Déli Hírlap, 1977. november (9. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

1 készül Miskolc ■ i Ünnepségek, koszorúzások, vetélkedők November 7. megünneplésére A világ első 'szocialista ál­lamának születésnapján ki­tüntetési ünnepségeket, ko­szorúzásokat rendeznek vá­rosszerte, s vetélkedőkkel, gazdag kulturális és sport- programmal emelik c nap jelentőségét. Az ünnepségek sorában november 5-én 12 órakor a Hősök temetőjében, a szovjet hősök emlékművénél tartják a közpónti koszorúzás! ün­nepséget, majd november 6-án 18 órától, a Miskolci Nemzeti Színházban rende­zik a november 7-i űír-'ünnep- séget. Dr. Havasi Bélának, a megyei pártbizottság tit­kárának ünnepi beszédét kö­vetően, a Miskolci Nemzeti Színház művészei „Október útján” címmel ilodalmi em­lékműsort adnak. November 1-én az MHSZ-székházban a partizánokat köszöntik, november 4-én a városi pártbizottság székházában pedig a munkásmozgalom régi harcosait. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyete­men november 3-án kezdő­dik az a tudományos ülés­szak. amelynek keretébe a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­ról is megemlékeznek. No­vember 3-án 14 órától a me­gyei pártbizottságon, novem­ber 5-én 9 órától a városi pártbizottságon tartanak ki­tüntetés-átadási ünnepségeket. A KISZ megyei bizottsága november 3-án a Csanyik- ban, a KISZ Miskolc városi Bizottsága november 5-én a városi pártbizottságon adja at a fiatalok kitüntetéseit. A Borsod megyei és Miskolc városi Pártbizottság) vala­mint a megyei és a városi tanács november 5-én 12.45- kor ad fogadást a kormány- kitüntetésberí részesülteknek a megyei tanács dísztermé­ben. (Folytatás a 3. oldalon) * POLITIKAI.NAPILAP #* IKRE:60 FILLÉR hadár János vezetésével Moszkvába érkezett a magyar küldöttség Mint tegnap hirvjl ayltuk, a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa és Minisztertanácsa meghívására, Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével vasárnap magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak szovjetunióbeli ünnepsé­gein. A magyar párt- és kor­mányküldöttség különvonata a szovjet főváros fellobogó­zott Kijevi pályaudvarára tegnap, moszkvai idő szerint 18 óra előtt néhány perccel futott be. Kirill Mazurov, .az SZKP Politikai Bizottságának tagja. a Szovjetunió Minisztertaná­csának első elnökhelyettese, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Leonyíd Szmimov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhe­lyettese, Ivan Pavlovszkij közlekedési miniszter, Vla­gyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagjai; Oleg Rahmanyin és Borisz Gosztyev, az SZKP KB póttagjai, a központi bi­zottság osztályvezető-helyet­tesei, valamint Gennagyij Ki- szeljov, az SZKP KB osz­tályvezető-helyettese fogadta a magyar delegációt. Moszkvába utazott Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára is. Vendégek öt szovjet egyetemről Tudományos ülésszak A miskolci Nehézipari Mű­szaki Egyetemen — a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója alkalmá­ból — kétnapos tudományos ülésszakot rendeznek, A tudományos ülésszak, melyen öt szovjet egyetem oktatóinak, tanárainak rész­vételével több mint 40 előadás hangzik el, csütörtökön dél­után 3 órakor plenáris üléssel kezdődik. Az első nap elő­adói: Kerekes József, az MSZMP Borsod megyei Bi­zottsága oktatási igazgatósá­gának igazgatója (A békés egymás mellett élés és a szo­cialista forradalom lenini el­mélete), dr. Zambó János akadémikus, egyetemi tanár, Kossuth- és Állami-díjas, a Moszkvai Bányászati Egye- wm tiszteletbeli doktora, tan­székvezető (Szovjet—magyar oktatási és tudományos kap­csolatok a Bányamérnöki Ka­ron), dr. Simon Sándor aka­démikus, rektor, egyetemi ta­nár, a Harkovi Műszaki Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora, tanszékvezető (A magyar ko­hászat helyzete és fejlődése a szovjet—magyar együttmű­ködés tükrében) és dr. Terp- lán Zénó, a műszaki tudomá­nyok doktora, egyetemi ta­nár, tanszékvezető (A szov­jet—magyar együttműködés a gépiparban és annak hatása a hazai gépészmérnök-okta­tásra). Péntek reggel 9 órától i :"y szekcióban — társadalomtu­dományi, bányászati, kohá­szati és gépészeti — folytató­dik a tudományos ülésszak. y. Ezek az új lakótelepek már nekik épülnek. (Agotha Tibor felvételei) Kereskedelmi létesítmények, intézmények építésére alkal­mas a Miskolcon kidolgozott KERVÁZ-rendszer. Budapestre érkezeit Dusán Cskrebies . Dusán Cskrebies, a Szerb Szocialista Köztársaság vég­rehajtó tanácsának elnöke Szekér Gyulának, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására tegnap Buda­pestre érkezett. Dusán Cskre­bies kíséretében van Szla- voljub Raskovics, a Szerb Szocialista Köztársaság nem­zetgyűlése társadalmi-politi­kai tanácsának elnöke. Rade Csolics, a Szerb Szocialista Köztársaság kormányának tagja, a külügyi bizottság el­nöke, Bozsidar Manics, a Szerb Szocialista Köztársaság kormányának tagja. Vitomir Gasparovics, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság budapesti nagykövete a magyar fővárosban csatlako­zott a küldöttséghez. Tegnap az Országházban ■megkezdődtek a hivatalos tárgyalások. Esős idő Ma változóan felhős idő várható. A nappali hőmér­séklet 14—19 fok között ala­kul. További kilátások pénte­kig: változóan felhős, párás, a reggeli órákban ködös idő, főleg a nyugati területeken esővel. A legalacsonyabb haj­nali hőmérséklet 4—8 fok kö­zött lesz. A legmagasabb nap­pali hőmérséklet 12—16 fok között alakul. Jelentős meny- nyiségű (legalább 5 mm) csa­padék az ország területének 40 százalékán várható. Sokat ígérő bemutatkozás Fiatal építészek kiállítása Székely László, a városi ta­nács elnökhelyettese nyitotta meg tegnap délután a fiatal miskolci építészek kiállítását, a Miskolci Galériában. Vajai Tamas építész —aki tárlatvezetésre vállalkozott — arra hívta fel a szépszámú érdeklődő figyelmét, hogy itt nemcsak kész építészeti al­kotások, hanem a „végter- mék”-hez vezető út egy-egy fontos szakasza is látható. Másképpen fogalmazva: a műhelymunkába engednek bepillantást a -fiatal építé­szek, amikor terveiket, el­képzeléseiket is bemutatják. És így a jó, hiszen az épüle­tek létrehozása társadalmi tevékenység, az építész igényli a közösség aktív közremű­ködését, véleményét. Akkor lesz tehát sikeres ez a bemu­tató, ha sok hasznosítható vélemény gyűlik össze a ven­dégkönyvben. Tizennyolc fiatal szakem­ber mutatja be alkotásait. Sokan közülük még nem tud­tak mást felvonultatni, mint a diplomamunkájukat. Az összkép így is biztató, sok szép, új ötlettel, elgondolás­sal találkozhattunk, az avasi szabadidő központtól a kol­lektív házig. És mindezt íz­léses elrendezésben! A kiál­lítók magukra vállalták a rendezés munkáját is. A vendégek közül sokan kérdezték, mi az, amit sátor- szerűen a mennyezetre füg­gesztettek a kiállítók. Nos, ejtőernyők szolgálnak meny- nyezet-dekorációként. Tulaj­donítsunk szimbolikus jelen­tőséget ennek a játékos meg­oldásnak? Maradjunk csak a valóság talaján — mint a be­mutatott tervek — és elé­gedjünk meg annyival, hogy nem mennek a szomszédba egy-egy jó ötletért ifjú ter­vezőink. És ez biztató, hi­szen rajtuk is múlik, meny­nyi megszokott, sablonos és mennyi újszerű építészeti megoldással találkozunk a következő években Miskol­con.-X- Mind több számítógépet alkalmaznak az iparban és a ku­tatásokban. Ez szükségessé tette újabb szakemberek képzését. Most készült el teljes egészében — az ENSZ támogatásával — a Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Köz­pont. Az új intézményben — amely Európa legnagyobb szá­mítógép-oktató komplexuma — évente 5—6 ezer hazai és több száz külföldi hallgató sajátítja el a különböző szintű ismereteket. Képünkön: távadatátvitelt tanulnak a hallgatók. (Branstetier Sándor felvétele) Sajtótájékoztató a KISZ megyei bizottságán Szakmák rangja és rangsora November: pályaválasztási hónap Nemrégen találkoztam egy pályakezdő kislánnyal, aki elmondta, hogy úgy lett esz­tergályostanuló, hogy fogal­ma sem volt arról, mit csi­nál az esztergályos ... Egy ismerősöm fia az'ért nem lett marós, mert az édesanyja azt gondolta, hogy az egy szem csemetéjének valami­lyen maró anyaggal kell dol­goznia ... A pályaválasztás, sajnos, sok iskolában, családban még ma is kampányszerű. Csak amikor kézhez veszik a je­lentkezési lapokat, február­ban ül • össze a haditanács. Ha nem sikerül a megálmo­dott iskolába bejutni, akkor kapkodnak' fűhöz-fához. Megyénkben egy tervszerű és jól ^átgondolt akcióval szeretnék ekt áthidalni. A KISZ megyei bizottságán tegnap délelőtt sajtótájékoz­tatót tartottak a most kez­dődő novemberi pályaválasz­tási hónap rendezvényeiről. Korpás Lajosnak, a KISZ megyei bizottsága titkárá­nak, Váradi Lászlónak, a megyei tanács művelődés- ügyi osztálya főelőadójának, Balogh Ákosnak, a Borsod megyei Pályaválasztási Ta­nácsadó Intézet munkatár­sának és Tóth Andrásnak, a KISZ megyei bizottsága munkatársának, a pályavá­lasztási hónap operatív bi­zottsága elnökének tettünk fel kérdéseket. Korpás La­jos a pályaválasztási hónap céljáról beszélt. Elmondta, hogy a KISZ-nek jelentős szerepe van a termelést se­gítő munkában. A népgaz­daság előtt álló feladatok megkövetelik, hogy az ifjú­sági szervezet a maga sajá­tos eszközeivel egyre több kisdiákot toborozzon a szak­munkásképző intézetekbe. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom