Déli Hírlap, 1978. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-02 / 1. szám

\x X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1978. JANUÁR 2., HÉTFŐ IflRB: 80 FILLER * Január 2. már munkanap; olyan is és kicsit még más is, mint a többi. Felvételeink azonban ünneplő hangulatot idéz­nek, hiszen a trombita — akár papírból van, akár rézből — egyaránt az új esztendőt köszönti. És persze ezek a napok a tánc napjai is... (Kerényi László felvételei) Emelkedett hangulat városszerte Szilveszteri körkép • Kelendő volt a konfetti • Pezsgődurrogás és petárda * • AB-bébi Debrecenben 1/'() j c ' Losonc/i Pál ünnepi köszöntője Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke január 1-én a rádióban és a televízióban újévi köszöntőt mondott. Köszöntőjében szólt Hozzáférhetővé teszik az üzemek, az iskolák, a mű­velődési házak és a mozik számára a Debreceni városi Tanács dokumentumfilm­stúdiójának másfél évtized alatt összegyűjtött ányagát. Az Ady és Debrecen című negyvenperces film kópiái most készülnek és januárban már láthatja a közönség. A bulgáriai testvérvárost — Sument — bemutató színes dokumentumfilmnek is ja­nuárban lesz a bemutatója. Befejezés előtt áll egy tíz­részes, s részenként félórás időtartamú dokumentum­Poiitikai merényletek Törökországban tavaly két- száztizennégyen haltak meg és mintegy háromezren se­besültek meg politikai me­rényletek következtében — közölte vasárnap összefoglaló jelentésében az Anatolia tö­rök hírügynökség. A halálos áldozatok száma messze meghaladja az 1976-os ada­tokat: akkor kilencvenen vesztették életüket. az országépitő munka 1977. évi eredményeiről, majd az új esztendő feladatairól, a vi­lágban tovább folytatódó enyhülésről, hazánk külkap. csolatainak eredményeiről. film-sorozat első részének az összeállítása. Ez Városrészek címmel kerül majd bemuta­tásra. Ebben a sorozatban a régi Debrecen archív értékű felvételei mellett az új város­részek kialakulásának mozza­natai elevenednek meg. A következő filmek Debrecen legfontosabb építészeti emlé­keit gyűjtik csokorba, s be­mutatják többek között a városháza, a nagytemplom, a református kollégium, a Cso­konai Színház különleges építészeti és várostörténeti emlékeit. Nairobi lakóinak az el­múlt napokban kijutott a vadállatokból. December közepén meg­szökött egy vadvédelmi parkból néhány oroszlán. Hetet közülük már befogtak, de egy kisebb — feltétele­zések szerint három állatból álló — csapat még szabadon kóborol Nairobi elővárosai­ban. Az oroszlánok megtize­delték a háziállatokat, egye­Szilveszter napján azok a vállalatok, intézmények, ahol nem volt szabad szombat — kivéve persze a folyamatos termelőegységeket — kora délben befejezték 1977. évi munkájukat. A város főut­cáján csúcsforgalom volt, különösen a villanyrendőr környéket keresték fel so­kan. Itt árusították ugyanis a szilveszter hagyományos kellékeit: trombitákat, sap­kákat, müanyagmalacokat. szerpentint, konfettit. Egyre emelkcdettebb volt a han­gulat városszerte. Talán mondani sem kell: kora dél­után egy tüt is nehéz lett volna leejteni a szórakozó­helyeken. Mindenki búcsú­zott. Ki egymástól, ki 1977- től. E hangulat később csak fokozódott. Este nyitottak azok a szórakozóhelyek, ahol műsoros szilveszter várta a vendégeket. Lassan elnépte­lenedett minden utca, a tö­megközlekedési eszközökön kívül alig néhány gépjármű haladt az utcákon. Éjfélhez közel már csak a házak ab­lakai mutatták világosságuk­kal: mégsem kihalt ez a vá­ros. Bizonyíték rá: az éjféli pezsgődurrogás kisebb csata­zajnak is beillett volna. Ami azután történt: nos, az akár egy nagyobb csatának is. A Himnuszt követően ugyanis petárdák robbantak, színes rakéták emelkedtek a házak fölé, csillagszórók garmada hullott az emeletes házak erkélyéről. Percek alatt csúcsforgalmat idézett a Széchenyi utca. (Közismert nevén a Forint.) Trombiták visítottak, ismerősök és is­meretlenek kívántak egy­bek között elfogyasztottak három lovat és egy tehenet. Bár emberre eddig nem tá­madtak, a környék lakói sö­tétedés után nem mernek ki­lépni a házból. Egy másik elővárosban csütörtökön három víziló rej­tőzött el egy mezőn, és rá­támadtak az őket véletlenül.; felriasztó munkásokra. Való-' színűnek tartják, hogy a ví­zilovak még mindig a közel­ben vannak. másnak boldog ’78-at, autó­dudák harsogtak. (Tehették, hiszen éjfélre feloldották a parkolási és tülkölési tilal­mat!) Konfetti és szerpentin szállt a levegőben — saj­nos, néhány magáról megfe­ledkezett fiatal jóvoltából több üres üveg is... — olyan volt az utca, mintegy nagy bálterem. A szilvesztert korán kez­dők lassan fáradni látszot­tak, s mert utánpótlás nem­igen érkezett, hajnaltájt lasf- san elcsendesült az ünnep­ség. A szórakozóhelyeken az utolsó párok is kihörpintet- ték italjaikat, s megindul­tak hazafelé. Kora reggel már csak az összetaposott trombiták, kalapok, a kon­fetti- és szerpentinmaradékok emlékeztettek rá: emelke­dett hangulatban kívánt boldog új esztendőt a város. Az új év első napja verő­fényes napsütéssel köszöntött ránk. A sokáig kimaradók még az igazak álmát aludták, amikor már gépkocsikaravá­nok húztak a Bükk felé. Cso­magtartóikban ott voltak a téli sport elmaradhatatlan kellékei, a sílécek, szánkók. Hiába no, szilveszter ide, új­év oda, ezt nem lehet kihagy­ni. Mert ha a szülők pihen­nének is, ott vannak még a csemeték, akiket meggyőzni arról, milyen fárasztó is egy szilveszter — bizony megle­hetősen nehéz... Az utak jó állapotban vár­ták az útrakelőket. A KPM Miskolci Közúti Igazgatósá­gának és a Miskolci Köztisz­tasági Vállalatnak az ügyele­tesei elmondották, hogv ahol a fagy miatt síkosság képző­dött. azonnal megjelentek a szórókocsik, s elhárították a balesetveszélyt. Így azután a téli Bükköt felkereső ezrek jó úton utazhattak Bánkútfe. Bükkszentkeresztre, Jávor- kútra. (Folytatás a 6. oldalon) Enyhe téli idő Hajnalban mínusz 7 (Mis­kolc is) és plusz 1 fok kö­zött volt a hőmérséklet és napközben a tegnapihoz ha­sonló idő várható. A nappa­li hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, az esti mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul. DokumentumSilmek Debrecenről Kenyai idill Oioszlánok és vízilovak a fővárosban I 1978: 3800 új pedagógus A pedagógusképző intéz­mények nappali tagozatán — a társadalmi ösztöndíjasok és a külföldi hallgatók nél­kül — 3800 pedagógus végez 1978-ban. A budapesti, a debreceni és a szegedi tudo­mányegyetemen összesen 560 középiskolai tanár fejezi be tanulmányait. A három természettudo­mányi kar 368 középiskolai tanárt bocsát ki. A tanárképző főiskolákon is a matematika—fizika pá­rosítás a legnépszerűbb, itt 142-en fejezik be a tanul­mányaikat. Hazánk 5 tanár­képző főiskoláján különben 1154-en végeznek az 1977— 78-as tanévben. A tanító­képző főiskolákon 764-en kezdik meg január végén utolsó félévüket. Jövőre várhatóan tovább mérséklődik az óvónőhiány: az óvónőképző intézetekben 466-an, az óvónői szakkö­zépiskolai osztályokon 1296- an fejezik be tanulmányai­kat. A Testnevelési Főiskola 81 testnevelő tanárt bocsát ki, a Gyógypedagógiai Ta­nárképző Főiskolán 65 gyógy­pedagógus végez. Egyiptomi—Szomáliái, líbiai—szíriai tárgyalás Carter Indiában Miközben Carter körútja harmadik állomására, Üj- Delhibe érkezett és meg­kezdte tárgyalásait Deszai indiai kormányfővel, Sziad Barre Szomáliái államfő Kairóban, a líbiai külügy­miniszter pedig Damaszkusz, ban tanácskozik. — Szadat megerősítette a hírt: Carter Ázsiából Franciaországba re­pülve, megáll Egyiptomban is. — A francia államfő — Carterre várva — úgy nyi­latkozott, hogy a közel-ke­leti általános rendezést csak a Szovjetunióval együtt le­het megvalósítani. Carter Indiában, az Indiai­óceánon levő amerikai kato­nai jelenlétről, a délkelet­ázsiai helyzetről tárgyal a két ország kapcsolatainak hátterében. Előzőleg Tehe­ránban az iráni sahhal és a jordán uralkodóval tanácsko­zott. Hírek szerint Husszein király egyelőre nem kap­csolódik be a kairói kerek- asztal-megbeszélésekbe, de később lehet, hogy részt vesz rajtuk. A salr és az USA el­nöke a nukleáris együttmű­ködésen kívül a Szomáliái— etiópai ellentétről is szót vál­tott : egyetértettek „össze­hangolt akciók” szükségessé­gében. Vessünk egy pillantást a térképre: az Etiópiát közrefogó Egyiptom és Szomália államfője — Car­ter közel-keleti látogatása idején — találkozik, Tehe­ránban viszont a sah és az USA elnöke egyetért az „afrikai szarv” (Szomália és a Vörös-tenger bejára­ta) ügyében, ahol a sah érdekelt az összehangolt akciók szükségességében. Az Indiai-óceán és a Vö­rös-tenger találkozásánál az egyiptomi—iráni—USA érdekek is találkoznak. Carter Teheránban eléri, hogy Husszein jordán ural­kodó megígéri: később eset­leg csatlakozik a kairói cson­kaértekezlethez. Érthető, hogy ilyen körülmények kö­zött Szíria és Líbia külügy­minisztere a Szadattal szembenálló arabok egységét szorgalmazza. Carter Indiá­ban a délkelet-ázsiai hely­zetről tárgyal, de az Indiai­óceánon levő amerikai je­lenlét is téma. Indiából — Sza- úd-Arábián és az egyiptomi megállón át — Franciaor­szágba megy az USA elnö­ke, érthető, hogy Giscard d’Estaing máris úgy véli: globális rendezés kell a Kö­zel-Keleten és ebből nem le­het kihagyni a Szovjetuniót sem. A frontállamok határán Husszein még mindig vár, merre lépjen, milyen erős a. Szadattal szembenállók egysége. Giscard viszont — Carterre várva — a Szov­jetuniónál keres támaszt, nehogy az USA kihagyja öt a földközi-tengeri ren­dezésből. Az aduk gyűjtése tovább folyik, Nyugat-Európa olaj­érdeke éppenúgy közreját­szik ebben, mint Franciaor­szág rivalizálása az NSZK- val a nyugat-európai primá­tusért. Giscard ezért keres szovjet támogatást a Közös Piac—Közel-Kelet kapcsola­tok erősítésénél az NSZK— USA—Izrael összefogás el­len. »P MÁTÉ IVÁN ♦ Deszai, indiai kormányfő a repülőtéren fogadja Cartert A görög rendőrség közlé­se szerint elrablói vasárnap szabadon bocsátották Faruk Zein Athénban élő libanoni üzletember nyolcéves kisfi­át, aki 30 óráig volt a ban­diták fogságában. Szabadon bocsátásáért állítólag nem fizettek váltságdíjat. Nem kértek váltságdíjat?

Next

/
Oldalképek
Tartalom