Déli Hírlap, 1978. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

\ol ( Lakással manipulálnak (A DH VÁROSPOLITIKÁI FÓRUMA A 3. OLDALON) X. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 1978. MÁRCIUS 1., SZERDA IÁRA: 80 FILLÉR Folytatta munkáját a KB-titkárok fővárosi tanácskozása Tegnap folytatta munkáját a szocialista országok test­vérpártjai központi bizottsági titkárainak budapesti tanács­kozása. A szocialista országok test­vérpártjai központi bizott­sági titkárainak budapesti ta­nácskozásán részt vevő kül­döttségek tiszteletére ünnepi estet rendeztek a Várszínház­ban. A nagy tetszést aratott műsorban kiváló magyar ének- és táncegyüttesek lép­tek fel. Az amerikai hitelek ára A tegnap Jeruzsálemből Kairóba érkezett Alfred Atherton amerikai külügyi államtitkár másfél órás esz­mecserét tartott Mohamed Ibrahim Kamel egyiptomi külügyminiszterrel. Az esz­mecsere után újságíróknak azt mondta, hogy az „elvi nyilatkozat" kidolgozását cél­zó egyiptomi—izraeli tárgya, lások legsúlyosabb problémá­ja továbbra is a Palesztinái kérdés, s hogy e kérdésnek ..kivételes figyelmet szentel­nek”. Kairóban megállapodást írtak alá, amelynek értelmé­ben az Egyesült Államok 250 millió dollár hitelt folyósít Egyiptomnak. Washington egyébként ígéretet tett arra, hogy ebben az évben körül­belül 1 milliárd dollár köl­csönt nyújt Egyiptomnak, fel­téve, hogy az egyiptomi ve­zetés „rugalmasabb” maga­tartást tanúsít a közel-keleti rendezéssel összefüggő kérdé­sekben. folytatja nyugati ori­entációjú külpolitikáját, és fékezi a haladó gazdasági­szociális reformok megvaló­sulását. A kairói sajtó tájékoztatá­sa szerint már a napokban várható, hogy Mamduh Sza- lem miniszterelnök hétfői parlamenti bejelentésének megfelelően eltörlik az Egyip­tomban élő mintegy 100 000 Palesztinái eddig élvezett elő­jogait. A lapok szerint így megvonják a palesztinoktól az egyiptomi hatóságok által kiállított útiokmányokat, ame­lyek birtokában korábban munkát vállalhattak az or­szágban, ingyenes oktatásban részesülhettek, kereskedelmi tevékenységet folytathattak vagy földbirtokot vásárolhat­tak. illetve más országokba utazhattak. Az egyiptomi mi­niszterelnök erről szóló be­jelentését —, amely a palesz­tinok. s mindenekelőtt hiva­talosan elismert szervezetük, a PFSZ számlájára igyekezett írni a véres ciprusi esemé­nyeket — az egyiptomi par­lament több képviselője is élesen bírálta. Autóbuszjárat Moszkva és London között Közvetlen turista-autóbusz­járat indul a nyáron London és Moszkva között. A mint­egy 3000 kilométeres utat az autóbuszok három és fél nap alatt teszik meg, az utasok közben két éjszakát szállodá­ban töltenek. Az útvonal: Moszkva—Minszk—Varsó— Odera-Frankfurt—Hannover —Köln—Brüsszel—Calais, ahonnan komp szállítja az autóbuszt Doverbe, s innen SZM BT-évforduló Népeink barátságát ff fa ff erősítő társaság A Szovjet—Magyar Baráti Társaság megalakulásának 20. évfordulójáról emlékeztek meg az SZMBT vezetőségének ünnepi ülésén tegnap Moszk- dkában, a Barátság Házában. Pjotr Fedoszejev akadémi­kus, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke. a Szovjet—Magyar Baráti Tár­saság elnöke ünnepi beszé­dében meleg szavakkal mél­tatta a Szovjet—Magyar Ba­ráti Társaság két évtizedes tevékenységének. egymás jobb megismerésére, a két testvérnép őszinte rokonszen- vének elmélyítésére gyako­rolt jelentőségét. A Szovjet­unióban az SZMBT-nek 62 köztársasági, területi, városi, kerületi tagozata működik 1500 kollektív taggal. Szi­lárd összekötő kapcsot jelen­tenek, a két ország népe kö­zötti földrajzi távolságot hi­dalják át a testvérmegyei, testvérvárosi kapcsolatok, az üzemi, vállalati, munkahelyi kollektívák közötti együtt­működés különböző formái. Nagy Mária, az MSZBT fő­titkára a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnökségének forró üdvözletét és szívből jövő jókívánságait tolmácsol­ta az ünnepi ülés részvevői­nek, az SZMBT valamennyi kollektív és egyéni tagjának. Náfey Mária beszédében alá­húzta a két ország vezetői, mindenekelőtt Kádár János és Leonyid Brezsnyev rend­szeres találkozóinak a né­peinket összekötő testvéri barátság szálainak megszilár­dítására gyakorolt jelentősé­gét. folytalják az utat London­ba. A nemzetközi vonalon szovjet és angol buszok köz­lekednek majd. Az első járat június 3-án indul, egyszerre a szovjet és az angol főváros­ból. Júniusban még további négy járatot terveznek, s a kihasználtságtól függően, a turistaidényben heti két járat j közlekedik Moszkva és Lón- j dón között. ! Felhős, enyhe idő Felhős idő várható, egy-két helyen köd, ködszitálás lehet. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 11—16 fok között, este 4—9 fok között alakul. # A Bükkvidéki Vendéglátó Vállalat konyhája Huszton # Ellenőrzik az öszeszerelt kompresszorokat (Hadas János felvételei) Szojuz a ne ve A terveknek megfelelően épül az Orenburg és a'Szov­jetunió nyugati határa közötti Szojuz földgázvezeték. A szo­cialista országok összefogásá­val készülő távvezeték „ma­gyar” szakaszán, mintegy két­ezer magyar építőmunkás fe­gyelmezett munkája eredmé­nyeképpen, 1978 őszétől foko­zatosan megkezdődnek a kompresszorállomások alada- sai. Elsőnek a Bogorodcsáni- ban épülő állomás kezdi meg a próbaüzemet, utána a husz- ti kompresszorállomás követ, kezik. 1979 első negyedévé­ben pedig Guszjatyinban lesz átadási ünnepség. Az üveggyárban is tudják Tegnap beszámoltunk né­hány miskolci vállalat nye­reségrészesedéséről. Az Üveg­ipari Művek Miskolci Gyárá­ról azt írtuk, hogy még teljes a bizonytalanság, nem tud­ják, hogy mennyi pénz kerül a borítékba nyereségrészese­déskor. Tegnap kapták a hírt a budapesti központjukból: 17 napi bérnek megfelelő ré­szesedést fizetnek, legkésőbb március 15-ig. Az Üvegipari Művek 12 gyára közül amis kolci fizet a legtöbbet, az utána következő gyárban 5 nappal kevesebb lesz a kifi­zetett összeg. Éveket az életnek Hogyan pip’ óinak az iiőskorúakró! Borsodban? Az időskorúak csaknem egy- harmadának nincs gyerme­ke, unokája, azaz eltartója. A veszélyeztetettek köre mvabb bővül azokkal, akik lem koruk, hanem egyéb kö- ülményeik — fogyatékosság, sokként munkaképesség — miatt szorulnak támogatás­ra. Az időskorúakkal való foglalkozás jelentős feladat Borsod megyében is. hiszen a népmozgalmi adatok sze­rint a nydgdijkorhatáron fe lüli népesség aránya a me gyében 17.6 százalék, a 60 éven felülieké pedig 15,3 százalék. Ez utóbbiak lélek- száma mintegy 122 ezer fő, s csaknem egyharmadukkal kell a tanácsoknak — a fel­nőttvédelmi szociális gon­doskodás valamilyen formá­jában — foglalkozniuk. A Borsod megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága tegnapi ülésén behatóan megismer­kedett — az egészségügyi osztály tájékoztatása alapján — a megye szociálpolitikai helyzetével, s e munka fel­adataival. A testület tagjai levonhatták azt a következ­tetést: a felnőttvédelmi szo­ciális gondoskodás a megyé­ben folyamatosan fejlődik, a tevékenység emberközpontú és hatékonyságra törekvő. (Folytatás az 5. oldalon.) Mind a négy Pesten... Tavasz a kölcsönzőben 4c Az év eleje óta jó munkaszervezéssel és a „Dolgozz Hibát, lanul” munkarendszer segítségével március közepéig átlago­san naponta 7—8 tonna papírt gyártott esedékes tervén felül a Dunaújvárosi Papírgyár. Ezzel körülbelül ötnapos előnyt szereztek éves tervük teljesítésében. (Szilágyi Pál felvétele) Ma van a meteorológiai ta vasz első napja. A tavasz egyik — nem utolsó — asz- szociációs lehetősége: a tava szí nagytakarítás. Milyen ;; forgalom ezekben a napok ban a Miskolci Iparcikk Kői csönző és Szolgáltató Váll? latnál? Erre kértünk és kap tunk választ. — Keresett (lenne) a szó nyegtisztító — hallottuk a vezetőnőtől —, de mind a négy gépünk Pesten van. ja­vítják. Nem a kölcsönzők hi­bája, hogy szinte pillanatok alatt elromlanák ezek a gé­pek, sajnos, nem valami ki­. áló konstrukciók. Tíz par- cetttacsiszoló gépünkkel je­lenleg még ki tudjuk elégí­teni az igényeket, nyáron étszer ennyi is kevés lenne, hezhetően emelkedett a fal- estő henger (és etetője), va- amint a korongecset iránti vereslet. Sajnos, mindössze egy ütvefúrónk van. ez szin­te állandóan üzemel. Ugyan­csak a tavasz jele. hogy mind többen érdeklődnek sá­torok iránt, viszont még a telet, a farsangot jelzi, hogy bár ceruzaelemet nem tu­dunk adni hozzá, mindig kint vannak a vakujaink. Juplnssag és a palesztinok jogfosztása

Next

/
Oldalképek
Tartalom