Déli Hírlap, 1977. december (9. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

^ 'S S , Okkal voltak optimisták a szakvezetők * Labdarúgó-válogatottunk a vüáubainoki döntőben Magyar idő szerint hajnali 4 órakor Bolívia fővárosában tettek pontot a magyar szur­kolók évtizedes nagy kérdé­sére adott válasz után, mely szerint Magyarország labda­rúgó-válogatottja ismét rész­vevője lehet a világbajnok­ság döntőjének. Együttesünk a bolíviai rendkívüli viszo­nyok közepette is győzni tu­dott. La Pazban is bizonyí­tották tehát, hogy jobbak VB-scIejtezőbeli ellenfelük­nél. Három esztendővel ez­előtt erősen kételkedtünk, amikor a magyar labdarúgás vezérkara optimista nyilatko­zatokat tett az argen nai VB-t illetően. Ezennel elis­merjük: szerencsére, nekik lett igazuk! A magyar válogatott tehát kellemes ajándékkal lepte meg a magyar labdarúgó­szurkolókat. de a Magyar Televízió nem tudja követni őket ebben, mert a ma dél­utánra meghirdetett mérkő- zésközvetités elmarad. Vil­lám csapott a La Paz-i tele­víziós adóba, és ez tönkretette a mikrolánc-összeköttetést. A hibát nem sikerült kijaví­tani. és Budapestre már rögzítésre alkalmatlan kép érkezett az éjszaka folyamán, amikor a Magyar Televízió megkísérelte a mérkőzés köz­vetítésének felvételét. Szerkesztőségünk az előb­biekre is gondolva döntött úgy, hogy lapunk negyedik oldalán teljes terjedelmében közli az MTI bolíviai jelen­tését. * Nem ide tartozik, de kísér­tetiesen érdekes adalék a hírhez: Magyarország válo­gatottja a jövő évben kezdő­dő labdarúgó EB-selejtező- ben a Szovjetunióval, Görög­országgal és Finnországgal kerül egy csoportba, hogy megküzdjön a továbbjutást jelentő első helyért. Uj épÉíbcn a Karilcpi Intézel Tegnap ünnepi külsőségek között adta át rendeltetésé­nek Schultheisz Emil egész­ségügyi miniszter az Orszá­gos Kardiológiai Intézet új épületét. A Hámán Kató úton emelt létesítmény Európa egyik legkorszerűbb egészség- ügyi intézménye, ahol össze­sén 243 fekvő beteg ellátására nyílik lehetőség. Az intézményben három­szor annyi steril műtét elvég, zésére nyílik lehetőség, mint a régi helyen. Az előzetes becslések szerint 1978-ban körülbelül 600, 1979-től kezd­ve pedig mintegy 800 műtét végezhető. * POLITI HAI ,N AP I L A,P # IX. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM ) 1977, DECEMBERI., CSÜTÖRTÖK SIRA:80 FILLER A PFSZ a paleszlinek kizárólagos jogú képviselője A Szovjetunió és Szíria nézetei azonosak A Szovjetunió és Szíria né­zetei teljesen azonosak a kö­zel-keleti rendezés ügyében: átfogó rendezés kell, amely kizárja a különmegállapodá- sokat, biztosítja a PFSZ tel­jes jogú részvételét a rende­zésben, mint a palesztin nép törvényes képviselőjét és az elrabolt arab földek vissza­adását jogos tulajdonosainak — hangoztatták Moszkvában Brezsnyev és Khaddam Szí­riái külügyminiszter találko­zása után. — Magyarország a PFSZ-t tekinti a palesztin nép kizárólagos képviselőié­nek — mondotta Hollai Im­re, hazánk ENSZ-nagyköve- te, a palesztin vitában. A Moszkvából távozó Szí­riái külügyminiszter konst­ruktívnak nevezte a teljes né­zetazonosság jegyében befe­jezett moszkvai tárgyalásait. Brezsnyevvel való tárgyalása után mindkét fél visszauta­sította azokat a kísérleteket, amelyek éket akarnak verni a két ország barátsága közé, és egyben leszögezték, hogy ha nem tudna összeülni a genfi értekezlet, a meghiúsu­lásért azokat terheli a fele­lősség. akik a különmegálla- podásokat szorgalmazzák. Mint ismeretes, Carter teg­napi sajtóértekezletén mél­tatta Szadat és Begin kezde­ményezését. Waldheim össz- arab—izraeli értekezlet! ter­vét pedig (amelyet Izrael máris elutasított), alig emlí­tette. Az USA továbbra is a ma­ga szájíze szerinti közel- keleti „békét” szorgalmaz­za. Lehet, hogy ez is hoz­zájárult ahhoz, hogy a Sza­dat kairói meghívását el­utasító államok álláspont­ja közeledett: Tripoliban ma megkezdődik a Szadat- tal szemben állók „mini­csúcsa” és ezen Irak is részt vesz. Egyes hírek szerint decem­ber 5-én Bagdadban is lesz „mini-csúcs”, de más infor­mációk szerint ennek meg­tartásáról Tripoliban dönte­nek Akár így. akár úgy. az arabok széthúzását meg kell akadályozni, mert ezzel csak a palesztinéit félreállítását segítik, az egyiptomi külön­beké esélyeit növelve. A közel-keleti helyzet cseppíolyóssága továbbra is az európai béke és bizton­ság erősítését teszi első­rendű szükségletté és eb­ben jelentős állomás Gicrek római tanácskozása. Gierek tegnap a Fiat-művek, ben járt, ma pedig a Vatikán­ban tesz látogatást a pápá­nál. Ezt készítette elő a teg­napi tanácskozása az ugyan­csak Rómában tartózkodó Wyszynski lengyel prímás­sal és Casaroli érsekkel, a vatikáni .(külügyminiszter­rel”, aki Helsinkiben a Va­tikán nevében aláírta a bé­keokmányt. MÁTÉ IVÁN Utolsó simítás a ma kezdődő tripoli „mini-csrícs” előtt: Asszad sziriai államfő Damaszkuszban Arafattal tárgyal. # Munkában a zsűri (Kerényi László felvételei) Pályaválasztási vetélkedő az úllörőházban Mi leszek, ha nagy leszek? ♦ Amerikából jött egy ember, mestersége címere... Ki viseU ezt a védőruhát? A Borsod megyei pályavá­lasztási hónap befejező ak­kordjaként kisdiákok vetél­kedtek tegnap délután a Molnár Béla Ifjúsági és Üt- töröházban. Tizenöt iskola csapata mérte össze tudását a megye minden részéből, bizonyítva, hogy mennyire ismerik a legkülönbözőbb szakmák fortélyait. Sikerült bizonyítaniuk, hogy nem vol­tak haszontalanok az üzem- látogatások, a kiváló szak­munkásokkal való beszélge­tések és az iskolai elméleti felkészülések. Délután három órakor Öry Istvánná dr. nyitotta meg a versenyt, aki a Bor­sod megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet igazgató­jaként elnökölt a zsűriben. Az izgalmas elődöntő után nyolc csapat maradt a ver- senyben. Az izgalmakat fo­kozta, hogy a Magyar Rádió Miskolc-körzeti Stúdiója élő adásban közvetített a küz­delmekről. A játékot Nagy István vezette, az úttörőket pedig Antal Magda és Jakab Mária szólaltatta meg. A be­mutatkozás is versenyfeladat volt. A maratoni verseny végén aztán kialakult a végső sor­rend: első lett a miskolci 18. számú, vasgyári Általános Iskola csapata, a második, holtversenyben a mezőnyá- rádi és a taktaszadai, a ne­gyedikek a Kazincbarcikai Központi Általános Iskola úttörői. A lázas verseny után a diadalittas srácokat faggat­tam. Igricz Mihály gépszere­lő lakatos szeretne lenni, Korcsma Gyula Perecesre pályázik, a szakmunkáskép­zőbe, hogy háztartásigép-sze­relő legyen, Kozák Attila el­mondta, hogyha az édesany­ja dolgozik, szeret otthon fő- zőcskézni, és szakács lenne legszívesebben. Szepesi Zsolt autószerelőnek készül, de ha ez nem sikerül, beéri a gép­szerelő szakmával is. Meg­kérdeztem, ki készítette fel őket a versenyre? Kórusban válaszolták: Regös Kati né­ni. A beszélgetést mindun­talan félbeszakították az ajándékozó vállalatok képvi­selői. Simon Béla bácsitól, a BÁÉV pályaválasztási meg­bízottjától egy kis rádiót ve­hettek át, a Diósgyőri Gép­gyár egy földrajzi társasjá­tékot ajándékozott, de a Borsodi Vegyikombinát, a Tiszai Vegyikombinát is ké­szített csomagot a verseny­zőknek. O. E. Miskolc díszpolgárai Ülést tartott a városi tanács Tegnap. Rózsa Kálmán ve­zetésével ülést tartott Miskolc megyei város Tánácsa. A testület elnökségében helyet foglalt Drótos László, a vá­rosi pártbizottság első titká­ra, Kiss Béla, az SZMT tit­kára, valamint Szuchy Ró­bert, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára. A tanácsülés első percei­ben Rózsa Kálmán tanácsel­nök mondott rövid ünnepi beszédet Miskolc felszaba­dulásának 33. évfordulója al­kalmából. A városi tanács ezután jóváhagyta a végre­hajtó bizottságnak a ..Mis­kolc Város Díszpolgára” ki­Reggel mínusz 2 és mínusz 4 fok között volt a hőmérsék­let országszerte. Napközben borús lesz az idő, hó„ havas tüntetések adományozásáról szóló javaslatát. A kitünte­tést városunk felszabadulása 33. évfordulója alkalmából az alábbiak kapcák meg: Ana- tolij Szemjonovics Brigin, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Vologda területi Pártbizottság első titkára; Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára, városunk or­szággyűlési képviselője; Ber­ki Mihályné nyugdíjas, a vá­rosi pártbizottság, a Hazafias Népfront Borsod megyei Bi­zottsága és az Országos Bé­ketanács tagja; Pápai István, a BÁÉV kőművese. (Folytatás a 3. oldalon) eső is lehetséges. A nappali hőmérséklet fagypont, az esti mínusz 4 fok körül alakul. A DH olvasóankétja a Volánnál Tegnap délután közvetlen hangulatú, őszinte beszélge­tésre került sor lapunk szer­kesztősége vezetői, vezető munkatársai és a Volán ve­zetői, dolgozói között. Ol- vasóankétunkon kölcsönös párbeszédet folytattunk az ott dolgozó szocialista bri­gádok vezetőivel, társadalmi aktívákkal, ők arra voltak kíváncsiak, hogyan készül a Déli Hírlap, mi határozza meg döntéseinket a lap ösz- szeállításánál, mi pedig ar­ra, hogyan tükrözi a közle­kedés dolgozóinak munkáját, életét a Déli Hírlap. Sok értékes tanácsot, út­mutatást, ötletet kaptunk munkánkhoz, bátorítást arra vonatkozóan, hogy mind az utazóközönség és a szállít­tatok, mind pedig a közle­kedési dolgozók érdekében helyet kell adni a panaszok­nak, jelzéseknek, hogy a megbecsülés is kölcsönös le­gyen. Fagypont körül

Next

/
Oldalképek
Tartalom