Déli Hírlap, 1978. április (10. évfolyam, 77-100. szám)

1978-04-08 / 82. szám

-2 Kevés a szálláshely Az Eszak-magyarországi Intéző Bizottság ülése Bármennyire is a termé­szeten van a hangsúly az üdülésnél, az üdülőterület soha sem vadon, hanem sű­rű, vagy ritkán települt táj, ahol az ember kultúrigény- nycl lép fel — ez a mondat lehetne a mottója az Észak­magyarországi Intéző Bizott­ság tegnapi ülésének, melyen a Zemplénbe irányuló turiz­mus fellendítéséről esett szó. A tanácskozáson Fejes László, a megyei tanács el­nökhelyettese köszöntötte a megjelenteket, köztük Huszár Istvánt, az MSZMP PB tag­ját, a Minisztertanács elnök- helyettesét, dr. Bodnár Fe­rencet. az MSZMP KB tag­ját. a Borsod megyei Pártbi­zottság első titkárát, és Szurdi Istvánt, az Országos Idegenforgalmi Tanács elnö­két. A hazai és külföldi turiz­mus szempontjából hazánk hét területre tagolható, és az egyik idegenforgalmi tájegy­ségen belül igen jelentős a zempléni, mely összesen mint­egy 1600 négyzetkilométert ölel fel. ötvenkét település található itt, közülük 21 ide­genforgalmi jelentőséggel bír. A vitára bocsátott tanul­mány (összeállította Hecke­nast Péter, az ÉIB szakbi­zottság tagja) szerint Sáros­patak lehet e terület idegen- forgalmi szervező központja. A gazdag történelmű város e szerepkör betöltéséhez ki­tűnő adottságokkal rendelke­zik, hiszen 21 műemléke, és 28 műemlék jellegű épülete vonzza a tiszai és külföldi turistákat egyaránt. Nem szabad megfeledkezni a vá­roshoz közeli végardói me­legvizes fürdőről, a Bodrog­ról és nem utolsósorban a Zemplén kies tájairól. Az idegenforgalom fellen­dítéséhez azonban az elmon­dottakon túl még sok min­den szükségeltetik. Mindenek­előtt kulturált szállás. Ebben pedig nem gazdag sem Sá­rospatak, sem a tájegység többi települése. (Folytatás a 6. oldalon.) * POLITIKAI NAPILAP * X ÉVFOLYAM, 82 SZÁM | R D ■ ■ QflFIIIFR 1978. ÁPRILIS 8., SZOMBAT I HI%H ■ ÖU ILLEK . Brezsnyer látogatása a csendes-óceáni flottánál Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió 'Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának el­nöke,’ Dmitrij Usztyinövnák, az SZKP KB Politikai Bi- r izottsága tagjának, a Szovjet­unió honvédelmi. rniniszteré- nek és Szergej Gorskov flot­tatengernagynak, a haditen­Carler amerikai elnök teg­nap bejelentette: egyelőre elhalasztják a neutronfegy­ver gyártását, de nyitva hagyják a lehetőséget, hogy az új tömegpusztító fegyvert a jövőben bármikor előállít­sák és a nyugat-európai NATO-erők rendelkezésére bocsássák. Carter a kérdés végső eldöntését a Szovjet­unióval folyó tárgyalások alakulásától kívánja függő­vé tenni. Az amerikai elnök felemás állásfoglalása a neutronbom­ba elleni világméretű harc legalábbis részleges győzel­mét jelentené. Az amerikai külügyminisz­térium egyik mértékadó sze­mélyisége csütörtökön meg­erősítette az MTI tudósítójá­nak keddi jelentését, misze­rint a Pentagon neutronfegy- ver-párti körei meghatáro­zó szerepet játszottak a helyzet alakulásában. Ezek a körök szivárogtatták ki ugyanis a héten a New York Times-nak, hogy Car­ter az új fegyver feladására készül. Az amerikai tv- és rádió­gerészet főparancsnokának kíséretében tegnap látogatást tett a. Szovjetunió Csendes- óceáni flottájánál: A Szenyevin tengernagy cirkáló fedélzetéről megte­kintette a flotta erőinek kétoldalú hadgyakorlatát, majd beszédet mondott a ten­gerészek előtt.' hálózatok csütörtök esti egy­behangzó jelentései szerint Carter azt várja, illetve re­méli, hogy a neutronfegyver tervének legalábbis ideiglenes fel­adása kedvezőbb tárgyalási helyzetbe hozza a Szovjet­unióval szemben. Washington egyúttal arra számít, hogy a halasztás le­hetőséget ad a NATO-szö- vetségesek megnyugtatására. A Washington Post szerint Schmidt figyelmeztette Car- tert, a neutronfegyverrcl kap­csolatos amerikai álláspont megváltoztatása veszélyes támadásoknak teszi ki a bonni kormánykoalíciót a jobboldali ellenzék részé­ről. A lap ugyanakkor felhívja rá a figyelmet: Bonnban úgy látszik, arra a lehetőségre nem gondolnak, hogy a fegy­verzetkorlátozásra vonatkozó szovjet—amerikai megálla­podás végső soron növelheti az NSZK biztonságát — és ezzel hosszú távon erősítheti Schmidt kancellár helyzetét. Ülést tartott a KNEB A lakásépítés üteme mögött elmaradnak az új lakótele- pékén a kommunális létesít­mények munkálatai — állapí­totta meg újólag a főváros, ban és öt megyei város la­kótelepein végzett KNEB- vizsgálat, amelynek összegzé­sét tegnapi ülésén tárgyalta meg a Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság. A lakótele­pek kapcsolódó beruházásai­nak helyzetéről készült jelen­tés hangsúlyozta, hogy első­sorban a gyermekintézmé­nyek. óvodák, bölcsődék hiá­nya okoz gondokat. A KNEB a tapasztalatok alapján ja­vaslatokat dolgozott ki. ame­lyek hasznosítására megte­szik a szükséges intézkedése­ket. Barna Lajos, a Fóti Gyer­mekváros igazgatója a KNEB munkabizottságának vezetője, programot terjesztett elő a tankötelezettségre vonatkozó rendelkezések végrehajtásá­nak ellenőrzésére. A munka- tervet a KNEB elfogadta. Elszórtan esők Lassan megnövekvő felhő­zet mellett elszórtan esőre, záporesőre számíthatunk a hét végén. A keleties szél megélénkül. A hőmérséklet napközben 7—12 fok között alakul. jjc Aranyeső (Agotha felv.) Carter meghátráit Elhalasztják a neutronfegyver gyártását Ca/Ia -P jjc Az elnökség és az aktíva egy része Hegyei pártaktíva az áj székházban Huszár István elvtárs beszéde Tegnap pártaktívaülést tartott a megyei pártbizott­ság' az új székház nagyter­mében. Az aktíván részt vet­tek a megyei, városi és já­rási pártbizottság titkárai, osztályvezetői, gazdasági, társadalmi, tanácsi szervek, és tömegszervezetek képvi­selői. A tanácskozást dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me­gyei partbizottság első titká­ra nyitotta meg. Köszöntötte a több mint ötszáz résztve­vőt, közöttük Huszár Ist­vánt. az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sét. és Karakas Lászlót, a Központi Bizottság osztály- vezetőjét. A megyei pártbi­zottság első titkára rövid át­tekintést adott a megye gaz­dasági életéről, majd felkér­te Huszár Istvánt előadásá­nak megtartására. Huszár elvtárs a Központi Bizottság nevében üdvözölte az aktíva résztvevőit, és ál­taluk a megye dolgozóit. Ele­mezte az 5. ötéves terv első két esztendejének eredmé­nyeit, gondjait. Hangsúlyoz­ta, hogy az anyagi javak termelésében két év alatt népgazdasági szinten elértük a tervezett mennyiségi növe­kedést. Különösen 1977-ben születtek jó eredmények, s ebben nagy szerepe volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére kidolgozott mun­kaverseny-mozgalomnak. Gazdasági fejlődésünk az 5. ötéves terv első tendejében igazolta gazda­ságpolitikai céljaink helyes­ségét, és a gazdálkodásunk­kal szemben támasztott szi­gorú követelmények indo­koltságát, realitását. A párt- és állami szervek továbbra is kutatják azokat a vezetési, irányítási mód­szereket, amelyekkel a gaz­dasági növekedés ütemét tartani, sőt fokozni lehet. A k Huszár István elvtárs előadását mondja szigorú következetességgel kell végrehajtani. Beszélt a Központi Bizottság 1977 de­cemberi és 1978. március 18-i határozatáról, az ebből faka­dó feladatokról. Befejezésül az év első két hónapjának eredményeiről adott tájékoz­tatást. Huszár István elvtárs, az aktívaülés keretében átadta rendeltetésének a megyei pártbizottság új székházat. A Minisztertanács elnök- helyettesének beszéde után kitüntetést nyújtottak át a pártszékház tervezésében és kivitelezésében végzett mun­kájukért a szakembereknek. Az aktívaülés dr. Bodnár Ferenc zárszavával ért véget. Arra kérte a pártaktíva résztvevőit, hogy munkájuk, során következetesen szerez­zenek érvényt a párthatáro­zatok végrehajtásának, s tel­jesítsék az elénk tűzött fel­adatokat. Minisztertanács elnökhelyet­tese szólott azokról a világ- gazdasági jelenségekről és nemzetközi összefüggésekről, amelyek bizonyos vonatko­zásban népgazdaságunkra is hatással voltak és vannak. Szólott a cserearányok ala­kulásáról, az egyensúlyi helyzet megteremtése érde­kében tett intézkedésekről, szabályozási rendszerünkről és azokról a határozatokról, amelyek nyomán kibontako­zóban vannak az eredmé­nyesebb gazdálkodás feltéte­lei. Előadásában beszélt a Köz­ponti Bizottság 1977. októ­beri határozatáról, amely a hosszú távú külgazdasági po­litika és termelésszerkezet fejlesztését, korszerűsítését irányozza elő. E határozat alapján a kormány és a szakminisztériumok intézke­dési terveket dolgoztak ki, amelyeket fegyelmezetten és Bajnokság Lenin városban Leninvárosban ma délelőtt 9 órakor kezdődtek meg a Lenin Ifjú Távfrásza orszá­gos úttörőtávirász-bajnok­ság küzdelmei. Az ország minden részéből ide érke­zett versenyzők 14 órakor fejezik be a feladatok meg­oldását, majd 15 órakor if­júsági rádióállomást avat­nak a fiatal szocialista vá­rosban, , s innen próbálnak az éter hullámain kapcso­latot teremteni a Zánkai Űttörővárosban tartózkodó pajtásokkal. A bajnokság résztvevői ezt követően a Leninvárosi MTK létesít­ményeivel ismerkednek meg. Az országos verseny ered­ményhirdetését vasárnap fél 10-kor tartják. A Zala megyei Állami Épí­tőipari Vállalatnál lakásépí­tési rekord született az eV első negyedében. A tervezett­nél 119-el több lakást adtak át beköltözésre az építtetők­nek. Ebben az eredményben benne van a múlt évi jó elő­készítés, a napra programo­zott munka. Lényegesen gyorsítja az építés ütemét a vállalatnál általánosan alkal­mazott alagútzsalus építési rendszer és a nagy liatékony- ségú előregyártás. II zempléni turizmus finise Lakásépítési rekord Lenin Ifjú

Next

/
Oldalképek
Tartalom