Hungary feliratot; az hírünket is elviszi a világba. Egy tá­voli szibériai faluban például a panoráma-ablakos Ikarus je­lenti a kézzelfogható Magyarországot... Hálás vagyok Zamer- cevnek az autóbusz-hasonlatért. A hírünket a határon túlra vivő termékek, a márkás régiek és az újak is, hírnevünket növelhetik, vagy éppen mérsékelhetik. (BRACKÖ) matos és egyenletes meleg­víz-szolgáltatást? Ilyen és hasonló kérdéseket tehetnek fel az érdeklődők levélben és telefonon a stúdióban he­lyet foglaló illetékes veze­tőknek. A leveleket legké­sőbb április 14-ig, péntekig kell eljuttatni a Magyar Rá­dió Miskolci Stúdiójának, cí­mére. (3527 Miskolc I., Baj- csy-Zs. út 15.) Az adás időpontjában kér­dezni lehet telefonon Mis­kolcon a 16-427-es és a 37- 510-es, Egerben a 10-26-os telefonszámon. A személyes érdeklődők a stúdiónak a miskolci Kilián- lakótelepen, az Otthon étte­rem előtt tartózkodó közve­títőkocsijánál tehetik fel a kérdéseiket. Kérdezzen! Az illetékesek válaszolnak! Magyar Rádió Miskolci Stúdiója ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETETT: Molnár Miklósnak és Béres Erzsébetnek Judit; Kis Kálmán­nak és Tóth Ildikónak Ildikó; Fehérvári Istvánnak és Erdős Gabriellának Agnes Gabriella; Jámbor Bertalannak és Gallyas Ibolyának Andrea; Kenyheczi Istvánnak és Vizi Agnesnak Hajnalka Andrea; Králik Bélá­nak és Váradi Erzsébetnek Pé­ter; Lellák Jánosnak és Erős Klárának Csaba László; Kovács Attilának és Halgató Katalinnak Zsuzsanna; Berta Csabának és Kucsala Annának Andrea Ilona; Kovács Miklósnak és Tóth Ju­liannának Richard: Varga Já­nosnak és Zoltán Ildikónak Zsu­zsanna Krisztina; Gazdik Ist­vánnak és Bárány Évának Ist­ván; Gerák Józsefnek és Fri- gyik Rozáliának Zsolt; Kiss Ká- rolynak és Szabó Erzsébetnek Zsuzsanna; Bényei Rudolfnak és Miléte Erzsébetnek Zoltán'; Belényesi Józsefnek és Repei Er­zsébetnek Zoltán; Batta Zoltán­nak és Bánfi Ilonának Zsolt; Nagy Imrének és Csenge Évá­nak Krisztina; Pipoly Istvánnak és Marczinkó Piroskának Péter nevű gyermeke. DELI HÍRLAP. — a Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSALA LÁSZLÓ Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím; 3^01 Miskolc. Pf.: 39. Telefonközpont; 36-132.. 16-672.. 35-380. Titkár­ság: 18-223; bel- és várospolitika: 18-225: kultúrpolitika: 18-226: spóítrovat: 18-222; levelezés: 18-221. — Kiadja; a Borsod megyei Lap­kiadó Vállalat. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc. Pf.: 178. - Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon 36-131. — Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc. Széchenyi u 15—1.7 Telefon: 16-213. — Terjeszti: a Magyar Posta. Kapható: a hírlapárusok­nál Előfizethető: a helyi postahivataloknál Előfizetési dí.1 egy hónapra: 20 Ft — Index: 25 951. — Készült: a Borsod megyei Nyomda­ipart Vállalatnál. - Felelős vezető: KILIAN BÉLA - ISSN 0133 - 9209 MANILA. Ferdiand Marco« Fülöp-szigcti elnök szerda este televíziós beszédében felszólította az USA-t, hogy ne avatkozzék be töb­bé országa beiügyeibe. Az elnök abból az alkalomból beszélt, hogy ma — 1972., a katonai kormányzat beveze­tése óta először — válasz­tásokat rendeznek az or­szágban. Marcos „alamizsna helyett barátságot” követel. Az amerikai kormány egyik képviselője tavaly „leckét akart adni a Fülöp-szigeti- eknek országuk kormányzá­sából”. Marcos elnök az amerikai beavatkozás több formáját is felsorolta: az el­lenzék pénzelése, a nyugati tömegtájékoztatási eszközök részéről kormányára neheze­dő nyomása, s végül az or­szágban levő amerikai tá­maszpontok. VARSÖ. Reprezentatív ki­állítás nyílt Munkácsy Mi­hály munkáiból a Varsói Nemzeti Múzeumban. A len­gyel közönség és a szakér­tők nagy örömmel fogadták a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének bemutatá­sát, a lehetőséget, hogy köz­vetlenül megismerkedhetnek a nagy magyar festő leg­szebb képeivel. LAHORE. Pakisztánban ax elmúlt néhány napban ösz- szeesküvés vádjával egykori magas rangú személyiségeket tartóztattak le — adta hírül tegnap két pakisztáni lap. Laboréi rendőrségi jelenté­sek szerint a letartóztatottak között van Bhutto, volt pa­kisztáni miniszterelnök ka­binetjének három tagja, a feloszlatott nemzetgyűlés 4 volt tagja, és a Bhutto által vezetett Pakisztáni Néppárt (PPP) néhány aktivistája. A rendőrség állítása szerint a letartóztatottak Lahoreban és más pakisztáni városokban néhány fontos intézményt akartak a levegőbe röpíteni. BERLIN. A berlini katonai törvényszék 1. számú bünte­tő tanácsa tegnap 10 évi sza­badságvesztésre ítélte Hans- Jürgen Seeger NSZK állam­polgárt, aki a Nyugatnémet Szövetségi Hírszerző Szolgá­lat (BND) ügynökeként hosz- szabb időn keresztül katonai jellegű kémtevékenységet folytatott az NDK-ban, s NDK állampolgárokat rend­szeres megfigyelés alatt tar­tott. JERUZSÁLEM. Begin iz­raeli miniszterelnök a jeru- zsálemi héber egyetemen mondóit beszédében vissza­utasította azt a követelést, hogy Izrael vonuljon vissza „majdnem minden” általa megszállt területről Ciszjor- dániában. Izrael nem ír alá ilyen kötelezettséget — je­lentette ki Begin, akinek a nyilatkozatát a hírügynöksé­gek válasznak tekintik Szá­dat egyiptomi elnök múlt he­ti nyilatkozatára. Szadat ek­kor azt mondta: kisebb kor­rekciókat elfogadna az 1967- es izraeli határokhoz viszo­nyítva. Tito jugoszláv elnök fo­gadta Mintoff máltai mi. niszterelnököt. Mintoff má­sodik napja tartózkodik Ju­goszláviában. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom